Paginacija

Modeli otplate zajma
Modeli otplate zajma
Sanja Pešorda
U svakodnevnom životu često se susrećemo s pojmovima zajma i kredita. Zbog manjka financijskih sredstava ljudi i poduzeća posuđuju novac najčešće od banaka, ali također i od drugih financijskih institucija. Kredit je novac koji davatelj kredita (vjerovnik) daje na korištenje korisniku kredita (dužniku), sa ili bez namjene, a koji je korisnik kredita obvezan vratiti uz ugovorenu kamatu u određenom roku. U radu smo se najprije upoznali s osnovnim pojmovima kamatnog računa i...
Modeli rizika u neživotnom osiguranju i reosiguranju
Modeli rizika u neživotnom osiguranju i reosiguranju
Matea Spajić
U ovom radu je opisan način poslovanja osiguravajućeg društva. Za početak je objašnjeno s kojim rizicima se susreće osiguravajuće društvo i na koji način ih dijeli. Nadalje, opisan je Cramer-Lundbergov model, način računanja vjerojatnost propasti te kako pomoću Lundbergovog koeficijenta utjecati na nju. U drugom dijelu rada se opisuje reosiguranje, tj. postupak kojim se osiguravajuće društvo osigurava. Navodi se raspodjela reosigurateljnih ugovora te opisivanje ugovora...
Modeliranje
Modeliranje
Darija Apatić
Cilj ovog diplomskog rada je upoznavanje s procesom modeliranja s naglaskom na primjenu matematičkog modeliranja u nastavi. U radu smo se bavili modeliranjem u osnovnoj, a potom u srednjoj školi. Na početku smo naveli i objasnili četiri pristupa matematičkom modeliranju te dali primjere za svaki od pristupa. Potom smo se fokusirali na osnovnoškolsko modeliranje. Najprije smo ukratko opisali sam postupak modeliranja, a potom naveli razne primjere. Budući su navedene aktivnosti...
Modeliranje financijskih instrumenata
Modeliranje financijskih instrumenata
Juraj Botkuljak
Ovaj rad nastoji dati teorijski pregled kvantitativnih i kvalitativnih modela korištenih pri modeliranju cijena vrijednosnica na financijskim tržištima, s naglaskom na modele koji se zasnivaju na geometrijskom Brownovom gibanju i hipotezi učinkovitih tržišta. U okviru analize, cilj je za uvedene modele (stvarne i ilustrativne) identificirati specifična svojstva koja potencijalno mogu služiti kao teorijska osnova za razvoj konkretnih metoda optimizacije investicijskih portfelja....
Modeliranje koncentracije peludi ambrozije vektorskim autoregresivnim modelom
Modeliranje koncentracije peludi ambrozije vektorskim autoregresivnim modelom
Marinela Knežević
U ovom radu su predstavljeni osnovni pojmovi, svojstva i rezultati analize vremenskih nizova. Navedeni su modeli za stacionarne i nestacionarne jednodimenzionalne vremenske nizove - procesi pomičnih prosjeka (MA), autoregresivni procesi (AR), autoregresivni (integrirani) procesi pomičnih prosjeka (ARMA i ARIMA) te sezonalni autoregresivni (integrirani) procesi pomičnih prosjeka (SARMA i SARIMA). Pokazani su i neki primjeri takvih procesa. Od modela za višedimenzionalne vremenske...
Modeliranje odljeva igrača u online klađenjima primjenom neuronskih mreža i logističke regresije
Modeliranje odljeva igrača u online klađenjima primjenom neuronskih mreža i logističke regresije
Martina Crnobrnja
Online tržište igara na sreću vrlo je profitabilno. Zbog velike konkurentnosti važno je efektivno zadržati klijente. Svrha predikcije odljeva klijenata je na temelju ponašanja u prošlosti identificirati klijente koji će s velikom vjerojatnošću prestati s klađenjem kod priredivaća igara na sreću. Cilj rada je usporediti modeliranje odljeva neuronskom mrežom s prihvaćenim statističkim modelom logističke regresije. U prvom dijelu rada objašnjene su struktura i učenje...
Modeliranje polinoma, racionalnim i iracionalnim funkcijama
Modeliranje polinoma, racionalnim i iracionalnim funkcijama
Ana Kraljević
Funkcije su važan dio matematike pa su samim time one važne i u nastavi. Pokazivanjem njihovih primjena u stvarnome životu učenicima olakšavamo njihovo shvaćanje i otkrivamo im njihovu važnost. Iako je matematičko modeliranje ponekad kompleksan proces ono ipak približava učenicima nastavno gradivo. U ovom radu definirano je matematičko modeliranje i matematički model te su navedeni opći pojmovi o funkcijama koje učenici trebaju savladati kako bi se mogli baviti modeliranjem....
Modeliranje pomoću linearne, kvadratne, eksponencijalne i logaritamske funkcije
Modeliranje pomoću linearne, kvadratne, eksponencijalne i logaritamske funkcije
Mihaela Lovrenčić
Jedan od temeljnih matematičkih pojmova je pojam funkcije koji je značajan unutar same matematike, ali i u njezinoj primjeni. U ovom diplomskom radu posebno se obrađuju četiri elementarne funkcije, to su linearna, kvadratna, eksponencijalna i logaritamska funkcija. Svaka od njih obrađena je na način na koji se učenici u srednjoj školi susreću s istom. Pri tome je za svaku od njih navedena definicija i osnovna svojstva. Osim toga, za svaku od njih dani su i razni primjeri iz...
Modeliranje pomoću trigonometrijskih funkcija
Modeliranje pomoću trigonometrijskih funkcija
Katarina Devčić
Matematičko je modeliranje proces razvoja matematičkog modela, a matematički je model opis nekog sustava ili pojave matematičkim jezikom. Matematičkim modelima možemo opisati pojave iz svakodnevnog života kao i predvidjeti njihovo buduće ponašanje. U ovome smo se radu bavili trigonometrijskim i ciklometrijskim funkcijama koje imaju čestu primjenu u raznim područjima iz svakodnevnog života. Nakon uvodnog dijela rada je pojašnjena brojevna kružnica pomoću koje su navedene...
Modeliranje rasta poduzeća u Hrvatskoj: analiza panel podataka
Modeliranje rasta poduzeća u Hrvatskoj: analiza panel podataka
Andrijana Blažević
U ovom radu stražujemo vezu između rizika insolventnosti i rasta za hrvatske tvrtke koristeći panel podatke. U prvom dijelu definirani su različiti modeli primjenjivi na panel strukturu, kao i logistička regresija koja je korištena za modeliranje insolventnosti. Objašnjeni su i statistički testovi korišteni za odabir najadekvatnijeg modela. Drugi dio prikazuje primjenu panel podataka u ekonomiji. Cjelokupno modeliranje rađeno je programom R.
Modeliranje rasta prihoda od prodaje iz panel podataka
Modeliranje rasta prihoda od prodaje iz panel podataka
Filip Vašarević
U radu smo predstavili posebnu strukturu podataka koju nazivamo panel podaci. Upoznali smo se s modelima koji se primjenjuju na takve podatke, njihovim pretpostavkama te procijeniteljima uz pomoć kojih dobivamo koeficijente svakog modela. Obradili smo teorijsku pozadinu najvažnijih statističkih testova koji služe za usmjeravanje pri modeliranju i ispitivanju ispravnosti pojedinog modela. Objasnili smo rast poduzeća temeljen na prihodu od prodaje što je vrlo zanimljivo za ekonomska...
Modeliranje reprezentacije riječi i njihovih međuovisnosti tehnikama strojnog učenja
Modeliranje reprezentacije riječi i njihovih međuovisnosti tehnikama strojnog učenja
Patrick Nikić
U novije vrijeme, prisutna je renesansa neuronskih mreža. Njihova osnovna građevna jedinica jest neuron. Neuron možemo shvatiti kao metodu kojom ćemo odvagnuti ulazne informacije za donošenje neke odluke. Neurone grupiramo u slojeve, a više takvih slojeva čini neuronsku mrežu. U prvom poglavlju smo opisali kako neuronske mreže uče te algoritme i tehnike koje se pritom koriste. Glavni dio diplomskog rada se bavi primjenom strojnog učenja u obradi prirodnog jezika. Opisali smo...

Paginacija