Pages

Operacije s matricama
Operacije s matricama
Anamarija Cvitković
U ovom radu proučavat ćemo neke operacije s matricama. Navest ćemo svojstva operacija i primjene. Osim poznatijih operacija kao što su zbrajanje matrica, množenje skalarom te standardno množenje matrica, razlikujemo još neke vrste množenja: Kroneckerov produkt, Hadamard-Schurov te Khatri-Raov produkt. Upoznat ćemo se i sa pojmom i svojstvima vektorizacije te matričnih derivacija.
Operativni rizici u bankarskom poslovanju
Operativni rizici u bankarskom poslovanju
Keti Martinić
U ovom radu bavili smo se operativnim rizicima koji su prisutni u svakoj financijskoj instituciji. Na početku rada smo definirali operativne rizike te se upoznali s Baselskim sporazumima koji sadrže smjernice za računanje kapitalnih zahtjeva potrebnih za podmirivanje operativnih rizika. Opisali smo tri načina za računanje kapitalnih zahtjeva pri čemu smo najviše pažnje posvetili AMA jer je to najnapredniji i najsloženiji pristup. AMA sadrži tri podvrste pristupa od kojih smo...
Optimizacija Python koda
Optimizacija Python koda
Lucija Blažević
Optimizacija koda ( code tuning) je vrlo korisna stvar kada se bavimo ozbiljnijim programiranjem. Zahvaljujući njoj naš kod postaje brži i efikasniji. Upravo time ćemo se u ovome radu baviti. Naučit ćemo kako optimizirati pojedine dijelove programskog koda napisanog u programskom jeziku Python. Kroz primjere ćemo vidjeti koje dijelove je potrebno optimizirati, a koji su, već sami po sebi, dovoljno brzi i nemaju potrebe za optimizacijom. Proučit ćemo optimizaciju regularnih...
Ortogonalni polinomi
Ortogonalni polinomi
Valentina Volmut
Ortogonalni polinomi su posebna vrsta polinoma koji su otrkiveni prilikom rješavanja određenih diferecijalnih jednadžbi. Cilj ovog diplomskog rada je dati pregled klasičnih ortogonalnih polinoma kao što su: Čebiševljevi polinomi prve i druge vrste, Laguerrovi polinomi, Hermiteovi polinomi i Legendreovi polinomi. Osim definicija, za sve ortogonalne polinome navedene su pripadne funkcije izvodnice i rekurzivne relacije. Završni dio rada posvećen je primjenama ortogonalnih polinoma...
Osnove kriptografije
Osnove kriptografije
Mia Zrno
U ovom su radu predstavljene neke osnovne šifre u kriptografiji. U uvodnom dijelu definiran je kriptosustav. Glavni dio rada usmjeren je na definiciju Afine, Cezarove, Vigenereove, Playfairove te Hillove šifre. Uz svaku šifru prikazani su primjeri šifriranja i dešifriranja različitih poruka.
Osnovna svojstva unitarnih prostora
Osnovna svojstva unitarnih prostora
Maja Fišer
U ovom završnom radu proučavat ćemo osnovna svojstva unitarnih prostora. Definirat ćemo Gramovu determinantu kojom karakteriziramo linearnu nezavisnost skupa vektora. Zatim ćemo objasniti Gram – Schmidtov postupak ortogonalizacije vektora i na kraju upoznati se s unitarnim operatorom.
Osnovna znanja o realnim brojevima u
nastavi matematike
Osnovna znanja o realnim brojevima u nastavi matematike
Matea Klarić
U ovom radu opisana su svojstva skupa realnih brojeva, počevši od prirodnih brojeva. Na samom početku razmatraju se osnovna svojstva komutativnosti, asocijativnosti i distributivnosti množenja prema zbrajanju te potreba za njihovim definiranjem. Dani su odgovori na učestala pitanja koja učenici postavljaju tijekom školovanja. Prvo poglavlje završava temeljnim pravilima vezanim uz razlomke, na koje se onda nastavlja pregled koncepata ključnih za daljnji razvoj skupa realnih brojeva....
Osnovne ideje i primjeri za razumijevanje funkcija u srednjoj školi
Osnovne ideje i primjeri za razumijevanje funkcija u srednjoj školi
Vedran Škugor
U ovome radu bavilo se razumijevanjem funkcija kroz primjere. Mogu se pronaći razni primjeri koje nastavnici mogu uklopiti u nastavu matematike kako bi produbili učenikovo razumijevanje samog pojma funkcija, ali i ostalih pojmova usko vezanih uz pojam funkcije kao što su bijekcija, kovarijacija, domena funkcije itd. Također, u radu se mogu pronaći i razne miskoncepcije vezane uz pojam funkcije koje učenici stvaraju tijekom svojega obrazovanja kao i neki od načina na koji se te...
Osnovni algoritmi teorije brojeva
Osnovni algoritmi teorije brojeva
Ivona Guskić
U ovom završnom radu bavimo se algoritmima u teoriji brojeva. Navesti ćemo osnovne teoreme i dokaze potrebne za shvaćanje i implementaciju tih algoritama. Pokazati ćemo novi način zapisa brojeva u računalima kako bi se mogle odvijati osnovne aritmetičke operacije sa velikim cijelim brojevima. Na kraju ćemo dati efikasnu implementaciju Euklidovog algoritma i Kineskog teorema o ostacima u pseudojeziku.
Osnovni algoritmi teorije brojeva
Osnovni algoritmi teorije brojeva
Josip Strmečki
U radu ćemo se baviti osnovnim algoritmima koji se koriste u teoriji brojeva i kriptografiji. Uvod sadrži motivaciju za razvoj kriptografije, a samim time i algoritama. Također definiramo kriptosustav, te ostale pojmove kojećemo koristiti u radu. Središnji dio rada bavi se analizom složenosti osnovnih algoritama. Posljednji dio rada sadrži kratak primjer, to jest impelmentaciju RSA sheme.
Osnovni algoritmi teorije brojeva u kriptografiji
Osnovni algoritmi teorije brojeva u kriptografiji
Pamela Bertok
Ovaj rad proučava algoritme teorije brojeva i njihovu primjenu u kriptografiji javnog ključa te se može promatrati kroz tri osnovne cjeline. Prvi dio odnosi se na osnovne pojmove kriptografije te definicije i kriptoanalizu nekoliko jednostavnih kriptosustava. Drugi dio rada govori o teoriji brojeva i algoritmima teorije brojeva čiju primjenu nalazimo u kriptografiji. Takvih algoritama i pojmova iz teorije brojeva ima mnoštvo, a u ovom radu opisani su: složenost algoritama, osnovne...
Osnovni principi kombinatorike u teoriji vjerojatnosti
Osnovni principi kombinatorike u teoriji vjerojatnosti
Mirna Mikić
U ovom diplomskom radu opisujemo primjenu osnovnih principa kombinatorike u teoriji vjerojatnosti. U prvom poglavlju dan je povijesni pregled kombinatorike i teorije vjerojatnosti te su naznačeni samo neki od važnih matematičara koji su doprinijeli njihovom razvoju. Nadalje, u drugom poglavlju opisani su osnovni kombinatorni principi, te smo na raznim primjerima ilustrirali navedene definicije. Treće poglavlje donosi nam vjerojatnosni prostor, klasičnu definiciju vjerojatnosti, ...

Pages