Paginacija

Multinomna logistička regresija u kreditnom skoringu
Multinomna logistička regresija u kreditnom skoringu
Zana Andabaka
Jedna od metoda kvantitativne kreditne analize je logistička regresija kojom se klijent svrštava u jednu od dvije kategorije, u dobre ili loše. Podaci o srednjim klijentima, iako postoje u bazi klijenata svake banke, uglavnom su isključeni u procesu kreditnog skoringa. Mnoge studije do sada nisu pokazale značajnost upotrebe srednjih klijenata pri kreiranju kredit skoring modela, uglavnom zbog toga sto je slabija granica među definicijama dobrih, srednjih i loših, te su konačne...
NP-potpuni problemi
NP-potpuni problemi
Josip Petrović
Ovaj rad se bavi teorijom računarstva. Najprije se upoznajemo s jednostavnijim modelima računanja: konačnim i potisnim automatom. Nakon toga definiramo Turingov stroj koji predstavlja opći model računanja kao i njegovu nedeterminističku verziju. Zatim definiramo vremensku složenost i upoznajemo se sa klasama P i NP te uz pomoć njih i vremenski polinomijalne redukcije definiramo NP-potpunost. Centralni dio ovog rada se odnosi na dokaz da je problem ispunjivosti (SAT) NP-potpun, a na...
Napadi na RSA kriptosustav s malim tajnim
eksponentom
Napadi na RSA kriptosustav s malim tajnim eksponentom
Monika Jović
U ovom radu predstavljeni su rizici RSA kriptosustava sa malim tajnim eksponentom. Rad se sastoji od tri cjeline. Prvi dio sadrži matematičku osnovu potrebnu za razumijevanje teme diplomskog rada. U sklopu drugog dijela dana je teorijska osnova za shvaćanje RSA kriptosustava, prvog kriptosustava s javnim ključem, kao i sama implementacija RSA kriptosustava. Također, u ovom dijelu opisana je sigurnost RSA kriptosustava te potencijalni rizici. Posljedni dio sadži neke od napada na RSA...
Napoleonov teorem
Napoleonov teorem
Iva Marović
U ovom radu razmatrat ćemo Napoleonov teorem. Ukratko ćemo se upoznati s poviješću ovog teorema i navesti nekoliko dokaza ove poznate tvrdnje. Najprije ćemo se susresti s trigonometrijskim dokazom, zatim dokazom pomoću kompleksnih brojeva. Na kraju ćemo navesti i planimetrijski dokaz ove tvrdnje.
Napredni algoritmi u natjecateljskom programiranju
Napredni algoritmi u natjecateljskom programiranju
Karlo Iletić
U ovom radu ćemo opisati tri naprednija algoritma koja se pojavljuju u natjecateljskom programiranju. Za svaki od algoritama ćemo dati primjer zadatka sa natjecanja na kojem ćemo demonstrirati kako riješiti zadatak koristeći taj algoritam.
Napredni grafički paketi u R-u
Napredni grafički paketi u R-u
Antonija Sedlar
Ovaj rad se bavi grafičkim prikazivanjem podataka u programskom jeziku R-u korištenjem naprednih paketa vizualizacije s naglaskom na paket ggplot2. U radu će se obraditi gramatika grafova te generiranje osnovnih tipova grafova. Također, proći će se kroz sve komponente grafa. Dotaknut će se zanimljivih i korisnih funkcija i njihovih atributa za maninipuliranje svakog segmenta grafa.
Nastava matematike na daljinu
Nastava matematike na daljinu
Lea Mađarić
Tema ovog diplomskog rada je Nastava matematike na daljinu. Rad je podijeljen u četiri poglavlja koja opisuju načine održavanja nastave i probleme s kojima se, prilikom održavanja, susreću nastavnici. U prvom poglavlju opisani su oblici socijalnog rada u nastavi te nastavne metode koje se primjenjuju, drugo poglavlje govori o samoj organizaciji nastave na daljinu, u trećem poglavlju spomenuti su problemi koji se javljaju prilikom izvođenja nastave na daljinu, a u posljednjem poglavlju...
Nastava matematike tijekom COVID krize
Nastava matematike tijekom COVID krize
Luka Blagojević
U ovome radu proučava se što se događalo s nastavom tijekom COVID krize, kako su reagirali učenici na nastavu na daljinu te jesu li bili zadovoljni s istom. Na temelju 537 ispitanih učenika i studenata pokušat će se izvući zaključak o nastavi matematike na daljinu, njezinoj kvaliteti i razini učeničkog znanja nakon njezinog završetka.
Neelementarni integrali
Neelementarni integrali
Ivan Vuković
U ovom radu proučavat ćemo elementarna polja i elementarne funkcije te vidjeti kako se njihova teorija može primijeniti na neelementarne integrale, tj. integrale funkcija čije primitivne funkcije nisu elementarne. Dat ćemo nekoliko primjera takvih integrala i njihovu primjenu. Posebno ćemo se baviti Gaussovim integralom: dokazat ćemo da je konvergentan, da integral \(\int e^{-x^{2}}dx\) nije elementaran te ćemo ga riješiti na tri različita načina koristeći različita područja...
Neeuklidska geometrija
Neeuklidska geometrija
Ivana Lukanović
U ovom radu pobliže se upoznajemo s neeuklidskom geometrijom, odnosno jednim njenim dijelom - hiperboličkom geometrijom kao geometrijom suprotnom od euklidske. Prvo poglavlje prikazuje postulat o paralelama koji postaje glavnim zanimanjem brojnih matematičara kroz povijest. Sama neintuitivnost ovog postulata dovodi do brojnih neočekivanih rezultata te naposlijetku i do nastanka nove neeuklidske geometrije. Pokazuje se da je nova geometrija jednako valjana kao i euklidska, no...
Nejednakosti za Gama i Beta funkcije
Nejednakosti za Gama i Beta funkcije
Tea Bastijan
U ovome radu ukratko ćemo obraditi definiciju i osnovna svojstva gama i beta funkcija. Navest ćemo nekoliko osnovnih nejednakosti, te iskazati Čebiševljevu, Hölderovu i Grüssovu nejednakost. Pokazat ćemo nejednakosti za gama i beta funkcije izvedene primjenom Čebiševljeve nejednakosti na funkcije iste odnosno različite monotonosti. Dokazat ćemo log - konveksnost gama i beta funkcija. Na kraju rada ćemo iz Grüssove nejednakosti izvesti nekoliko nejednakosti.
Nejednakosti za svojstvene vrijednosti
Nejednakosti za svojstvene vrijednosti
Monika Đuzel
Tema ovog rada su nejednakosti za svojstvene vrijednosti. Najprije ćemo navesti pojmove koji će nam biti potrebni u kasnijim računima i dokazima. Govorit ćemo o svojstvenim i singularnim vrijednostima te dokazati teorem koji ih povezuje nejednakostima. Nakon toga dokazat ćemo teorem o monotonosti za singularne i svojstvene vrijednosti. Dotaknut ćemo se i teme teorema o ispreplitanju za singularne i svojstvene vrijednosti. Također, dokazat ćemo i Courant-Fischerov teorem za...

Paginacija