Pages

Fourierovi redovi
Fourierovi redovi
Keti Martinić
U ovom radu ćemo proučiti pojam Fourierovog reda i Fourierovih koeficijenata. Potom ćemo analizirati vrste konvergencija Fourierovog reda ( Konvergencija po točkama, uniformna konvergencija, konvergencija u smislu \(L^{2}\) -norme) te definirati kompleksni oblik Fourierovog reda i Fourierovih koeficijenata. Takoder ćemo definirati i Fourierovu transformaciju koja se koristi za procesiranje signala te je pružila veliki doprinos u tehničkim znanostima i medicini. U zadnjem...
Fraktalna geometrija i teorija dimenzije
Fraktalna geometrija i teorija dimenzije
Irena Ivančić
Od početka razvijanja znanosti, ljude je fascinirao svijet oko njih i pojašnjavanje načina na koji on funkcionira. Iako su s početkom uvođenja teorije dimenzije- dimenzije koja bi pobliže opisivala prirodni svijet, matematičari naišli na velik otpor tadašnje matematičke zajednice, fraktalna geometrija je našla svoje mjesto u modernom svijetu. Fraktali nam omogućuju lako modeliranje različitih prirodnih fenomena, kako prirode, tako i strukture ljudskog i životinjskog tijela....
Fraktalno Brownovo gibanje
Fraktalno Brownovo gibanje
Ivana Brkić
U radu se bavimo Brownovim gibanjem, slučajnim procesom nazvanim po Robertu Brownu, koji je otkrio da se čestice peluda raspršene u tekućini nasumično gibaju. Osnovna karakteristika ovog slučajnog procesa su nezavisni i normalno distribuirani prirasti. Premda su primjene i implikacije Brownovog gibanja brojne i značajne, ono nije pogodno za modeliranje pojava s nezanemarivom vjerojatnošću ekstremnih događaja. To je motivacija za uvođenje fraktalnog Brownovog gibanja, kao...
Frenetov trobrid krivulje
Frenetov trobrid krivulje
Anđela Cvijetović
U ovom radu, bavit ćemo se Frenetovim trobridom krivulje \(c: I \rightarrow \mathbb{R}^{^{3}}, \mathbb{I}\subseteq \mathbb{R}\) koji predstavlja desnu ortonormiranu bazu od \(\mathbb{R}_{c(t)}^{3}\), tj. prostora svih vektora u točki c(t), t ∈ I. Najprije ćemo navesti teoriju linearne algebre koju ćemo koristiti kroz rad. Uvest ćemo neke važne pojmove u diferencijalnoj geometriji, poput regularnosti krivulje, duljine luka krivulje, reparametrizacije, zakrivljenosti i torzije....
Frog jumping problem on simple graphs
Frog jumping problem on simple graphs
Matej Veselovac
Frog jumping problem is played on a simple connected graph. Initially, one frog is placed on each vertex of a graph and the goal is to move all frogs to a single vertex. If there are m frogs on a vertex u, then it is allowed to move them on a vertex v if and only if u and v are connected by a shortest path consisted of m edges. We solve the problem for path graphs, star graphs, starfish graphs, and a subset of dandelion graphs. We conjecture that all vertices of a sufficiently large...
Funkcije i funkcijske jednadžbe
Funkcije i funkcijske jednadžbe
Denis Jukić
U prvom poglavlju diplomskog rada proučavamo povijesni koncept razvoja pojma funkcije. Razmatramo s kojim su se problemima susretali matematičari i filozofi prilikom preciznog definiranja pojma funkcije. U drugom poglavlju definiramo pojam funkcije i temeljna svojstva vezana za funkciju: domena, kodomena, pravilo pridruživanja, kompoziciju funkcije, monotonost. . . Rješavanjem različitih zadataka na konkretnim primjerima prikazujemo svako navedeno svojstvo funkcije. U trećem poglavlju...
Funkcije izvodnice momenata poznatih distribucija
Funkcije izvodnice momenata poznatih distribucija
Krešimir Marković
Tema ovog rada su funkcije izvodnice momenata poznatih parametarskih distribucija. Za početak ćemo proći kroz osnovne pojmove teorije vjerojatnosti pa ćemo reći nešto više o samim funkcijama izvodnicama momenata. Definirat ćemo funkcije izvodnice momenata, navesti ćemo njihova svojstva te ćemo odrediti funkcije izvodnice momenata za neke poznate distribucije kao što su Bernoullijeva distribucija, binomna distribucija, geometrijska distribucija i nekoliko drugih. Za svaku od tih...
Funkcije izvodnice u teoriji vjerojatnosti
Funkcije izvodnice u teoriji vjerojatnosti
Petra Penava
Ovaj rad nas upoznaje s funkcijama izvodnicama vjerojatnosti, momenata, kumulanata te karakterističnim funkcijama i njihovim značajnim svojstvima koje nam olakšavaju rad sa slučajnim varijablama. Sve su navedene funkcije definirane i analizirane kroz iskaze i dokaze važnih tvrdnji. U raznim primjerima prikazano je kako pomoću funkcija izvodnica dolazimo do momenata i distribucija sume nezavisnih slučajnih varijabli kao i međusobna povezanost sve četiri navedene funkcije izvodnice.
Funkcije izvodnice vjerojatnosti
Funkcije izvodnice vjerojatnosti
Vedran Škugor
Tema ovog rada su funkcije izvodnice vjerojatnosti. Za početak ćemo se prisjetiti nekih osnovnih pojmova iz teorije vjerojatnosti, a onda ćemo reći nešto više o samim funkcijama izvodnicama vjerojatnosti. Definirat ćemo funkcije izvodnice, reći nešto o njihovim svojstvima, izračunat ćemo ih za razne diskretne distribucije, primjerice diskretnu uniformnu distribuciju, Bernoullijevu, binomnu, Poissonovu. Nakon toga ćemo ih iskoristiti za izračun poznatih numeričkih karakteristika...
Funkcije operatora
Funkcije operatora
Maja Bosanac
U ovom radu se proučavaju funkcije f za koje se može definirati operator f(A), pri čemu je A linearni operator na nekom vektorskom prostoru V . U uvodnom dijelu će biti definirani osnovni pojmovi potrebni za razumijevanje rada. Zatim će biti definiran f(A) za cijelu funkciju, te prikaz f(A) u Jordanovoj i kanonskoj bazi. Zadnje poglavlje rada govori o f(A) kao polinomu.
Funkcije u teoriji brojeva
Funkcije u teoriji brojeva
Antonio Živković
U ovome radu proučit ćemo neke aritmetičke funkcije,funkciju najveće cijelo i Mobiusovu funkciju. Upoznat ćemo se s njihovim osnovnim svojstvima, objasniti kako se računa vrijednost pojedine funkcije te sve upotpuniti odgovarajućim primjerima
Galoisova grupa polinoma
Galoisova grupa polinoma
Ana Preselj
U ovom završnom radu bavit ćemo se proučavanjem Galoisove grupe polinoma. Pokazati ćemo kako se pronalazi Galoisova grupa određenih polinoma kroz mnoge primjere.

Pages