Pages

Teorija katastrofe u fenomenima faznih prijelaza
Teorija katastrofe u fenomenima faznih prijelaza
Milica Cvjetović
U ovom radu proučavamo kako različiti tipovi stacionarnih točaka glatke funkcije opisuju ponašanje sustava kojeg ta funkcija karakterizira. Definirat ćemo degenerativne i nedegenerativne kritične točke. Zatim ćemo se upoznati s naborom i šiljkom, univerzalnim perturbacijama kritičnih točaka koje spadaju u 7 elementarnih katastrofa. Gravitacijski stroj i Zeemanov stroj katastrofe jednostavni su fizikalni sustavi opisani navedenim perturbacijama. U drugom dijelu rada opisujemo...
Teorija kodiranja i linearni kodovi
Teorija kodiranja i linearni kodovi
Marina Lukanović
Današnji je svijet više nego ikad prije svijet informacija te će potreba za što učinkovitijim i pouzdanijim prenošenjem tih informacija samo rasti. Posebno važnu ulogu u tome odigrati će teorija kodiranja. U ovom radu dan je kratak uvod u ovu disciplinu. Da bi se uvidjela njezina važnost, mora se poznavati na koji način funkcioniraju uređaji koji prenose poruke na daljinu te do kakvih pogrešaka može doći prilikom prijenosa informacija. Zbog toga je u prvom poglavlju...
Teorija slučajnih matrica i Riemannova zeta - funkcija
Teorija slučajnih matrica i Riemannova zeta - funkcija
Andrea Behin
Teorija slučajnih matrica je grana matematike motivirana ostalim područjima matematike i fizike poput kvantne mehanike, linearne algebre i matematičke statistike. Na početku rada definirali smo slučajne matrice i naveli motivaciju za njihovo uvođenje. Posebno smo razmotrili svojstvene vrijednosti takvih matrica i njihova svojstva te opisali Gaussov model slučajnih matrica za koji je moguće dati eksplicitno rješenje za zajedničku funkciju gustoće njezinih svojstvenih...
Transformacije diskretnih i neprekidnih slučajnih varijabli
Transformacije diskretnih i neprekidnih slučajnih varijabli
Maja Krajnović
Transformacije slučajnih varijabli vrlo su bitne u teoriji vjerojatnosti jer nam omogućavaju lakše rješavanje različitih vjerojatnosnih problema. U ovom radu ćemo se prvo upoznati s nekim osnovnim pojmovima, definicijama i teoremima kako bismo mogli shvatiti što su i čemu služe transformacije slučajnih varijabli. Vidjet ćemo da sva vjerojatnosna svojstva slučajne varijable X možemo opisati pomoću njene funkcije distribucije F, odnosno pomoću njene tablice ...
Transpozicijske šifre
Transpozicijske šifre
Kristina Rošić
Glavna tema ovog rada su transpozicijske šifre. Pomoću njih obavlja se šifriranje, odnosno dešifriranje podataka. Ideja transpozicijske šifre je da elementi otvorenog teksta ostanu nepromijenjeni, ali da se promijeni njihov medusobni položaj. U prvome dijelu rada definirani su osnovni pojmovi kao sto su kriptologija, kriptografija i kriptoanaliza te objašnjen postupak šifriranja i dešifriranja. Nakon formalne definicije transpozicijske šifre, naveden je i primjer skitala, prve...
Trigonometrija u nastavi matematike i GeoGebra u motivaciji učenja trigonometrije
Trigonometrija u nastavi matematike i GeoGebra u motivaciji učenja trigonometrije
Katarina Valentić
U diplomskom radu obrađena je trigonometrija u nastavi matematike srednje škole zajedno sa programom GeoGebra koji pomaže u učenju matematike ali i svih predmeta STEM područja. GeoGebra pomaže vizualizirati matematiku i približava matematičke koncepte te na lakši i brži način pomaže u savladavanju gradiva. Navedeni su GeoGebra apleti koji prate gradivo udžbenika za 2. i 3. razred srednje škole (gimnazije i tehničkih škola).
U-statistike i primjene
U-statistike i primjene
Nikolina Brdarić
Cilj ovog diplomskog rada bilo je upoznavanje s pojmom U-statistike kao nepristranog procjenitelja statistickog funkcionala očekivanja. Poseban naglasak stavljen je na primjenu U-statistika i njihovih svojstava. U radu su navedeni primjeri U-statistika koje se najčešće koriste pri procjeni parametara koje možemo zapisati pomoću funkcionala očekivanja. Također, dokazani su važni teoremi o varijanci i asimptotskoj varijanci U-statistika kao i teorem o njihovoj asimptotskoj...
Unit of Work
Unit of Work
Ante Ljubić
U ovom radu ćemo pokazati što je to Unit of Work, kako se implementira i na koji način koristi. Unit of Work je usko vezan uz transakcije na bazama podataka, pa ćemo iz tog razloga ukratko pojasniti što su to transakcije i kako funkcionira klijent-poslužitelj arhitektura. Implementacija je odrađena na poslužitelju u ASP.NET Web API softverskom okviru koristeći njegovu komponentu Entity framework te ćemo ukratko reći nešto i o tome. Primjenu ćemo pokazati u posljednjem...
Unitarni operatori
Unitarni operatori
Ana Vilić
U ovom radu bavit ćemo se pojmom unitarnog prostora te navesti operatore koji djeluju na tom prostoru, a posebnu pažnju ćemo posvetiti unitarnim operatorima. Za početak ćemo definirati skalarni produkt, unitaran prostor te neke druge osnovne pojmove poput norme i ortonormirane baze potrebne za opisivanje operatora koji slijede. U trećem poglavlju definirat ćemo unitarne operatore, navesti njihova svojstva i dati njihovu karakterizaciju. Zatim ćemo navesti druge primjere...
Upravljanje svesmjernim robotima
Upravljanje svesmjernim robotima
Domagoj Suhić
U ovom radu bavili smo se upravljanjem svesmjernih robota. Prvo smo se posvetili teorijskim aspektima upravljanja mobilnim robotima. Izrazili smo uvjete kotrljanja i uvjete klizanja za fiksni standardni te švedski kotač. Nakon toga smo predstavili problem povratne kinematike te ga riješili za tri primjera svesmjernih robota. Zatim smo se bavili problemom upravljanja mobilnim robotima te smo predstavili petlje povratne veze i PID regulatore. Obradili smo i diskretizaciju PID ...
Uvod u kriptografiju
Uvod u kriptografiju
Ines Burazin
Kriptograja je znanost koja osigurava sigurnu komunikaciju između pošiljatelja i primatelja poruke. Ljudi su kroz povijest pokušali osmisliti neslomljivu šifru. Najstarija šifra jest Cezarova, dok je prva ideja širanja bila vezana za supstituciju. Za sigurnu komunikaciju pošiljatelja i primatelja potrebno je osmisliti dobar ključ i način šifriranja poruke. Također su se kroz povijest su se stvarale mnoge naprave koje bi osigurale sigurnu komunikaciju. Postoje monoalfabetske i...
Uvod u neuronske mreže
Uvod u neuronske mreže
Ivan Židov
U ovom završnom radu ukratko ćemo se upoznati s neuronskim mrežama. U uvodnom dijelu navedeni su primjeri u kojima su neuronske mreže već nadmašile čovjeka. Glavni dio rada bavi se matematikom skrivenom iza njih koja je prikazana i na primjeru.

Pages