Paginacija

Metoda reznih ravnina za problem sparivanja stabala
Metoda reznih ravnina za problem sparivanja stabala
Mislav Blažević
U ovom radu se bavimo problemom generiranja reznih ravnina za poliedar stabilnih skupova problema sparivanja stabala. Prezentiramo strukturu problema i algoritme koji iz njih proizlaze.
Metoda sukcesivne nadrelaksacije (SOR)
Metoda sukcesivne nadrelaksacije (SOR)
Marija Mecanović
Postoje dva pristupa rješavanja sustava linearnih jednadžbi Ax = b gdje za zadanu matricu \(A\in\mathbb{R}^{m\times n}\) i vektor \(b\in\mathbb{R}\) treba odrediti vektor \(x\in\mathbb{R}^n\). U prvi spadaju takozvane direktne metode kod kojih se matrica A prikazuje kao produkt jednostavnijih matrica, najćešće trokutastih. To omogućava rješavanje jednostavnijih linearnih sustava, te dolazak do egzaktnog rješenja, pri čemu je složenost, odnosno broj potrebnih operacija...
Metode digitalnog potpisivanja
Metode digitalnog potpisivanja
Milan Milinčević
U ovom radu smo se upoznali s digitalnim potpisom, objasnili zašto nam je važan te koje su njegove prednosti. Neki od kriptosustava zasnivaju se na problemu faktorizacije, a najpoznatiji od njih su svakako RSA te Rabinov kriptosustav. Oni su predstavljeni u prvom poglavlju rada. Nakon što smo se upoznali s njima, promotrili smo i istoimene sheme potpisa koje su nastale od tih kriptosustava. U drugom je poglavlju naglasak bio na DSA shemu potpisa koja je nastala prema ElGamalovom ...
Metode faktorizacije
Metode faktorizacije
Maja Andrijević
U ovom radu upoznat ćemo se s nekim metodama faktorizacije prirodnih brojeva. Najprije ćemo ponoviti neke osnovne definicije i važne rezultate teorije brojeva kako bismo mogli razumijeti algoritme metoda kao što su Fermatova metoda, metoda faktorske baze, metoda verižnog razlomka, Pollardova ρ metoda, Pollardova p − 1 metoda, metoda kvadratnog sita i metoda pomoću eliptčkih krivulja. Na kraju svakog poglavlja vidjet ćemo primjenu algoritama na nekoliko primjera.
Metode jednostavnih iteracija za rješavanje nelinearnih jednadžbi
Metode jednostavnih iteracija za rješavanje nelinearnih jednadžbi
Stjepan Džojić
Tema ovog rada su metode jednostavnih iteracija za rješavanje nelinearnih jednadžbi i sustava nelinearnih jednadžbi. Prvoćemo se baviti rješavanjem nelinearnih jednadžbi gdje ćemo objasniti metodu bisekcije i uvesti pojmove ocjena pogreške i red konvergencije. Poslije toga nam slijedi upoznavanje s metodom jednostavnih iteracija za rješavanje nelinearnih jednadžbi. I na kraju ćemo kratko proći kroz metodu jednostavnih iteracija za sustav nelinearnih jednažbi.
Metode linijskog pretraživanja
Metode linijskog pretraživanja
Ivana Trošić
U radu su opisane iterativne metode bezuvjetne višedimenzionalne optimizacije, točnije metode linijskog pretraživanja. Prije spomenute metode podijeljene su na: egzaktne ili optimalne metode linijskog pretraživanja i aproksimativne ili približne metode linijskog pretraživanja. Unutar Poglavlja 4 opisane su metode optimalnog linijskog pretraživanja uz pripadaju će algoritme i primjere. Aproksimativne metode linijskog pretraživanja uz pripadaju će primjere i algoritme...
Metode podjele tajni
Metode podjele tajni
Sanja Novaković
U ovom radu vide se korisni rezultati iz područja kriptografije. Cilj je teme podjeliti tajnu među sudionicima na što sigurniji način. Obrađena je trivijalna podjela tajne, Shamirova metoda podjele tajne koja se pokazala savršenom, Blakleyeva metoda te opća podjela tajni. Uz odgovarajuće metode prikazani su primjeri te nekoliko načina na koji se koristi tajna podjela u suvremenom životu. Shema podjela tajnih podataka uključuje djelitelja koji ima tajnu, skup w sudionika te...
Metode poučavanja statistike u školi
Metode poučavanja statistike u školi
Gordana Pavlović
Tema ovog rada su metode poučavanja statistike u nastavi matematike. U radu smo se najprije upoznali s osnovnim pojmovima iz statistike i samom defincijom statistike, a zatim načinom rada statistike. U radu su navedeni mnogi primjeri koji su prilagođni za obradu te nastavne cjeline. Primjeri su prilagođeni interesima učenika. Na posljetku je naglašena važnost korištenja eksperimenata i simulacija pri poučavanju statistike u školama te upotreba tehnologije.
Metode procjene VaR-a
Metode procjene VaR-a
Vedrana Tokić
Cilj rada je upoznati se s osnovnim metodama procjene Value at Risk-a. VaR je mjera rizika koja je na financijskom tržištu stekla široku primjenu i predstavlja minimalni gubitak tijekom određenog vremena uz određenu vjerojatnost p. Postoje 3 metode procjene: neparametarska, parametarska i semiparametarska. Neparametarska procjena bazira se na povijesnim vrijednostima log-povrata gdje VaR procjenjujemo kao p-ti kvantil tih vrijednosti, dok se parametarska procjena provodi uz izgradnju...
Metode redukcije dimenzije visokodimenzionalnih podataka
Metode redukcije dimenzije visokodimenzionalnih podataka
Tomislav Prusina
U ovome radu ćemo promatrati podatke u visokodimenzionalnim prostorima. Analiza podataka u takvim prostorima može biti računski i vremenski zahtjevna. Stoga uvodimo pojam redukcije (smanjenja) dimenzije kako bismo mogli lakše i brže provesti analizu te ćemo promatrati sljedeće metode za redukcije dimenzije: • slučajna projekcija, • analiza glavnih komponenti, • skaliranje najmanjih kvadrata. Za svaku metodu ćemo navesti prednosti i nedostatke te ćemo za metodu...
Metode rješavanja problemskih zadataka
Metode rješavanja problemskih zadataka
Ivana Paponja
Tema ovog rada su metode za rješavanje problemskih zadataka. U radu su dana tri pristupa za poučavanje rješavanja problema: poučavanje o rješavanju problema, poučavanje za rješavanje problema i poucavanje putem rjesavanja problema. Svaki pristup donosi korisne i bitne činjenice za učenikovo znanje i razvijanje sposobnosti za rješavanje problemskog zadatka, a tako i stvarnih životnih situacija. Opisano je i rješavanje problema u četiri koraka prema poznatom matematičaru...
Metode za identifikaciju spacijalnih regija ekspresije gena
Metode za identifikaciju spacijalnih regija ekspresije gena
Tomislav Prusina
U ovom radu se bavimo metodama za klasteriranje tkiva baziranim na neuronskim mrežama. Uvodimo problem klasteriranja tkiva, navodimo neke od stateof-the-art metoda za rješavanje tog problema te detaljnije objašnjavamo metode bazirane na neuronskim mrežama.

Paginacija