Pages

Modeliranje rasta prihoda od prodaje iz panel podataka
Modeliranje rasta prihoda od prodaje iz panel podataka
Filip Vašarević
U radu smo predstavili posebnu strukturu podataka koju nazivamo panel podaci. Upoznali smo se s modelima koji se primjenjuju na takve podatke, njihovim pretpostavkama te procijeniteljima uz pomoć kojih dobivamo koeficijente svakog modela. Obradili smo teorijsku pozadinu najvažnijih statističkih testova koji služe za usmjeravanje pri modeliranju i ispitivanju ispravnosti pojedinog modela. Objasnili smo rast poduzeća temeljen na prihodu od prodaje što je vrlo zanimljivo za ekonomska...
Modeliranje reprezentacije riječi i njihovih međuovisnosti tehnikama strojnog učenja
Modeliranje reprezentacije riječi i njihovih međuovisnosti tehnikama strojnog učenja
Patrick Nikić
U novije vrijeme, prisutna je renesansa neuronskih mreža. Njihova osnovna građevna jedinica jest neuron. Neuron možemo shvatiti kao metodu kojom ćemo odvagnuti ulazne informacije za donošenje neke odluke. Neurone grupiramo u slojeve, a više takvih slojeva čini neuronsku mrežu. U prvom poglavlju smo opisali kako neuronske mreže uče te algoritme i tehnike koje se pritom koriste. Glavni dio diplomskog rada se bavi primjenom strojnog učenja u obradi prirodnog jezika. Opisali smo...
Modeliranje slobodnih bacanja
Modeliranje slobodnih bacanja
Nikolina Mihić
U ovom radu smo izveli model slobodnih bacanja kako bi zaključili što je sve potrebno za uspješno slobodno bacanje. Započeli smo sa pojednostavljenim modelom s određenim pretpostavkama te smo pretpostavili da su nam za model najbitniji visina igrača i početni kut. Ne možemo očekivati da će igrač pri svakom izvođenju slobodnog bacanja moći držati početnu brzinu konstantnom pa se ovaj model nije pokazao najboljim. Vidjeli smo da postoje razlike u početnoj brzini i kutu...
Modeliranje u nastavi matematike
Modeliranje u nastavi matematike
Danijela Terzić
Glavni cilj ovog rada je upoznati čitatelje, posebno nastavnike matematike, s uključivanjem primijenjene matematike u nastavu. Modeliranje problema iz svakod- nevnog života u čijem postavljanju aktivno sudjeluju i učenici čini njihova znanja dugotrajnijim i mijenja njihov pristup prema matematici. Na početku rada definirali smo model i matematičko modeliranje te naveli i različite pristupe matematičkog modeliranja. Objasnili smo proces modeliranja kao ciklički proces u...
Modeliranje vrijednosti igrača u nogometu
Modeliranje vrijednosti igrača u nogometu
Kristijan Kalmar
Sve vezano za nogomet dobiva ogromnu medijsku popularnost. Nogometnim zaljubljenicima vrlo je zanimljivo promatrati događanja van nogometnih terena, kao što su razne statistike, špekulacije oko transfera, vrijednosti klubova i igrača. Cilj ovog diplomskog rada je modelirati vrijednost igrača u nogometu pomoću višestruke linearne regresije. U prvom dijelu rada opisana je višestruka linearna regresija, te dijagnostika modela. U drugom dijelu rada statistički smo obradili sve varijable...
Models of Hyperbolic Geometry
Models of Hyperbolic Geometry
Valentina Prološčić
Geometry based on the five postulates proposed by Euclid was considered the only geometry possible for more than two millennia. It remained unchallenged until the early 19th century, when mathematicians Lobachevsky, Bolyai and Gauss, independently discovered that by modifying the Parallel postulate, they were able to develop an axiomatic system that significantly differed from the Euclidean geometry, but was equally consistent. At the beginning of the thesis, we follow a concise ...
Monoalfabetske supstitucijske šifre
Monoalfabetske supstitucijske šifre
Lea Božić
U ovom radu bavili smo se analizom monoalfabetskih supstitucijskih šifri. Najprije smo naveli definicije i rezultate iz algebre i teorije brojeva što je potrebno kako bi se uspješno pratio sadržaj rada. Definirali smo monoalfabetske supstitucijske šifre te na primjerima pokazali šifriranje i dešifriranje teksta korištenjem raznim tipovima šifri. Naveli smo neke inačice monoalfabetskih šifri kao što su hebrejska, Cezarova, afina, pigpen šifra te Polybiusov kvadrat. Svaku od...
Monte Carlo Markovljevi lanci
Monte Carlo Markovljevi lanci
Marija Kristina Bradvica
Monte Carlo simulacije naziv su za numeričku metodu rješavanja matematičkih problema na način da se generira velik broj realizacija slučajnih varijabli. Primjenu su pronašle u problemima koji se mogu svesti na aproksimiranje integrala. Metoda Monte Carlo Markovljevih lanca postupak je kojim se simuliraju uzorci iz zadane distribucije. Pri tome se konstruira ergodski Markovljev lanac tako što se u svakoj iteraciji MCMC algoritma odabire neki parametar i ukoliko je on "bolji" od ...
Monte Carlo i Markovljevi lanci
Monte Carlo i Markovljevi lanci
Katarina Kopić
U ovom radu obradili smo primjenu Monte Carlo metode na Markovljevim lancima. Monte Carlo Markovljevi lanci (MCMC) metoda postala je temelj mnogih modernih znanstvenih analiza. Riječ je o stohastičkoj proceduri koja više puta generira slučajne uzorke koji karakteriziraju distribuciju od interesa. Proces generiranja slučajnih uzoraka u MCMC-u uloga je Markovljevog lanca, dok je proces generiranja statistike iz tih slučajnih uzoraka uloga Monte Carlo metode. Osvrnuli smo se na algoritme...
Monte Carlo metode
Monte Carlo metode
Mia Budetić
Monte Carlo metode su bilo koji matematički modeli i algoritmi čija je glavna značajka korištenje velikog broja slučajnih brojeva koji se simuliraju nasumičnim uzorkovanjem. Izuzetno su prikladne za rješavanje širokog spektra složenih problema u različitim poljima znanosti. U prvom dijelu rada opisani su načini generiranja realizacija nizova nezavisnih slučajnih varijabli, čija se kvaliteta ispituje statističkim testovima. Drugim dijelom dan je uvid u dvije različite metode...
Mooreovi grafovi
Mooreovi grafovi
David Komesarović
Mooreovi grafovi su vrlo rijetka klasa grafova s vrlo zanimljivim svojstvima. To su ekstremalni grafovi, tj. grafovi s ekstremalnim svojstvima: za zadani najveći stupanj i dijametar imaju najveći mogući broj vrhova. Mooreovih grafova je tako malo da ih možemo nabrojati ”na prste”. U ovom radu su detaljno obrađena svojstva tih grafova, a posebno je analiziran Mooreov graf tipa (3, 2) ili Petersenov graf. Njegova posebnost je u tome što se često pojavljuje kao kontraprimjer kod...
Motivacija u nastavi matematike
Motivacija u nastavi matematike
Maja Petković
Jedan od glavnih problema sa kojima se nastavnici susreću u svom radu je manjak motivacije kod učenika. Taj je problem najizraženiji kada je u pitanju matematika jer njezino učenje zahtijeva kontinuiran rad i razumijevanje. Demotiviranim učenicima to predstavlja prevelik napor, pa jednostavno zanemariju matematiku što na kraju rezultira neusvojenim znanjem i lošim ocjenama. U ovom radu su dani savjeti za povećanje motivacije i sprječavanje demotivacije učenika na nastavi...

Pages