Paginacija

Slijepi učenici u nastavi matematike
Slijepi učenici u nastavi matematike
Marija Tomljenović Mličević
Diplomski rad Slijepi učenici u nastavi matematike proučava način integracije slijepih učenika u nastavu matematike, način komunikacije i razumijevanja matematičkog sadržaja, te donosi zapis osnovnih matematičkih izraza i znakova na Brailleovom pismu. Rad najprije donosi teorijske aspekte oštećenja vida, zatim se bavi zakonskim okvirima i pravima slijepih osoba, te načinom komunikacije sa slijepim učenicima. Način komunikacije sa slijepima je putem Brailleovog pisma, pomoću...
Slučajni procesi definirani integralom u odnosu na slučajnu mjeru
Slučajni procesi definirani integralom u odnosu na slučajnu mjeru
Dominik Mihalčić
U ovom radu najprije je objašnjen pojam beskonačne djeljivosti za slučajne varijable, vektore i procese. Kao poseban oblik slučajnog procesa, definirana je slučajna mjera. Izvedeni su različiti oblici njezine karakteristične funkcije te su dani najvažniji primjeri slučajnih mjera. Integral u odnosu na slučajnu mjeru najprije je definiran za jednostavne, a potom za općenite funkcije. Navedeni su nužni i dovoljni uvjeti na podintegralnu funkciju koji osiguravaju da je integral...
Slučajni vektor
Slučajni vektor
Katarina Kopić
U ovome radu ćemo generalizirati pojam slučajne varijable na n-dimenzionalan prostor, odnosno promatrat ćemo slučajni vektor. Poznato je da slučajnu varijablu možemo u potpunosti opisati pomoću njezine funkcije distribucije, a također ćemo pomoću odgovarajućeg oblika funkcije distribucije opisati i slučajni vektor te pokazati svojstva navedene funkcije. Definirat ćemo posebno diskretan te posebno neprekidan slučajni vektor i promotriti njihova svojstva. Pogledat ćemo kako...
Softverska implementacija Floating - Point jedinice za Hack računalo
Softverska implementacija Floating - Point jedinice za Hack računalo
Vedrana Kordić
U ovom radu ćemo promatrati softverski dio izrade 16-bitnog računala u sklopu „Nand2Tetris“ projekta te doradu istoga kako bi mogao zapisati i manipulirati brojevima s pomičnim zarezom. Upoznat ćemo se s osnovama rada hardvera, asemblera te cjelokupnom sintaksom jezika virtualnog stroja te programskog jezika Jack te izraditi kompajler za jezik Jack.
Spajanje slika i videa u panoramu
Spajanje slika i videa u panoramu
Branka Miholek
U ovome radu opisujemo kako se radi spajanje slika, odnosno frameova iz videa. Najprije za svaku ulaznu sliku pronalazimo ključne točke, deskriptore i feature pomoću algoritma KAZE. Zatim pronalazimo matcheve pronađenih ključnih točaka, deskriptora i featurea između slika koristeći Brute-Force matcher ili FLANN matcher. Ako imamo dovoljno matcheva, korištenjem algoritma RANSAC računamo matricu homografije uz pomoć koje transformiramo slike. Na kraju spajamo transformirane slike...
Sparivanja i Pfaffian orijentacije
Sparivanja i Pfaffian orijentacije
Anita Tešija
Pfaffian matrice je u teoriji grafova iznimno važan jer se koristi za prebrojavanje savršenih sparivanja u grafu. Da bi to bilo moguće, nužno je da su grafovi planarni. Zato smo uveli pojam planarnog grafa te pokazali neke osnovne pojmove i tvrdnje o sparivanjima. Za prebrojavanje savršenih sparivanja, koristili smo vezu između determinante i Pfaffiana matrice \(det(B) = (P f(B))^2\) koju je prvi ustanovio Cayley 1849. godine. Kako bi si još olakšali prebrojavanje uvodi se...
Sparivanje usmjerenih acikličkih grafova
Sparivanje usmjerenih acikličkih grafova
Mislav Blažević
U ovom radu se bavimo problemom pronalaska maksimalnog sparivanja usmjerenih acikličkih grafova. Analizirat ćemo problem i prezentirat neke algoritme za rješavanje tog problema.
Specifične poteškoće u nastavi matematike
Specifične poteškoće u nastavi matematike
Dunja Majdenić
Sintagma specifične poteškoće u učenju odnosi se na disleksiju, diskalkuliju i disgrafiju. Disleksija je poteškoća u pogledu čitanja, disleksija se odnosi na poteškoće u računanju, dok je disgrafija poteškoća u vidu pisanja. Najvažnija značajka navedenih specifičnih poteškoća u učenju je njihova nevidljiva priroda što često uzrokuje nedostatak razumijevanja prema djetetu od strane obitelji i šire okoline. Nakon prepoznavanja poteškoća, često poteškoća predstavlja...
Specijalne funkcije
Specijalne funkcije
Dino Škrobar
Specijalne funkcije su posebna vrsta funkcija u matematici koje su otkrivene ili definirane prilikom rješavanja određenih problema u matematici i fizici. Općenito ih dijelimo prema tome kako su definirane: u obliku određenih integrala ili u obliku beskonačnih konvergentnih redova. U ovom diplomskom radu proučavane su sljedeće specijalne funkcije: gama i beta funkcija koje u obje definirane kao određeni integrali te Riemannova zeta funkcija, hipergeometrijske funkcije i Besselove...
Specijalni realni vektorski prostori
Specijalni realni vektorski prostori
Paula Džigumović
U ovom radu upoznat ćemo se s pojmom realnog vektorskog prostora i nekim specijalnim realnim vektorskim prostorima. Defnirat ćemo preslikavanja uz koja realan vektorski prostor postaje unitaran, normiran i metrički te familiju skupova uz koju on postaje topološki prostor. Ilustrirat ćemo način na koji se unitaran prostor može proširiti do normiranog, normiran do metričkog i metrički do topološkog prostora. Također, upoznat ćemo se s Banachovim i Hilbertovim prostorom. Navest...
Spektar grafa
Spektar grafa
Iva Petovari
Na temelju poznavanja nekih ili svih svojstvenih vrijednosti matrice susjedstva grafa možemo zaključiti nešto o strukturnim svojstvima kao što su bipartitnost, regularnost, grupa automorfizama, dijametar i kromatski broj. Također, informacije o tim svojstvima nam mogu ukazati na svojstva spektra. Proučavajući skup svih elementarnih grafova sadržanih u danom grafu, koji se sastoje od ciklusa i potpunog grafa s dva vrha, možemo izračunati koeficijente karakterističnog polinoma...
Spektar i pseudospektar matrice
Spektar i pseudospektar matrice
Dunja Majdenić
U završnom radu definirat ćemo pojam svojstvenih vrijednosti matrice, svojstvene vektore, spektar matrice te svojstveni polinom. Također ćemo definirati algebarsku i geometrijsku kratnost svojstvenih vrijednosti te pokazati njihovu ulogu u utvrđivanju dijagonalizabilnosti matrice. Opisat ćemo spektar posebnih tipova matrica štoćemo potkrijepiti i primjerima. Definirat ćemo Jordanovu formu matrice i slijedom primjera prikazati njeno određivanje. Uvodimo pojam pseudospektra koje je...

Paginacija