Paginacija

Vedska matematika
Vedska matematika
Vedrana Babić
U radu je objašnjeno množenje dvoznamenkastih i troznamenkastih brojeva primjenom Vedske matematike. Prikazani su različiti načini množenja primjenom sutri, slikovito i riječima. Također su prikazani njihovi algebarski dokazi.
Verižni razlomci
Verižni razlomci
David Gavran
U ovom radu bavit ćemo se verižnim razlomcima. Proučavat ćemo osnovna svojstva verižnih razlomaka, konačne i beskonačne verižne razlomke te njihove konvergente. Detaljnije ćemo proučiti svojstva periodskih verižnih razlomaka. Na kraju rada ćemo navesti neke zanimljive primjene vezane za verižne razlomke.
Vigenèreova i Playfairova šifra
Vigenèreova i Playfairova šifra
Marinela Knežević
Vigenèreova šifra je metoda šifriranja teksta koja koristi serije različitih Cezarovih šifri na osnovi ključne riječi. U 16. stoljeću je šifru prvi opisao Giovan Battista Bellaso, dok je Blaise de Vigenère osmislio šifru s autoključem. Otkriće metode je pogrešno pripisano Blaise de Vigenèreu u 19. stoljeću i danas je poznata kao " Vigenèreova šifra". Premda je šifra lagana za razumijevanje i implementaciju, kroz tri se stoljeća odupirala svim pokušajima...
Vivianijev teorem
Vivianijev teorem
Valentina Ždralović
U ovom završnom radu se razmatra tvrdnja poznata u literaturi kao Vivianijev teorem koji kaže da je u jednakostraničnom trokutu suma udaljenosti bilo koje točke trokuta od stranica trokuta neovisna o izboru točke i jednaka je visini tog trokuta. Dano je nekoliko različitih dokaza teorema te navedena poopćenja i prostorni analogon teorema.
Vizualizacija razlomaka i operacija s njima
Vizualizacija razlomaka i operacija s njima
Marina Hegol
Razlomak se u osnovnoškolskim knjigama definira kao broj koji opisuje jedan ili više jednakih dijelova neke cjeline. U radu su dane mnoge vizualizacije razlomaka i operacija s njima koje bi nastavnici mogli koristiti u nastavi kako bi učenici bolje razumjeli sadržaj. Naveli smo različite zapise razlomaka, modele za rad s razlomcima, opisali smo kako se razlomci uspoređuju, skraćuju i proširuju, zbrajaju, oduzimaju, množe i dijele te smo istaknuli najčešće učeničke greške....
Vizualizacije u matematici
Vizualizacije u matematici
Jelena Matić
U ovom diplomskom radu prikazani su dokazi nekih matematičkih tvrdnji pomoću slika, preko kojih bi se učenicima u osnovnim pa i u srednjim školama mogao probuditi interes za proučavanje matematike. Počinjemo prikazivanjem brojeva preko poznatih objekata te preko duljine dužina, a zatim upoznavajući se sa popločavanjima ravnine u kojima uvodimo neke vrste poliomina, dotićemo se dokaza Teorema četiri boje. Za kraj odlazimo u tri dimenzije, odnosno rješavamo probleme koji se u...
Vrednovanja u nastavi matematike
Vrednovanja u nastavi matematike
Ines Batrac
Tri osnovna pristupa vrednovanju su vrednovanje za učenje, vrednovanje kao učenje i vrednovanje naučenog. Vrednovanje za učenje oblik je formativnog vrednovanja, odvija se tijekom učenja i poučavanja te predstavlja proces prikupljanja informacija i dokaza o procesu učenja te njihovu interpretaciju s ciljem unaprjeđivanja procesa učenja kod učenika te procesa poučavanja kod učitelja. To je osnovni razlog zbog kojega ovaj način vrednovanja ne rezultira brojčanim ocjenjivanjem...
Vrednovanje opcija na OTC tržištu
Vrednovanje opcija na OTC tržištu
Barbara Rački
Ideja rada je primjena Black model za vrednovanje opcija na OTC tržištu. Na početku rada predstavljen je model Brownovog gibanja te model geometrijskog Brownovog gibanja koji služi kao osnova za modeliranje cijena vezane imovine. Nadalje, budući da je Black model proširenje Black-Scholes-Mertonovog modela za vrednovanje call i put opcija u nastavku su predstavljene osnovne teorijske pretpostavke Black-Scholes-Mertonovog modela koji nasljeđuje i sam Black model. U radu proširujemo...
Vrednovanje u nastavi matematike: vrste, pristupi i metode
Vrednovanje u nastavi matematike: vrste, pristupi i metode
Matea Begić
Vrednovanje je važan dio školskog sustava kojim se određuju razine postignutih individualnih i općih ciljeva. U školi služi kao sredstvo za utvrđivanje razine uspješnosti učenika s obzirom na unaprijed definirane norme. Vrednovanje se razlikuje sa obzirom na to tko ga provodi, kada se provodi, kako se provodi i što se vrednuje kod učenika.
Web aplikacija-statistika u košarci
Web aplikacija-statistika u košarci
Luka Boras
U današnje tehološko doba javlja se potreba za pomoćnim alatima u košarkaškoj igri. Takav alat pronalazimo u košarkaškoj statistici. Ona služi trenerima, igračima, skautima i zaljubljenicima u ovaj sport. Iz ovih motiva je nastala web aplikacija - statistika u košarci. U ovom radu se opisuje postupak razvoja ove web aplikacije. Prvo su opisane tehnologije korištene u izradi aplikacije, zatim je opisana veza matematike i statistike u košarci. Nakon toga je opisan sam postupak...
Zadaci otvorenog tipa u nastavi matematike
Zadaci otvorenog tipa u nastavi matematike
Vedrana Babić
U radu je rečeno nešto više o zadacima otvorenog tipa, vrstama i klasifikaciji. Navedeno je na što se treba paziti kod odabira zadataka, kako od zatvorenih zadatka napraviti otvorene te kako organizirati sat u kojem učenici rješavaju zadatak otvorenog tipa. Prikazano je istraživanje koje je provedeno u Japanu o primjeni zadataka otvorenog tipa te o utjecaju zadataka na poučavanje i učenike. U Hrvatskoj je još uvijek zastupljena tradicionalna nastava u kojoj nema dovoljno...
Zaključivanje i razumijevanje u geometriji i algebri
Zaključivanje i razumijevanje u geometriji i algebri
Sara Stanić
Zaključivanje i razumijevanje smisla proučavanog sadržaja predstavljaja temelj matematike. Rekonstrukcijom matematičkih programa u školama povećava se učenikov razvoj u sadržajnom i proceduralnom znanju koji je potreban učenicima kako bi bili uspješni u nastavku učenja matematike i u svojim životima. Zaključivanje i razumijevanje matematičkih sadržaja su nerazdvojni u razvoju matematičke kompetencije te su usko povezani. Zaključivanje u matematici zahtjeva veću razinu ...

Paginacija