Pages

Geometrija zlatnog reza
Geometrija zlatnog reza
Kristina Katušić
Dužina je podijeljena u omjeru zlatnoga reza, ako je omjer duljine većega dijela dužine prema duljini manjeg dijela jednak omjeru duljine cijele dužina prema duljini većega dijela. To je iracionalan broj koji se označava slovom φ, a njegova vrijednost je \( \frac{1+\sqrt{5}}{2}\) i približno je jednaka 1.61803. Razlika konstante zlatnog reza i njegove recipročne vrijednosti je 1. Poznate su brojne konstrukcije zlatnog reza. U radu su navedene neke od konstrukcija. Razmatrana...
Geometrijske teme u nastavi matematike
Geometrijske teme u nastavi matematike
Anita Ivančičević
U ovom radu prikazan je osvrt na geometrijske teme u nastavi matematike s naglaskom na nastavu matematike u osnovnim školama. Navedeni su ishodi učenja propisani Nacionalnim okvirnim kurikulumom te obradene neke posebne nastavne teme te aktivnosti koje nastavnicima pomažu u obradi istih.
Geršgorinovi krugovi
Geršgorinovi krugovi
Lea Mađarić
U ovom radu razmatramo problem približnog lociranja područja u Gaussovoj ravnini unutar kojeg leži spektar kompleksne kvadratne matrice. Za poznavanje spektra kvadratne matrice potrebno je odrediti njene svojstvene vrijednosti, a sam postupak njihovog određivanja opisan je u prvom poglavlju. Za matrice većeg reda računanje svojstvenih vrijednosti može biti vrlo zahtjevno. U nekim primjenama dovoljno je spektar samo približno locirati. Geršgorinov poznati teorem govori o tome kako...
Globalna iluminacija
Globalna iluminacija
Antonio Janjić
U ovom radu bavimo se problemom globalne iluminacije u 3D računalnoj grafici. Pojasniti ćemo pozadinu iza prikaza svijetlosti te metode za aproksimaciju i prikaz scene koje koriste globalnu iluminaciju.
Graf hiperkocke
Graf hiperkocke
Martina Klarić
Hiperkocka je graf od velikog značaja u brojnim područjima znanosti jer se koristi kao struktura velikog broja superračunala prilagodenih radu s ogromnom količinom podataka i rješavanju i najkompliciranijih problema. Ovaj graf je n-povezan, n-regularan s relativno malim dijametrom. Detaljno su opisana važna svojstva kao bipartitnost, postojanje savršenog sparivanja, specijalni podgrafovi i ostalo. Objašnjena je matrica susjedstva hiperkocke koja se pohranjuje u računala umjesto...
Granični vrhovi u grafovima
Granični vrhovi u grafovima
Marin Kuzminski
U ovom radu predstavljamo specijalne vrhove povezanoga grafa koji se nazivaju graničnim vrhovima. Navodimo njihova osnovna svojstva, a potom definiramo i karakteriziramo granične pografove povezanog grafa te uspostavljamo odnose između graničnih, ekscentričnih i perifernih podgrafova oslanjajući se na već poznata svojstva ekscentričnih i perifernih grafova. Navodimo nekoliko primjera grafova u kojima granični, ekscentrični i periferni podgrafovi imaju jednak broj vrhova. Rad...
Grci na financijskom tržištu
Grci na financijskom tržištu
Kristijan Šućur
Na početku rada upoznali smo se s osnovnim pojmovima na financijskom tržištu. U nastavku rada definirali smo osnovne pojmove slučajnih procesa kao što su Brownovo gibanje i geometrijsko Brownovo gibanje te smo proučili njihova svojstva. Primjenom Itovog integrala pokazali smo da pomoću geometrijskog Brownovog gibanja možemo opisivati kretanje cijene dionice kao slučajnog procesa. Pomoću Black-Scholes-Merton formule odredivati ćemo nearbitražnu cijenu opcije. Glavni dio rada je...
Grupiranje podataka
Grupiranje podataka
Ana Habijanić
Cilj ovog rada je upoznavanje s tehnikama grupiranja podataka. Grupiranje podataka je proces u kojem od grupe različitih objekata stvaramo klastere sličnih objekata. Postoje različite vrste grupiranja, ovisno o podatcima s kojima radimo. Četiri glavne vrste su: particijsko i hijerarhijsko grupiranje te grupiranje temeljeno na gustoći ili mreži podataka. Particijsko grupiranje grupira podatke u klastere koje čine slični podatci. Najznačajniji algoritam ove skupine je algoritam...
Hash tablice
Hash tablice
Duje Slavić
U ovom završnom radu ćemo se upoznati s hash tablicama i hash funkcijama. Proučiti ćemo neka rješenja problema koji se javljaju prilikom korištenja hash tablica, kao i neke metode modeliranja hash funkcija. Na kraju ćemo na jednostavnom primjeru demostrirati korištenje hash tablice u pythonu.
Helikodalne plohe
Helikodalne plohe
Matija Šoštarić
U ovome radu promatrat ćemo plohe koje nastaju helikoidalnim gibanjem tzv. helikoidalne plohe. Helikoidalno gibanje sastoji se od istovremene translacije u smjeru nekog pravca i rotacije oko istog pravca. Osim u diferencijalnoj geometriji, helikoidalne plohe nalazimo posvuda oko nas. Medicina, mehanika i brodogradnja samo su neka zanimanja koja se svakodnevno susreću sa helikoidalnim plohama te helikoidalnim gibanjem. Formule koje ćemo navesti vrlo važnu ulogu imaju u svakodnevnim...
Hermite - Hadamardova nejednakost
Hermite - Hadamardova nejednakost
Matej Maglić
U ovom završnom radu upoznat ćemo se s Hermite-Hadamardovom nejednakošću za konveksne funkcije. Povezat ćemo konveksne funkcije s raznim klasama funkcija. Kroz cijeli rad bavit ćemo se generalizacijom Hermite-Hadamardove nejednakosti na nekoliko klasa funkcija. U zadnjem dijelu rada naglasak će biti na primjenama te nejednakosti u raznim područjima matematike.
Hermitski adjungirani operator
Hermitski adjungirani operator
Ivana Žagar
U ovom radu biti će riječ o hermitski adjungiranom operatoru. Kako bismo ga opisali, prvo ćemo definirati operatore općenito i reći kada su oni linearni te navesti njihova svojstva. Također, definirat ćemo unitarni prostor te nakon toga navesti i dokazati teorem o reprezentaciji linearnog funkcionala. Zatim ćemo pozornost posvetiti hermitski adjungiranom operatoru. Navest ćemo što više svojstava vezanih uz njega te ćemo prikazati njegov matrični zapis, a na samom kraju...

Pages