Pages

Egipatska i babilonska matematička dostignuća
Egipatska i babilonska matematička dostignuća
Ružica Majstorović
U radu su opisana najvažnija matematička dostignuća Egipćana i Babilonaca te je navedeno da se matematika počela razvijati zbog praktičnih ljudskih potreba. Zatim se upoznajemo s njihovim načinom zapisivanja brojeva i brojevnim sustavima kojima su se koristili. Također je kroz brojne primjere prikazano kako su zbrajali, oduzimali, množili i dijelili, te zapisivali razlomke.
Egzotične opcije
Egzotične opcije
Nera Keglević
Na početku rada predstavljen je model Brownovog gibanja. Za početak, objašnjena je konstrukcija i sama definicija Brownovog gibanja i osnovna svojstva. Nadalje, opisan je model geometrijskog Brownovog gibanja koji je prikladniji za modeliranje cijena dionica. Pokazano je na koji se način mogu simulirati Brownovo gibanje i geometrijsko Brownovo gibanje. Osim toga, predstavljena je Black-Scholes formula za europsku call i put opciju. U drugom su poglavlju navedena svojstva očekivanja i...
Eksponencijalna distribucija
Eksponencijalna distribucija
Luka Posavac
U ovom radu smo imali cilj opisati i objasniti eksponencijalnu distribuciju, njena svojstva, povezanost s ostalim distribucijama i upotrebu u stvarnom životu. Prisjetit ćemo se nekih osnovnih definicija iz teorije vjerojatnosti, a zatim ćemo definirati funkciju gustoće eksponencijalne distribucije, te izvesti funkciju distribucije, očekivanje i varijancu za eksponencijalnu distribuciju. Nakon toga obraditi ćemo svojstva eksponencijalne distribucije medu kojima je vrlo bitno svojstvo...
Eksponencijalna distribucija i Poissonov proces
Eksponencijalna distribucija i Poissonov proces
Doris Aleksov
U ovom radu su opisane eksponencijalna i Poissonova distribucija, njihova osnovna svojstva kao i Poissonov proces te njegova svojstva. Uvodni dio daje detaljnije informacije o funkciji distribucije i funkciji gustoće eksponencijalne i Poissonove distribucije, dok su u glavnom dijelu rada navedene definicija te dokazana osnovna svojstva Poissonova procesa i njegovih transformacija. Posljednji dio rada opisuje primjenu Poissonovog procesa, odnosno Cramer-Lundbergov model za modeliranje...
Ekstremi funkcija jedne varijable i primjene
Ekstremi funkcija jedne varijable i primjene
Mato Klasanović
U ovom ćemo radu proučavati ekstreme funkcija jedne varijable i njihove primjene. Krenut ćemo od definiranja fundamentalnih pojmova kao što su limes, neprekidnost i derivacija. Zatim ćemo definirati lokalne ekstreme te iskazati i dokazati teoreme potrebne za njihovo određivanje. Nakon toga bavit ćemo se primjenama ekstrema u ekonomiji, fizici, medicini, itd. uz odgovarajuće primjere.
Ekstremi realne diferencijabilne funkcije jedne i više realnih varijabli
Ekstremi realne diferencijabilne funkcije jedne i više realnih varijabli
Dunja Katić
U matematici minimalnu i maksimalnu vrijednost neke funkcije nazivamo minimumom, maksimumom odnosno ekstremom funkcije. Ekstreme funkcije možemo promatrati na okolini neke točke ili na cijelom području definicije. Ovisno o tome, razlikujemo lokalne i globalne ekstreme. U cilju ilustracije ovih pojmova izrađeno je nekoliko vlastitih primjera. U tu svrhu, korištene su mogućnosti programskog paketa Mathematica.
Elektronička pošta
Elektronička pošta
Jurica Maltar
Ovaj završni rad iskazuje cjelokupan sustav elektroničke pošte. Koristeći literaturu i RFC (Request for Comments) dokumente koji propisuju standarde za internetske entitete, opisana je elektronička poruka kao medij koji sadrži informaciju, protokoli koji služe za njezin prijenos i postupci za osiguravanje sigurnosti tijekom prijenosa. Elek- tronička je poruka sastavljena od niza ASCII znakova, a zahvaljujući MIME standardu, uz poruku je moguće priložiti i datoteku koja nije...
Elektronski novac
Elektronski novac
Borjana Barić
Elektronski novac je sustav plaćanja dizajniran i implementiran za kupovanje preko otvorene mreže kao što je Internet. U radu je osnovna ideja elektronskih novčanica objašnjena u detalje te su opisani osnovni protokoli za rukovanje novčanicama. Osim poznavanja načina naplate, važno je i poznavanje sigurnosti pri obavljanju transakcija elektronskim novcem. Zaštita uključuje kriptiranje podataka između strana koje su uključene u transakciju, provjeru autentičnosti i sprječavanje...
Elementarne metode za rješavanje diofantskih jednadžbi
Elementarne metode za rješavanje diofantskih jednadžbi
Vedrana Tokić
U ovom radu proučit ćemo elementarne metode za rješavanje diofantskih jednadžbi. Prvi dio rada bazira se na linearnim diofantskim jednadžbama i Euklidovom algoritmu i njegovoj važnosti u rješavanju ovog tipa jednadžbi. Osim toga, u radu su opisane metode za rješavanje nelinearnih diofantskih jednadžbi i Pitagorina jednadžba. Sve navedene metode rješavanja demonstrirane su na primjerima.
Eliptičke krivulje u kriptografiji
Eliptičke krivulje u kriptografiji
Anamarija Kokanović
U ovom radu smo definirali eliptičke krivulje te smo dali geometrijsku i algebarsku interpretaciju operacije uz koju skup točaka na eliptičkoj krivulji E(K) postaje Abelova grupa. Odredili smo problem diskretnog logaritma za eliptičke krivulje (ECDLP) i komentirali vremensku složenost problema. Naveli smo algoritam ”dupliciraj i zbrajaj”, poznat pod nazivom binarne ljestve, za računanje vrijednosti višekratnika neke točke na eliptičkoj krivulji. Opisali smo upotrebu eliptičkih...
Elmsleyev problem
Elmsleyev problem
Jurica Šućur
Ovaj završni rad bavi se ulogom matematike u miješanju igraćih karata, konkretno Elmsleyevim problemom. Taj problem se odnosi na jedno od najtežih načina miješanja karata, popularno savršeno miješanje. Osim njega, detaljno ćemo objasniti i razne druge načine kako promiješati karte. Kod savršenog miješanja, pokušat ćemo odgovoriti na sljedeća pitanja: koliki je najmanji broj istovrsnih miješanja koje dovode karte do početne pozicije? Postoji li niz savršenih miješanja...
Enigma
Enigma
Josip Cembauer
Tema ovog završnog rada je njemčki šifrirni uređaj Enigma. Opisana je ideja i razvoj iste, te zašto su kriptoanalitičari imali težak posao oko probijanja njene šifre. U nastavku se govori o poljskom i britanskom utjecaju na probijanju Enigme, te njenom utjecaju na tijek Drugog svjetskog rata.

Pages