Pages

Prikupljanje i pohranjivanje podataka iz Tesla Wall Connectora
Prikupljanje i pohranjivanje podataka iz Tesla Wall Connectora
Dorotea Osmanović
Ovaj rad se bavi razvojem sustava za prikupljanje i pohranjivanje podataka s Tesla Wall Connector Gen 3 punjača. To je punjač za električna vozila koji može biti spojen na lokalnu WiFi mrežu. Nedokumentirani REST API omogućava dohvaćanje podataka o statusu punjača poput potrošnje energije, trajanja punjena, temperature i drugo. U ovom će radu biti pobliže opisano kako API, odnosno REST API funkcionira te kako ga koristiti. Također, bit će opisane sve tehnologije korištene u...
Primitivni korijeni
Primitivni korijeni
Ana Rezo
U ovom radu definirali smo pojam primitivnih korijena te naveli važne tvrdnje vezane za primitivne korijene. Naveli smo neke od najvažnijih teorema teorije brojeva kao što su Eulerov teorem, Mali Fermatov teorem, Lagrangeov teorem, Lucasov test prostosti. Pokazali smo kako svaki prost broj ima primitivni korijen. Upoznali smo se s nekim primjenama primitivnih korijena poput indekasa i testova prostosti. Upoznali smo se s univerzalnim eksponentima i Carmichaelovim brojevima
Primitivni korijeni i indeksi
Primitivni korijeni i indeksi
Ana Popović
U ovom radu bavit ćemo se primitivnim korijenima i indeksima. Definirat ćemo oba pojma, navesti njihova osnovna svojstva te na primjerima pokazati kako se računaju i koriste. Na kraju ćemo izložiti probleme vezane uz primitivne korijene i indekse koji uključuju Artinovu hipotezu, Diffie-Hellmanov problem, ElGamalov kriptosustav te SolovayStrassenov test.
Primitivni korijeni i njihova primjena
Primitivni korijeni i njihova primjena
Sara Semeš
Tema ovoga rada su primitivni korijeni, indeksi i njihove primjene. Najprije ćemo uvesti bitne rezultate teorije brojeva koji će nam kasnije u radu pomoći definirati pojmove primitivnih korijena i indeksa te primijeniti to na različitim primjerima i vidjeti kako se oni računaju. Na kraju ćemo vidjeti neke poznatije probleme kao što su Artinova hipoteza, Diffie-Hellmanov problem te Shanksov algoritam.
Primjena Bootstrap metode u kreditnom scoringu
Primjena Bootstrap metode u kreditnom scoringu
Tena Tomičević
U ovom je radu opisana primjena bootstrap metode na kreditni scoring. Jedan je od načina kako banke procjenjuju kreditnu sposobnost svojih klijenata upotreba kreditnog scoringa. Na bazi je podataka iz jedne banke u Hrvatskoj, koja sadrži 119 podataka, u svrhu procjene rizika korišten model logističke regresije. Kako bi se provjerila kvaliteta dobivenog modela korištena je bootstrap metoda, čija je upotreba česta kada se radi o bazama s malo podataka kao u ovom slučaju. U praksi se...
Primjena Cholesky dekompozicije na rješavanje linearnih sustava
Primjena Cholesky dekompozicije na rješavanje linearnih sustava
Magdalena Mikić
U ovom ćemo radu izvesti Cholesky dekompoziciju matrice i pokazati kako se ona primjenjuje na rješavanje nekih specifičnih sustava linearnih jednadžbi. Najprije ćemo navesti osnovne pojmove i rezultate vezane uz linearne sustave te metode rješavanja linearnih sustava. Nakon toga, definirat ćemo simetrične matrice i iskazati važne tvrdnje vezane uz pozitivnu definitnost simetričnih matrica. Pokazat ćemo jedinstvenost Cholesky dekompozicije, kao i ekvivalenciju između pozitivne...
Primjena Jackknife metode na linearni regresijski model za procjenu rasta poduzeća
Primjena Jackknife metode na linearni regresijski model za procjenu rasta poduzeća
Nikolina Lozina
U radu je predstavljena jackknife metoda ponovljenog uzorkovanja i njena primjena na linearni regresijski model. U prvom dijelu rada kratko su predstavljeni osnovni pojmovi i pretpostavke linearne regresije. Zatim je predstavljena jacknnife metoda i njena primjena u statistici. Drugi dio rada obuhvaća izgradnju linearnog regresijskog modela za procjenu rasta malih i srednjih poduzeća na temelju podataka prikupljenih od 156 hrvatskih poduzeća u razdoblju 2012. − 2015. U dobivenom...
Primjena Quasi-Newtonovih metoda na rješavanje sustava nelinearnih jednadžbi
Primjena Quasi-Newtonovih metoda na rješavanje sustava nelinearnih jednadžbi
Dunja Ćosić
U ovome radu ukratko smo se upoznali s Newtonovom metodom tangente i metodom sekante za rješavanje nelinearnih jednadžbi. Za obje metode izveli smo pripadne formule te riješili primjere. Drugi dio rada bavi se rješavanjem sustava nelinearnih jednadžbi. U ovome dijelu prisjetili smo se nekih važnijih pojmova poput Jacobijeve matrice i regularne matrice te smo izveli Newtonovu metodu. Naveli smo osnovna svojstva ove metode te riješili pripadni primjer. U glavnom dijelu rada upoznali...
Primjena algoritama strojnog učenja na graf bazi "Osnivači i startupi"
Primjena algoritama strojnog učenja na graf bazi "Osnivači i startupi"
Nina Glamočak
U ovom završnom radu istražena je primjena graf baze podataka, preciznije primjena alata Neo4j Graph Data Science. Ukratko ćemo se upoznati s graf bazama podataka i proširenjima Neo4j baze podataka te ćemo vidjeti kako se alat Neo4j Graph Data Science može koristiti u svrhu boljeg razumijevanja i analize brojnih skupova podataka. Nadalje, kako bismo bolje razumjeli ovu temu bit će prikazana baza podataka Osnivači i startupi na kojoj su primijenjeni usvojeni postupci.
Primjena američkih opcija u strategijama trgovanja
Primjena američkih opcija u strategijama trgovanja
Vjekoslav Radan
Tema ovog diplomskog rada je primjena američkih opcija u strategijama trgovanja. Američke opcije su ugovori koji vlasniku daju pravo da do unaprijed dogovorenog vremenskog trenutka kupi ili proda neki financijski instrument, primjerice dionicu, po unaprijed dogovorenoj cijeni. U radu smo obradili osnove američkih opcija i opcijske ”Grke” koji su od velike važnosti za ispravno upravljanje rizikom. Zatim smo se upoznali s često korištenim strategijama za trgovanje opcijama. Pomoću...
Primjena derivacije funkcije jedne varijable u geometriji
Primjena derivacije funkcije jedne varijable u geometriji
Ivana Jelačić
U matematici pojam derivacija funkcije predstavlja osnovni pojam diferencijalnog računa. Mnogi problemi u prirodnim, tehničkim i društvenim znanostima rješavaju se pomoću derivacije funkcije. U ovom radu pobliže je opisan pojam derivacije funkcije jedne varijable te primjene derivacije funkcije jedne varijable u geometriji. Na samom početku dan je povijesni pregled razvoja diferencijalnog računa. Navedeni su najvažniji matematičari i njihov doprinos razvoju diferencijalnog računa,...
Primjena derivacije funkcije u prirodnim znanostima
Primjena derivacije funkcije u prirodnim znanostima
Darija Vrgoč
Cilj ovog završnog rada bilo je razraditi primjenu derivaciju funkcije u prirodnim znanostima, preciznije u kemiji, medicini i fizici te primjenu derivacije u određivanju lokalnih ekstrema i monotonosti funkcije. S obzirom na to da je primjena derivacije u prirodnim znanostima gotovo neizostavan dio, jer pomaže pri rješavanju određenih problema, ovaj će završni rad detaljno prikazati proces primjene derivacije u kemiji, medicini i fizici i rješavanja polaznih problema vezanih uz...

Pages