Paginacija

Statistička kontrola procesa
Statistička kontrola procesa
Ivona Guskić
U ovom radu objašnjene su kontrolne karte koje su jedan od glavnih alata u statističkoj kontroli procesa. Kontrolna je karta grafički prikaz karakteristike kvalitete koja je izmjerena ili izračunata iz uzorka u odnosu na broj uzorka ili vrijeme. Najčešće korištene kontrolne karte su: Shewhartova kontrolna karta, CUSUM kontrolna karta i EWMA kontrolna karta. Najpoznatije Shewhartove kontrolne karte su \{\bar{x}}\ kontrolna karta za praćenje očekivanja procesa i R kontrolna karta za...
Statističke metode u teoriji krivulja rasta
Statističke metode u teoriji krivulja rasta
Adriana Dragić
U ovom diplomskom radu upoznali smo se sa nekim nelinearnim modelima krivulja rasta kao što su eksponencijalni i monomolekularni modeli, te razni sigmoidalni modeli. Osim što smo se upoznali sa njihovim općim jednadžbama također smo dali i kratki uvid u primjenu tih modela. Svi oni pokazali su se vrlo značajni u raznim područjima znanosti kao što su medicina, šumarstvo, ekonomija, demografija, poljoprivreda, kemija i druge. Neke od modela kao što su eksponencijalni i model opće ...
Statistički testovi za lokacijski parametar
Statistički testovi za lokacijski parametar
Lana Lucia Bilandžić
U ovome radu objašnjeni su statistički testovi za lokacijski parametar kao mjeru centralne tendencije distribucije. Parametarski testovi podrazumijevat će testiranje hipoteza o populacijskom očekivanju, a zahtijevat će određene pretpostavke o tipu distribucije, kao što su normalnost distribucije ili jednakost varijanci u slučaju usporedbe lokacija dvaju nezavisnih uzoraka. Nakon parametarskih, opisane su neparametarske procedure korištene ukoliko su pretpostavke parametarskih...
Stirlingovi polinomi
Stirlingovi polinomi
Monika Majić
U ovom radu obrađujemo Stirlingove polinome kao jednu od familija polinoma koja se pojavljuje u kombinatornoj matematici. Stirlingovi polinomi su usko povezani sa Stirlingovim brojevima. U radu prvo predstavljamo binomni koeficijent i najbitnija svojstva. Nakon toga upoznajemo se s pojmom Fibonaccijevi brojevi i njihovom relacijom s Pascalovim trokutom. Sljedeća bitna stavka koju smo obradili jesu funkcije izvodnice te navodimo primjer funkcije izvodnice za Fibbonaccijev niz brojeva. Kao...
Stohastička optimizacija i metoda adaptivnog kaljenja
Stohastička optimizacija i metoda adaptivnog kaljenja
Una Radojičić
U ovom radu predstavit ćemo nekoliko metoda za uzorkovanje iz distribucije te ćemo ih povezati s problemom globalne optimizacije. Predstavit ćemo nekoliko stohastičkih optimizacijskih algoritama kao što su simulirano kaljenje za funkcije definirane na diskretnom setu, te generalizacije istoga na općenitije skupove. Na kraju, predstavit ćemo metodu adaptivnog kaljenja za jednodimenzionalnu optimizaciju, te ćemo testirati metodu na konkretnim primjerima.
Stohastički modeli u genetici
Stohastički modeli u genetici
Valentina Per
U ovom diplomskom radu obradeni su neki od stohastičkih modela u genetici. Daleko najvažniji i najpoznatiji od svih modela je Wright - Fisherov model. U radu su najprije objašnjene neke od osnovih pojmova genetike. Wright - Fisherov model detaljno je objašnjen bez prisustva i uz prisustva mutacija. Uz njega su objašnjeni i model beskonačnog alela te Moranov model.
Strategije rješavanja problemskih zadataka
Strategije rješavanja problemskih zadataka
Blaženka Filipović
U ovom radu objašnjene su strategije rješavanja problemskih zadataka u matematici koje nisu standardne za nastavu matematike. Učenici bi trebali moći izgraditi nova matematička znanja kroz rješavanje zadataka, primjeniti stečeno znanje te razmišljati i diskutirati o rješenjima. Postoje faktori koji otežavaju rješavanje problema koje trebamo proučiti i naučiti učenike prepoznati ih. Sam proces rješavanja problema se bazira na koracima Georga Polya koji daju smjernice pomoću...
Stratonovicheve stohastičke diferencijalne jednadžbe
Stratonovicheve stohastičke diferencijalne jednadžbe
Jelena Majdenić
U ovom diplomskom radu proučavana je Stratonovicheva stohastička diferencijalna jednadžba. Najprije je definirano Brownovo gibanje koji je pogonski proces Stratonovicheve stohastičke diferencijalne jednadžbe i navedena su bitna svojstva tog procesa. Definirani su Itôv i Stratonovichev stohatički integral. Pokazano je da Stratonovichev stohastički integral formalno zadovoljava pravilo za derivaciju kompozicije funkcija. Navedena je formula koja povezuje Itôv i Stratonovichev...
Strujni krugovi u računalu
Strujni krugovi u računalu
Ivan Miličić
U radu su opisane vrste računalne logike: kombinacijska i sekvencijalna. Kombinacijska logika odnosi se na logičke strujne krugove kojima izlazne vrijednosti ovise isključivo o trenutnim ulaznim vrijednostima. Ovakvi strujni krugovi mogu se poistovjetiti s Booleovim izrazima. Sekvencijalna logika je poopćenje kombinacijske: uz sve elemente kombinacijske logike još dodatno ima i element za pohranu podataka. Može se reći i da je to logika kod koje izlazne vrijednosti strujnih...
Strukture bilinearnih formi
Strukture bilinearnih formi
Ivana Rečić
U ovom diplomskom radu iskazuju se aksiomi koji su potrebni kako bi se preslikavanje definiralo kao bilinearna forma te se obrađuju tri glavne vrste bilinearnih formi, a to su simetrične, hermitske i alternirajuće. U uvodnom dijelu se nalazi kraći prikaz definicija i rezultata koji su važni za temu rada te nešto više o uređenim poljima. U dijelu o simetričnim formama definiraju se ortogonalne baze te dijagonalizibilna matrica i ti se pojmovi povezuju sa simetričnom formom. Osim...
Strukturna teorija za normalne operatore
Strukturna teorija za normalne operatore
Karla Mercvajler
U ovom radu se bavimo pitanjem kada je operator na unitarnom prostoru V dijagonalizabilan. Prvo uvodimo pojam adjungiranog operatora te to koristimo da bi definirali normalne operatore, a to su oni za koje operator i njegov adjungirani operator komutiraju. Zatim dokazujemo Strukturni teorem za normalne operatore koji tvrdi da su normalni operatori unitarno dijagonalizabilni s obzirom na ortonormiranu bazu i formuliramo njegov matrični zapis. Nadalje, definiramo ortogonalnu projekciju i...
Sukladnost i sličnost u srednjoškolskoj nastavi matematike
Sukladnost i sličnost u srednjoškolskoj nastavi matematike
Sanja Čuljak
Cilj ovog diplomskog rada je bio usporediti srednjoškolske matematičke udžbenike koji u svom sadržaju obraduju Sukladnost i sličnost trokuta, i to sa naglaskom na udžbenike prije i poslije novog kurikuluma. Izgledno je da novi udžbenici pružaju puno više motivacijskih primjera i zadataka iz svakodnevnog života. Svaki novi udžbenik počinje s nekom motivacijskom pričom kako bi se učenici motivirali za daljnji rad. Nakon uvodnog dijela, dio koji se obraduje je obilno...

Paginacija