Paginacija

0-1 matrice
0-1 matrice
Iva Ivezić
Tema ovog rada su 0 − 1 matrice. U prvom dijelu rada definirat ćemo osnovne pojmove koje ćemo koristiti u radu. Upoznat ćemo se s nekoliko vrsta 0 − 1 matrica gdje su prve matrica komunikacije i permutacijska matrica. Proučit ćemo što nam matrice komunikacije omogućuju pri računu s Kroneckerovim produktom te njihovu povezanost s vec i devec operatorima. Upoznat ćemo se s matricama eliminacije i duplikacije te s rezultatima koji se tiču 0 − 1 matrice vezane s matricom reda...
Algebarska metoda rješavanja konstruktivnih zadataka
Algebarska metoda rješavanja konstruktivnih zadataka
Ivana Sokić
Tema ovog rada je algebarska metoda rješavanja konstruktivnih zadataka. U prvom dijelu rada navest ćemo temeljne pojmove vezane uz konstrukcije ravnalom i šestarom. Navest ćemo metode kojima se konstruktivni zadatak može riješiti, te posebno razmatrati algebarsku metodu. Najprije ćemo razmatrati konstrukcije osnovnih izraza čije nam poznavanje olakšava konstrukciju složenijih algebarskih izraza. Posebno ćemo promatrati metode koje se koriste pri konstruiranju složenih...
Algebarska struktura grupa
Algebarska struktura grupa
Nataša Galiot
U ovom radu pisat ćemo o algebarskoj strukturi grupa. U uvodu ćemo navesti deniciju grupe, njezina osnovna svojstva te pojmove poput Abelova grupa, podgrupa, homomorzam i izomorzam grupa. Nadalje, u drugom dijelu opisat ćemo nekoliko različitih vrsta grupa počevši s normalnim i kvocijentnim grupama u sklopu kojih ćemo iskazati i dokazati Lagrangeov teorem i prvi teorem o izomorzmu. Sljedeće ćemo opisati cikličke i na kraju p-grupe uz koje vežemo i pojam Sylowljevih...
Algebarska svojstva važnih skupova brojeva
Algebarska svojstva važnih skupova brojeva
Valentina Šolić
U ovom diplomskom radu bavit ćemo se brojevnim sustavima te njihovim razlikama u smislu svojstava koje imaju kao prsten ili polje. Kroz poglavlja navest ćemo razloge zbog kojih uvodimo pojedine brojeve kao i sami način konstrukcije tih brojeva. Uz osnovne pojmove, iskazat ćemo i dokazati neka svojstva koja vrijede za pojedina polja i prstene. Osim teorije, također ćemo dati neke primjere.
Algebarsko zaključivanje u nastavi matematike: uzorci i strukture
Algebarsko zaključivanje u nastavi matematike: uzorci i strukture
Ivana Marinić
Cilj ovog rada je reći nešto o algebri u hrvatskom školstvu. Rad je podijeljen na pet dijelova. U prvom dijelu se upoznajemo s domenom Algebra i funkcije u kurikulumu kroz osnovno školsko i srednjoškolsko obrazovanje. Tema drugog dijela je koncepcija varijabli gdje se s algebrom upoznajemo kao generaliziranom aritmetikom, kao proučavanjem postupaka za rješavanje određenih vrsta problema, kao proučavanjem veza medu količinama i kao proučavanjem strukutura. Nadalje se bavimo...
Algebra matrica i sustav linearnih jednadžbi
Algebra matrica i sustav linearnih jednadžbi
Petra Živko
U ovome ćemo se radu baviti svojstvima matrica i sustavom linearnih jednadžbi. Najprije ćemo definirati što je matrica, kako ih zovemo prema njihovom obliku, te koje sve operacije možemo raditi s njima. Definirat ćemo što je rang i determinanta matrice i navesti neka njihova svojstva. Na kraju ćemo se malim dijelom upoznati sa sustavom linearnih jednadžbi, gdje ćemo objasniti što je sustav linearnih jednadžbi i pokazati kako riješiti najosnovniji sustav linearnih jednadžbi...
Algebra u geometriji i trigonometriji
Algebra u geometriji i trigonometriji
Ivana Jurjević
Kroz prvi dio rada odgovorili smo na pitanje "Zašto učimo algebru?", te budući da je prvi susret ključan za razvijanje pozitivnog stava o algebri, naveli smo načine uvođenja algebre u nastavu. Od samog početka učenja algebre, uz uvježbavanje manipuliranja algebarskim izrazima, važno je prikazivati razne primjere iz stvarnog života kako bi učenici shvatili kako im algebra pomaže pri rješavanju različitih problema.U drugom dijelu rada prikazali smo vezu algebre i...
Algebra u nastavi
Algebra u nastavi
Katarina Mink
Bitno je da učenici rano izgrade dobre temelje kako bi im kasnije bilo lakše razumijeti algebarske koncepte. U ovom radu osvrnuti ćemo se na to koji su uopće algebarski koncepti, koji su najčešći problemi s kojima se učenici susreću, te strategijama koje učitelji mogu koristiti kako bi im približili algebru. Vidjeti ćemo i što se konkretno uči u kojem razredu osnovne i srednje škole.
Algebra u osnovnoj i srednjoj školi
Algebra u osnovnoj i srednjoj školi
Goran Pahanić
Iako većina učenika, ali i odraslih ljudi, algebru vidi kao ”slova” u matematici, algebra je neophodna u matematičkom obrazovanju i važno je još u ranom osnovnoškolskom uzrastu krenuti postavljati temelje koji se onda s godinama nadograđuju. Nastavnicima je veliki izazov poučavati algebru i ključno je uspješno motivirati učenike što se može postići motivacijskim životnim primjerima, mozgalicama, slagalicama itd. No, prevesti životne situacije i probleme na matematički...
Algoritam za preporuke u društvenim mrežama
Algoritam za preporuke u društvenim mrežama
Lovro Buday
U ovom radu razvili smo algoritam za preporuku prijatelja koristeći Louvain metodu. Najprije smo naveli osnovne pojmove u teoriji grafova, a zatim smo detaljno proučili povezanost i particioniranje grafova. Pokazali smo kako funkcionira algoritam preporuke i pokazali njegovu učinkovitost u generiranju preporuka prijatelja u zadanoj mreži.
Algoritam za prepoznavanje grupa vrhova u kompleksnoj mreži
Algoritam za prepoznavanje grupa vrhova u kompleksnoj mreži
Denis Poljak
Tema ovog diplomskog rada je detekcija gustih vrhova u kompleksnoj mreži. Analiza kompleksnih mreža ima važan istraživački značaj u raznim znanstvenim i društvenim disciplinama. Prvo ćemo navesti osnovne pojmove o grafovima, odnosno mrežama, a zatim ćemo opisati Louvain algoritam za particioniranje kompleksnih mreža. Njegov princip je postići maksimalnu vrijednost modularnosti u kontinuiranim iteracijama prolaska kroz vrhove grafa i dobiti optimalnu particiju mreže. Predstavit...
Algoritamski pristupi u rješavanju rubikove kocke i implementacija Old Pochmann metode
Algoritamski pristupi u rješavanju rubikove kocke i implementacija Old Pochmann metode
Renato Dean
U radu je opisana povijest 3x3x3 Rubikove kocke, njen izgled, mehanizam i poneke zanimljivosti vezane uz nju (npr. odrzavanje natjecanja u brzom slaganju Rubikove kocke, svjetski rekordi, ostale kocke koje nisu dimenzije 3x3x3, . . .) te su navedene 3 metode slaganja (Pocetnička (Beginner) metoda, CFOP (Fridrich) metoda te Old-Pochmann metoda). Prije opisa slaganja metoda, definirana je notacija, tj. zapis pojedinih poteza na kocki te su objašnjeni pojmovi koje je potrebno razumjeti ...

Paginacija