Pages

Algebarska struktura grupa
Algebarska struktura grupa
Nataša Galiot
U ovom radu pisat ćemo o algebarskoj strukturi grupa. U uvodu ćemo navesti deniciju grupe, njezina osnovna svojstva te pojmove poput Abelova grupa, podgrupa, homomorzam i izomorzam grupa. Nadalje, u drugom dijelu opisat ćemo nekoliko različitih vrsta grupa počevši s normalnim i kvocijentnim grupama u sklopu kojih ćemo iskazati i dokazati Lagrangeov teorem i prvi teorem o izomorzmu. Sljedeće ćemo opisati cikličke i na kraju p-grupe uz koje vežemo i pojam Sylowljevih...
Algebra u geometriji i trigonometriji
Algebra u geometriji i trigonometriji
Ivana Jurjević
Kroz prvi dio rada odgovorili smo na pitanje "Zašto učimo algebru?", te budući da je prvi susret ključan za razvijanje pozitivnog stava o algebri, naveli smo načine uvođenja algebre u nastavu. Od samog početka učenja algebre, uz uvježbavanje manipuliranja algebarskim izrazima, važno je prikazivati razne primjere iz stvarnog života kako bi učenici shvatili kako im algebra pomaže pri rješavanju različitih problema.U drugom dijelu rada prikazali smo vezu algebre i...
Algoritamski pristupi u rješavanju rubikove kocke i implementacija Old Pochmann metode
Algoritamski pristupi u rješavanju rubikove kocke i implementacija Old Pochmann metode
Renato Dean
U radu je opisana povijest 3x3x3 Rubikove kocke, njen izgled, mehanizam i poneke zanimljivosti vezane uz nju (npr. odrzavanje natjecanja u brzom slaganju Rubikove kocke, svjetski rekordi, ostale kocke koje nisu dimenzije 3x3x3, . . .) te su navedene 3 metode slaganja (Pocetnička (Beginner) metoda, CFOP (Fridrich) metoda te Old-Pochmann metoda). Prije opisa slaganja metoda, definirana je notacija, tj. zapis pojedinih poteza na kocki te su objašnjeni pojmovi koje je potrebno razumjeti ...
Algoritmi u teoriji brojeva
Algoritmi u teoriji brojeva
Maja Antolović
U ovom završnom radu objasnit ćemo što su to algoritmi i navesti primjere. Obradit ćemo Euklidov algoritam i Kineski teorem o ostatcima te navesti algoritme vezane za njega. Objasnit ćemo razvoj u verižni razlomak i navesti algoritme vezane za kvadratne kongruencije.
Algoritmi za prepoznavanje lica
Algoritmi za prepoznavanje lica
Kristina Nikolić
U diplomskom radu opisana je primjena algoritama za prepoznavanje lica u samom po- četku razvoja algoriama i danas. Opisani su glavni pristupi koji se koriste prilikom osmišljavanja algoritama kao što su psihloški i matematički pristup. Navedene su najbitnije sastavnice oba pristupa te je dan uvid u općeniti način pristupanja prepoznavanju lica. Algoritmi za prepoznavanje lica su u radu podijeljeni na dvije glavne kategorije - algoritmi koji koriste dvodimenzionalni i algoritmi...
Angular
Angular
Jurica Maltar
Ovaj diplomski rad opisuje Angular okvir i pripadne mehanizme koji omogućuju brz razvoj klijentskih aplikacija, neovisno radi li se o mobilnoj ili web platformi. Budući da se radi o univerzalnom okviru, nije potrebno poznavati više programskih jezika za različite platforme i većina se izvornog koda može primjeniti na svakoj od platformi. Angular aplikacija sastoji se od komponenata koje se ugnježđuju u stablo, a skup komponenata koje tvore logičku cjelinu smješten je unutar...
Antička i srednjovjekovna kineska matematika
Antička i srednjovjekovna kineska matematika
Martina Špejić
Cilj ovog diplomskog rada je upoznavanje sa dostignućima u matematici tijekom antike i srednjeg vijeka u Kini. U radu smo se upoznali sa najznačajnijim matematičarima toga razdoblja te sa djelima koja su dominirala matematičkim razvojem. Na početku smo se upoznali sa označavanjem brojeva te legendom o magičnim kvadratima što je imalo veliki značaj u narodu. Dalje smo se bavili površinom kruga i volumenom kugle, a veliku pozornost usmjerili smo i na otkriće Pitagorinog...
Arhitektura računala
Arhitektura računala
Ivan Miličić
U radu je opisana arhitektura 16-bitnog računala po imenu Hack računalo. Procesor, ključni dio svakog računala, služi za dohvačanje i izvođenje naredbi. Osnovne naredbe podrazumijevaju spremanje nekog broja u računalo, isčitavanje ili izvođenje raznih operacija, aritmetičkih i logičkih, na danim podacima. Dio procesora koji izvodi operacije zove se aritmetičko-logička jedinica. Memorija je dio računala koji služi trajnom ili privremenom spremanju podataka. Uz pojam memorije...
B - Spline
B - Spline
Aleksandra Bijelić
U ovom radu upoznat ćemo se s još jednim pojmom iz Numeričke analize, B-spline. Definirat ćemo B-spline i neka njegova osnovna svojstva, te pokazati kako se računa. Bavit ćemo se pronalaskom stabilnog i brzog algoritma za procjenu B-spline funkcije F. Za kraj sve što smo naučili u ovom radu pokazat ćemo kroz par osnovnih primjera.
Bayesovsko statističko zaključivanje
Bayesovsko statističko zaključivanje
Antonio Nuić
Tema rada je bayesovsko statističko zaključivanje. Nakon definicije osnovnih pojmova iz vjerojatnosti objašnjene su razlike u Bayesovskom pristupu u odnosu na klasični pristup statističkom zaključivanju. Objašnjeni su pojmovi apriorne i aposteriorne distribucije i diskutirana je važnost funkcije vjerodostojnosti i Bayesove formule. Potom je navedeno nekoliko različitih pristupa izboru apriorne distribucije i dana je teorija koja se tiče procjene parametra, testiranja hipoteza i...
Benfordova razdioba u analizi valutnog rizika
Benfordova razdioba u analizi valutnog rizika
Dajana Stanić
Benfordov zakon, poznat i pod nazivom fenomen prve znamenke, govori o vjerojatnosti pojavljivanja jednoznamenkastog prirodnog broja na pojedinoj poziciji broja. Fenomen prve znamenke je prvi otkrio S. Newcomb u 19. stoljeću. Newcombovo nezapaženo otkriće je popularizirao F. A. Benford, po kojem je zakon dobio naziv. U radu najprije definiramo Benfordov niz i uniformno distribuiran modulo 1 niz. Prikazujemo svojstva takvih nizova i navodimo primjere. Dokazujemo važan teorem za...
Bioinformatika - sekvencioniranje genoma
Bioinformatika - sekvencioniranje genoma
Josip Petrović
U ovom radu ćemo se upoznati sa osnovama sekvencioniranja genoma i ulogom bioinformatike u samom procesu sekvencioniranja. Rad je podijeljen na dva poglavlja. U prvom poglavlju navodimo pojmove iz teorije grafova koji su nam potrebni za razumijevanje bioinformatičkih algoritama za sekvencioniranje. Drugo poglavlje se odnosi na sam postupak sastavljanja genoma iz danih očitanja. Na kraju rada ćemo pokazati primjer slaganja sekvence u programskom jeziku Python.

Pages