Paginacija

Regularno varirajuće funkcije i primjene u vjerojatnosti
Regularno varirajuće funkcije i primjene u vjerojatnosti
Tea Bastijan
U ovome radu definirali smo sporo, odnosno regularno varirajuće funkcije i naveli nekoliko primjera. Iskazali smo i dokazali njihova osnovna svojstva medu kojima su najvažniji Karamatin teorem i Karamatin Tauberovski teorem. Drugi dio rada bavi se primjenama u vjerojatnosti. Vidjeli smo nekoliko svojstava transfomacija funkcija distribucija koja dobivamo primjenom Karamatinog Tauberovskog teorema. Proučavali smo slabu konvergenciju normalizirane sume, odnosno maksimuma nezavisnih i...
Relacije i funkcije
Relacije i funkcije
Slađana Lađarević
U ovom radu bavit ćemo se relacijama i funkcijama. Najprije ćemo definirati pojam relacije te navesti primjer primjene relacija u svakodnevnom životu. Nakon toga, proučavat ćemo svojstva relacija kako teorijski, tako i praktično - kroz primjere. Fokusirat ćemo se na relacije ekvivalencije i relacije parcijalnog uređaja koje moraju zadovoljavati određena svojstva. Zatim ćemo vidjeti što mora vrijediti da bi relacija bila relacija potpunog uređaja. Kao važni pojmovi u...
Rente i životna osiguranja
Rente i životna osiguranja
Valentina Ždralović
Životno osiguranje je obaveza osiguravajućeg društva prema osiguranoj osobi. U ovom radu su prikazana osiguranja ovisna o smrti osigurane osobe, odnosno osiguranje života na određeno vrijeme, doživotno osiguranje života i mješovito osiguranje života i doživljenja. Na početku su definirani osnovni pojmovi potrebni za njihovo bolje razumijevanje i tablice smrtnosti koje se koriste prilikom ugovaranja osiguranja. Svako osiguranje je detaljno objašnjeno vremenskim prikazom i...
Reprezentacija linearnog funkcionala i hermitsko adjungiranje
Reprezentacija linearnog funkcionala i hermitsko adjungiranje
Sanja Stjepanović
Ovaj rad predstavlja teoriju koja vodi do iskaza i dokaza Teorema o reprezentaciji linearnog funkcionala pomoću kojeg ćemo uvest pojam hermitski adjungiranih operatora. U radu ćemo se prvo osvrnuti na unitarne i normirane prostore te pojmove koji se na njima definiraju kao što su okomitost vektora, ortogonalni komplement i normiranost vektora. Zatim ćemo definirati linearne operatore i, sa njima usko povezane, antilinearne operatore te proučiti njihove razlike. Nadalje, objasniti...
Rešetke i kriptografija
Rešetke i kriptografija
Matija Klarić
U ovom radu bavit ćemo se teorijom rešetki i njezinim primjenama u kriptografiji. Pojam rešetke blisko je povezan s pojmom vektorskog prostora. Bavit ćemo se i temeljnim računskim problemima traženja najkraćeg (nenul) vektora u rešetci i traženjem najbližeg vektora u rešetci nekom zadanom vektoru. Pokazat će se da veliku ulogu u uspješnom rješavanju ovih problema ima ortogonalnost baze.
Riemann - Stieltjesov integral
Riemann - Stieltjesov integral
Josip Strmečki
U radu ćemo se baviti Riemann-Stieltjesovim integralom, njegovim svojstvima i primjenama. Dovest ćemo u vezu Lebesgue-Stieltjesov i Riemann-Stieltjesov integral, kao i Riemann-Stieltjesov i Riemannov integral. Definirat cemo pojmove kao što su matematičko o čekivanje, Lebesgue- Stieltjesova mjera, disperzija, Lebesgue-Stieltjesov integral, te Lebesgueov integral kao poseban slučaj prethodno navedenog integrala. Najbitnije tvrdnje i teoreme, kao i svojstva Riemann- Stieltjesovog...
Rješavanje kongruencija
Rješavanje kongruencija
Ana Maria Pejić
U ovom završnom radu upoznat ćemo se s načinima i metodama rješavanja različitih tipova kongruencija. Na početku ćemo definirati sustave ostataka koji su nam vrlo bitni pri određivanju rješenja kongruencija. Nadalje, prikazat ćemo postupak rješavanja linearnih kongruencija, polinomijalnih kongruencija sa složenim modulima te polinomijalnih kongruencija s prostim potenciranim modulima. Navest ćemo te na primjerima primjenjivati Kineski teorem o ostatcima koji nam je koristan...
Rješavanje problema trgovačkog putnika koristeći algoritam lokalnog pretraživanja 2-opt
Rješavanje problema trgovačkog putnika koristeći algoritam lokalnog pretraživanja 2-opt
Martina Čilag
U ovom završnom radu je opisan problem trgovačkog putnika. To je problem kombinatorne optimizacije u kojem je cilj pronaći najkraću rutu koja će svaki od n gradova iz zadanog skupa posjetiti točno jednom i vratiti se u početni grad. Dodatno je objašnjena heuristička metoda lokalnog pretraživanja koja se koristi za rješavanje optimizacijskih problema. Naglasak je stavljen na algoritmu lokalnog pretraživanja poznatom pod nazivom 2-opt. Izrađen je i praktični dio rada u kojem je...
Rješavanje problema trgovačkog putnika upotrebom algoritma najbližeg susjeda
Rješavanje problema trgovačkog putnika upotrebom algoritma najbližeg susjeda
Ema Javor
U ovom završnom radu obradit ću problem trgovačkog putnika. To je je problem diskretne i kombinatorne optimizacije u kojem je cilj pronaći najkraću rutu tako da se svi dani gradovi obiđu jednom i nakon toga vrati u početni grad. Naši gradovi su prikazani pomoću koordinata, a bridovi koji ih spajaju imaju unaprijed predodređene težine koje predstavljaju udaljenost između gradova. Svrha rješenja ovog problema jest pronaći najoptimalniji, odnosno da suma težina bridova koje smo...
Rješavanje problema trgovačkog putnika upotrebom pohlepnog algoritma
Rješavanje problema trgovačkog putnika upotrebom pohlepnog algoritma
Deana Bubanj
Problem trgovačkog putnika je problem kombinatorne optimizacije kojem je cilj pronaći najkraću rutu u kojoj će se obići svi dani gradovi i vratiti u početni iz kojeg se krenulo. U problemu promatranom u ovom završnom radu, gradovi su zadani preko koordinata, a bridovi koji spajaju dva grada nose unaprijed zadanu težinu. Cilj je da suma težina prijeđenog puta bude minimalna. Problem su prvi put opisali matematičari William Rowan Hamilton i Thomas Kirkman 1800-ih godina. Napravili...
Rješavanje problema usmjeravanja vozila ograničenog kapaciteta metodom simuliranog kaljenja
Rješavanje problema usmjeravanja vozila ograničenog kapaciteta metodom simuliranog kaljenja
Josip Pavičić
U današnjem modernom društvu, optimizacija logističkih procesa igra ključnu ulogu u ekonomiji i održivosti. Jedan od izazova u logistici je problem usmjeravanja vozila ograničenog kapaciteta, gdje se vozila koriste za dostavu tereta na različite lokacije. Ovaj problem zahtijeva optimalno raspoređivanje vozila kupcima kako bi se minimizirala prijeđena udaljenost vozila. U radu se prvo definira problem raspoređivanja vozila s kapacitetom i daje matematički model problema. Zatim se...
Roboti u izvannastavnim aktivnostima
Roboti u izvannastavnim aktivnostima
Julija Palinkaš
Razvojem digitalne kompetencije i računalnog razmišljanja te upoznavanje učenika s novim tehnologijama pripremamo ih za uspješno rješavanje problema u životu. Roboti su odlična motivacija za učenje programiranja u izvnannastavnim aktivnostima. Upoznavajući djecu s jednostavnijim mikroupravljačem, BBC micro:bit, i učeči ih kako sastaviti program u MakeCode-u za njega, naknadno ih možemo upoznati s robotima poput mBota ili micro:Maqueen Plus-a. Institut za razvoj i inovativnost,...

Paginacija