Paginacija

Nestandardni matematički zadatci
Nestandardni matematički zadatci
Amanda Glavaš
Na početku ovog rada definiraju se nestandardni matematički zadatci, iznose tipovi zadataka te opisuju etape procesa rješavanja zadataka s korisnim heurističkim i usmjerujućim pitanjima i uputama za uspješno svladavanje svake od etapa. Nadalje, dan je niz riješenih nestandardnih zadataka (vezanih uz problem rješavanja jednadžbi i nejednadžbi) te standardnih zadataka korištenjem nestandardnih metoda i korištenjem svojstava funkcija (monotonost, parnost i periodičnost). Na...
Newton - Cotesove kvadraturne formule
Newton - Cotesove kvadraturne formule
Silvana Marmeggi
U ovom završnom radu objasnit ćemo pojam interpolacije funkcije polinomom te dokazati egzistenciju i jedinstvenost Lagrangeovog interpolacijskog polinoma. Definirat ćemo Newton-Cotesovu kvadraturnu formulu, obraditi njezine specijalne slučajeve: pravilo središnje točke, trapezno pravilo i Simpsonovo pravilo. Odredit ćemo njihove kompozitne oblike, procijeniti pogreške aproksimacije pomoću Peanove jezgre te navesti primjere.
Newton i Leibniz
Newton i Leibniz
Petra Penava
U ovom završnom radu upoznat ćemo se sa životom i radom Isaaca Newtona i Gottfrieda Leibniza. U prvom dijelu rada bavit ćemo se Newtonovim binomnim teoremom i metodom fluksija, ali dotaknut ćemo se i njegovog rada na području fizike. Zatim ćemo reći nešto o Leibnizovom razvoju infinitezimalnog računa kroz otkriće suma i diferencija te karakterističnog trokuta. U zadnjem dijelu rada navest ćemo glavnu polemiku između Newtona i Leibniza.
Newton- Cotesove formule
Newton- Cotesove formule
Laura Marušić
U ovom završnom radu upoznat ćemo se s numeričkom integracijom. Glavni dio ovog rada bit će baziran na metodama numeričke integracije, točnije Newton – Cotesovoj formuli te ćemo detaljnije obraditi njene posebne slučajeve, trapezno pravilo i Simpsonovo pravilo, koje dolaze od Newton – Cotesove formule. Spomenut ćemo i jednu metodu otvorene Newton – Cotesove formule.
Newtonova metoda za rješavanje nelinearnih jednadžbi
Newtonova metoda za rješavanje nelinearnih jednadžbi
Valentina Šolić
U ovom radu upoznat ćemo se s iterativnom Newtonovom metodom za rješavanje nelinearnih jednadžbi kao i njezinim modikacijama koje ćemo ilustrirati primjerom. Također, primjerom ćemo ilustrirati i generalizaciju Newtonove metode na sustav nelinearnih jednadžbi. Na kraju ćemo spomenuti Kvazi - Newtonove metode
Neživotna osiguranja
Neživotna osiguranja
Ana Preselj
U radu su opisana neživotna osiguranja. Naveli smo vrste neživotnih osiguranja kao i sudionike na tržištu osiguranja te neke osnovne pojmove u vezi s tim. Svrha osiguranja je zaštiti se od posljedica budućih štetnih događaja. Osiguranje je prenošenje rizika s pojedinca na osiguravatelja sklapanjem ugovora o osiguranju. Ugovor o osiguranju sastoji se od police osiguranja i uvjeta osiguranja, a jedan od elemenata police osiguranja je osigurani rizik. Kod neživotnog osiguranja ne...
Nilpotentni operatori i matrice
Nilpotentni operatori i matrice
Nikolina Romić
U radu ćemo se baviti nilpotentnim operatorima i njihovim matričnim zapisom, njihovim svojstvima te bitnim tvdnjama. Definirat ćemo pojmove koje ćemo koristiti u daljnjem radu, a to su na primjer vektorski prostor, baza i dimenzija vektorskog prostora, linearan operator, svojstvena vrijednost operatora, determinanta matrice i drugi. Zanimat će nas što je to indeks nilpotentnosti vektora, indeks nilpotentnosti operatora i koja je povezanost između njih; elementarna Jordanova klijetka...
Niz stupnjeva grafa
Niz stupnjeva grafa
Dolores Begović
Teorija grafova je od velikog značaja u različitim područjima znanosti. Jednostavni konačni grafovi predstavljaju značajnu vrstu grafova. U ovom završnom radu se razmatra niz stupnjeva konačnog jednostavnog grafa, pojam usko vezan uz osnovne elemente grafa, vrhove i bridove. Dokazana su dva najpoznatija kriterija kojima su dani nužni i dovoljni uvjeti da bi niz nenegativnih brojeva bio niz stupnjeva nekog grafa, teorem Havela i Hakima te teorem Erdosa i Gallai. Teorem Havela i...
Nizovi funkcija
Nizovi funkcija
Jelena Majdenić
U ovom završnom radu proučavat ćemo konvergenciju nizova funkcija. Najprije ćemo navesti konvergenciju po točkama kao očitu definiciju konvergencije niza funkcija i pokazati da ta konvergencija nema dobro ponašanje. Zbog toga, kao jači pojam konvergencije, definirat ćemo uniformnu konvergenciju niza funkcija. Navest ćemo teoreme koji nam govore da uniformna konvergencija čuva omeđenost, neprekidnost te osigurava integrabilnost granične funkcije, a onda i time komutiranje limesa...
Nizovi i redovi realnih brojeva
Nizovi i redovi realnih brojeva
Ema Babok
U ovom radu obradit ćemo osnovne pojmove vezane uz nizove i redove realnih brojeva. Za početak, navest ćemo definiciju niza, svojstva nizova te neke najpoznatije nizove s kojima se intuitivno upoznajemo već u osnovnoj školi. Definirat ćemo limes ili graničnu vrijednost niza te na primjerima pokazati kako se ona računa. Nakon toga, objasnit ćemo što je to red realnih brojeva te ćemo se baviti konvergencijom reda. Navest ćemo neke najpoznatije kriterije konvergencije te ih...
Nizovi u nastavi matematike te provjera kompetentnosti budućih nastavnika matematike za podučavanje tog područja
Nizovi u nastavi matematike te provjera kompetentnosti budućih nastavnika matematike za podučavanje tog područja
Ana Gurdon
Glavni cilj ovog diplomskog rada bio je istražiti i naglasiti važnost proučavanja nizova u osnovnoj i srednjoj školi te naglasiti pedagoške strategije koje mogu pomoći učenicima da potpuno razumiju koncept niza i limesa niza. U okviru ovog rada su detaljno objašnjeni i ilustrirani primjerima različiti aspekti i osnovne ideje povezane s pojmom niza i limesom niza. Također, u radu su istaknuti odgojno - obrazovni ishodi iz kurikuluma vezani uz navedene pojmove te je prikazano na koji...
NoSQL baze podataka i usporedba njihovih performansi s relacijskim bazama podataka
NoSQL baze podataka i usporedba njihovih performansi s relacijskim bazama podataka
Josipa Sabljo
Tema ovog diplomskog rada su NoSQL baze podataka te njihova usporedba s relacijskim bazama podataka. Na samom početku rada ukratko su objašnjene osnove relacijskih baza podataka, odnosno pojam primarnog i stranog ključa, pojam RDBMS-a i SQL-a. Zatim u drugom poglavlju bavimo se NoSQL bazama podataka. Opisana su ACID i BASE svojstva te glavne karakteristike NoSQL baza podataka. Također, navedena je podjela NoSQL baza podataka na ključ-vrijednost, grafovske, dokumentne i stupčane baze...

Paginacija