Paginacija

Slučajni vektor
Slučajni vektor
Katarina Kopić
U ovome radu ćemo generalizirati pojam slučajne varijable na n-dimenzionalan prostor, odnosno promatrat ćemo slučajni vektor. Poznato je da slučajnu varijablu možemo u potpunosti opisati pomoću njezine funkcije distribucije, a također ćemo pomoću odgovarajućeg oblika funkcije distribucije opisati i slučajni vektor te pokazati svojstva navedene funkcije. Definirat ćemo posebno diskretan te posebno neprekidan slučajni vektor i promotriti njihova svojstva. Pogledat ćemo kako...
Spajanje slika i videa u panoramu
Spajanje slika i videa u panoramu
Branka Miholek
U ovome radu opisujemo kako se radi spajanje slika, odnosno frameova iz videa. Najprije za svaku ulaznu sliku pronalazimo ključne točke, deskriptore i feature pomoću algoritma KAZE. Zatim pronalazimo matcheve pronađenih ključnih točaka, deskriptora i featurea između slika koristeći Brute-Force matcher ili FLANN matcher. Ako imamo dovoljno matcheva, korištenjem algoritma RANSAC računamo matricu homografije uz pomoć koje transformiramo slike. Na kraju spajamo transformirane slike...
Sparivanja i Pfaffian orijentacije
Sparivanja i Pfaffian orijentacije
Anita Tešija
Pfaffian matrice je u teoriji grafova iznimno važan jer se koristi za prebrojavanje savršenih sparivanja u grafu. Da bi to bilo moguće, nužno je da su grafovi planarni. Zato smo uveli pojam planarnog grafa te pokazali neke osnovne pojmove i tvrdnje o sparivanjima. Za prebrojavanje savršenih sparivanja, koristili smo vezu između determinante i Pfaffiana matrice \(det(B) = (P f(B))^2\) koju je prvi ustanovio Cayley 1849. godine. Kako bi si još olakšali prebrojavanje uvodi se...
Sparivanje usmjerenih acikličkih grafova
Sparivanje usmjerenih acikličkih grafova
Mislav Blažević
U ovom radu se bavimo problemom pronalaska maksimalnog sparivanja usmjerenih acikličkih grafova. Analizirat ćemo problem i prezentirat neke algoritme za rješavanje tog problema.
Specijalne funkcije
Specijalne funkcije
Dino Škrobar
Specijalne funkcije su posebna vrsta funkcija u matematici koje su otkrivene ili definirane prilikom rješavanja određenih problema u matematici i fizici. Općenito ih dijelimo prema tome kako su definirane: u obliku određenih integrala ili u obliku beskonačnih konvergentnih redova. U ovom diplomskom radu proučavane su sljedeće specijalne funkcije: gama i beta funkcija koje u obje definirane kao određeni integrali te Riemannova zeta funkcija, hipergeometrijske funkcije i Besselove...
Specijalni realni vektorski prostori
Specijalni realni vektorski prostori
Paula Džigumović
U ovom radu upoznat ćemo se s pojmom realnog vektorskog prostora i nekim specijalnim realnim vektorskim prostorima. Defnirat ćemo preslikavanja uz koja realan vektorski prostor postaje unitaran, normiran i metrički te familiju skupova uz koju on postaje topološki prostor. Ilustrirat ćemo način na koji se unitaran prostor može proširiti do normiranog, normiran do metričkog i metrički do topološkog prostora. Također, upoznat ćemo se s Banachovim i Hilbertovim prostorom. Navest...
Spektar grafa
Spektar grafa
Iva Petovari
Na temelju poznavanja nekih ili svih svojstvenih vrijednosti matrice susjedstva grafa možemo zaključiti nešto o strukturnim svojstvima kao što su bipartitnost, regularnost, grupa automorfizama, dijametar i kromatski broj. Također, informacije o tim svojstvima nam mogu ukazati na svojstva spektra. Proučavajući skup svih elementarnih grafova sadržanih u danom grafu, koji se sastoje od ciklusa i potpunog grafa s dva vrha, možemo izračunati koeficijente karakterističnog polinoma...
Spektar i pseudospektar matrice
Spektar i pseudospektar matrice
Dunja Majdenić
U završnom radu definirat ćemo pojam svojstvenih vrijednosti matrice, svojstvene vektore, spektar matrice te svojstveni polinom. Također ćemo definirati algebarsku i geometrijsku kratnost svojstvenih vrijednosti te pokazati njihovu ulogu u utvrđivanju dijagonalizabilnosti matrice. Opisat ćemo spektar posebnih tipova matrica štoćemo potkrijepiti i primjerima. Definirat ćemo Jordanovu formu matrice i slijedom primjera prikazati njeno određivanje. Uvodimo pojam pseudospektra koje je...
Spektralna dekompozicija i primjene
Spektralna dekompozicija i primjene
Mihailo Valjetić
U ovom radu prezentiramo teorijsku pozadinu iza spektralne dekompozicije i neke njene primjene. Najprije se fokusiramo na ulogu svojstvenih vrijednosti i svojstvenih vektora u problemu dijagonalizacije linearnih operatora postupno uvodeći glavne pojmove vezane za svojstveni problem. Zatim promatramo svojstva spektra nekih specijalnih linearnih operatora koji djeluju na unitarnim prostorima predočavajući glavne rezultate popraćene primjerima i adekvatnom geometrijskom intuicijom. Od...
Spektralna teorija normalnih operatora
Spektralna teorija normalnih operatora
Lara Juzbašić
U ovom radu proučavamo normalne operatore i njihova spektralna svojstva. U prva tri poglavlja navest ćemo osnovne pojmove, definirati projektore i spomenuti njihova svojstva te objasniti vezu normalnog operatora s dekompozicijom jedinice. Nakon toga, Cayleyevim transformacijama povezat ćemo hermitske i unitarne operatore te proširiti pojam adjungiranog operatora. U posljednja dva poglavlja objasnit ćemo konstrukciju projektora na područje vrijednosti operatora te upoznati se...
Spektralne metode grupiranja podataka
Spektralne metode grupiranja podataka
Josipa Nemčić
Grupiranje ili klasteriranje je postupak organiziranja podataka u disjunktne grupe (klastere) takve da su podatci unutar jedne grupe međusobno slični te različiti od podataka u drugim grupama. Sličnost mjerimo preko neke funkcije sličnosti pa podatke i odnose među njima prikazujemo pomoću grafa sličnosti. Imamo više vrsta takvih grafova, a razlikuju se po načinu na koji oblikuju lokalno susjedstvo. Svakom od tih grafova možemo pridružiti Laplaceovu matricu koja...
Stabilizabilnost LT sustava
Stabilizabilnost LT sustava
Dražen Šokčević
U ovom završnom radu bavimo se temom stabilizabilosti linearnih vremenski invarijantnih sustava. U početku rada definirat ćemo linearan vremenski invarijantan sustav te dokazati teorem za rješenje sustava. Definirat ćemo matričnu eksponencijalnu funkciju i navesti neka njezina svojstva koja se koriste za rješenje sustava. Obradit ćemo svojstva stabilnosti i upravljivosti sustava i dokazati teoreme koji se koriste za njihovu provjeru te ih na primjerima demonstrirati. Definirat...

Paginacija