Paginacija

Pretvorba slike u ptičju perspektivu pomoću genetičkog algoritma
Pretvorba slike u ptičju perspektivu pomoću genetičkog algoritma
Branka Miholek
U ovom radu opisana je metoda za izračun homografije koja prebacuje slike u ptičju perspektivu te je optimizirana matrica homografije za cijelu scenu vidljivu kamerom. Prvo je potrebno napraviti skup slika uzorka šahovske ploče na različitim područjima scene. Ako je prisutna radijalna distorzija, potrebno ju je ukloniti sa svake slike. Zatim se za svaku sliku pronalazi homografija koja uzorak na njoj prebacuje u ptičju perspektivu. Dobivene homografije čine inicijalnu populaciju...
Prezentacije u Latex-u
Prezentacije u Latex-u
Nikolina Stupjak
U ovom radu bavit ćemo se izradom prezentacija u LATEX-u uz korištenje beamer paketa. Promotrit ćemo njihovu osnovnu strukturu, strukturu slajdova te mogućnosti i načine kreiranja prezentacije.
Prigušenje titranja jednostavnih oscilatora
Prigušenje titranja jednostavnih oscilatora
Martina Bošnjaković
Cilj ovog završnog rada je opisati gibanje harmonijskog oscilatora, prvo vlastite oscilacije neprigušenog sustava, a zatim slučaj kada u sustavu imamo prigušenje. Zatim ćemo promatrati slučaj kada na sustav djeluje vanjska periodična sila te prikazati specijalan slučaj kada dolazi do pojave rezonancije. Pogledat ćemo primjer kako različite veličine prigušenja utječu na takvo gibanje. Osim toga, pokazat ćemo kako opisati oscilacije u slučaju oscilatora s tri mase.
Prijateljski i savršeni brojevi
Prijateljski i savršeni brojevi
Martina Bošnjaković
U 16. stoljeću vrlo je malo ljudi bilo zainteresirano za matematiku i znanost općenito. Tek u 17. stoljeću dolazi do pravog procvata znanstvenih udruženja neovisnih o sveučilištima. Prvi slučajevi redovitog okupljanja matematičara zabilježeni su zahvaljujući Marinu Mersenneu. U ovom radu najprije ćemo vas kratko upoznati s radom Marina Mersennea, njegovim doprinosom u teoriji brojeva, te Mersenneovim brojevima. Zatim ćemo vas upoznati s brojevima posebnih oblika i svojstava,...
Prikaz prirodnih brojeva u obliku sume potencija cijelih brojeva
Prikaz prirodnih brojeva u obliku sume potencija cijelih brojeva
Marijana Štengl
Zapisivanjem prirodnih brojeva u obliku sume nenegativnih potencija bavili su se mnogi matematičari, a neki iskazani rezultati nisu u potpunosti dokazani ni danas. U sklopu razmatranja koji se prirodni brojevi mogu zapisati u obliku sume kvadrata dva cijela broja okarakterizirani su prosti brojevi s navedenim prikazom. Točnije, prost broj će biti suma kvadrata dva cijela broja ako i samo ako je jednak broju 2 ili ako je oblika 4k+1, k ∈ N. Generalizirajući prethodnu tvrdnju...
Primitivni korijeni
Primitivni korijeni
Ana Rezo
U ovom radu definirali smo pojam primitivnih korijena te naveli važne tvrdnje vezane za primitivne korijene. Naveli smo neke od najvažnijih teorema teorije brojeva kao što su Eulerov teorem, Mali Fermatov teorem, Lagrangeov teorem, Lucasov test prostosti. Pokazali smo kako svaki prost broj ima primitivni korijen. Upoznali smo se s nekim primjenama primitivnih korijena poput indekasa i testova prostosti. Upoznali smo se s univerzalnim eksponentima i Carmichaelovim brojevima
Primitivni korijeni i indeksi
Primitivni korijeni i indeksi
Ana Popović
U ovom radu bavit ćemo se primitivnim korijenima i indeksima. Definirat ćemo oba pojma, navesti njihova osnovna svojstva te na primjerima pokazati kako se računaju i koriste. Na kraju ćemo izložiti probleme vezane uz primitivne korijene i indekse koji uključuju Artinovu hipotezu, Diffie-Hellmanov problem, ElGamalov kriptosustav te SolovayStrassenov test.
Primitivni korijeni i njihova primjena
Primitivni korijeni i njihova primjena
Sara Semeš
Tema ovoga rada su primitivni korijeni, indeksi i njihove primjene. Najprije ćemo uvesti bitne rezultate teorije brojeva koji će nam kasnije u radu pomoći definirati pojmove primitivnih korijena i indeksa te primijeniti to na različitim primjerima i vidjeti kako se oni računaju. Na kraju ćemo vidjeti neke poznatije probleme kao što su Artinova hipoteza, Diffie-Hellmanov problem te Shanksov algoritam.
Primjena Cholesky dekompozicije na rješavanje linearnih sustava
Primjena Cholesky dekompozicije na rješavanje linearnih sustava
Magdalena Mikić
U ovom ćemo radu izvesti Cholesky dekompoziciju matrice i pokazati kako se ona primjenjuje na rješavanje nekih specifičnih sustava linearnih jednadžbi. Najprije ćemo navesti osnovne pojmove i rezultate vezane uz linearne sustave te metode rješavanja linearnih sustava. Nakon toga, definirat ćemo simetrične matrice i iskazati važne tvrdnje vezane uz pozitivnu definitnost simetričnih matrica. Pokazat ćemo jedinstvenost Cholesky dekompozicije, kao i ekvivalenciju između pozitivne...
Primjena Quasi-Newtonovih metoda na rješavanje sustava nelinearnih jednadžbi
Primjena Quasi-Newtonovih metoda na rješavanje sustava nelinearnih jednadžbi
Dunja Ćosić
U ovome radu ukratko smo se upoznali s Newtonovom metodom tangente i metodom sekante za rješavanje nelinearnih jednadžbi. Za obje metode izveli smo pripadne formule te riješili primjere. Drugi dio rada bavi se rješavanjem sustava nelinearnih jednadžbi. U ovome dijelu prisjetili smo se nekih važnijih pojmova poput Jacobijeve matrice i regularne matrice te smo izveli Newtonovu metodu. Naveli smo osnovna svojstva ove metode te riješili pripadni primjer. U glavnom dijelu rada upoznali...
Primjena američkih opcija u strategijama trgovanja
Primjena američkih opcija u strategijama trgovanja
Vjekoslav Radan
Tema ovog diplomskog rada je primjena američkih opcija u strategijama trgovanja. Američke opcije su ugovori koji vlasniku daju pravo da do unaprijed dogovorenog vremenskog trenutka kupi ili proda neki financijski instrument, primjerice dionicu, po unaprijed dogovorenoj cijeni. U radu smo obradili osnove američkih opcija i opcijske ”Grke” koji su od velike važnosti za ispravno upravljanje rizikom. Zatim smo se upoznali s često korištenim strategijama za trgovanje opcijama. Pomoću...
Primjena derivacije funkcije jedne varijable u geometriji
Primjena derivacije funkcije jedne varijable u geometriji
Ivana Jelačić
U matematici pojam derivacija funkcije predstavlja osnovni pojam diferencijalnog računa. Mnogi problemi u prirodnim, tehničkim i društvenim znanostima rješavaju se pomoću derivacije funkcije. U ovom radu pobliže je opisan pojam derivacije funkcije jedne varijable te primjene derivacije funkcije jedne varijable u geometriji. Na samom početku dan je povijesni pregled razvoja diferencijalnog računa. Navedeni su najvažniji matematičari i njihov doprinos razvoju diferencijalnog računa,...

Paginacija