Pages

Primjena interpolacije u digitalnoj obradi slika
Primjena interpolacije u digitalnoj obradi slika
Iwan Josipović
U ovom ćemo radu defnirati pojam interpolacije za neki dani skup podataka. Obraditi ćemo neke od 1-D metode interpolacije, a to su: metoda najbližeg susjedstva, linearna interpolacija i kubična interpolacija. Upoznati ćemo se s osnovama interpolacije kroz jednostavne primjere i stečeno znanje primjenjivati na sve kompleksnije primjere. Također ćemo obraditi i metode 2-D interpolacije, a to su: metoda najbližeg susjedstva, bilinearna interpolacija i bikubična interpolacija....
Primjena konformnih preslikavanja u aerodinamici
Primjena konformnih preslikavanja u aerodinamici
Kristijan Kalmar
Ovaj završni rad proširit će nam znanje o primjeni kompleksne analize u aerodinamici, konkretno o primjeni konformnih preslikavanja u oblikovanju krila zrakoplova. Prvo ćemo nešto više reći o aeroprofilu krila, a zatim i o silama koje djeluju na krilo. Navest ćemo glavne pretpostavke o stacionarnom ravninskom toku idealnog fluida. Na primjeru kružnog valjka i njegovog poprečnog presjeka pokazat ćemo kakvu ulogu ima Kutta-Joukovski teorem u letu zrakopolova.
Primjena kongruencija
Primjena kongruencija
Suzana Paripović
Glavni cilj ovog rada je predstaviti kongruencije i proučiti neke konkretne primjene kongruencija. Glavni dio rada podijeljen je u 6 poglavlja. U prvom poglavlju predstaviti ćemo kongruencije i razviti osnovna svojstva kongruencija. Osim toga, proučiti ćemo linearne kongruencije s jednom nepoznanicom te ćemo pokazati kako riješiti linearne kongruencije. Pomoću teorije kongruencija možemo razviti jednostavne kriterije za provjeru je li dani cijeli broj n djeljiv s cijelim brojem...
Primjena kongruencija
Primjena kongruencija
Irena Užar
U diplomskom radu pokazat ćemo kako se kongruencija može primjeniti na različite načine. Prvo ćemo definirati kongruenciju i navesti njezina svojstva koja ćemo koristiti u radu. Zatim ćemo prikazati neke od njezinih primjena. Prvo neke od jednostavnjih poput testa djeljivosti za brojeve 10, 5, 2^{i}, 3 , 9 i 11 koje se dokazuju primjenom kongruencija, zatim metoda odbacivanja devetki i digitalni korijen. Nakon toga ćemo vidjeti kako se kongruencija koristi za modeliranje dizajna,...
Primjena mjera centralnosti u mreži 9/11
Primjena mjera centralnosti u mreži 9/11
Elizabeta Konjušak
Glavna tema ovog rada je primjena teorije grafova, konkretno, mjera centralnosti u stvarnom događaju. Traženje ključnih vrhova (osoba) u nekoj mreži može poslžiti za prenošenje bitnih informacija. U ovakvim slučajevima, ključno je naći nekoliko bitnih osoba te njihovim ometanjem usporiti, a možda i prekinuti, njihove namjere. U prvom poglavlju smo se upoznali s teorijom grafova i osnovnim pojmovima. Dotaknuli smo se nekih specijalnih tipova grafova te njihovih matrica koje...
Primjena određenog integrala
Primjena određenog integrala
Tena Bujadinović
Tema je završnog rada primjena određenog integrala. U prvom ćemo dijelu izložiti ključne tvrdnje ovoga rada i objasniti sto je određeni integral te svojstva određenoga in- tegrala. Glavni dio ovog rada bit ce posvećen primjeni odredenoga integrala, računanje površine ravninskih likova, duljina luka ravninske krivulje, računanje volumena rotacijskih tijela, površine rotacijskih ploha, nepravi integral i još neke druge primjene. Navest ću neke primjere i zadatke te pobliže...
Primjena rekurentnih neuronskih mreža u analizi programskog koda
Primjena rekurentnih neuronskih mreža u analizi programskog koda
Antonio Jovanović
U ovom radu definiramo unaprijeđne i rekurentne neuronske mreže koje se koriste za rješavanje zadataka strojnog učenja. Neuronske mreže su sofisticirani model računanja za koji se može izraditi efikasan algoritam treniranja, procesa kojim neuronska mreža uči kako reprezentirati podatke uzorkovane iz neke nepoznate distribucije. U prva dva poglavlja rada definiramo razne oblike neuronskih mreža i dajemo primjere problema koje oni rješavaju. Naglasak se stavlja na LSTM arhitekturu,...
Primjena reziduuma na računanje realnih integrala
Primjena reziduuma na računanje realnih integrala
Sara Grgić
U ovom radu upoznat ćemo se s pojmom reziduuma kompleksne funkcije kompleksne varijable te nekim njihovim primjenama. Kako bismo to mogli napraviti, proučit ćemo osnovno o Laurentovim redovima, singularitete funkcije te njihovu klasifikaciju. Nakon toga ćemo pokazati primjenu reziduuma na rješavanje realnih integrala specijalnih oblika.
Primjena tehnika smanjenja dimenzije podataka u klasifikaciji peludi
Primjena tehnika smanjenja dimenzije podataka u klasifikaciji peludi
Julija Palinkaš
Često se podaci, s kojima radimo, nalaze u visokodimenzionalnim prostorima. Zbog toga, je rad s njima otežan i dugotrajan. U ovom projektu obrađene su četiri tehnike za smanjenje dimenzije podataka. To su: • analiza glavnih komponenti • analiza nezavisnih komponenti • metoda slučajne projekcije • klasično višedimenzionalno skaliranje Tehnike su primjenjene na podatke u klasifikaciji peludi, a nakon toga, prikazani su rezultati koji su dobiveni primjenom tehnika na podatke.
Primjena vjerojatnosne metode i Markovljevih lanaca u analizi algoritama
Primjena vjerojatnosne metode i Markovljevih lanaca u analizi algoritama
Matej Kroflin
U ovom završnom radu bavit ćemo se vjerojatnosnom metodom i Markovljevim lancima. Pokazat ćemo kako se konstruiraju algoritmi korištenjem argumenata iz vjerojatnosti te analizirat randomizirane algoritame pomoću Markovljevih lanaca.
Primjene determinanti
Primjene determinanti
Vesna Biuk
Tema ovog rada su primjene determinanti matrica. Najprije ćemo nabrojati osnovna svojstva i teoreme koji opisuju determinante, a koji će nam biti potrebni u kasnijim računima i dokazima. Zatim ćemo govoriti o raznim primjenama determinanti. Definirat ćemo adjunktu matrice te pomoću nje i determinante matrice izvesti i dokazati formulu za pronalaženje inverza matrice. Nakon toga, govorit ćemo o Cramerovoj metodi za rješavanje sustava linearnih jednadžbi te o određivanju...
Primjene diferencijalnih jednadžbi 1. reda u fizici
Primjene diferencijalnih jednadžbi 1. reda u fizici
Iva Perić
U ovom radu proučavat ćemo diferencijalne jednadžbe prvog reda. Brojne su primjene ovih jednadžbi u fizici, biologiji, medicini i dr. U radu ćemo se fokusirati na primjene diferencijalnih jednadžbi prvog reda u fizici. Na početku rada definirat ćemo obične diferencijalne jednadžbe prvog reda te iskazati najbitnije teoreme vezane za njih. Zatim ćemo napraviti klasifikaciju spomenutih jednadžbi te metode za njihovo rješavanje. Na kraju ćemo navesti različite primjere fizikalnih...

Pages