Pages

Kriptografija javnog ključa i diskretni logaritmu
Kriptografija javnog ključa i diskretni logaritmu
Luka Storić
U ovom radu bavili smo se kriptografijom javnog ključa i problemom diskretnog logaritma. Definirali smo osnovne pojmove u kriptografiji i njezinu glavnu svrhu. Opisali smo ElGamalov kriptosustav s javnim kljuˇcem te smo ga prikazali kroz primjer. Nadalje, obradili smo njegovu semantičku sigurnost. Na kraju smo detaljno opisali i kroz primjere prikazali algoritme koji se bave problemom diskretnog logaritma, a to su: Shanksov Algoritam, Pollardov rho algoritam, Pohlig-Hellmanov algoritam i...
Kriptografija u Prvom i Drugom svjetskom ratu
Kriptografija u Prvom i Drugom svjetskom ratu
Andrea Čavajda
U ovome radu, obrazložiti ćemo ulogu kriptografije i kriptoanalize tijekom Prvog i Drugog Svjetskog rata. Najveći dio rada odnosi se na Zimmermanov telegram i njemački šifrirni stroj Enigmu.
Krivulje i plohe drugog reda
Krivulje i plohe drugog reda
Barbara Knežević
Tema ovoga završnoga rada su krivulje, odnosno plohe drugog reda promatrane s aspekta analitičke geometrije. Navedene su definicije krivulja drugog reda, tj. kružnice, elipse, parabole i hiperbole, te sfere, elipsoida, eliptičkog paraboloida, jednoplošnog i dvoplošnog hiperboloida. Svaka promatrana krivulja, odnosno ploha je grafički prikazana, dan je pregled osnovnih obilježja te je iskazana odgovarajuća jednadžba kojom se krivulja, odnosno ploha zadaje.
Krivulje konstantnog nagiba
Krivulje konstantnog nagiba
Barbara Marković
U radu je razmatran pojam krivulje konstantnog nagiba, tj. krivulje čiji tangencijalni vektor zatvara konstantan kut s jediničnim fiksnim vektorom. Takve krivulje leže na cilindričnoj plohi i s izvodnicama plohe zatvaraju konstantan kut, te kažemo da su one izogonalne trajektorije izvodnica cilindrične plohe. Dana je karakterizacija takvih krivulja te su promatrana njihova geometrijska svojstva. Navedeni su i osnovni pojmovi iz lokalne teorije krivulja poput Frenetovog trobrida i...
Krivulje ponovnog rasta tumora
Krivulje ponovnog rasta tumora
Silvana Marmeggi
U ovom radu predstavljene su krivulje ponovnog rasta tumora koje se koriste za opisivanje tumora tretiranih zračenjem ili nekim lijekom. U prvom su poglavlju definirane klasične krivulje rasta, kojima modeliramo monotoni rast tumora: logistička, Gompertzova, Von Bertalanffyjeva krivulja te krivulja koja ih objedinjuje - Richardsova krivulja. Zatim su definirane različite krivulje preživljenja. U drugom poglavlju predstavljamo tri različite krivulje ponovnog rasta i njihova moguća...
Krivuljni integrali
Krivuljni integrali
Katarina Župarić
U ovom završnom radu ćemo se baviti krivuljnim integralima i njihovim svojstvima. Najprije se bavimo krivuljnim integralom skalarnog polja koji se naziva krivuljni integral prve vrste. Navodimo definiciju tog integrala, računanje integrala i svojstva. Na kraju opisujemo neke primjere krivuljnog integrala prve vrste. Zatim u sljedećem poglavlju razmatramo krivuljni integral vektorskog polja odnosno krivuljni integral druge vrste. Za taj integral takoder navodimo definiciju, računanje...
Krivuljni integrali i neke njihove primjene
Krivuljni integrali i neke njihove primjene
Ida Biškup
U ovom radu promatramo krivuljne integrale i njihove primjene. Najprije se bavimo krivuljnim integralom prve vrste. Motivacijskim primjerom dolazimo do definicije, a nakon toga postepeno navodimo svojstva i karakterizacije. Zatim prelazimo na primjene krivuljnog integrala prve vrste s naglaskom na primjene u matematici i fizici. Za svaku od primjena navodimo izvod kao i primjer kojim ilustriramo moguću primjenu u stvarnom životu. Nakon toga se posvećujemo krivuljnom integralu druge vrste...
Kromatski polinom
Kromatski polinom
David Runtić
Ovaj završni rad bavi se kromatskim polinomom koji je nastao u pokušaju dokazivanja teorema o četiri boje. Definirat ćemo kromatski broj i kromatski polinom te navesti njihova osnovna svojstva. Navest ćemo i neke primjene kromatskog polinoma u svakodnevnom životu – pri izradi rasporeda sati i zagonetke sudoku.
Kronekerov produkt i operator vektoriranje
Kronekerov produkt i operator vektoriranje
Karla Mercvajler
U ovome radu definirati ćemo Kroneckerov produkt te navesti i dokazati njegova osnovna svojstva. Uspostaviti ćemo vezu između svojstvenih vrijednosti dviju matrica i svojstvenih vrijednosti njihovog Kroneckerovog produkta, te ćemo to primijeniti u dokazivanju svojstava za determinatnu i trag. Uvest ćemo pojam Kroneckerove sume te odrediti njezine svojstvene vrijednosti. Nadalje, baviti ćemo se operatorom vektorizacije i vidjeti njegovu povezanost sa Kroneckerovim produktom. Za...
Kronekerov produkt i primjene
Kronekerov produkt i primjene
Marijeta Petrović
U ovom završnom radu definirat ćemo Kroneckerov produkt te navesti i dokazati osnovna svojstva istog. Također, definirat ćemo Kroneckerovu sumu i vidjeti kako je ona povezana sa Kroneckerovim produktom. Osim toga, odrediti ćemo svojstvene vrijednosti za Kroneckerov produkt i sumu. Na kraju ćemo pokazati kako nam svojstvene vrijednosti Kroneckerove sume mogu pomoći u rješavanju matričnih jednadžbi.
Krylovljevi potprostori i primjene
Krylovljevi potprostori i primjene
Petra Grbeš
U ovom radu proučavat ćemo Krylovljeve potprostore. Ovi potprostori imaju važnu primjenu u numeričkoj analizi, posebno za rješavanje sustava linearnih jednadžbi. Osim toga, koriste se i u drugim područjima, uključujući optimizaciju i teoriju kontrole. U radu će najprije biti dan pregled osnovnih pojmova iz linearne algebre koji su nužni za daljnje razumijevanje. Nakon toga, definirani su Krylovljevi potprostori i navedena njihova osnovna svojstva. Primjena Krylovljevih potprostora...
Kvadratna polja
Kvadratna polja
Marija Turić
U ovom radu smo definirali osnovne algebarske strukture te pojmove algebarskog broja, algebarskog cijelog broja i naveli važne tvrdnje vezane uz njih. Definirali smo kvadratno polje i dvije važne skalarne funkcije na njima te naveli i dokazali njihova svojstva. Uveli smo pojam invertibilnog elementa te naveli tvrdnje i primjere vezane uz njih u imaginarnim i realnim kvadratnim poljima. Upoznali smo se s pojmom ireducibilnog elementa i naveli primjere i tvrdnje vezano uz njega. Na kraju smo...

Pages