Paginacija

Matematički modeli u proizvodnji jaja
Matematički modeli u proizvodnji jaja
Katarina Živković
U ovom radu pročavaju se matematički modeli za modeliranje prosječne proizvodnje jaja. Najprije se radi o samim ciljevima proizvodnje jaja, čimbenicima koji utječu na broj jaja koji koka nese te svrsi modeliranja proizvodnje jaja. Zatim se usmjerava na opis Woodovog modela, Compartmental modela i njihovih modifikacija te Adams-Bell modela, njihovu primjenu na primjeru i usporedbu kvalitete modela. Nadalje, prelazi se na karakterizaciju krivulje proizvodnje jaja koristeći...
Matematičko modeliranje jednostavnim funkcijama više varijabli
Matematičko modeliranje jednostavnim funkcijama više varijabli
Marijeta Petrović
Da bismo bolje razumjeli i predvidjeli stvarni svijet, koristimo se matematičkim modelima. Matematički modeli koriste matematiku kako bi opisali određeni sustav ili pojavu. Proces kreiranja takvog modela nazivamo matematičko modeliranje. Budući da je stvarnost kompleksna, prilikom izrade modela često moramo birati koja ćemo svojstva u modelu proučavati a koja jednostavno izostaviti. U ovom diplomskom radu proučavali smo funkcije dviju i više varijabli. Fokusirali smo se na...
Matematičko obrazovanje u Finskoj
Matematičko obrazovanje u Finskoj
Matej Nekić
Finski obrazovni sustav poznat je po kvaliteti i efikasnosti, a bazira se načelu jednakosti i sustavnoj brizi o učenicima koji imaju poteškoća u svladavanju gradiva. U radu opisujemo glavne značajke i dajemo povijesni pregled reformi finskog obrazovnog sustava. Naglasak stavljamo na matematičko obrazovanje pa ćemo reći nešto više o obrazovanju nastavnika matematike, matematičkom kurikulumu i značajkama nastave matematike. Na kraju opisujemo nekoliko nacionalnih i...
Matrični polinomi
Matrični polinomi
Maja Tolmačević
Tema ovog rada su matrični polinomi. To su polinomi čije su varijable i pripadni koeficijenti elementi skupa matrica reda n. Posebna pažnja je posvećena karakterističnom i minimalnom polinomu koji nam daje dodatne informacije o matrici, poput svojstvenih vrijednosti matrice ili dijagonalizibilnosti matrice. Predstavljena teorija je ilustrirana odgovarajućim primjerima.
Mengerov teorem
Mengerov teorem
Ivan Katić
Rad ne sadrži sažetak.
Mertonov model kreditnog rizika
Mertonov model kreditnog rizika
Iva Brkić
U ovom radu predstavljeni su strukturni modeli kreditnog rizika. Navedene su pretpostavke Mertonovog modela i opisan je Mertonov model koji je ujedno i začetnik strukturnih modela kreditnog rizika. Mertonov model temelji se na Black Scholesovom modelu nearbitražnog vrednovanja europske put i call opcije. Ideja je modelirati dug i tržišnu vrijednost kapitala tvrtke kao financijske izvedenice na vrijednost imovine. Merton daje formulu za procjenu vjerojatnosti ulaska u default tvrtke...
Metoda reznih ravnina za problem sparivanja stabala
Metoda reznih ravnina za problem sparivanja stabala
Mislav Blažević
U ovom radu se bavimo problemom generiranja reznih ravnina za poliedar stabilnih skupova problema sparivanja stabala. Prezentiramo strukturu problema i algoritme koji iz njih proizlaze.
Metoda sukcesivne nadrelaksacije (SOR)
Metoda sukcesivne nadrelaksacije (SOR)
Marija Mecanović
Postoje dva pristupa rješavanja sustava linearnih jednadžbi Ax = b gdje za zadanu matricu \(A\in\mathbb{R}^{m\times n}\) i vektor \(b\in\mathbb{R}\) treba odrediti vektor \(x\in\mathbb{R}^n\). U prvi spadaju takozvane direktne metode kod kojih se matrica A prikazuje kao produkt jednostavnijih matrica, najćešće trokutastih. To omogućava rješavanje jednostavnijih linearnih sustava, te dolazak do egzaktnog rješenja, pri čemu je složenost, odnosno broj potrebnih operacija...
Metode digitalnog potpisivanja
Metode digitalnog potpisivanja
Milan Milinčević
U ovom radu smo se upoznali s digitalnim potpisom, objasnili zašto nam je važan te koje su njegove prednosti. Neki od kriptosustava zasnivaju se na problemu faktorizacije, a najpoznatiji od njih su svakako RSA te Rabinov kriptosustav. Oni su predstavljeni u prvom poglavlju rada. Nakon što smo se upoznali s njima, promotrili smo i istoimene sheme potpisa koje su nastale od tih kriptosustava. U drugom je poglavlju naglasak bio na DSA shemu potpisa koja je nastala prema ElGamalovom ...
Metode faktorizacije
Metode faktorizacije
Maja Andrijević
U ovom radu upoznat ćemo se s nekim metodama faktorizacije prirodnih brojeva. Najprije ćemo ponoviti neke osnovne definicije i važne rezultate teorije brojeva kako bismo mogli razumijeti algoritme metoda kao što su Fermatova metoda, metoda faktorske baze, metoda verižnog razlomka, Pollardova ρ metoda, Pollardova p − 1 metoda, metoda kvadratnog sita i metoda pomoću eliptčkih krivulja. Na kraju svakog poglavlja vidjet ćemo primjenu algoritama na nekoliko primjera.
Metode jednostavnih iteracija za rješavanje nelinearnih jednadžbi
Metode jednostavnih iteracija za rješavanje nelinearnih jednadžbi
Stjepan Džojić
Tema ovog rada su metode jednostavnih iteracija za rješavanje nelinearnih jednadžbi i sustava nelinearnih jednadžbi. Prvoćemo se baviti rješavanjem nelinearnih jednadžbi gdje ćemo objasniti metodu bisekcije i uvesti pojmove ocjena pogreške i red konvergencije. Poslije toga nam slijedi upoznavanje s metodom jednostavnih iteracija za rješavanje nelinearnih jednadžbi. I na kraju ćemo kratko proći kroz metodu jednostavnih iteracija za sustav nelinearnih jednažbi.
Metode linijskog pretraživanja
Metode linijskog pretraživanja
Ivana Trošić
U radu su opisane iterativne metode bezuvjetne višedimenzionalne optimizacije, točnije metode linijskog pretraživanja. Prije spomenute metode podijeljene su na: egzaktne ili optimalne metode linijskog pretraživanja i aproksimativne ili približne metode linijskog pretraživanja. Unutar Poglavlja 4 opisane su metode optimalnog linijskog pretraživanja uz pripadaju će algoritme i primjere. Aproksimativne metode linijskog pretraživanja uz pripadaju će primjere i algoritme...

Paginacija