Pages

Primjena Quasi-Newtonovih metoda na rješavanje sustava nelinearnih jednadžbi
Primjena Quasi-Newtonovih metoda na rješavanje sustava nelinearnih jednadžbi
Dunja Ćosić
U ovome radu ukratko smo se upoznali s Newtonovom metodom tangente i metodom sekante za rješavanje nelinearnih jednadžbi. Za obje metode izveli smo pripadne formule te riješili primjere. Drugi dio rada bavi se rješavanjem sustava nelinearnih jednadžbi. U ovome dijelu prisjetili smo se nekih važnijih pojmova poput Jacobijeve matrice i regularne matrice te smo izveli Newtonovu metodu. Naveli smo osnovna svojstva ove metode te riješili pripadni primjer. U glavnom dijelu rada upoznali...
Primjena algoritama strojnog učenja na graf bazi "Osnivači i startupi"
Primjena algoritama strojnog učenja na graf bazi "Osnivači i startupi"
Nina Glamočak
U ovom završnom radu istražena je primjena graf baze podataka, preciznije primjena alata Neo4j Graph Data Science. Ukratko ćemo se upoznati s graf bazama podataka i proširenjima Neo4j baze podataka te ćemo vidjeti kako se alat Neo4j Graph Data Science može koristiti u svrhu boljeg razumijevanja i analize brojnih skupova podataka. Nadalje, kako bismo bolje razumjeli ovu temu bit će prikazana baza podataka Osnivači i startupi na kojoj su primijenjeni usvojeni postupci.
Primjena američkih opcija u strategijama trgovanja
Primjena američkih opcija u strategijama trgovanja
Vjekoslav Radan
Tema ovog diplomskog rada je primjena američkih opcija u strategijama trgovanja. Američke opcije su ugovori koji vlasniku daju pravo da do unaprijed dogovorenog vremenskog trenutka kupi ili proda neki financijski instrument, primjerice dionicu, po unaprijed dogovorenoj cijeni. U radu smo obradili osnove američkih opcija i opcijske ”Grke” koji su od velike važnosti za ispravno upravljanje rizikom. Zatim smo se upoznali s često korištenim strategijama za trgovanje opcijama. Pomoću...
Primjena derivacije funkcije jedne varijable u geometriji
Primjena derivacije funkcije jedne varijable u geometriji
Ivana Jelačić
U matematici pojam derivacija funkcije predstavlja osnovni pojam diferencijalnog računa. Mnogi problemi u prirodnim, tehničkim i društvenim znanostima rješavaju se pomoću derivacije funkcije. U ovom radu pobliže je opisan pojam derivacije funkcije jedne varijable te primjene derivacije funkcije jedne varijable u geometriji. Na samom početku dan je povijesni pregled razvoja diferencijalnog računa. Navedeni su najvažniji matematičari i njihov doprinos razvoju diferencijalnog računa,...
Primjena derivacije funkcije u prirodnim znanostima
Primjena derivacije funkcije u prirodnim znanostima
Darija Vrgoč
Cilj ovog završnog rada bilo je razraditi primjenu derivaciju funkcije u prirodnim znanostima, preciznije u kemiji, medicini i fizici te primjenu derivacije u određivanju lokalnih ekstrema i monotonosti funkcije. S obzirom na to da je primjena derivacije u prirodnim znanostima gotovo neizostavan dio, jer pomaže pri rješavanju određenih problema, ovaj će završni rad detaljno prikazati proces primjene derivacije u kemiji, medicini i fizici i rješavanja polaznih problema vezanih uz...
Primjena dubokog učenja u analizi rezultata pretraga koljena magnetskom rezonancom
Primjena dubokog učenja u analizi rezultata pretraga koljena magnetskom rezonancom
Danijela Jaganjac
U ovom diplomskom radu je objašnjen pojam neuronskih i konvolucijskih mreža. Njihovo djelovanje se definira matematičkim izrazima i formulama. Ulazni podaci u neuronskim mreža prolaze kroz niz slojeva pri čemu se transformiraju i kao rezultat dobijemo vrijednosti koje dalje interpretiramo sukladno početnom problemu. Svaki model neuronskih i konvolucijskih mreža ima parametre čije vrijednosti utječu na točnost predikcija. U svrhu povećavanje točnosti, parametri se...
Primjena geometrije u nastavi matematike i česte miskoncepcije
Primjena geometrije u nastavi matematike i česte miskoncepcije
Ivana Sataj
U ovome radu bavilo se elementima pozitivnog okruženja za učenje opisanih u modelu koji se sastoji od pet dimenzija te aktivnostima koje su pogodne za formativnu procijenu znanja učenika kao i za dijagnostičko učenje na samom početku obrade nove teme. Pri navođenju svake aktivnosti opisane su miskoncepcije s kojima se učenici mogu susresti kao i pogodna pitanja koja bi učitelji tj. nastavnici mogli postaviti učenicima kako bi ih potaknuli na promišljanje o točnosti odgovora.
Primjena graf algoritama za pronalaženje optimalne rute na mapama
Primjena graf algoritama za pronalaženje optimalne rute na mapama
Danilo Šormaz
Glavna tema ovog rada su graf algoritmi za pronalaženje najkraće rute na mapama. U prvom poglavlju denirat ćemo graf u matematičkom smislu, spomenuti i objasniti vrste grafova te dati par primjera različitih tipova grafova.U drugom dijelu poglavlja predstavit ćemo načine reprezentacije grafa u memoriji računala. U drugom poglavlju denirat ćemo šetnju kroz graf i putove u grafu. Nakon toga ćemo pojasniti obilazak grafova pomoću pretraživanja grafa po širini i dubini.Objasnit...
Primjena grafova za regularizaciju neuronskih mreža
Primjena grafova za regularizaciju neuronskih mreža
Ivan Židov
U današnje vrijeme, upotreba modela temeljenih na neuronskih mreža postala je sve češća, jer nerijetko postižu bolje rezultate od klasičnih metoda. Kako bi modeli bili primijenivi na stvarnim podacima, potrebno je spriječiti prenaučenost nad podacima za treniranje. To se postiže regularizacijom neuronskih mreža. Jedna od tehnika je i graf-regularizacija o kojoj smo govorili u ovom radu. U prvom dijelu rada, objasnili smo osnove strojnog učenja i osnove teorije grafova, dok...
Primjena interpolacije u digitalnoj obradi slika
Primjena interpolacije u digitalnoj obradi slika
Iwan Josipović
U ovom ćemo radu defnirati pojam interpolacije za neki dani skup podataka. Obraditi ćemo neke od 1-D metode interpolacije, a to su: metoda najbližeg susjedstva, linearna interpolacija i kubična interpolacija. Upoznati ćemo se s osnovama interpolacije kroz jednostavne primjere i stečeno znanje primjenjivati na sve kompleksnije primjere. Također ćemo obraditi i metode 2-D interpolacije, a to su: metoda najbližeg susjedstva, bilinearna interpolacija i bikubična interpolacija....
Primjena kompleksnih brojeva u algebri i geometriji
Primjena kompleksnih brojeva u algebri i geometriji
Maja Kovačević
Tema ovog rada su kompleksni brojevi i njihova primjena u algebri i geometriji. Na samom početku rada nalazi se kratki povijesni razvoj kompleksnih brojeva te je navedena njihova primjena u različitim područjima znanosti. Potom slijedi kratki pregled teorije kompleksnih brojeva, krenuvši od samog skupa kompleksnih brojeva, prikaza u kompleksnoj ravnini te njegovim različitim zapisima i računskim operacijama koje smo iskoristili u dokazima matematičkih identiteta. U trećem poglavlju...
Primjena konformnih preslikavanja u aerodinamici
Primjena konformnih preslikavanja u aerodinamici
Kristijan Kalmar
Ovaj završni rad proširit će nam znanje o primjeni kompleksne analize u aerodinamici, konkretno o primjeni konformnih preslikavanja u oblikovanju krila zrakoplova. Prvo ćemo nešto više reći o aeroprofilu krila, a zatim i o silama koje djeluju na krilo. Navest ćemo glavne pretpostavke o stacionarnom ravninskom toku idealnog fluida. Na primjeru kružnog valjka i njegovog poprečnog presjeka pokazat ćemo kakvu ulogu ima Kutta-Joukovski teorem u letu zrakopolova.

Pages