Paginacija

Interpolacija
Interpolacija
Kristina Martić
Tema ovog rada je interpolacija. U uvodnom dijelu upoznat ćemo se s problemom interpolacije te definirati važne pojmove koje vežemo uz interpolaciju. Također ćemo proučiti vrste interpolacijskih polinoma, a nakon toga ćemo pokazati primjerima kako ih odrediti.
Invarijantni potprostori na realnim vektorskim prostorima
Invarijantni potprostori na realnim vektorskim prostorima
Martina Šarić
U ovom završnom radu u prva tri poglavlja prisjetiti ćemo se linearnih preslikavanja na konačno dimenzionalnim vektorskim prostorima , značajnih svojstvenih vrijednosti i svojstvenih vektora operatora. Denirati ćemo invarijantne potprostore i objasniti njihovo značenje te ćemo radi lakšeg razumijevanja napraviti nekoliko primjera, a tada ćemo u četvrtom poglavlju pojasniti primjenu polinoma operatora. Matrični zapis operatora nam olakšava prikupiti informacije o njegovom...
Inverzija u ravnini i primjene
Inverzija u ravnini i primjene
Marinela Bockovac
Inverzija je transformacija ravnine odredena s čvrstom točkom S koju nazivamo centar inverzije i pozitivnim realnim brojem c kojeg nazivamo konstanta inverzije. Svaka točka na kružnici polumjera \(r{_{s}}= \sqrt{c}\) sa središtem u točki S inverzijom se preslika sama u sebe, stoga možemo reći da je inverzija jednoznačno određena kružnicom \(k(s,r{_{s}})\) koju nazivamo kružnica inverzije. Inverzija je transformacija ravnine koja skup pravaca i kružnica preslikava u...
Involuta i evoluta krivulje
Involuta i evoluta krivulje
Tea Osmanović
U ovom završnom radu proučit ćemo involutu i evolutu krivulja.Evoluta krivulje je krivulja koja se sastoji od središta zakrivljenosti svih točaka zadane krivulje, dok se involutom (ili evolventom) krivulje zove ona krivulja za koju je polazna krivulja njezina evoluta. Takve krivulje imaju i svoju primjenu, prvenstveno pri izradi zupčanika.U radu su navedeni primjeri krivulja i njihovih involuta s grafičkim prikazima izradenim pomoću programa Wolfram Mathematica.
Istraživačka nastava matematike
Istraživačka nastava matematike
Vedrana Solar
Suvremena nastava matematike stavlja važnost na samostalnost i aktivnost učenika stoga se današnja nastava matematike sve više okreće istraživačkoj nastavi. U ovom radu je opisano što smatramo kada kažemo istraživačka nastava, što čini osnovu takvog oblika nastave te koji oblik zadataka potiče istraživanje. Istaknuta je uloga nastavnika kao vođe, moderatora te organizatora procesa istraživanja u nastavi. Postavljanje pitanja je ključno kao pokretač istraživačkog...
Iterativne metode za rješavanje linearnih sustava
Iterativne metode za rješavanje linearnih sustava
Marija Mecanović
Postoje dva pristupa rješavanju sustava linearnih jednadžbi Ax = b gdje za zadanu matricu \(A\in \mathbb{R}^{m \times n}\) i vektor \(b \in \mathbb{R}^{m}\) treba odrediti vektor \(x \in \mathbb{R}^{n}\) . U prvi spadaju takozvane direktne metode kod kojih se matrica A prikazuje kao produkt jednostavnijih matrica, najčešće trokutastih. To omogućava rješavanje jednostavnijih linearnih sustava, te dolazak do egzaktnog rješenja pri čemu je složenost, odnosno broj potrebnih ...
Iterativne metode za rješavanje linearnih sustava
Iterativne metode za rješavanje linearnih sustava
Blaženka Bošnjak
Prilikom rješavanja sustava linearnih jednadžbi Ax = b, pri čemu za A ∈ \(M_{mn}\left ( \mathbb{R} \right )\) i b ∈ \(M_{m1}\left ( \mathbb{R} \right )\) nastojimo odrediti \(x\in M_{mn}\left ( \mathbb{R} \right )\) razlikujemo dva pristupa rješavanja sustava. Prvi način na koji se može odrediti traženi vektor x jesu direktne metode. Direktne se metode koriste uglavnom za rješavanje manjih sustava linearnih jednadžbi te se pomoću njih dobiva egzaktno rješenje sustava....
Izgradnja RESTful aplikacije s AngularJS-om
Izgradnja RESTful aplikacije s AngularJS-om
Ivana Šimić
U ovom radu pokazat ćemo kako povezati klijentsku stranu aplikacije sa server- skom kada one međusobno komuniciraju preko mreže. Pri tome će klijentska strana biti izradena u JavaScript frameworku AngularJS. Najprije cemo proći kroz povijest JavaScripta, te ćemo objasniti razlike izmedu klijentskog i serverskog JavaScripta. Za potrebe razumijevanja AngularJS-a cemo objasniti sto je framework, te kako raditi s objektima u JavaScriptu. Također ćemo vidjeti i od kojih elemenata se...
Izometrije ravnine - učenje otkrivanjem
Izometrije ravnine - učenje otkrivanjem
Iva Buljan
Za razliku od klasičnih metoda poučavanja u kojima je učenik pasivan , učenje otkrivanjem nudi pristup usmjeren na učenika, u kojem on otkriva novo znanje putem aktivnih, osobnih iskustava i konstruira nove koncepte temeljene na postojećem znanju. Izometrije ravnine su preslikavanja ravnine čija osnovna svojstva, definicije i međusobnu povezanost učenici na ovaj način mogu samostalno otkriti. Samostalno rješavanje problema pozitivno utječe na njihovo samopouzdanje i odgovornost....
Izrada baze za prikupljanje podataka o kvaliteti proizvodnog procesa
Izrada baze za prikupljanje podataka o kvaliteti proizvodnog procesa
Tea Bašić
U ovom završnom radu će biti prikazane osnovne informacije o SQL programskom jeziku te kako pomoću njega izraditi bazu za prikupljanje podataka o kvaliteti proizvodnog procesa. Prilikom izrade baze koristile su se zakonitosti izrade relacijskih baza podataka i sustav za upravljanje bazom podataka MySQL. Kako bi se pobliže razradila tema ovoga rada izrađen je i praktični dio rada koji je rađen u suradnji s tvrtkom Orqa d.o.o i mentorom M. Ðurokovićem. Radi tajnosti i zaštite...
Izrada interaktivne igre u grafičkom pokretaču Unity
Izrada interaktivne igre u grafičkom pokretaču Unity
Mario Korov
U ovom radu proučit ćemo kako korištenjem Unity pokretača i integriranog dodatka Visual Studia izraditi interaktivnu igru. Za početak ćemo odabrati vrstu projekta i upoznati se s izgledom i funkcionalnosti Unity sučelja, a nakon toga ćemo postaviti neke osnovne elemente scene. Središnji dio ovog rada bit će stvaranje interaktivnog lika te njegova povezanost sa ostalim elementima u sceni. Kako budemo dodavali elemente koji će biti u interakciji sa likom, struktura koda...
Izrada platforme za izradu video igara
Izrada platforme za izradu video igara
Leon Vilagoš
Kako video igrice postaju sve kompliciranije tehnologija za njihovu izradu također postaje sve moćnija i kompliciranija. Kako bi se olakšala proizvodnja igrica prave se platforme koje koriste nove tehnologije da implementiraju specijalne funkcionalnosti. Te funkcionalnosti se koriste za izradu igrica. Uz samo par tih jednostavnih funkcionalnosti može se napraviti platforma pomoću koje se može lako i efikasno praviti jednostavne 2D igrice. Te funkcionalnosti su: prozor, dnevnik, sustav...

Paginacija