Pages

Funkcije izvodnice vjerojatnosti
Funkcije izvodnice vjerojatnosti
Vedran Škugor
Tema ovog rada su funkcije izvodnice vjerojatnosti. Za početak ćemo se prisjetiti nekih osnovnih pojmova iz teorije vjerojatnosti, a onda ćemo reći nešto više o samim funkcijama izvodnicama vjerojatnosti. Definirat ćemo funkcije izvodnice, reći nešto o njihovim svojstvima, izračunat ćemo ih za razne diskretne distribucije, primjerice diskretnu uniformnu distribuciju, Bernoullijevu, binomnu, Poissonovu. Nakon toga ćemo ih iskoristiti za izračun poznatih numeričkih karakteristika...
Funkcije operatora
Funkcije operatora
Maja Bosanac
U ovom radu se proučavaju funkcije f za koje se može definirati operator f(A), pri čemu je A linearni operator na nekom vektorskom prostoru V . U uvodnom dijelu će biti definirani osnovni pojmovi potrebni za razumijevanje rada. Zatim će biti definiran f(A) za cijelu funkciju, te prikaz f(A) u Jordanovoj i kanonskoj bazi. Zadnje poglavlje rada govori o f(A) kao polinomu.
Funkcije u teoriji brojeva
Funkcije u teoriji brojeva
Antonio Živković
U ovome radu proučit ćemo neke aritmetičke funkcije,funkciju najveće cijelo i Mobiusovu funkciju. Upoznat ćemo se s njihovim osnovnim svojstvima, objasniti kako se računa vrijednost pojedine funkcije te sve upotpuniti odgovarajućim primjerima
Galoisova grupa polinoma
Galoisova grupa polinoma
Ana Preselj
U ovom završnom radu bavit ćemo se proučavanjem Galoisove grupe polinoma. Pokazati ćemo kako se pronalazi Galoisova grupa određenih polinoma kroz mnoge primjere.
Gama funkcija i primjene
Gama funkcija i primjene
Toni Milas
U ovom je radu opisana gama funkcija, kao i njena osnovna svojstva te određene primjene. Uvodni dio daje povijesni pregled gama funkcije, dok su u glavnom dijelu rada navedene definicija te dokazana osnovna svojstva gama funkcije. Dokazan je i Bohr-Mollerupov teorem, koji daje uvjete pod kojima je gama funkcija jedinstvena. Posljednji dio rada opisuje određene primjene gama funkcije, primjerice primjene u vjerojatnosti i integralnom računu.
Gaussov veličanstveni teorem
Gaussov veličanstveni teorem
Janja Filipović
U ovom radu iskazat ćemo i dokazati Gaussov Veličanstveni teorem (Theorema Egregium), jedan od najznačajnijih rezultata diferencijalne geometrije koji ima veliku teorijsku vrijednost, kao i važnu praktičnu primjenu. Tim teoremom iskazana je ovisnost Gaussove zakrljivnosti plohe isključivo o fundamentalnim veličinama prvog reda. U radu su navedene definicije osnovnih pojmova lokalne teorije ploha, kao što su karta, prva i druga fundamentalna forma, Gaussova i srednja zakrivljenost te...
Gaussove kvadraturne formule
Gaussove kvadraturne formule
Doris Cvenić
U ovom završnom radu upoznat ćemo se s pojmom interpolacije funkcije polinomom te dokazati egzistenciju i jedinstvenost Hermiteovog interpolacijskog polinoma. Definirat ćemo Gaussove kvadraturne formule, te pokazati kako se one mogu dobiti integracijom Hermiteovog interpolacijskog polinoma. Detaljno ćemo obraditi specijalne slučajeve Gaussovih formula, Gauss-Legendreove formule te ćemo iskazati i dokazati tvrdnje koje pokazuju svojstva Legendreovih polinoma. Pokazat ćemo kako...
Gaussove kvadraturne formule za numeričku integraciju
Gaussove kvadraturne formule za numeričku integraciju
Danijela Jaganjac
Tema ovog završnog rada je numerička integracija. U radu su ukratko pojašnjene trapezna formula, Newton-Cotesove formule i Simpsonova formula te su dane njihove ocjene pogreški. Glavni dio rada je usmjeren na Gaussove kvadraturne formule. Objasnit ćemo ideju kojom su nastale i izvesti njihov opci oblik. Detaljnije će biti pojašnjena Gauss-Legendreova metoda za koju ćemo, koristeći teoriju Peanove jezgre, dati ocjenu pogreške. Na kraju ćemo pomoću nekoliko konkretnih primjera...
Gaussovi cijeli brojevi
Gaussovi cijeli brojevi
Ines Petrić
U ovom radu bavit ćemo se Gaussovim cijelim brojevima. Reći ćemo nešto općenito o tom skupu, definirat ćemo normu i navesti invertibilne elemente. Takoder ćemo reći nešto o djeljivosti u skupu Gaussovih cijelih brojeva gdje ćemo iskazat važan Teorem o dijeljenju s ostatkom, Euklidov algoritam i Bezoutov teorem. Na kraju ćemo se upoznati s faktorizacijom Gaussovih cijelih brojeva i vidjeti njihovu primjenu.
Gegenbauerovi polinomi
Gegenbauerovi polinomi
Nataša Ujić
U ovom ćemo radu definirati Gegenbauerove polinome i predstaviti neka njihova osnovna svojstva. Pokazat ćemo da se mogu zapisati pomoću funkcija izvodnica, ali i da predstavljaju rješenje homogene linearne diferencijalne jednadžbe drugog reda. Izvest ćemo izraze za neke rekurzivne relacije koje zadovoljavaju. Štoviše, pokazat ćemo da zadovoljavaju tročlanu rekurziju. U nastavku rada prikazat ćemo oblik Rodriguesove formule u slučaju Gegenbauerovih polinoma. Osim toga, ukratko...
Generalizacija
Generalizacija
Josipa Tataj
Cilj ovog diplomskog rada je potaknuti čitatelje da sudjeluju u zadacima i time razvijaju matematičko mišljenje. Prolazeći kroz dane zadatke namijenjene učenicima i nastavnicima, upoznajemo se s generalizacijom. Ona omogućuje da učenici tokom rješavanja zadataka, razmišljaju o sebi na novi način i time nauče uspješnije prevladavati poteškoće u matematici i oslanjati se na vještine koje imaju svi učenici. U posljednjem dijelu rada, nalaze se detaljno riješeni zadaci, koji...
Generalizacija Cox - Ross - Rubinsteinovog modela
Generalizacija Cox - Ross - Rubinsteinovog modela
Andrea Čavajda
Na početku diplomskog rada predstavljeni su osnovni ekonomski i matematički pojmovi koji se koriste pri trgovanju na financijskom tržištu. Za početak, opisan je model financijskog tržišta u diskretnom vremenu. Zatim je objašnjeno kako se trguje u okvirima jednoperiodnog binarnog modela koji će nam poslužiti kao temelj za modele predstavljene u nastavku. Pokazano je i pri kojim uvjetima jednoperiodni model financijskog tržišta ne dopušta arbitražu. Zatim, predstavljen je...

Pages