Paginacija

Konveksnost u normiranom prostoru
Konveksnost u normiranom prostoru
Ana Habijanić
U ovom radu deniratćemo normiran prostor i na njemu opisati konveksnost sa pripadnim svojstvima. U uvodnom dijelu rada navest ćemo neke osnovne denicije kao što su denicija vektorskog i unitarnog prostora. Nakon toga, denirat ćemo normu te normirani prostor. Objasnit ćemo što su to konveksan skup, konvkeksna kombinacija i konveksna ljuska i pokušat ćemo približiti te pojmove primjerima. U zadnjem dijelu denirat ćemo strogo konveksan prostor i uniformno konveksan prostor.
Konvergencija nizova slučajnih varijabli
Konvergencija nizova slučajnih varijabli
Magdalena Nedić
U ovom radu obrađen je dio teorije vjerojatnosti vezan uz konvergenciju nizova slučajnih varijabli, poznat i kao stohastička konvergencija. Riječ je o četiri tipa konvergencije, a to su: konvergencija po distribuciji, konvergencija po vjerojatnosti, konvergencija u srednjem reda p i konvergencija gotovo sigurno. Svaki tip konvergencije detaljno je objašnjen i precizno definiran te su navedeni nužni i dovoljni uvjeti za određivanje konvergencije niza slučajnih varijabli....
Kopule
Kopule
Anja Stojčević
U ovom radu smo definirali pojam kopula i kroz primjere predstavili svojstva i vrste kopula. Pokazano je kako se kopule koriste za računanje zavisnosti izmedu varijabli. Navedene su i objašnjene su primjene kopula, odnosno kakvu ulogu kopule imaju u upravljanju rizikom, optimizaciji portfelja i vrednovanju financijskih derivata. Vidjeli smo i koje su prednosti njihovog korištenja te koje opasnosti donosi preveliko oslanjanje na njih.
Korisne metode opisa skupova podataka
Korisne metode opisa skupova podataka
Karla Balog
U ovome radu navodimo što su uzorak i slučajan uzorak, definiramo parametarski statistički model te neke granične rezultate. Zatim opisujemo, kroz primjere, statistički niz podataka, prvo grafički, a zatim i numerički pomoću parametara lokacija i parametara raspršenja. Na poslijetku, radimo točkovnu procjenu parametara parametarskog statističkog modela pomoću danog uzorka.
Korištenje C++ programskog jezika u stvaranju UE4 scene
Korištenje C++ programskog jezika u stvaranju UE4 scene
Mitar Cvjetković
Tema ovog rada je primjena znanja iz C++ programskog jezika kako bi se kreirala jednostavna scena u Unreal Engine 4 programu. Komponente koje čine takvu scenu mogu biti statičke ili dinamičke. Programiranjem u C++-u odnosno koristeći Visual Studio 2015, napravit ćemo osnove za dinamičke komponente. Te komponente će se sastojati od jednog kontrolabilnog lika odnosno igrača sa pogledom iz trećeg lica, nekoliko NPC-ova koji će ispisivati poruke na ekran kada im se približimo te...
Kreiranje grafičkih elemenata u Latex-u koristeći paket TikZ
Kreiranje grafičkih elemenata u Latex-u koristeći paket TikZ
Tonka Antić
TikZ je najsloženiji i najmoćniji alat za kreiranje grčkih elemenata u LATEX-u. Njegov naziv je kratica od TikZ ist kein Zeichenprogramm što bi s njemačkog preveli kao TikZ nije program za crtanje. Cilj ovog rada je prikazati osnovne mogćnosti koje nam prža paket TikZ. Kroz rad ćemo pokazati kako kreiramo grafičke elemente, kako im mijenjamo stil, kako ih popunjavamo te kako dodajemo tekst na nacrtanu sliku.
Kriptografija javnog ključa
Kriptografija javnog ključa
Tea Šafar
Osnovna ideja kriptografije javnog ključa je konstruiranje kriptosustava u kojima netko tko poznaje funkciju šifriranja ne može u razumnom vremenu izračunati funkciju dešifriranja. Upravo zato funkcija šifriranja može biti javna. Za otkriće kriptografije javnog ključa zaslužni su Whitfield Diffie i Martin Hellman koji su osmislili protokol za razmjenu ključeva baziran na problemu diskretnog logaritma. Na istom problemu zasnovan je ElGamalov kriptosustav. Kriptografija javnog...
Kriptografija javnog ključa i diskretni logaritmu
Kriptografija javnog ključa i diskretni logaritmu
Luka Storić
U ovom radu bavili smo se kriptografijom javnog ključa i problemom diskretnog logaritma. Definirali smo osnovne pojmove u kriptografiji i njezinu glavnu svrhu. Opisali smo ElGamalov kriptosustav s javnim kljuˇcem te smo ga prikazali kroz primjer. Nadalje, obradili smo njegovu semantičku sigurnost. Na kraju smo detaljno opisali i kroz primjere prikazali algoritme koji se bave problemom diskretnog logaritma, a to su: Shanksov Algoritam, Pollardov rho algoritam, Pohlig-Hellmanov algoritam i...
Kriptografija u Prvom i Drugom svjetskom ratu
Kriptografija u Prvom i Drugom svjetskom ratu
Andrea Čavajda
U ovome radu, obrazložiti ćemo ulogu kriptografije i kriptoanalize tijekom Prvog i Drugog Svjetskog rata. Najveći dio rada odnosi se na Zimmermanov telegram i njemački šifrirni stroj Enigmu.
Krivulje konstantnog nagiba
Krivulje konstantnog nagiba
Barbara Marković
U radu je razmatran pojam krivulje konstantnog nagiba, tj. krivulje čiji tangencijalni vektor zatvara konstantan kut s jediničnim fiksnim vektorom. Takve krivulje leže na cilindričnoj plohi i s izvodnicama plohe zatvaraju konstantan kut, te kažemo da su one izogonalne trajektorije izvodnica cilindrične plohe. Dana je karakterizacija takvih krivulja te su promatrana njihova geometrijska svojstva. Navedeni su i osnovni pojmovi iz lokalne teorije krivulja poput Frenetovog trobrida i...
Krivulje ponovnog rasta tumora
Krivulje ponovnog rasta tumora
Silvana Marmeggi
U ovom radu predstavljene su krivulje ponovnog rasta tumora koje se koriste za opisivanje tumora tretiranih zračenjem ili nekim lijekom. U prvom su poglavlju definirane klasične krivulje rasta, kojima modeliramo monotoni rast tumora: logistička, Gompertzova, Von Bertalanffyjeva krivulja te krivulja koja ih objedinjuje - Richardsova krivulja. Zatim su definirane različite krivulje preživljenja. U drugom poglavlju predstavljamo tri različite krivulje ponovnog rasta i njihova moguća...
Krivuljni integrali i neke njihove primjene
Krivuljni integrali i neke njihove primjene
Ida Biškup
U ovom radu promatramo krivuljne integrale i njihove primjene. Najprije se bavimo krivuljnim integralom prve vrste. Motivacijskim primjerom dolazimo do definicije, a nakon toga postepeno navodimo svojstva i karakterizacije. Zatim prelazimo na primjene krivuljnog integrala prve vrste s naglaskom na primjene u matematici i fizici. Za svaku od primjena navodimo izvod kao i primjer kojim ilustriramo moguću primjenu u stvarnom životu. Nakon toga se posvećujemo krivuljnom integralu druge vrste...

Paginacija