Pages

Coxov regresijski model
Coxov regresijski model
Filip Paradžik
U radu uvodimo osnovne pojmove analize preživljenja kao što su cenzuriranje, funkcija preživljenja, funkcija rizika itd. Upoznajemo se s Kaplan-Meier procjeniteljem funkcije preživljenja te s log-rang i Wilcoxonovim testom kao metodama usporedbe dvaju ili više funkcija preživljenja. Detaljno obrađujemo teorijsku pozadinu Coxovog regresijskog modela, definiramo procedure za odabir varijabli u model te uvodimo različite denicije reziduala kojima se služimo u dijagnostici ...
Custom Vision i LUIS servisi na Microsoft Azureu
Custom Vision i LUIS servisi na Microsoft Azureu
Eugen Markovinović
Ovaj diplomski rad za temu ima prikaz i implementaciju Microsoft-ovih servisa Custom Vision i LUIS. Prvo je ukratko opisan koncept strojnoga učenja i objašnjeni osnovni pojmovi kao regresija, klasifikacija, komponente učenja. Pojašnjen je i pojam neuronskih mreža kao i učenje bez nadzora. Praktični dio ovoga seminara je obuhvatio izradu jednostavnoga bota koji koristi LUIS i Custom Vision servise. U radu je objašnjeno kako koristiti LUIS i Custom Vision. Nadalje, objašnjena je...
Decimalni brojevi
Decimalni brojevi
Dunja Ban
Decimalni brojevi obrađuju se u petom razredu osnovne škole, a njihova primjena nije samo u školi već i izvan nje, pa tako naučeno o njima možemo lako primijeniti i u potrebama svakodnevnog života. U ovom diplomskom radu pojasnili smo kako bi se decimalni brojevi trebali obrađivati u školi, tj. na koji način, upoznali smo različite modele pomoću kojih decimalne brojeve na slikovit način možemo približiti učenicima, istaknuli smo na što svaki nastavnik treba paziti, te da...
Dekompozicija mjere
Dekompozicija mjere
Tamara Marković
U ovom radu upoznat ćemo se s pojmom mjere s predznakom i njezinim rastavom na razliku dviju mjera. Ovakav rastav omogućuju nam dva teorema koja su u literaturi poznata kao Hahnovova i Jordanova dekompozicija mjere s predznakom. Također, upoznat ćemo se s dekompozicijom σ-konačne mjere na zbroj apsolutno neprekidne i singularne mjere koja je poznata kao Lebesgueova dekompozicija. Rad sadrži puno ilustrativnih primjera koji konkretiziraju ove apstraktne pojmove i tvrdnje.
Derivacija funkcije i primjene
Derivacija funkcije i primjene
Karolina Novaković
U ovom radu proučavat ćemo dva pristupa definiranja derivacije, dat ćemo definiciju same derivacije te definiciju derivacije funkcije u točki. Upoznat ćemo se s derivacijama elementarnih funkcija, prikazati pravila deriviranja te pokazati kako se računaju derivacije složene i inverzne funkcije. Napravit ćemo interpretaciju derivacije u fizici, biologiji te ekonomiji. Također ćemo prikazati kako predznakom derivacije ispitujemo monotonost derivabilnih funkcija, pokazat ćemo...
Digitalna obrada slike u Pythonu
Digitalna obrada slike u Pythonu
Denis Poljak
Tema ovog završnog rada je digitalna obrada slike u programskom jeziku Python, a bit će prikazane osnovne informacije o programskom jeziku i njegovim modulima koji su potrebni u obradi i analizi slike. U ovom radu promatrat će se svojstva slike i njezine bitne karakteristike, a potom odrediti na koji način definirati, učitati i analizirati ili modificirati sliku i u konačnici spremiti modificiranu sliku u Pythonu. S obzirom da digitalna obrada slike obuhvaća široka i raznolika...
Digitalni potpis
Digitalni potpis
Sanja Novaković
U ovom radu proučavamo digitalni potpis te neke od tehnika koje služe za njegovu izradu u teoriji i praksi. Najprije se dotićemo RSA algoritma koji su prvi puta javno opisali Ron Rivest, Adi Shamir i Leonard Adleman 1977. godine. To je prvi algoritam prikladan za potpisivanje i enkripciju podataka te se, pod pretpostavkom korištenja dovoljno dugih ključeva i ažurnih implementacija, smatra sigurnim. Nakon toga ćemo obraditi i Rabinovu shemu potpisa, zasnovanu na težini određživanja...
Dijagnostičko vrednovanje u nastavi matematike
Dijagnostičko vrednovanje u nastavi matematike
Ines Kladušić
Dijagnostičko vrednovanje provodi se kako bi se utvrdila kvaliteta i razina učeničkih predznanja i vještina prije početka procesa poučavanja. Ovaj oblik vrednovanja može se koristiti i za određivanje prikladnoga oblika odgojno-obrazovne podrške pojedinim učenicima. Matematičke dijagnostičke probe kratki su zadaci koji pomažu učiteljima prikupiti informacije o predznanju učenika, kao i o kolektivnim miskoncepcijama te individualnim poteškoćama učenika. Mogu se primijeniti...
Diofantske jednadžbe
Diofantske jednadžbe
Violeta Ivšić
Kroz ovaj rad upoznat ćemo neke klasične diofantske jednadžbe. Primjenom osnovnih definicija i teorema, kroz primjere objašnjeno je njihovo djelovanje.
Direktan i semidirektan produkt grupa
Direktan i semidirektan produkt grupa
Andrea Šakić
U uvodom dijelu rada pročavati ćemo komplement i esencijalno disjunktne produkte te produkt dekompozicije. Glavni dio rada bavi se pojmom direktnog i semidirektnog produkta, karakterizacijom direktne sume grupa te ponekim primjerom. Navest ćemo univerzalna svojstva direktnog produkta i direktne sume te na kraju pročiti klasikaciju konačnih Abelovih grupa.
Diskalkulija, disleksija i matematika
Diskalkulija, disleksija i matematika
Anamarija Plašćak
Disleksija je jedna od nekoliko specifičnih teškoća u učenju. Postoji mnogo različitih defi- nicija disleksije, ali najjednostavnije je reći da je to poremećaj čitanja i pisanja. Disleksija se javlja u najranijem djetinjstvu i obično se otkriva u ranom školskom dobu. Pojavljuje se diljem svijeta bez obzira na kulturu i jezik zahvaćajući oko 10% populacije. Današnji stručnjaci pod pojmom diskalkulija podrazumijevaju skup specifičnih teškoća u učenju...
Diskretan slučajni vektor
Diskretan slučajni vektor
Mia Ćurić
Tema ovog završnog rada je diskretan slučajni vektor. Prvo ćemo reći nešto općenito o slučajnim vektorima i pojasniti funkciju distribucije slučajnog vektora pomoću koje opisujemo njegova svojstva. Razlikujemo diskretan i neprekidan slučajni vektor, a mi ćemo detaljnije obraditi diskretan slučajni vektor koji poprima vrijednosti iz konačnog ili prebrojivog skupa. U radu ćemo proučavati dvodimenzionalni diskretan slučajni vektor, a poopćenja za n-dimenzionalni se mogu...

Pages