Pages

Normalna zakrivljenost plohe
Normalna zakrivljenost plohe
Ema Baričević
U ovom završnom radu upoznat ćemo se s normalnom zakrivljenošću plohe. Najprije ćemo definirati neke osnovne pojmove lokalne teorije krivulja, kao što su parametrizirana krivulja, Frenetov trobrid i Frenetove formule krivulje. Navest ćemo definiciju plohe, odnosno regularne plohe te ćemo definirati prvu, odnosno drugu fundamentalnu formu plohe, kao i operator oblika plohe. Normalna zakrivljenost u točki plohe u smjeru tangencijalnog vektora \(v_{p}\) se računa kao kvocijent...
Novi laktacijski model temeljen na Woodovom i
MilkBot laktacijskom modelu
Novi laktacijski model temeljen na Woodovom i MilkBot laktacijskom modelu
Miroslav Janković
U radu proučavamo laktacijske modele za modeliranje dnevnog prinosa mlijeka muznih krava tijekom laktacije. Prvo definiramo osnovne pojmove kao što su laktacija, prinos mlijeka, laktacijska krivulja i perzistencija. Zatim se usmjeravamo na statističku analizu podataka ustupljenih od tvrtke Farmeron d.o.o. koja uključuje deskriptivnu statistiku, grafičke prikaze prinosa mlijeka i kutijastih dijagrama te primjenu različitih statističkih testova. Na osnovu statističke analize podataka...
Numerička integracija
Numerička integracija
Sanela Buljan
Tema ovog završnog rada je numerička integracija. U uvodnom dijelu rad će se bazirati na problemu površine i samom deniranju odredenog integrala. Glavni dio ovog rada biti ce posvećen metodama za numeričko integriranje. Detaljnije ćemo obraditi trapeznu formulu, Newton-Cotesovu formulu te Simpsonovo pravilo.
Numeričke karakteristike slučajnih varijabli
Numeričke karakteristike slučajnih varijabli
Ana Tomić
Tema ovog rada su numeričke karakteristike slučajnih varijabli. Za potrebe njihovog definiranja, bilo je potrebno ponoviti osnovne pojmove i iskazati najvažnije rezultate iz teorije vjerojatnosti. Na osnovu slike slučajne varijable, promatrane su dvije vrste slučajnih varijabli - diskretna i neprekidna slučajna varijabla. Kako se definiranje numeričkih karakteristika razlikuje za te dvije varijable, prvo su definirane numeričke karakteristike za diskretnu slučajnu varijablu,...
Numeričko deriviranje
Numeričko deriviranje
Borna Semeš
Tema ovog rada je numeričko deriviranje. Za početak ćemo iskazati Taylorov teorem, te koristeći Taylorovu formulu izvesti nekoliko formula za aproksimaciju prve derivacije funkcije. Zatim ćemo izvesti Lagrangeov oblik interpolacijskog polinoma i pokazati kako se primjenjuje u aproskimiranju derivacije. Konačno proučiti ćemo greške koje se javljaju kod numeričkog deriviranja i usporediti točnost pokazanih metoda.
Obrada prirodnog jezika
Obrada prirodnog jezika
Ena Pribisalić
Cilj ovoga rada je upoznavanje s osnovama obrade prirodnog jezika, točnije s analizom riječi i gramatičkih pravila koja koristimo u engleskom jeziku. Pri pretraživanju ili filtriranju teksta služimo se regularnim izrazima dok sličnost riječi mjerimo pomoću udaljenosti uređivanja. Ulazni tekst je potrebno normalizirati, a pri predvđanju iduće riječi u nizu koristimo modele N-grama koji se procjenjuju pomoću zbunjenosti. Kod modeliranja koriste se zaglađivanje te backoff i...
Ocjene pogrešaka Newton-Cotesovih i Gauss-Čebiševljevih kvadraturnih formula pomoću Grüssove nejednakosti
Ocjene pogrešaka Newton-Cotesovih i Gauss-Čebiševljevih kvadraturnih formula pomoću Grüssove nejednakosti
Toni Milas
U ovom radu ukratko ćemo se upoznati s Newton-Cotesovim formulama i Gauss-Čebiševljevim kvadraturnim formulama prve vrste, koje su od iznimne važnosti u području numeričke integracije. Izvest ćemo općenitu zatvorenu Newton-Cotesovu formulu n-tog reda te dati standardnu ocjenu pogreške formule. Detaljnije ćemo prikazati teoriju Gaussovih kvadraturnih formula i standardnu ocjenu pogreške te kao specijalan slučaj prikazati Gauss-Čebiševljevu formulu prve vrste. U drugom...
Određeni integral i primjene u geometriji
Određeni integral i primjene u geometriji
Zlatko Trstenjak
Tema ovog završnog rada je određeni integral i neke njegove primjene u geometriji. U prvom dijelu rada definirat ćemo određeni integral, iskazati najbitnije teoreme o integrabilnosti funkcije, povezati pojam neodređenog integrala sa problemom rješavanja određenog integrala te uz primjere pokazati osnovne metode za rješavanja određenog i neodređenog integrala. U drugom dijelu rada opisat ćemo kako se određeni integral može primijeniti za rješavanje geometrijskih problema...
Okvir za razvoj poslužiteljskih aplikacija u TypeScript jeziku
Okvir za razvoj poslužiteljskih aplikacija u TypeScript jeziku
Mario Sabo
U ovom radu opisujemo tehnologije i pojmove potrebne za implementaciju okvira za izradu poslužiteljskih aplikacija u TypeScript jeziku te taj okvir implementiramo.
Omjer i proporcija
Omjer i proporcija
Andrea Gudelj
Omjer je kvantifikacija multiplikativnih odnosa koji se izračunavaju dijeljenjem (ili množenjem) jedne količine drugom. Proporcionalni problemi uključuju situacije u kojima su matematički odnosi multiplikativni u prirodi i dopuštaju formiranje dvaju jednakih omjera između njih. Prilikom rješavanja zadataka s omjerom koristimo aditivan ili multiplikativan način mišljenja. Prvi tip omjera je poznat kao brzina i prikazuje usporedbu dvije varijable s različitim jedinicama. Tzv....
Omjeri, proporcije i proporcionalno zaključivanje
Omjeri, proporcije i proporcionalno zaključivanje
Marija Sudarić
Proporcionalno zaključivanje prekretnica je u kognitivnom razvoju svakog učenika, a započinje razumijevanjem multiplikativnih veza. Postoje dva načina za formiranje omjera: omjer kao mutiplikativna usporedba dviju veličina i omjer kao cjelina sastavljena od dviju veličina na način da se sačuva multiplikativna veza među tim veličinama. Složenost proporcionalnog zaključivanja očituje se u činjenici kako sposobnost izvođenja algoritma unakrsnog množenja ne rezultira nužno i...
On Consecutive Palindromes
On Consecutive Palindromes
Matej Veselovac
In this paper, we will try to characterize consecutive palindromes - positive integers simultaneously palindromic in multiple consecutive number bases. We search for solutions in the cases of two and three number bases and observe the fact that solutions likely do not exist in the case of four or more number bases. In practice, this requires solving systems of corresponding linear Diophantine equations. This was motivated by the question Can a positive integer be palindromic in more...

Pages