Pages

Ključne ideje u podučavanju matematike
Ključne ideje u podučavanju matematike
Željka Šutalo
U prvom poglavlju ovog diplomskog rada opisane su poteškoće s kojima se učenici susreću pri učenju matematike. Nadalje je objašnjeno kako učenici često dolaze do pogreški u dvije veoma značajne grane matematike: algebri i geometriji. Na kraju su prikazani različiti pristupi u podučavanju matematike koje mogu primjeniti nastavnici. Za kvalitetnije predavanje preporuča se da nastavnik koristi računalne programe i razna pomagala.
Kolaborativno filtriranje
Kolaborativno filtriranje
Mirna Marković
U radu je opisan jedan tip sustava za preporuke, točnije kolaborativno filtriranje bazirano na modelu orijentiranom prema proizvodu i pripadni algoritam baziran na SVD dekompoziciji matrice sustava. Ukratko je dan kratak povijesni pregled sustava za preporuke te su navedeni osnovni pojmovi i opisani su najbitniji tipovi sustava za preporuke. Zatim je iskazan centralni algoritam rada, algoritam za preporuke zasnovan na SVD dekompoziciji s redukcijom dimenzije te je obrazložena njegova...
Kompaktni prostori
Kompaktni prostori
Antonio Jovanović
U ovom zavšnom radu ćemo definirati pojam kompaktnosti topološkog prostora. Dokazat ćemo neka svojstva kompaktnih prostora i njihovih podskupova. Također ćemo pokazati kako se neprekidne funkcije ponašaju na kompaktnim prostorima. Proučit ćemo svojstva metričkih prostora i na kraju karatkerizirati lokalno kompaktne prostore.
Kompleksni brojevi u nastavi matematike
Kompleksni brojevi u nastavi matematike
Ivan Hrenek
Kompleksni brojevi se uvode u 4. razredu srednje škole kao potpuno novi matematički pojam učenicima. Učenici se susreću s različitim pojmovima vezanim uz kompleksne brojeve tijekom svog školovanja, a njihovo reproduciranje znanja i vještina koje moraju steći iz tog područja je propisano kurikulumom nastavnog predmeta matematike. U nastavi s kompleksnim brojevima često dolazi do različitih miskoncepcija pa se stoga provode različite metode formativnog vrednovanja kako bi ih...
Kompresija podataka
Kompresija podataka
Nikolina Farena
Kompresija podataka koristi se za različite oblike podataka. O samim podatcima ovisi i koju metodu i koji algoritam za kompresiju ćemo koristiti. Bolji omjer kompresije postiže se algoritmima s gubitkom podataka, no oni nisu uvijek prikladni za korištenje. Najčešće u praksi, pri kompresiji podataka koristi se nekoliko algoritama odjednom kako bi se postigla sto bolja kompresija. Želimo li osigurati da originalni podaci mogu biti u potpunosti rekonstruirani nakon kompresije...
Komutativni prsteni i moduli
Komutativni prsteni i moduli
David Gavran
U ovom diplomskom radu napravljen je koncpet komuntativnih prstenova i modula. Nakon definiranja osnovnih pojmova i teorema iz teorije prstenova, baziramo se na komutativne prstenove i module. Upoznali smo se s uvjetima lanaca, primarnih idealima, primarnom dekompozicijom, Noetherinim prstenovima, proširenja prstenova te Dedekindovim domenama. Naveli smo važne teoreme algebre kao što su Krullov teorem, Hilbertov teorem o bazi, teorem koji povezuje pojmove Dedekindove domene, invertibilnih...
Konačni napeti bazni okviri
Konačni napeti bazni okviri
Lucija Lovrić
U ovome radu predstavljeni su bazni okviri na konačnodimenzionalnom Hilbertovom prostoru. U prvom dijelu detaljnije su proučeni napeti bazni okviri i operatori: analize, sinteze i operator baznog okvira. Nadalje, analizirana je konstrukcija napetih baznih okvira. Zatim su definirani kanonski dualni bazni okviri i njihova svojstva. Na kraju je definiran potencijal baznog okvira i predstavljena su neka njegova svojstva.
Konformna preslikavanja u kompleksnoj ravnini
Konformna preslikavanja u kompleksnoj ravnini
Marija Katić
U radu se razmatraju kompleksne funkcije koja su konformna preslikavanja. Posebno se promatra Möbiusova transformacija, koja kao kompleksna funkcija jeste konformno preslikavanje, a znamo da ono čuva orijentaciju i kuteve što smo prikazali na primjerima. Neki od osnovnih primjera Möbiusove transformacije su translacija, afina (linearna) funkcija i rotacija. Möbiusova transformacija je bijekcija te je prikazujemo kao kompoziciju homotetije, translacije, inverzije te rotacije. Dokazali...
Konformna preslikavanja u stacionarnom provođenju topline
Konformna preslikavanja u stacionarnom provođenju topline
Kristina Bogut
Cilj ovog rada je pokazati ulogu konformnih preslikavanja u stacionarnom provođenju topline. Konkretno, pokazat ćemo kako se konformna preslikavanja mogu koristiti u određivanju stacionarne raspodjele temperature na nekim dvodimenzionalnim objektima.
Konformno preslikavanje i Möbiusova transformacija
Konformno preslikavanje i Möbiusova transformacija
Lucija Rupčić
U ovome radu ukratko ćemo se upoznati s konformnim preslikavanjem i njegovim svojstvima. Navest ćemo nekoliko osnovnih preslikavanja koja će biti popraćena slikama i karakterizacijama. Takoder, definirat ćemo Möbiusovu transformaciju i ilustrirati na primjerima. Na kraju rada ukratko ćemo opisati primjenu ovih preslikavanja u raznim znanostima.
Konformno preslikavanje i primjene
Konformno preslikavanje i primjene
Filip Poljarević
U ovom završnom radu, proučavat ćemo konformno preslikavanje s naglaskom na njegove primjene. Definirat ćemo konformno preslikavanje i pokazati njegove osnovne primjere. Zatim ćemo pručavati Mobiusovu transformaciju, koja je jedna od najznačajnijih primjena komfornog preslikavanja i pokazati nekoliko slučajeva u kojima primjenjujemo konformno preslikavanje.
Kongruencije
Kongruencije
Monika Rajkovača
Kroz ovaj diplomski rad bavit ćemo se kongruencijama. Teorija kongruencija pripada teoriji brojeva, a za njezin razvoj posebno su značajni matematičari Johann Carl Friedrich Gauss, Leonhard Euler, Pierre de Fermat te Joseph-Louis Lagrange. Prvo ćemo se upoznati s pojmom kongruencije te proći kroz osnovna svojstva. Nadalje, definirat ćemo klasu ostataka modulo m, navesti odgovarajuća svojstva i definirati potpuni sustav ostataka modulo m. Proučavat ćemo polinomijalne kongruencije,...

Pages