Pages

Učenje i poučavanje jednadžbi
Učenje i poučavanje jednadžbi
Ivona Ćosić
Jednadžbe čine veliki dio matematičkog obrazovanja. Učenici se prvo upoznaju sa linearnim jednadžbama pa sa sustavima, a kasnije i sa kvadratnim jednadžbama koje su jako važne za rješavanje raznih problema. Probleme je često potrebno prevesti na matematički jezik, a to učenicima može predstavljati problem. Descartesova metoda navodi neke opće smjernice kako rješavati probleme svođenjem zadataka na rješavanje jednadžbi. Nastavnici ponekad zanemaruju efikasne načine...
Učenje iz pogrešaka i pogrešnog
razumijevanja
Učenje iz pogrešaka i pogrešnog razumijevanja
Kristina Lozina
U ovome radu pažnja je usmjerena na algebarsko razmišljanje koje je iznimno važno za cijelokupno matematičko obrazovanje. Naglasak je na smisleno podučavanje matematike koje će zadovoljiti učenikove potrebe i razvijati zainteresiranost i pozitivnu sliku o matematici. Nastavnici trebaju biti upoznati sa zabludama koje učenici mogu imati u raznim područjima matematike, a koje su navedene ovome radu, te koje trebaju imati na umu tijekom svakodnevnog obrazovanja i ispraviti učenike....
Učenje otkrivanjem u nastavi matematike
Učenje otkrivanjem u nastavi matematike
Tajana Čuljak
Često se tvrdi da je učenje temeljitije i potpunije ukoliko se od učenika traži da samostalno otkriju različita svojstva i principe u matematici, za razliku od učenja koje podrazumijeva predavanje nastavnika te izričito frontalnu nastavu. Gestalt teorija sugerira da učiteljeva demonstracija rezultata ne mora dovesti do učenikova shvaćanja tog danog rezultata, stoga je otkrivanje ono što pruža razumijevanje i shvaćanje izloženog. Nastavni materijali poput štapića ili kockica...
Van Aubelov teorem
Van Aubelov teorem
Martina Korpak
U radu ćemo razmatrati Van Aubelov teorem, poznatu tvrdnju iz geometrije ravnine. Prema Van Aubelovom teoremu središta nasuprotnih kvadrata konstruiranih nad stranicama četverokuta određuju okomite i sukladne dužine. U radu su razmatrane različite vrste dokaza teorema. Navedeni su i geometrijski interpretirani specijalni slučajevi ove tvrdnje. Istražene su i neke generalizacije Van Aubelovog teorema
Van Emde Boasova stabla
Van Emde Boasova stabla
Ana Koturić
U ovom radu bavimo se strukturom podataka koja se zove van Emde Boasovo stablo. Najprije opisujemo neke jednostavnije strukture podataka, a potom proto van Emde Boasovo stablo te van Emde Boasovo stablo. Definirat ćemo naredbe za proto van Emde Boasovo stablo i van Emde Boasovo stablo te dati njihove pseudokodove
Varijacijski račun i primjene
Varijacijski račun i primjene
Una Radojičić
U ovome radu ukratko ćemo se upoznati sa osnovama varijacijskog računa. Bavit ćemo se problemom traženja lokalnog minimuma odredenog funkcionala na način da tražimo nužne i dovoljne uvjete postojanja ekstrema tog funkcionala. Također, razmatrat ćemo i problem traženja globalnog minimuma funkcionala. Na kraju rada pokazat ćemo neke od primjena varijacijskog računa u matematici i fizici.
Važne nejednakosti u teoriji vjerojatnosti
Važne nejednakosti u teoriji vjerojatnosti
Nera Keglević
U ovom radu upoznat ćemo se s nejednakostima koje su od iznimne važnosti u području vjerojatnosti i statistike. Za početak, prisjetit ćemo se osnovnih definicija i teorema koji su nam potrebni za razumijevanje spomenutih nejednakosti. U drugom dijelu rada ćemo iskazati i dokazati najvažnije nejednakosti koje nam svakodnevno pomažu prilikom određivanja vjerojatnosti, npr. Čebiševljevu, Markovljevu, Cauchy- Schwartzovu. Naposljetku, predstavit ćemo neke primjere nejednakosti iz...
Vedska matematika
Vedska matematika
Vedrana Babić
U radu je objašnjeno množenje dvoznamenkastih i troznamenkastih brojeva primjenom Vedske matematike. Prikazani su različiti načini množenja primjenom sutri, slikovito i riječima. Također su prikazani njihovi algebarski dokazi.
Verižni razlomci
Verižni razlomci
David Gavran
U ovom radu bavit ćemo se verižnim razlomcima. Proučavat ćemo osnovna svojstva verižnih razlomaka, konačne i beskonačne verižne razlomke te njihove konvergente. Detaljnije ćemo proučiti svojstva periodskih verižnih razlomaka. Na kraju rada ćemo navesti neke zanimljive primjene vezane za verižne razlomke.
Vigenèreova i Playfairova šifra
Vigenèreova i Playfairova šifra
Marinela Knežević
Vigenèreova šifra je metoda šifriranja teksta koja koristi serije različitih Cezarovih šifri na osnovi ključne riječi. U 16. stoljeću je šifru prvi opisao Giovan Battista Bellaso, dok je Blaise de Vigenère osmislio šifru s autoključem. Otkriće metode je pogrešno pripisano Blaise de Vigenèreu u 19. stoljeću i danas je poznata kao " Vigenèreova šifra". Premda je šifra lagana za razumijevanje i implementaciju, kroz tri se stoljeća odupirala svim pokušajima...
Vivianijev teorem
Vivianijev teorem
Valentina Ždralović
U ovom završnom radu se razmatra tvrdnja poznata u literaturi kao Vivianijev teorem koji kaže da je u jednakostraničnom trokutu suma udaljenosti bilo koje točke trokuta od stranica trokuta neovisna o izboru točke i jednaka je visini tog trokuta. Dano je nekoliko različitih dokaza teorema te navedena poopćenja i prostorni analogon teorema.
Vizualizacija razlomaka i operacija s njima
Vizualizacija razlomaka i operacija s njima
Marina Hegol
Razlomak se u osnovnoškolskim knjigama definira kao broj koji opisuje jedan ili više jednakih dijelova neke cjeline. U radu su dane mnoge vizualizacije razlomaka i operacija s njima koje bi nastavnici mogli koristiti u nastavi kako bi učenici bolje razumjeli sadržaj. Naveli smo različite zapise razlomaka, modele za rad s razlomcima, opisali smo kako se razlomci uspoređuju, skraćuju i proširuju, zbrajaju, oduzimaju, množe i dijele te smo istaknuli najčešće učeničke greške....

Pages