Pages

Primjena tehnika smanjenja dimenzije podataka u klasifikaciji peludi
Primjena tehnika smanjenja dimenzije podataka u klasifikaciji peludi
Julija Palinkaš
Često se podaci, s kojima radimo, nalaze u visokodimenzionalnim prostorima. Zbog toga, je rad s njima otežan i dugotrajan. U ovom projektu obrađene su četiri tehnike za smanjenje dimenzije podataka. To su: • analiza glavnih komponenti • analiza nezavisnih komponenti • metoda slučajne projekcije • klasično višedimenzionalno skaliranje Tehnike su primjenjene na podatke u klasifikaciji peludi, a nakon toga, prikazani su rezultati koji su dobiveni primjenom tehnika na podatke.
Primjena vjerojatnosne metode i Markovljevih lanaca u analizi algoritama
Primjena vjerojatnosne metode i Markovljevih lanaca u analizi algoritama
Matej Kroflin
U ovom završnom radu bavit ćemo se vjerojatnosnom metodom i Markovljevim lancima. Pokazat ćemo kako se konstruiraju algoritmi korištenjem argumenata iz vjerojatnosti te analizirat randomizirane algoritame pomoću Markovljevih lanaca.
Primjene determinanti
Primjene determinanti
Vesna Biuk
Tema ovog rada su primjene determinanti matrica. Najprije ćemo nabrojati osnovna svojstva i teoreme koji opisuju determinante, a koji će nam biti potrebni u kasnijim računima i dokazima. Zatim ćemo govoriti o raznim primjenama determinanti. Definirat ćemo adjunktu matrice te pomoću nje i determinante matrice izvesti i dokazati formulu za pronalaženje inverza matrice. Nakon toga, govorit ćemo o Cramerovoj metodi za rješavanje sustava linearnih jednadžbi te o određivanju...
Primjene diferencijalnih jednadžbi 1. reda u fizici
Primjene diferencijalnih jednadžbi 1. reda u fizici
Iva Perić
U ovom radu proučavat ćemo diferencijalne jednadžbe prvog reda. Brojne su primjene ovih jednadžbi u fizici, biologiji, medicini i dr. U radu ćemo se fokusirati na primjene diferencijalnih jednadžbi prvog reda u fizici. Na početku rada definirat ćemo obične diferencijalne jednadžbe prvog reda te iskazati najbitnije teoreme vezane za njih. Zatim ćemo napraviti klasifikaciju spomenutih jednadžbi te metode za njihovo rješavanje. Na kraju ćemo navesti različite primjere fizikalnih...
Primjene diferencijalnog i integralnog računa u ekonomiji
Primjene diferencijalnog i integralnog računa u ekonomiji
Matej Petrinović
U ovom diplomskom radu upoznali smo se s nekim primjenama diferencijalnog i integralnog računa u ekonomiji. Najprije je navedena osnovna teorija vezana za pojmove derivacije funkcije jedne varijable i parcijalne derivacije za funkcije više varijabli. Kratko je navedena osnovna teorija vezana za pojam (jednostrukog) integrala. Nakon toga pokazana je i sama primjena istih koja je ilustrirana na primjerima. Na početku rada uvedeni su osnovni pojmovi i simboli u području ekonomije, te je...
Primjene diferencijalnog i integralnog računa u fizici
Primjene diferencijalnog i integralnog računa u fizici
Ivana Tucak-Roguljić
U ovom radu promatrat ćemo derivacije i integrale funkcije jedne varijable te njihovu primjenu u fizici. Najprije ćemo definirati derivaciju pomoću limesa te povezati neprekidnost i derivabilnost. S primjenom derivacija u fizici krećemo od problema brzine kod kojeg ćemo uvesti pojam akceleracije i razjasniti kružno gibanje. Zatim ćemo korištenjem derivacije proučiti jakost električne struje i linearnu gustoću mase. Interpretacijom problema površine uvest ćemo pojam integrala....
Primjene diferencijalnog i integralnog računa u prirodnim znanostima
Primjene diferencijalnog i integralnog računa u prirodnim znanostima
Lucija Rupčić
U ovom diplomskom radu upoznali smo se s pojedinim primjenama diferencijalnog i integralnog računa u prirodnim znanostima. Na samom početku opisana je teorija diferencijalnog i integralnog računa nakon koje slijedi teorija običnih diferencijalnih jednadžbi. Kroz odabrane primjere povezanosti sile s radom i tlakom te složenog gibanja poput kosog hitca, opisali smo moguće primjene navedenih računa u fizici. Na području biologije opisali smo eksponencijalni i logistički model rasta...
Primjene integrala funkcije jedne varijable
Primjene integrala funkcije jedne varijable
Marija Tomljenović
Cilj je pokušati prikazati razne načine na koje izračunavanje integrala može pomoći u različitim znanostima. Promatrat ćemo kako se integrali primjenjuju u geometriji, fizici, kemiji, ekonomiji, te numeričkoj matematici, uz niz primjera. U geometriji integral koristimo za izračunavanje površine ravnih likova, rektikacija krivulje, određivanje volumena i površine rotacijskih tijela. Zatim primjene u fizici na računanje statičkih momenata i koordinata težista, te nekoliko...
Primjene običnih diferencijalnih jednadžbi
Primjene običnih diferencijalnih jednadžbi
Antonija Jurčić
U ovom radu proučavat ćemo neke primjene običnih diferencijalnih jednadžbi prvog reda u geometriji, fizici, biologiji te ekonomiji. Navest ćemo različite primjere problema koje ćemo modelirati pomoću diferencijalnih jednadžbi. Za rješavanje takvih problema ključna su dva koraka. Prvi korak je postavljanje jednadžbe koja opisuje vezu među veličinama koje se pojavljuju u tom problemu i zatim njihovo rješavanje pomoću metoda matematičke analize. Na samom početku definirat...
Primjeri problemskih zadataka i mogućih strategija za učenike različite školske dobi
Primjeri problemskih zadataka i mogućih strategija za učenike različite školske dobi
Dajana Borojević
Problemski zadaci sastavani su dio matematike i pojavljuju se s ciljem poboljšanja nastave i matematičkog obrazovanja učenika. Kako bi se ukazala važnost stjecanja vještine rješavanja problema, rad započinje upoznavanjem s odgojno-obrazovnim ciljevima učenja i podučavanja predmeta matematike te matematičkim procesima koji su sastavni dio Kurikuluma nastavnog predmeta Matematika za osnovne škole i gimnazije. U drugom poglavlju upoznajemo se s osnovnim pojmovima koji se vežu uz...
Problem diskretnog logaritma i Diffie-Hellmanov protokol
Problem diskretnog logaritma i Diffie-Hellmanov protokol
Iwan Josipović
Cilj ovoga rada je upoznavanje s osnovama kriptografskih sustava s javnim ključem. Od povijesne perspektive pa do prvih formalnih definicija koje su postavile temelje nove grane znanosti. Kroz primjere vidjeti ćemo takvu komunikaciju iz tri različite perspektive: pošiljaoca, primatelja i ”protivnika”. Početi ćemo sa Diffie-Hellmanovim protokolom za razmjenu ključeva, jer je ono postavilo temelje moderne kriptografije. Zatim ćemo objasniti prvi službeni kriptosustav pod...
Problem dividendi za Brownovo gibanje
Problem dividendi za Brownovo gibanje
Ana Maria Pejić
U ovom diplomskom radu upoznali smo se s problemom isplate dividendi za tvrke čija je vrijednost modelirana Brownovim gibanjem s pozitivnim driftom. U prvom uvodnom poglavlju predstavili smo problem i motive zbog kojih je moralo doći do promjene modeliranja vrijednosti tvtke. U drugom poglavlju prvo smo definirali Brownovo gibanje, zatim ono najvažnije, predstavili model Brownovog gibanja s driftom. Također, u drugom poglavlju smo se upoznali s vjerojatnosti propasti i vremenom...

Pages