Paginacija

Bayesovsko statističko zaključivanje
Bayesovsko statističko zaključivanje
Antonio Nuić
Tema rada je bayesovsko statističko zaključivanje. Nakon definicije osnovnih pojmova iz vjerojatnosti objašnjene su razlike u Bayesovskom pristupu u odnosu na klasični pristup statističkom zaključivanju. Objašnjeni su pojmovi apriorne i aposteriorne distribucije i diskutirana je važnost funkcije vjerodostojnosti i Bayesove formule. Potom je navedeno nekoliko različitih pristupa izboru apriorne distribucije i dana je teorija koja se tiče procjene parametra, testiranja hipoteza i...
Benfordova razdioba u analizi valutnog rizika
Benfordova razdioba u analizi valutnog rizika
Dajana Stanić
Benfordov zakon, poznat i pod nazivom fenomen prve znamenke, govori o vjerojatnosti pojavljivanja jednoznamenkastog prirodnog broja na pojedinoj poziciji broja. Fenomen prve znamenke je prvi otkrio S. Newcomb u 19. stoljeću. Newcombovo nezapaženo otkriće je popularizirao F. A. Benford, po kojem je zakon dobio naziv. U radu najprije definiramo Benfordov niz i uniformno distribuiran modulo 1 niz. Prikazujemo svojstva takvih nizova i navodimo primjere. Dokazujemo važan teorem za...
Bertrandov paradoks
Bertrandov paradoks
Robert Vidović
U ovom ćemo se radu baviti vjerojatnosnim problemom iz 19. stoljeća. Prvo ćemo proučiti povijesni razvoj vjerojatnosti i upoznati se s prilikama i vremenom u kojem je živio Joseph Louis Francois Bertrand. Zatim ćemo se pozabaviti nekim osnovnim vjerojatnosnim definicijama. Za razumjevanje Bertrandovog paradoksa će nam biti potrebne definicije pokusa, prostora elementarnih događaja i geometrijske vjerojatnosti. Vidjet ćemo da postoje različiti pristupi geometrijske vjerojatnosti...
Beskonačni verižni razlomci
Beskonačni verižni razlomci
Andrea Vranić
Ovaj završni rad bavit će se beskonačnim jednostavnim verižnim razlomcima. U prvom dijelu navedena su neka osnovna svojstva i definicije o verižnim razlomcima, te opisana je podjela na konačne i beskonačne verižne razlomke. U drugom dijelu razmatraju se beskonačni verižni razlomci, njihova svojstva, pitanje konvergencije i postupak računanja. Na kraju ćemo vidjeti neke zanimljivosti koje su vezane uz zapise beskonačnih verižnih razlomaka.
Bioinformatika - sekvencioniranje genoma
Bioinformatika - sekvencioniranje genoma
Josip Petrović
U ovom radu ćemo se upoznati sa osnovama sekvencioniranja genoma i ulogom bioinformatike u samom procesu sekvencioniranja. Rad je podijeljen na dva poglavlja. U prvom poglavlju navodimo pojmove iz teorije grafova koji su nam potrebni za razumijevanje bioinformatičkih algoritama za sekvencioniranje. Drugo poglavlje se odnosi na sam postupak sastavljanja genoma iz danih očitanja. Na kraju rada ćemo pokazati primjer slaganja sekvence u programskom jeziku Python.
Bitcoin
Bitcoin
Marina Kaselj
Bitcoin je sustav elektroničkog plaćanja kojeg je izumio Satoshi Nakamoto. Objavljen je 2008. godine, a 2009. je postavljen kao open-source program. Sustav je peer-to-peer što znači da korisnici mogu trgovati izravno, bez posrednika (treće strane). Transakcije provjeravaju čvorovi (korisnici) u mreži te se one nakon provjere pohranjuju u javno distri- buiranu knjigu koja se naziva blokovni lanac. Sustav koristi vlastitu jedinicu koji se naziva bitcoin. Bitcoin ne kontroliraju ni...
Bollinger Bands
Bollinger Bands
Borna Majcan
U ovom završnom radu proučavat ćemo pokazatelj Bollinger Bands i njegove primjene. Najprije ćemo spomenuti povijesne indikatore koji su se napravili prije i inspirirali Bollinger Bands te onda odrediti kako izračunati indikatore za Bollinger Bands i ostale indikatore izvedene iz Bollinger Bandsa. Te posljednje testirati razne načine investiranja koristeći indikator Bollinger Bands samostalno.
Catalanovi brojevi
Catalanovi brojevi
Mario Mijić
U današnje vrijeme su nizovi brojeva od posebnog interesa jer se pojavljuju u mnogim matematičkim problemima. U ovom radu smo promatrali i analizirali niz koji se zove niz Catalanovih brojeva. Catalanovi brojevi pojavljuju se u mnogim kombinatornim prebrojavanjima, kao što su kombinatorna prebrojavanja s konveksnim n-terokutom, binarnim stablima i sl. Također smo u radu opisali i nastojali objasniti neka od poznatijih kombinatornih prebrojavanje, gdje se Catalanovi brojevi...
Cauchy-Schwartz-Bunyakovsky nejednakost: primjene
Cauchy-Schwartz-Bunyakovsky nejednakost: primjene
Toni Kulić
U završnom radu prezentirat će se Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky nejednakost i prikazati njen dokaz na više mogućih načina. Bit će pokazano i nekoliko generalizacija Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky nejednakosti te će se kroz ilustrativne zadatke pokazati njena primjena.
Centralni granični teorem
Centralni granični teorem
Daria Solić
U ovom radu se analiziraju osnovni pojmovi iz teorije vjerojatnosti, kao što su vjerojatnosni prostor, slučajna varijabla i Bernoullijeva distribucija, a koji su potrebni za iskazivanje i dokazivanje centralnog graničnog teorema. Iskazat će se klasični centralni granični teoremi koji su se pojavljivali kroz povijest i kojima su znanstvenici postupno dolazili do općeg centralnog graničnog teorema. Nadalje, analizirati će se i uniformna konvergencija u centralnom graničnom...
Cjelobrojne funkcije i primjene
Cjelobrojne funkcije i primjene
Marina Piškorjanac
Glavni cilj ovog rada jest upoznati čitatelje s nekima od cjelobrojnih funkcija te njihovim primjenama u svakodnevnom životu i raznim područjima matematike i drugih znanosti. Iz same definicije cjelobrojnih funkcija kao funkcija čija je slika podskup skupa cijelih brojeva jasno je kako se radi o vrlo velikom skupu funkcija, pa su za prezentaciju u ovom radu odabrane one od posebne važnosti u teorijskoj matematici te cjelobrojne funkcije sa zanimljivim primjenama u modeliranju...
Cobb - Douglasova funkcija
Cobb - Douglasova funkcija
Matea Radan
U ovom radu ćemo se upoznati s Cobb-Douglasovom funkcijom. Pokazati ćemo kako je funkcija nastala, opisati njena osnovna svojstva te navesti njene osnovne primjene. Pritom ćemo se koristiti nekim matematičkim rezultatima iz teorije funkcija više varijabli, kao što su parcijalne derivacije te rješavanje uvjetne optimizacije metodom Lagrangeovih multiplikatora. Spomenuti ćemo i neke poteškoće koje se javljaju prilikom upotrebe ove funkcije.

Paginacija