Paginacija

Iterativne metode za rješavanje linearnih sustava
Iterativne metode za rješavanje linearnih sustava
Blaženka Bošnjak
Prilikom rješavanja sustava linearnih jednadžbi Ax = b, pri čemu za A ∈ \(M_{mn}\left ( \mathbb{R} \right )\) i b ∈ \(M_{m1}\left ( \mathbb{R} \right )\) nastojimo odrediti \(x\in M_{mn}\left ( \mathbb{R} \right )\) razlikujemo dva pristupa rješavanja sustava. Prvi način na koji se može odrediti traženi vektor x jesu direktne metode. Direktne se metode koriste uglavnom za rješavanje manjih sustava linearnih jednadžbi te se pomoću njih dobiva egzaktno rješenje sustava....
Iterativne metode za rješavanje linearnih sustava
Iterativne metode za rješavanje linearnih sustava
Marija Mecanović
Postoje dva pristupa rješavanju sustava linearnih jednadžbi Ax = b gdje za zadanu matricu \(A\in \mathbb{R}^{m \times n}\) i vektor \(b \in \mathbb{R}^{m}\) treba odrediti vektor \(x \in \mathbb{R}^{n}\) . U prvi spadaju takozvane direktne metode kod kojih se matrica A prikazuje kao produkt jednostavnijih matrica, najčešće trokutastih. To omogućava rješavanje jednostavnijih linearnih sustava, te dolazak do egzaktnog rješenja pri čemu je složenost, odnosno broj potrebnih ...
Izgradnja RESTful aplikacije s AngularJS-om
Izgradnja RESTful aplikacije s AngularJS-om
Ivana Šimić
U ovom radu pokazat ćemo kako povezati klijentsku stranu aplikacije sa server- skom kada one međusobno komuniciraju preko mreže. Pri tome će klijentska strana biti izradena u JavaScript frameworku AngularJS. Najprije cemo proći kroz povijest JavaScripta, te ćemo objasniti razlike izmedu klijentskog i serverskog JavaScripta. Za potrebe razumijevanja AngularJS-a cemo objasniti sto je framework, te kako raditi s objektima u JavaScriptu. Također ćemo vidjeti i od kojih elemenata se...
Izometrije ravnine - učenje otkrivanjem
Izometrije ravnine - učenje otkrivanjem
Iva Buljan
Za razliku od klasičnih metoda poučavanja u kojima je učenik pasivan , učenje otkrivanjem nudi pristup usmjeren na učenika, u kojem on otkriva novo znanje putem aktivnih, osobnih iskustava i konstruira nove koncepte temeljene na postojećem znanju. Izometrije ravnine su preslikavanja ravnine čija osnovna svojstva, definicije i međusobnu povezanost učenici na ovaj način mogu samostalno otkriti. Samostalno rješavanje problema pozitivno utječe na njihovo samopouzdanje i odgovornost....
Izrada baze za prikupljanje podataka o kvaliteti proizvodnog procesa
Izrada baze za prikupljanje podataka o kvaliteti proizvodnog procesa
Tea Bašić
U ovom završnom radu će biti prikazane osnovne informacije o SQL programskom jeziku te kako pomoću njega izraditi bazu za prikupljanje podataka o kvaliteti proizvodnog procesa. Prilikom izrade baze koristile su se zakonitosti izrade relacijskih baza podataka i sustav za upravljanje bazom podataka MySQL. Kako bi se pobliže razradila tema ovoga rada izrađen je i praktični dio rada koji je rađen u suradnji s tvrtkom Orqa d.o.o i mentorom M. Ðurokovićem. Radi tajnosti i zaštite...
Izrada interaktivne igre u grafičkom pokretaču Unity
Izrada interaktivne igre u grafičkom pokretaču Unity
Mario Korov
U ovom radu proučit ćemo kako korištenjem Unity pokretača i integriranog dodatka Visual Studia izraditi interaktivnu igru. Za početak ćemo odabrati vrstu projekta i upoznati se s izgledom i funkcionalnosti Unity sučelja, a nakon toga ćemo postaviti neke osnovne elemente scene. Središnji dio ovog rada bit će stvaranje interaktivnog lika te njegova povezanost sa ostalim elementima u sceni. Kako budemo dodavali elemente koji će biti u interakciji sa likom, struktura koda...
Jacobijeva i Gauss-Seidelova metoda za rješavanje sustava linearnih jednadžbi
Jacobijeva i Gauss-Seidelova metoda za rješavanje sustava linearnih jednadžbi
Lucija Brzić
Riješiti sustav linearnih jednadžbi Ax = b znači pronaći vektor \(x\in \mathbb{R}^{n}\) za zadanu matricu \(A\in \mathbb{R}^{n\times n}\) i zadani vektor \(b\in \mathbb{R}^{n}\) . Postoje dva pristupa rješavanju sustava linearnih jednadžbi, direktne i iterativne metode. Direktne metode služe za rješavanje manjih i jednostavnijih sustava, dok iterativne metode služe za sustave velikih dimenzija. U ovom završnom radu spomenut će se dvije klasične iterativne metode za...
Jakobsonov radikal
Jakobsonov radikal
Ivana Bulajić
Cilj ovog završnog rada bio je definirati Jacobsonov radikal, kao jedan od primjera ideala te proučiti njegova svojstva i primjene. U prvom dijelu rada definirani su neki osnovni pojmovi, te svojstva radikala i Wedderburnov pristup. Nadalje, uvedeno je nekoliko definicija potrebnih za samo definiranje Jacobsonovog radikala. U drugom dijelu rada iskazane su neke od tvrdnji i njihovi dokazi, u kojima se proučava odnos izmedu elemenata u prstenima i idealima te samim time navedena su...
Javascript na poslužiteljskoj strani
Javascript na poslužiteljskoj strani
Davor Kolarević
Ovaj diplomski rad opisuje korištenje JavaScript programskog jezika na poslužiteljskog strani. JavaScript je od programskog jezika koji se u svojim počecima koristio za jednostavne animacije napredovao do ozbiljnog programskog jezika pomoću kojega je moguće stvoriti full stack web aplikacije. Objasniti će se klijent-poslužitelj model koji se koristi za izradu modernih web aplikacija i REST princip koji je u današnje vrijeme gotovo neizostavni način izrade poslužitelja....
Jednodimenzionalno provođenje topline
Jednodimenzionalno provođenje topline
Ena Pribisalić
U ovome radu upoznat ćemo se s jednadžbom jednodimenzionalnog provodenja topline, te predstaviti metode pronalaska rješenja u ovisnosti o različitim rubnim uvjetima koji su pritom zadani. Najprije ćemo se upoznati s parcijalnim diferencijalnim jednadžbama, konkretno: linearnim jednadžbama drugog reda. Nakon njihove osnovne klasifikacije, izvest ćemo kanonski oblik paraboličkih jednadžbi kojima pripada upravo jednadžba provođenja topline. Zatim ćemo navesti i detaljno...
Kamatni račun i primjene
Kamatni račun i primjene
Vjekoslav Radan
Tema ovog završnog rada je kamatni račun. Kamatni račun podrazumijeva izračunavanje naknade koju dužnik mora platiti vjerovniku u određenom vremenskom roku od trenutka dizanja kredita jer mu je vjerovnik dao pravo upravljanja određenom svotom novca. U radu ćemo obraditi načine računanja jednostavnih i složenih kamata, teoriju kamatnih stopa, akumulacijske faktore i inflaciju. Kroz teoriju renti ćemo obraditi sve što je potrebno da bi poglavlje zaključili osnovnim i...
Kanoničke korelacije
Kanoničke korelacije
Ela Kovačić
Kanonička korelacija jedna je od procedura za objašnjavanje povezanosti između dva skupa varijata. Potrebno je pronaći linearne kombinacije varijata tako da je njihova korelacija maksimalna. Parovi čija je korelacija maksimalna, te nisu u korelaciji s ostalim linearnim kombinacijama nazivamo kanoničke varijate, a njihovu korelaciju nazivamo kanonička korelacija. Koeficijenti kojim se postiže maksimalna korelacija nazivaju se kanonički koeficijenti. Može se proučavati i...

Paginacija