Paginacija

Ovisnost matrice operatora o bazi
Ovisnost matrice operatora o bazi
Marija Kristina Bradvica
Ovaj rad bavit će se ponajprije linearnim operatorima. Pri tome, naglasak će biti na njihovim matričnim prikazima u raznim bazama vektorskog prostora, odnosno parovima baza. U uvodnom dijelu uvest će se osnovni pojmovi potrebni za razumijevanje daljnjeg teksta . Zatim će biti objašnjen postupak ponalaska matričnog zapisa linearnog operatora(vektora) u danom paru baza(bazi) vektorskog prostora kako bi se na kraju mogla opisati ovisnost matričnog zapisa o bazi prostora. Rad će...
Paradoksi u teoriji vjerojatnosti i teoriji slučajnih procesa
Paradoksi u teoriji vjerojatnosti i teoriji slučajnih procesa
Jasna Okopni
U ovom radu su opisani neki paradoksi iz teorije vjerojatnosti i slučajnih procesa. Za početak objašnjeni su najstariji paradoksi, potom poznati paradoksi poput paradoks Montyja Halla i St. Petersburški paradoks. Navedeni su paradoksi koji su vezani uz slabi i jaki zakon velikih brojeva. Na posljetku, opisana su tri paradoksa iz teorije slučajnih procesa, paradoksi koji su vezani uz proces grananja, Brownovo gibanje i proces obnavljanja.
Parametarski zadane diskretne distribucije
Parametarski zadane diskretne distribucije
Petra Stehlik
U ovom radu obraduju se diskretne slučajne varijable, odnosno tipovi distribucije diskretnih slučajnih varijabli. U prvom dijelu rada će se navesti definicije osnovnih pojmova te glavni rezultati vezani za diskretne slučajne varijable. Definirat će se i numeričke karakteristike-očekivanje i varijanca, te navesti njihova svojstva. Zatim će se u drugom dijelu rada definirati i detaljno opisati pojedine distribucije te izračutati ili navesti njihova očekivanja i varijace....
Parametarski zadane neprekidne distribucije
Parametarski zadane neprekidne distribucije
Kristijan Šućur
Ovaj završni rad govori o parametarski zadanim neprekidnim slučajnim varijablama. U radu su definirane neke od najznačajnijih parametarski zadanih neprekidnih slučajnih varijabli te su za svaku od njih izračunate funkcija distribucije i pripadne numeričke karakteristike. Također je svaka vrsta potkrijepljena primjerima za lakše razumijevanje.
Particije Rogers-Ramanujanovog tipa
Particije Rogers-Ramanujanovog tipa
Ines Petrić
U ovom radu bavimo se particijama Rogers-Ramanujanovog tipa. Particija broja n je rastav od n na sumande, gdje poredak nije važan. Particije grafički reprezentiramo pomoću Youngovog dijagrama i taj prikaz koristimo za dokazivanje identiteta za particijsku funkciju. Broj particija čiji su svi dijelovi neparni jednak je broju particija čiji su svi dijelovi medusobno različiti. Lijeva strana prvog i drugog Rogers-Ramanujanovog identiteta je funkcija izvodnica za 2-različite i...
Pearsonov korelacijski koeficijent
Pearsonov korelacijski koeficijent
Ana Tabak
Koeficijent korelacije numerička je karakteristika dvodimenzionalnog vektora koja se koristi kao pokazatelj povezanosti među njegovim komponentama. Na temelju jednostavnog slučajnog uzorka iz tog slučajnog vektora, koeficijent korelacije procjenjuje se izrazom koji je poznat pod nazivom Pearsonov korelacijski koeficijent. U ovom diplomskom radu izvedena je funkcija gustoće Pearsonovog korelacijskog koeficijenta u modelu jednostavnog slučajnog uzorka iz dvodimenzionalnog normalnog...
Peer to peer mreže
Peer to peer mreže
Eugen Markovinović
Ovaj rad obrađuje peer to peer mreže i njihovu upotrebu na konkretnim primjerima. Počevši od samog pojma peer to peer preko povijesti i razvoja do peer to peer-a danas. Vidljivi su mnogi načini provedbe peer to peer-a te njihova učinkovitost. Uspoređujući peer to peer s drugim sustavima, postaju vidljive i prednosti i mane peer to peer-a. Mane peer to peer-a su očite i kod pitanja sigurnosti. Također peer to peer je glavno piratsko sredstvo za raspodjelu ilegalnih kopija proizvoda....
Pellove jednadžbe i problem stoke
Pellove jednadžbe i problem stoke
Dajana Borojević
U ovom završnom radu upoznat ćemo se s Pellovim jednadžbama i nekim metodama za njihovo rješavanje. Pokazat ćemo usku povezanost Pellovih jednadžbi s diofantskim aproksimacijama i verižnim razlomcima. Rad također sadrži riješene primjere i probleme koji se svode na analizu skupa rješenja Pellove jednadžbe, gdje je naglasak na Arhimedovom problemu stoke.
Pitagorine trojke
Pitagorine trojke
Erika Erceg
U radu se bavimo primitivnim Pitagorinim trojkama, četvorkama i n-torkama. Proučili smo dvije metode za generiranje svih Pitagorinih trojki. Pokazali smo kako se može doći do svih Pitagorinih četvorki i n-torki te kako generirati Pitagorine n-torke iz jednog broja.
Pitagorine trojke i njihova generalizacija
Pitagorine trojke i njihova generalizacija
Ivana Penava
Glavna tema ovog rada su Pitagorine trojke, tj. trojke prirodnih brojeva koje su rješenje Pitagorine jednadžbe. U prvom poglavlju bavitćemo se definicijom i osnovnim svojstvima Pitagorinih trojki. Iskazat ćemo i dokazati Euklidov teorem kojim se one generiraju. Na kraju poglavlja na primjeru ćemo pokazati da je svaki prirodan broj član neke Pitagorine trojke. U drugom poglavlju obradit ćemo najvažnije teoreme vezane uz Pitagorine trojke. Kroz brojne primjere pokazat ćemo vezu...
Planimetrija na natjecanjima u osnovnoj školi
Planimetrija na natjecanjima u osnovnoj školi
Slađana Vidačić
Tema ovog diplomskog rada su zadatci geometrijskog tipa koji se pojavljuju na natjecanjima iz matematike u osnovnoj školi. U radu je navedeno gradivo koje se proteže od petog do osmog razreda vezano za trokut, pravokutnik, kružnicu i krug sa slikama, primjerima te zadatcima s natjecanja. Treba napomenuti da vrlo bitnu ulogu u matematici ima konstruiranje i crtanje likova, što može pomoći u nastavi, a jedan od programskih paketa u kojemu i sami učenici mogu crtati je programski...
Plohe drugog reda
Plohe drugog reda
Marija Magdalena Ivanković
U ovom završnom radu upoznat ćemo se s plohama drugoga reda. Napravit ćemo klasifikaciju nekih osnovnih ploha drugoga reda. Objasnit ćemo kako ih prikazati pomoću linearnog operatora u prostoru. Nadalje, pokazat ćemo kako iz dane jednadžbe prepoznati o kojoj plohi se radi.

Paginacija