Pages

Procjenitelji u parametarskim statističkim modelima
Procjenitelji u parametarskim statističkim modelima
Lorena Lončarević
Tema ovog rada su procjenitelji u parametarskim statističkim modelima. Za potrebe razumijevanja definirani su osnovni pojmovi iz teorije vjerojatnosti i statistike, iskazani su najbitniji rezultati te su navedeni primjeri parametarski zadanih distribucija. Pomoću uvedenih pojmova definiran je procjenitelj i neka njegova svojstva koja su poželjna te su definirani procjenitelji očekivanja, varijance i proporcije jednostavnog slučajnog uzorka. Iz navedenih primjera prametarski zadanih...
Pronalaženje najkraćih putova u grafu korištenjem hibridne CPU-GPU platforme
Pronalaženje najkraćih putova u grafu korištenjem hibridne CPU-GPU platforme
Mislav Karaula
U ovom diplomskom radu definirani su osnovni pojmovi teorije grafova kao baza za problem najkraćeg puta u grafu. Opisane su varijante tog problema, te način reprezentacije grafova u računalu, a potom je detaljno analiziran Floyd-Warshall algoritam za rješavanje problema najkraćih putova među svim parovima vrhova. Definirano je dinamičko programiranje obzirom da je Floyd-Warshall algoritam primjer istog. Nakon toga, detaljno je analizirana CUDA platforma za hibridno CPU-GPU...
Prosječna udaljenost vrhova u grafu
Prosječna udaljenost vrhova u grafu
Ana-Marija Šarengradac
U ovome radu ćemo proučavati prosječnu udaljenost vrhova u nekom konačnom povezanom jednostavnom grafu. Navest ćemo definiciju Wienerova indeksa obzirom da je on sastavni dio formule za prosječnu udaljenost vrhova. Izvest ćemo formule za prosječnu udaljenost vrhova nekih specijalnih klasa grafova, a zatim dati granice koje ovise o nekim parametrima danog grafa. Proučavat ćemo i utjecaj uklanjanja vrha na prosječnu udaljenost vrhova u grafu.
Prosti brojevi i testovi prostosti
Prosti brojevi i testovi prostosti
Ana Gurdon
Tema ovog rada su prosti brojevi i testovi prostosti. Rad se sastoji od tri dijela. U prvom dijelu definirat ćemo proste brojeve te navesti neka njihova svojstva. Također, upoznat ćemo se sa specijalnim brojevima vezanim uz proste brojeve. U drugom dijelu nabrojat ćemo nekoliko testova prostosti te na primjerima pokazati kako navedeni testovi funkcioniraju. U posljednjem dijelu navest ćemo nekoliko zanimljivosti vezanih uz proste brojeve i vidjet ćemo na koji se način prosti...
Prostorno-vremenski modeli u geostatici
Prostorno-vremenski modeli u geostatici
Laura Marušić
U ovom radu se upoznajemo s prostorno-vremenskim podacima kao proširenje vremenskih nizova, definiramo pripadne slučajne procese i navodimo razlike medu tipovima baza podataka. Nakon upoznavanja ove vrste podataka, u radu se zadržavamo na geostatističkom tipu podataka (”point referenced”). Krećemo od analize geostatističkih podataka koja se sastoji od vizualizacije i numeričkih karakteristika. Definiramo empirijsko prostorno i vremensko očekivanje, empirijsku prostornu...
Prsten cijelih brojeva
Prsten cijelih brojeva
Marijana Pravdić
Teorija brojeva je grana matematike koja se bavi svojstvima brojeva, posebno cijelih, kao i širih klasa problema koji proizlaze iz ovog proučavanja. Izraz aritmetika se također koristi u teoriji brojeva. Ovo je stariji izraz koji više nije popularan koliko je nekada bio. Teoriju brojeva su nekada zvali viša aritmetika, ali i ovaj izraz više nije u upotrebi. Pa ipak, izraz aritmetika se i dalje javlja u imenima nekih područja matematike (aritmetičke funkcije, aritmetika...
Prsteni
Prsteni
Josipa Jukić
Glavna ideja ovog završnog rada je upoznavanje s algebarskom strukturom prsteni. Upoznali smo najvažnije karakteristike i najbitnije definicije prstena. Nadalje smo analizirali i proste i maksimalne ideale, te operacije nad idealima i spektar prostih ideala. Kako bi svojstva i definicije bile što razumljivije, potkrijepili smo ih primjerima.
Pseudo-euklidski prostori
Pseudo-euklidski prostori
Nensi Bradić
U ovom radu ćemo opisati pseudo-euklidske prostore. Navest ćemo osnovne rezultate vezane uz hermitske i bilinearne forme te prostore na kojima su takve forme definirane.
Pseudoprosti brojevi
Pseudoprosti brojevi
Magdalena Prgić
U ovom završnom radu objasnit ćemo što su to pseudoprosti brojevi te navesti neka njihova svojstva. Spomenut ćemo i neke osnovne karakteristike Carmichaelovih brojeva, Eulerovih pseudoprostih brojeva i jakih pseudoprostih brojeva, te objasniti njihov međusobni odnos.
Pseudoprosti brojevi
Pseudoprosti brojevi
Maja Fišer
U ovom radu upoznajemo se sa pseudoprostim brojevima i njihovim podvrstama. U početku se prisjećamo osnovnih definicija i svojstva. Sličnostima i razlikama samih pseudoprostih brojeva se bavimo u nastavku. Na kraju analiziramo probabilističke testove prostosti da bi utvrdili je li broj prosti ili nije. Sa svakim od njih ćemo povezati jednu vrstu pseudoprostih brojeva te kroz primjere pokazati kako testovi funkcioniraju.
Quasi - Newtonove metode
Quasi - Newtonove metode
Milan Milinčević
U ovom radu ćemo se baviti rješavanjem jednadžbe f(x) = 0 pomoću Newtonove metode tangente te metode sekante, kada nam je funkcija f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}. Za višedimenzionalni problem problem koristit ćemo Newtonovu metodu. Zbog numeričke nestabilnosti Newtonove metode, za višedimenzionalni problem ćemo također koristiti jednu od najpoznatijih tzv. Quasi-Newtonovih metoda, Broydenovu metodu. Objema metodama ćemo rješiti isti primjer te ćemo vidjeti prednosti i...
R Shiny aplikacija za praćenje podataka o pandemiji i procjenu efektivnog reprodukcijskog broja
R Shiny aplikacija za praćenje podataka o pandemiji i procjenu efektivnog reprodukcijskog broja
Katarina Šuvak
U ovom radu objasnit će se Shiny paket jezika R koji služi za izradu interaktivnih web aplikacija, kako izgleda struktura takve aplikacije, što znači njena reaktivnost i kako se ona postiže. Bit će predstavljen primjer izrade Shiny aplikacije koja prati i prikazuje podatke vezane uz COVID-19 pandemiju korištenjem javno dosupnih izvora. Na primjer, pomoću nje može se pratit broj zaraženih, umrlih, oporavljenih osoba, napredak cijepljenja u raznim državama i u Hrvatskoj ili doznati...

Pages