Paginacija

Metode podjele tajni
Metode podjele tajni
Sanja Novaković
U ovom radu vide se korisni rezultati iz područja kriptografije. Cilj je teme podjeliti tajnu među sudionicima na što sigurniji način. Obrađena je trivijalna podjela tajne, Shamirova metoda podjele tajne koja se pokazala savršenom, Blakleyeva metoda te opća podjela tajni. Uz odgovarajuće metode prikazani su primjeri te nekoliko načina na koji se koristi tajna podjela u suvremenom životu. Shema podjela tajnih podataka uključuje djelitelja koji ima tajnu, skup w sudionika te...
Metode poučavanja statistike u školi
Metode poučavanja statistike u školi
Gordana Pavlović
Tema ovog rada su metode poučavanja statistike u nastavi matematike. U radu smo se najprije upoznali s osnovnim pojmovima iz statistike i samom defincijom statistike, a zatim načinom rada statistike. U radu su navedeni mnogi primjeri koji su prilagođni za obradu te nastavne cjeline. Primjeri su prilagođeni interesima učenika. Na posljetku je naglašena važnost korištenja eksperimenata i simulacija pri poučavanju statistike u školama te upotreba tehnologije.
Metode procjene VaR-a
Metode procjene VaR-a
Vedrana Tokić
Cilj rada je upoznati se s osnovnim metodama procjene Value at Risk-a. VaR je mjera rizika koja je na financijskom tržištu stekla široku primjenu i predstavlja minimalni gubitak tijekom određenog vremena uz određenu vjerojatnost p. Postoje 3 metode procjene: neparametarska, parametarska i semiparametarska. Neparametarska procjena bazira se na povijesnim vrijednostima log-povrata gdje VaR procjenjujemo kao p-ti kvantil tih vrijednosti, dok se parametarska procjena provodi uz izgradnju...
Metode redukcije dimenzije visokodimenzionalnih podataka
Metode redukcije dimenzije visokodimenzionalnih podataka
Tomislav Prusina
U ovome radu ćemo promatrati podatke u visokodimenzionalnim prostorima. Analiza podataka u takvim prostorima može biti računski i vremenski zahtjevna. Stoga uvodimo pojam redukcije (smanjenja) dimenzije kako bismo mogli lakše i brže provesti analizu te ćemo promatrati sljedeće metode za redukcije dimenzije: • slučajna projekcija, • analiza glavnih komponenti, • skaliranje najmanjih kvadrata. Za svaku metodu ćemo navesti prednosti i nedostatke te ćemo za metodu skaliranja...
Metode rješavanja problemskih zadataka
Metode rješavanja problemskih zadataka
Ivana Paponja
Tema ovog rada su metode za rješavanje problemskih zadataka. U radu su dana tri pristupa za poučavanje rješavanja problema: poučavanje o rješavanju problema, poučavanje za rješavanje problema i poucavanje putem rjesavanja problema. Svaki pristup donosi korisne i bitne činjenice za učenikovo znanje i razvijanje sposobnosti za rješavanje problemskog zadatka, a tako i stvarnih životnih situacija. Opisano je i rješavanje problema u četiri koraka prema poznatom matematičaru...
Metode za identifikaciju spacijalnih regija ekspresije gena
Metode za identifikaciju spacijalnih regija ekspresije gena
Tomislav Prusina
U ovom radu se bavimo metodama za klasteriranje tkiva baziranim na neuronskim mrežama. Uvodimo problem klasteriranja tkiva, navodimo neke od stateof-the-art metoda za rješavanje tog problema te detaljnije objašnjavamo metode bazirane na neuronskim mrežama.
Metode za ocjenu financijske profitabilnosti investicijskih projekata
Metode za ocjenu financijske profitabilnosti investicijskih projekata
Magdalena Živković
U ovom radu predstavljene su četiri metode diskontiranih novčanih tokova koje se koriste za ocjenu financijske profitabilnosti investicijskih projekata. Na samom početku rada istaknuta je vremenska vrijednost novca te je na jednostavnim primjerima prikazano zašto je bitno diskontiranje novčanih tokova na čemu metode iz ovog rada počivaju. Metoda neto sadašnje vrijednosti i metoda interne stope profitabilnosti su temeljne metode financijskog odlučivanja. Stoga su te dvije metode...
Metode za određivanje QR dekompozicije
Metode za određivanje QR dekompozicije
Valentina Per
U ovom radu najprije ćemo objasnit što je to QR dekompozicija matrice. Nakon toga ćemo navesti tri metode uz pomoću kojih možemo odrediti QR dekompoziciju dane matrice. Kao prvu od metoda za određivanje QR dekompozicije pojasnit ćemo Gram–Schmidtov postupak ortogonalizacije. Navest ćemo osnovne definicije i teoreme vezane za ortogonalnost te pojasniti sam Gram–Schmidtov postupak. Opisanu metodu ilustrirat ćemo primjerom. U drugom poglavlju pojasnit ćemo QR dekompoziciju...
Metrički i topološki prostori
Metrički i topološki prostori
Valentina Veseličić
Cilj ovog rada je proučiti osnovna svojstva i rezultate koji se odnose na metričke i topološke prostore. U prvom dijelu rada objašnjava se euklidski prostor te osnovne definicije i svojstva koji su potrebni za daljnju analizu prostora. U radu se obraduju otvoreni i zatvoreni skupovi u metričkom i topološkom prostoru, nizovi u metričkom prostoru, neprekidna preslikavanja u metričkom i topološkom prostoru te povezani prostori.
Minimalne plohe
Minimalne plohe
Nives Jakšić
Glavna tema ovog rada je minimalna ploha, odnosno ploha čija je srednja zakrivljenost jednaka nuli. U radu su definirani osnovni pojmovi lokalne teorije ploha, kao što su karta, prva i druga fundamentalna norma koji su potrebni za definiranje srednje zakrivljenosti. Na kraju je dan pregled najpoznatijih minimalnih plohe.
Miquelov teorem
Miquelov teorem
Eva Kalčić
Miquelov teorem kaže da ako na svakoj stranici trokuta ili njihovim produženjima odaberemo po jednu točku, tada se kružnice određene vrhom trokuta i dvjema točkama na stranicama koje prolaze tim vrhom sijeku u jednoj točki. Tu točku nazivamo Miquelovom točkom polaznog trokuta, trokut određen odabranim točkama na stranicama Miquelov trokut polaznog trokuta, a kružnice određene vrhom trokuta i dvjema točkama na stranicama koje prolaze tim vrhom Miquelovim kružnicama ...
Mjere centralnosti u kompleksnim mrežama
Mjere centralnosti u kompleksnim mrežama
Marko Marinović
Prilikom proučavanja kompleksnih mreža često se javlja problem identifikacije "najvažnijih" vrhova. U tu svrhu definirali smo razne mjere centralnosti, a odabir one koja je najprikladnija ovisi ponajprije o tipu kompleksne mreže. Podaci o ključnim vrhovima u mreži mogu ubrzati diseminaciju informacija u informacijskim mrežama, zaustaviti širenje epidemije u društvenim mrežama, razbiti mrežu terorista u cilju sprečavanja mogućih terorističkih napada itd. Stupanj vrha je...

Paginacija