Pages

Klasifikacijska stabla odlučivanja u kreditnom skoriranju
Klasifikacijska stabla odlučivanja u kreditnom skoriranju
Bernarda Miser
U ovom radu upoznajemo se s klasifikacijskim stablima odlučivanja te njihovom primjenom u kreditnom skoriranju. Na početku su opisana klasifikacijska stabla odlučivanja te njihova izrada. Zatim su objašnjene mjere za određivanje preciznosti klasifikacijskog stabla. Opisano je kreditno skoriranje i prethodna istraživanja u kojima su korištena stabla odlučivanja. Provedeno je empirijsko istraživanje nad stvarnim podacima te je napravljena interpretacija dobivenih rezultata.
Klasične šifrirne naprave
Klasične šifrirne naprave
Marina Anić
U ovom završnom radu navest ćemo nekoliko klasičnih šifrirnih naprava, opisati kako izgledaju te objasniti princip na kojem rade i primjenu...............................................................................
Klasični fraktali
Klasični fraktali
Antonijo Sabljak
Svijet oko nas je prepun oblika i linija koje ne mogu biti opisani klasičnom geometrijom. No, zahvaljujući razvoju i otkriću fraktala te fraktalne geometrije pronađen je način za njihovo shvaćanje. U ovom radu upoznat ću vas s pojmom fraktala, njihovom podjelom te klasičnim fraktalima kao što su Cantorov skup, trokut i tepih Sierpinskog, Kochova krivulja i pahuljica, Pitagorino stablo, Julijin i Mandelbrotov skup te beskonačno guste krivulje. Pojavom fraktala javio se i...
Klaster analiza u kreditnom skoriranju
Klaster analiza u kreditnom skoriranju
Ivana Žagar
U ovom se radu upoznajemo s klaster analizom i njezinom primjenom u kreditnom skoriranju. Na početku je dana teorijska podloga klaster analize te su obrađene metode za klasteriranje. Opisano je kreditno skoriranje te je dan osvrt na klaster analizu u kreditnom skoriranju. Zatim je provedeno empirijsko istraživanje na stvarnim podacima jedne banke. Financijski pokazatelji malih i srednjih poduzeća su klasterirani u klastere i opisani su dobiveni rezultati.
Ključne ideje u podučavanju matematike
Ključne ideje u podučavanju matematike
Željka Šutalo
U prvom poglavlju ovog diplomskog rada opisane su poteškoće s kojima se učenici susreću pri učenju matematike. Nadalje je objašnjeno kako učenici često dolaze do pogreški u dvije veoma značajne grane matematike: algebri i geometriji. Na kraju su prikazani različiti pristupi u podučavanju matematike koje mogu primjeniti nastavnici. Za kvalitetnije predavanje preporuča se da nastavnik koristi računalne programe i razna pomagala.
Kolaborativno filtriranje
Kolaborativno filtriranje
Mirna Marković
U radu je opisan jedan tip sustava za preporuke, točnije kolaborativno filtriranje bazirano na modelu orijentiranom prema proizvodu i pripadni algoritam baziran na SVD dekompoziciji matrice sustava. Ukratko je dan kratak povijesni pregled sustava za preporuke te su navedeni osnovni pojmovi i opisani su najbitniji tipovi sustava za preporuke. Zatim je iskazan centralni algoritam rada, algoritam za preporuke zasnovan na SVD dekompoziciji s redukcijom dimenzije te je obrazložena njegova...
Kompaktni prostori
Kompaktni prostori
Antonio Jovanović
U ovom zavšnom radu ćemo definirati pojam kompaktnosti topološkog prostora. Dokazat ćemo neka svojstva kompaktnih prostora i njihovih podskupova. Također ćemo pokazati kako se neprekidne funkcije ponašaju na kompaktnim prostorima. Proučit ćemo svojstva metričkih prostora i na kraju karatkerizirati lokalno kompaktne prostore.
Kompleksni brojevi u nastavi matematike
Kompleksni brojevi u nastavi matematike
Ivan Hrenek
Kompleksni brojevi se uvode u 4. razredu srednje škole kao potpuno novi matematički pojam učenicima. Učenici se susreću s različitim pojmovima vezanim uz kompleksne brojeve tijekom svog školovanja, a njihovo reproduciranje znanja i vještina koje moraju steći iz tog područja je propisano kurikulumom nastavnog predmeta matematike. U nastavi s kompleksnim brojevima često dolazi do različitih miskoncepcija pa se stoga provode različite metode formativnog vrednovanja kako bi ih...
Kompresija podataka
Kompresija podataka
Nikolina Farena
Kompresija podataka koristi se za različite oblike podataka. O samim podatcima ovisi i koju metodu i koji algoritam za kompresiju ćemo koristiti. Bolji omjer kompresije postiže se algoritmima s gubitkom podataka, no oni nisu uvijek prikladni za korištenje. Najčešće u praksi, pri kompresiji podataka koristi se nekoliko algoritama odjednom kako bi se postigla sto bolja kompresija. Želimo li osigurati da originalni podaci mogu biti u potpunosti rekonstruirani nakon kompresije...
Komutativni prsteni i moduli
Komutativni prsteni i moduli
David Gavran
U ovom diplomskom radu napravljen je koncpet komuntativnih prstenova i modula. Nakon definiranja osnovnih pojmova i teorema iz teorije prstenova, baziramo se na komutativne prstenove i module. Upoznali smo se s uvjetima lanaca, primarnih idealima, primarnom dekompozicijom, Noetherinim prstenovima, proširenja prstenova te Dedekindovim domenama. Naveli smo važne teoreme algebre kao što su Krullov teorem, Hilbertov teorem o bazi, teorem koji povezuje pojmove Dedekindove domene, invertibilnih...
Konačni napeti bazni okviri
Konačni napeti bazni okviri
Lucija Lovrić
U ovome radu predstavljeni su bazni okviri na konačnodimenzionalnom Hilbertovom prostoru. U prvom dijelu detaljnije su proučeni napeti bazni okviri i operatori: analize, sinteze i operator baznog okvira. Nadalje, analizirana je konstrukcija napetih baznih okvira. Zatim su definirani kanonski dualni bazni okviri i njihova svojstva. Na kraju je definiran potencijal baznog okvira i predstavljena su neka njegova svojstva.
Konformna preslikavanja u kompleksnoj ravnini
Konformna preslikavanja u kompleksnoj ravnini
Marija Katić
U radu se razmatraju kompleksne funkcije koja su konformna preslikavanja. Posebno se promatra Möbiusova transformacija, koja kao kompleksna funkcija jeste konformno preslikavanje, a znamo da ono čuva orijentaciju i kuteve što smo prikazali na primjerima. Neki od osnovnih primjera Möbiusove transformacije su translacija, afina (linearna) funkcija i rotacija. Möbiusova transformacija je bijekcija te je prikazujemo kao kompoziciju homotetije, translacije, inverzije te rotacije. Dokazali...

Pages