Paginacija

Dugoročna zavisnost
Dugoročna zavisnost
Lucijana Grgić
U ovom diplomskom radu predstavljeni su procesi čija autokorelacijska funkcija nije apsolutno sumabilna. Takvi procesi se nazivaju stacionarni procesi s dugoročnim pamćenjem i svoju primjenu nalaze u različitim područjima poput klimatologije i hidrologije. Navedene su definicije i osnovni rezultati stacionarnih procesa s dugoročnim pamćenjem te dvije klase takvih procesa. Jedna od njih su frakcionalni ARIMA procesi koji su prirodno proširenje klasičnih ARIMA procesa. Prikazane...
Efikasni pristupi nastavi matematike
Efikasni pristupi nastavi matematike
Josipa Vuksanović
U prvom dijelu diplomskog rada dan je pregled ključnih načela za poučavanje matematike. Principi daju savjete nastavnicima o tome kako produktivno održati sat. Dio principa donosi primjere zadataka koji učenicima razvijaju sposobnost apstraktnog mišljenja i kreativnosti. Drugi dio diplomskog rada opisuje rad s djecom s poteškoćama u učenju. Pozitivan primjer iz prakse donosi način rada posebnog odjela Osnovne škole Bogoslav Šulek.
Egipatska aritmetika i matematika
Egipatska aritmetika i matematika
Arijana Potočki
O egipatskoj matematici saznaje se iz dvaju izvora: Rhindovog i Moskovskog papirusa. Iz zadataka koji se nalaze u njima spoznali smo način na koji su egipćani zapisivali brojeve, način na koji su zbrajali, oduzimali, množili, dijelili; saznali smo o razlomcima, pravilima za zapisivanje razlomaka,... U tim papirusima nalazili su se i problemi koji se odnose na geometriju. Najvažnija otkrića bile su formule za odredivanje površine kruga i volumena krnje piramide. Od velike je...
Egipatska i babilonska matematička dostignuća
Egipatska i babilonska matematička dostignuća
Ružica Majstorović
U radu su opisana najvažnija matematička dostignuća Egipćana i Babilonaca te je navedeno da se matematika počela razvijati zbog praktičnih ljudskih potreba. Zatim se upoznajemo s njihovim načinom zapisivanja brojeva i brojevnim sustavima kojima su se koristili. Također je kroz brojne primjere prikazano kako su zbrajali, oduzimali, množili i dijelili, te zapisivali razlomke.
Egzotične opcije
Egzotične opcije
Nera Keglević
Na početku rada predstavljen je model Brownovog gibanja. Za početak, objašnjena je konstrukcija i sama definicija Brownovog gibanja i osnovna svojstva. Nadalje, opisan je model geometrijskog Brownovog gibanja koji je prikladniji za modeliranje cijena dionica. Pokazano je na koji se način mogu simulirati Brownovo gibanje i geometrijsko Brownovo gibanje. Osim toga, predstavljena je Black-Scholes formula za europsku call i put opciju. U drugom su poglavlju navedena svojstva očekivanja i...
Eksponencijalna distribucija i Poissonov proces
Eksponencijalna distribucija i Poissonov proces
Doris Aleksov
U ovom radu su opisane eksponencijalna i Poissonova distribucija, njihova osnovna svojstva kao i Poissonov proces te njegova svojstva. Uvodni dio daje detaljnije informacije o funkciji distribucije i funkciji gustoće eksponencijalne i Poissonove distribucije, dok su u glavnom dijelu rada navedene definicija te dokazana osnovna svojstva Poissonova procesa i njegovih transformacija. Posljednji dio rada opisuje primjenu Poissonovog procesa, odnosno Cramer-Lundbergov model za modeliranje...
Ekstremi realne diferencijabilne funkcije jedne i više realnih varijabli
Ekstremi realne diferencijabilne funkcije jedne i više realnih varijabli
Dunja Katić
U matematici minimalnu i maksimalnu vrijednost neke funkcije nazivamo minimumom, maksimumom odnosno ekstremom funkcije. Ekstreme funkcije možemo promatrati na okolini neke točke ili na cijelom području definicije. Ovisno o tome, razlikujemo lokalne i globalne ekstreme. U cilju ilustracije ovih pojmova izrađeno je nekoliko vlastitih primjera. U tu svrhu, korištene su mogućnosti programskog paketa Mathematica.
Elektronička pošta
Elektronička pošta
Jurica Maltar
Ovaj završni rad iskazuje cjelokupan sustav elektroničke pošte. Koristeći literaturu i RFC (Request for Comments) dokumente koji propisuju standarde za internetske entitete, opisana je elektronička poruka kao medij koji sadrži informaciju, protokoli koji služe za njezin prijenos i postupci za osiguravanje sigurnosti tijekom prijenosa. Elek- tronička je poruka sastavljena od niza ASCII znakova, a zahvaljujući MIME standardu, uz poruku je moguće priložiti i datoteku koja nije...
Elektronski novac
Elektronski novac
Borjana Barić
Elektronski novac je sustav plaćanja dizajniran i implementiran za kupovanje preko otvorene mreže kao što je Internet. U radu je osnovna ideja elektronskih novčanica objašnjena u detalje te su opisani osnovni protokoli za rukovanje novčanicama. Osim poznavanja načina naplate, važno je i poznavanje sigurnosti pri obavljanju transakcija elektronskim novcem. Zaštita uključuje kriptiranje podataka između strana koje su uključene u transakciju, provjeru autentičnosti i sprječavanje...
Elementarne metode za rješavanje diofantskih jednadžbi
Elementarne metode za rješavanje diofantskih jednadžbi
Vedrana Tokić
U ovom radu proučit ćemo elementarne metode za rješavanje diofantskih jednadžbi. Prvi dio rada bazira se na linearnim diofantskim jednadžbama i Euklidovom algoritmu i njegovoj važnosti u rješavanju ovog tipa jednadžbi. Osim toga, u radu su opisane metode za rješavanje nelinearnih diofantskih jednadžbi i Pitagorina jednadžba. Sve navedene metode rješavanja demonstrirane su na primjerima.
Eliptičke krivulje u kriptografiji
Eliptičke krivulje u kriptografiji
Anamarija Kokanović
U ovom radu smo definirali eliptičke krivulje te smo dali geometrijsku i algebarsku interpretaciju operacije uz koju skup točaka na eliptičkoj krivulji E(K) postaje Abelova grupa. Odredili smo problem diskretnog logaritma za eliptičke krivulje (ECDLP) i komentirali vremensku složenost problema. Naveli smo algoritam ”dupliciraj i zbrajaj”, poznat pod nazivom binarne ljestve, za računanje vrijednosti višekratnika neke točke na eliptičkoj krivulji. Opisali smo upotrebu eliptičkih...
Elmsleyev problem
Elmsleyev problem
Jurica Šućur
Ovaj završni rad bavi se ulogom matematike u miješanju igraćih karata, konkretno Elmsleyevim problemom. Taj problem se odnosi na jedno od najtežih načina miješanja karata, popularno savršeno miješanje. Osim njega, detaljno ćemo objasniti i razne druge načine kako promiješati karte. Kod savršenog miješanja, pokušat ćemo odgovoriti na sljedeća pitanja: koliki je najmanji broj istovrsnih miješanja koje dovode karte do početne pozicije? Postoji li niz savršenih miješanja...

Paginacija