Paginacija

Pojam funkcije u nastavi matematike
Pojam funkcije u nastavi matematike
Slađana Lađarević
U ovome radu bavili smo se funkcijama u nastavi matematike, počevši od analize funkcija u kurikulumu, školskim udžbenicima, do državne mature. Kako je pojam funkcije bio poznat još u 14. stoljeću, dana je ukratko povijest tog pojma i definicije koje su se pojavljivale kroz povijest. Opisane su osnovne ideje za pojam funkcije, a to su: ideja pridruživanja, kovarijacije i objekta. Navedeni su svi odgojno-obrazovni ishodi iz kurikuluma koji se odnose na funkcije, te su analizirani...
Polialfabetske supstitucijske šifre
Polialfabetske supstitucijske šifre
Valentina Kobašević
Polialfabetske supstitucijske šifre, od kojih je prva bila Albertijeva šifra, predstavile su značajan napredak nad monoalfabetskim supstitucijskim šiframa u pogledu korištenja više supstitucijskih alfabeta u postupku šifriranja. Svaka sljedeća koja je nastala pokušala je popraviti neku ranjivost prethodne. Tako je Trithemiusova šifra za svako slovo teksta koristila drugi alfabet. Vigenerova šifra više nije imala linearno kretanje po tablici slova (tzv. tabuli recti) kao što je...
Polinomi u Z[x] i Q[x]
Polinomi u Z[x] i Q[x]
Luka Bolješić
Na početku ovog rada stavljen je naglasak na polinome s racionalnim koeficijentima te na provjeravanje njihove ireducibilnosti. Objašnjeno je zašto polinomi s racionalnim koeficijentima imaju jednaku faktorizaciju kao polinomi s cjelobrojnim koeficijentima, te je iskazana je i dokazana Gaussova lema za polinome s cjelobrojnim koeficijentima. Navedeni su brojni primjeri u kojima se provjerava ireducibilnost polinoma s cjelobrojnim koeficijentima na različite načine. U drugom dijelu...
Polinomi u jednoj varijabli
Polinomi u jednoj varijabli
Doris Cvenić
U ovom radu proučavani su polinomi u jednoj varijabli. Nakon njihova definiranja, prikazane su računske operacije s polinomima te je dokazano da skup svih polinoma čini prsten. Zatim je, pomoću Teorema o nul-polinomu, dokazan i Teorem o jednakosti polinoma. Opisano je kada su polinomi djeljivi i Hornerov algoritam za dijeljenje polinoma linearnim polinomom. Definirana je najveća zajednička mjera dvaju polinoma te je Euklidovim algoritmom prikazan postupak traženja iste. Proučavane...
Polinomijalne matrice
Polinomijalne matrice
Maja Magić
Cilj ovog rada je upoznati se s osnovnim pojmovima, teoremima i rezultatima vezanih uz polinomijalne matrice. U prvom poglavlju rada dan je kratki osvrt na matrice i polinome, kao sastavnog dijela polinomijalnih matrica, dok u drugom poglavlju uvodimo definiciju polinomijalne matrice te osnovne operacije nad njima. Također, u radu su opisani i važniji teoremi kao što su to teoremi vezani uz dijeljenje polinomijalnih matrica, mali Bezoutov teorem i njegova generalizacija te...
Polja i prsteni
Polja i prsteni
Tena Tomičević
Glavna ideja ovog završnog rada je upoznavanje s algebarskim strukturama prstenima i poljima. Upoznat ćemo najvažnija svojstva binarnih operacija tih struktura i najbitnije definicije. Kako bi svojstva i definicije bile što razumljivije, navedeni su i neki primjeri prstena i polja. Opisano je i računanje pomoću Karatsubinog algoritma što uvelike skraćuje posao u računanju s velikim brojevima.
Posteri u Latex-u
Posteri u Latex-u
Lucija Tatarević
U ovom radu bavit ćemo se izradom akademskih postera u LATEX-u, od općenitih uputa kako osmisliti i isplanirati dobar poster, do toga kako se pišu posteri u LATEX-u pomoću a0poster, baposter i beamerposter paketa. Za kraj ćemo demonstrirati sve navedeno pomoću izrade postera naziva "Dizajniranje i izrada dobrog postera u LATEX-u".
Potpunost modela financijskog tržišta u diskretnom vremenu
Potpunost modela financijskog tržišta u diskretnom vremenu
Marija Varga
U ovom diplomskom radu cilj nam je bio analizirati potpunost modela financijskog tržišta u diskretnom vremenu. Kako bismo uopće mogli definirati potpunost matematičkog modela financijskog tržišta u diskretnom vremenu, prvo smo opisati financijsko tržište u diskretnom vremenu, financijske instrumente (osnovne i izvedene) kojima se trguje na financijskom trži- štu, te njihove cijene i povrate. Pritom smo od važnijih pojmova definirali pojmove kao što su portfelj, europska call i...
Poučavanje algebre iz perspektive učitelja.
Poučavanje algebre iz perspektive učitelja.
Marina Anić
Diplomski rad obraduje temu poučavanja algebre iz perspektive učitelja. Odgovara na pitanja s kojima se susreću učitelji matematike u poučavanju algebre. Obraduju se pitanja inicijalne motivacije učenika te primjeri kojima je moguće dati argumente u prilog korisnosti i zanimljivosti algebre. Rad se dalje bavi specifičnostima poučavanja algebre te posebnom kategorijom znanja koju treba posjedovati učitelj algebre koja je spoj stručnog matematičkog znanja i pedagoškog znanja....
Poučavanje i učenje geometrije u osnovnoškolskoj matematici
Poučavanje i učenje geometrije u osnovnoškolskoj matematici
Rebeka Šmit
Djeca se u ranoj dobi počinju igrati s igračkama raznih oblika i veličina. Već tada počinju primjećivati njihova svojstva i međusobne odnose. Sve do škole učenici kroz igru nesvjesno uče geometriju. No, geometrijski zadaci u školi, često učenicima predstavljaju problem. Geometrija je velikim dijelom vizualno područje, ali pri rješavanju zadataka nije dovoljno zadatku pristupiti isključivo iz vizualne perspektive. Naime, geometrija i planimetrija prepune su zadataka u kojima...
Poučavanje matematike pomoću igre
Poučavanje matematike pomoću igre
Iva Zlomislić
Za dobar nastavni sat potrebno je odabrati prikladnu motivaciju koja ovisi o profilu razrednog odjela. Načini motivacije učenika su brojni i raznoliki, od čega izdvajamo: učenje kroz igru, postavljanje izazova, upotreba tehnologije, razgovori o zanimljivostima vezanim uz određeni predmet. U ovom radu analizirana je primjena igre u procesu nastave matematike. Kako učenici često imaju razvijen animozitet prema matematici, potrebno je u nastavi primjenjivati metode koje će kod učenika...
Poučavanje programiranja
Poučavanje programiranja
Ivana Tucak-Roguljić
Cilj ovog rada je detaljno prikazati što je sve potrebno za uspješno poučavanje programiranja. Programiranje uključuje razvoj računalnog razmišljanja i vještinu pisanja koda u odabranom programskom jeziku. U radu su izloženi aspekti računalnog razmišljanja, te su dani konkretni primjeri za poticanje razvoja računalnog razmišljanja kod učenika, izbjegavajući standardne zadatke iz udžbenika. Predstavljeni su neki od programskih jezika namijenjeni poučavanju programiranja -...

Paginacija