Paginacija

Računanje vrijednosti DNK dokaza
Računanje vrijednosti DNK dokaza
Margareta Tvrdy
DNK analiza je postala općeprihvaćena u većini pravnih sustava te ima nezamjenjivu ulogu u forenzici. Upravo tom metodom rasvijetljeni su brojni sudsko medicinski slučajevi. Prilikom suđenja za zločin u kojemu se razmatra DNK dokaz, nije dovoljna samo činjenica da se profil s mjesta događaja i profil osumnjičenika podudaraju. Potrebno je iznijeti i vrijednost tog dokaza kako bi se utvrdilo koliko je taj dokaz vjerodostojan i koristan. Računajući vrijednosti dokaza potrebno je...
ReactJS
ReactJS
Lorena Škalac
Cilj ovog rada je čitatelja upoznati s osnovama sintakse ReactJS-a, alata i praksa potrebnih za izradu funkcionalne React aplikacije. Navode se prednosti koje React donosi kao što su korištenje virtualnog DOM-a u svrhu ažuriranja prikaza aplikacije, podijela aplikacije na manje ponovne upotrebljive dijelove koje se nazivaju komponente te automatsko renderiranje koje se dogada na svaku promjenu podataka. Budući da su komponente srže svake React aplikacije, veliki dio govori o...
Realna polja
Realna polja
Ana Glavačević
U ovome radu pisat ćemo o realnim poljima. U uvodnom dijelu navest ćemo definiciju prstena, njegova osnovna svojstva te pojmove poput djelitelj nule, grupa invertibilnih elemenata, polje, proširenje polja, algebarski zatvoreno polje, izomorfizam. Nadalje, u drugom dijelu opisat ćemo uređena polja, prokomentirati postojanje beskonačno velikih brojeva te objasniti arhimedsko polje. Nakon toga ćemo definirati realno polje i iskazati i dokazati bitne teoreme, leme i propozicije...
Realni brojevi
Realni brojevi
Karlo Kokanović
U ovome radu ćemo razmatrati pojam ploha konstantne srednje zakrivljenosti te navesti brojne primjere takvih ploha. Osim u diferencijalnoj geometriji, plohe konstantne srednje zakrivljenosti poznate su i u teoriji optimizacije, budući da predstavljaju rješenja izoperimetrijskog problema. U radu su također navedene osnovne definicije i teoremi lokalne teorije ploha koje ćemo primjenjivati. Nadalje, bavit ćemo se i specijalnim slučajem ploha konstantne srednje zakrivljenosti, tzv....
Redni i kardinalni brojevi. Hipoteza kontinuuma
Redni i kardinalni brojevi. Hipoteza kontinuuma
Antonio Krizmanić
Pobliža objašnjenja pojmova rednih i kardinalnih brojeva i njihove povezanosti s hipotezom kontinuuma, dokazi njihovih osnovnih svojstava i svojstava kardinalne i ordinalne aritmetike te ukratko opisan proces dokaza neovisnosti hipoteze kontinuuma od Zermelo–Fraenkelove teorije skupova čine okosnicu ovoga rada. Svrha ovoga rada, koja se očituje kroz detaljna objašnjenja toka misli i zaključaka u dokazima teorema te u općim razmatranjima pojmova koji se uvode, čitatelja je...
Redovi realnih brojeva
Redovi realnih brojeva
Iva Brkić
Ovaj zavšni rad sadrži osnovna svojstva i rezultate koji se odnose na redove realnih brojeva. Najprije se upoznajemo sa samom definicijom niza realnih brojeva i njegovim svojstvima. To je osnova za defniranje reda realnih brojeva. Prisjetit ćemo se konvergencije (divergencije) niza. Zatim ćemo navesti neke važne kriterije konvergencije reda te primjerima ilustrirati njihovu primjenu.
Redukcija sustava drugog reda
Redukcija sustava drugog reda
Dražen Šokčević
U ovom diplomskom radu bavimo se temom redukcije sustava drugog reda algoritmom balansiranog odsijecanja. Na početku rada definiramo linearno vremenski invarijantan sustav prvog reda i funkciju prijenosa za sustav. Definirat ćemo svojstva stabilnosti, upravljivosti i osmotrivosti koja sustav mora imati kako bi se mogao reducirati algoritmom balansiranog odsijecanja. Algoritam balansiranog odsijecanja za sustave prvog reda primijenit ćemo na CD player modelu. Definirat ćemo sustave drugog...
Regresijske tehnike kao dio nadziranog učenja i Scikit-learn Python modul
Regresijske tehnike kao dio nadziranog učenja i Scikit-learn Python modul
Tomislav Mijošević
U ovom radu upoznat ćemo se s glavnim problemima nadziranog učenja: regresijom i klasifikacijom. Glavni dio ovog rada podijeljen je na dva poglavlja, pri čemu se prvo bavi regresijskim problemima, a drugo klasifikacijskim. Pokazat ćemo i objasniti konstrukcije matematičkih modela potrebnih za riješavanje ovih problema, ukazati na nedostatke osnovnih modela i pokazati način na koji te nedostatke možemo ukloniti. Na kraju rada pokazat ćemo implementaciju tih modela u programskom...
Regularno varirajuće funkcije i primjene u vjerojatnosti
Regularno varirajuće funkcije i primjene u vjerojatnosti
Tea Bastijan
U ovome radu definirali smo sporo, odnosno regularno varirajuće funkcije i naveli nekoliko primjera. Iskazali smo i dokazali njihova osnovna svojstva medu kojima su najvažniji Karamatin teorem i Karamatin Tauberovski teorem. Drugi dio rada bavi se primjenama u vjerojatnosti. Vidjeli smo nekoliko svojstava transfomacija funkcija distribucija koja dobivamo primjenom Karamatinog Tauberovskog teorema. Proučavali smo slabu konvergenciju normalizirane sume, odnosno maksimuma nezavisnih i...
Relacije i funkcije
Relacije i funkcije
Slađana Lađarević
U ovom radu bavit ćemo se relacijama i funkcijama. Najprije ćemo definirati pojam relacije te navesti primjer primjene relacija u svakodnevnom životu. Nakon toga, proučavat ćemo svojstva relacija kako teorijski, tako i praktično - kroz primjere. Fokusirat ćemo se na relacije ekvivalencije i relacije parcijalnog uređaja koje moraju zadovoljavati određena svojstva. Zatim ćemo vidjeti što mora vrijediti da bi relacija bila relacija potpunog uređaja. Kao važni pojmovi u...
Rente i životna osiguranja
Rente i životna osiguranja
Valentina Ždralović
Životno osiguranje je obaveza osiguravajućeg društva prema osiguranoj osobi. U ovom radu su prikazana osiguranja ovisna o smrti osigurane osobe, odnosno osiguranje života na određeno vrijeme, doživotno osiguranje života i mješovito osiguranje života i doživljenja. Na početku su definirani osnovni pojmovi potrebni za njihovo bolje razumijevanje i tablice smrtnosti koje se koriste prilikom ugovaranja osiguranja. Svako osiguranje je detaljno objašnjeno vremenskim prikazom i...
Reprezentacija linearnog funkcionala i hermitsko adjungiranje
Reprezentacija linearnog funkcionala i hermitsko adjungiranje
Sanja Stjepanović
Ovaj rad predstavlja teoriju koja vodi do iskaza i dokaza Teorema o reprezentaciji linearnog funkcionala pomoću kojeg ćemo uvest pojam hermitski adjungiranih operatora. U radu ćemo se prvo osvrnuti na unitarne i normirane prostore te pojmove koji se na njima definiraju kao što su okomitost vektora, ortogonalni komplement i normiranost vektora. Zatim ćemo definirati linearne operatore i, sa njima usko povezane, antilinearne operatore te proučiti njihove razlike. Nadalje, objasniti...

Paginacija