Pages

Jordanova forma matrice
Jordanova forma matrice
Monika Puhanić
Tema ovog rada je Jordanova forma matrice. U radu su definirani osnovni pojmovi iz linearne algebre, kao što su svojstvene vrijednosti, karakteristični i minimalni polinom, dijagonalizacija matrice, Jordanovi lanci te invarijantni potprostori. Predstavljena je motivacija za uvođenje Jordanove forme matrice, te je objašnjen postupak njezinog određivanja. Navedeni su teoremi o egzistenciji i jedinstvenosti navedene forme, te je na primjeru objašnjen postupak određivanja Jordanove forme...
Kamatni račun i primjene
Kamatni račun i primjene
Vjekoslav Radan
Tema ovog završnog rada je kamatni račun. Kamatni račun podrazumijeva izračunavanje naknade koju dužnik mora platiti vjerovniku u određenom vremenskom roku od trenutka dizanja kredita jer mu je vjerovnik dao pravo upravljanja određenom svotom novca. U radu ćemo obraditi načine računanja jednostavnih i složenih kamata, teoriju kamatnih stopa, akumulacijske faktore i inflaciju. Kroz teoriju renti ćemo obraditi sve što je potrebno da bi poglavlje zaključili osnovnim i...
Kanoničke korelacije
Kanoničke korelacije
Ela Kovačić
Kanonička korelacija jedna je od procedura za objašnjavanje povezanosti između dva skupa varijata. Potrebno je pronaći linearne kombinacije varijata tako da je njihova korelacija maksimalna. Parovi čija je korelacija maksimalna, te nisu u korelaciji s ostalim linearnim kombinacijama nazivamo kanoničke varijate, a njihovu korelaciju nazivamo kanonička korelacija. Koeficijenti kojim se postiže maksimalna korelacija nazivaju se kanonički koeficijenti. Može se proučavati i...
Kanonski oblik jednadžbe krivulja drugog reda
Kanonski oblik jednadžbe krivulja drugog reda
Marko Jedlička
U ovom završnom radu promatramo kanonski oblik jednadžbi krivulja drugog reda. U prvom poglavlju promatramo centralnu elipsu, kružnicu, hiperbolu i parabolu. Iz definicije i svojstava krivulja određujemo svakoj krivulji jednadžbu u kanonskom obliku s centrom u ishodištu koordinatnog sustava. U drugom poglavlju promatramo necentralne krivulje drugog reda. U prvom potpoglavlju promatramo kako translacija utječe na jednadžbu krivulje u kanonskom obliku, a zatim u drugom potpoglavlju...
Karakteri konačnih Abelovih grupa
Karakteri konačnih Abelovih grupa
Matija Klarić
U ovom radu proučavat ćemo konačne Abelove grupe i posebnu vrstu aritmetičkih funkcija, takozvane Dirichletove karaktere. Dirichletovi karakteri mogu se proučavati i bez poznavanja elementarne teorije grupa, no već minimalna količina ove teorije pojednostavit će raspravu i smjestiti ih u prirodnije okruženje. Poznavanje Dirichletovih karaktera nužno je za razumijevanje Dirichletovog teorema o prostim brojevima u aritmetičkim nizovima.
Karakteristične funkcije
Karakteristične funkcije
Matea Spajić
Karakteristične funkcije slučajnih varijabli su važno sredstvo teorije vjerojatnosti zbog svojih značajnih svojstava. Svojstva koja imaju karakteristične funkcije su uve- like olakšala neke probleme teorije vjerojatnosti te ćemo ih zbog toga u ovom radu pobliže upoznati. Za početak ćemo se podsjetiti nekih osnovnih definicija i važnijih teorema koji ce nam pomoći da shvatimo što su to karakteristične funkcije. Nakon osnovnih pojmova denirati ćemo karakterističnu funkciju i...
Kineski teorem o ostatcima
Kineski teorem o ostatcima
Tomislav Tobijas
U ovom završnom radu prisjetili smo se definicije kongruencija te smo kroz razne primjere prošli kroz par realističnih primjena kongruencija. Nadalje, upoznali smo i sustave od dvije i više kongruencija u kojima smo promatrali specifične oblike kongruencija od kojih je jedan i Kineski teorem o ostacima. Osvrnuli smo se i na druge metode rješavanja sustava koje koriste posebne, dodatne sustave kao pomoć pri rješavanju početnog zadanog sustava kongruencija. Sve metode navedene u...
Klasifikacija rizika u osiguranju i bonus-malus sustav
Klasifikacija rizika u osiguranju i bonus-malus sustav
Dunja Katić
Cilj svakog osiguravajućeg društva je na temelju određenih karakteristika što bolje procijeniti klijenta, dodijeliti mu određeni rizik i adekvatnu premiju. U tu svrhu, aktuari najprije koriste generalizirane linearne modele, neovisno o kojem se obliku osiguranja radi. U auto-osiguranju se uz generalizirane linearne modele koristi i bonus-malus sustav kojim se dodijeljena premija dodatno prilagođava klijentu. Primjena bonus-malus sustava je nužna jer u praksi nije moguće odrediti...
Klasifikacijska stabla odlučivanja u kreditnom skoriranju
Klasifikacijska stabla odlučivanja u kreditnom skoriranju
Bernarda Miser
U ovom radu upoznajemo se s klasifikacijskim stablima odlučivanja te njihovom primjenom u kreditnom skoriranju. Na početku su opisana klasifikacijska stabla odlučivanja te njihova izrada. Zatim su objašnjene mjere za određivanje preciznosti klasifikacijskog stabla. Opisano je kreditno skoriranje i prethodna istraživanja u kojima su korištena stabla odlučivanja. Provedeno je empirijsko istraživanje nad stvarnim podacima te je napravljena interpretacija dobivenih rezultata.
Klasične šifrirne naprave
Klasične šifrirne naprave
Marina Anić
U ovom završnom radu navest ćemo nekoliko klasičnih šifrirnih naprava, opisati kako izgledaju te objasniti princip na kojem rade i primjenu...............................................................................
Klasični fraktali
Klasični fraktali
Antonijo Sabljak
Svijet oko nas je prepun oblika i linija koje ne mogu biti opisani klasičnom geometrijom. No, zahvaljujući razvoju i otkriću fraktala te fraktalne geometrije pronađen je način za njihovo shvaćanje. U ovom radu upoznat ću vas s pojmom fraktala, njihovom podjelom te klasičnim fraktalima kao što su Cantorov skup, trokut i tepih Sierpinskog, Kochova krivulja i pahuljica, Pitagorino stablo, Julijin i Mandelbrotov skup te beskonačno guste krivulje. Pojavom fraktala javio se i...
Klaster analiza u kreditnom skoriranju
Klaster analiza u kreditnom skoriranju
Ivana Žagar
U ovom se radu upoznajemo s klaster analizom i njezinom primjenom u kreditnom skoriranju. Na početku je dana teorijska podloga klaster analize te su obrađene metode za klasteriranje. Opisano je kreditno skoriranje te je dan osvrt na klaster analizu u kreditnom skoriranju. Zatim je provedeno empirijsko istraživanje na stvarnim podacima jedne banke. Financijski pokazatelji malih i srednjih poduzeća su klasterirani u klastere i opisani su dobiveni rezultati.

Pages