Paginacija

Euklidov algoritam
Euklidov algoritam
Dragana Blagojević
Algoritam je metoda za rješavanje nekog problema. U ovom radu bavit ćemo se Euklidovim algoritmom koji se koristi za pronalaženje najvećeg zajedničkog djelitelja, a iznimnu važnost ima u teoriji brojeva. Osim njega, još ćemo opisati Kineski teorem o ostacima i Fermatov teorem te njihove primjene. Jedna od najzanimljivijih primjena teorije brojeva u posljednjim desetljećima je njezina primjena u kriptografiji. Najpoznatiji kriptosustav s javnim ključem je RSA kriptosustav te ćemo...
Euklidov algoritam i primjene
Euklidov algoritam i primjene
Maja Rengel
U ovom završnom radu bavit ćemo se promatranjem Euklidova algoritma i nekih njegovih primjena. Najprije ćemo uvesti pojmove i neke važne tvrdnje vezane uz djeljivost, doći do algoritma te pokazati primjenu na traženje najvećeg zajedničkog djelitelja danih brojeva. Nakon toga ćemo promatrati primjenu algoritma na još neke strukture. U prvom ćemo se poglavlju baviti detaljnijim proučavanjem najvećih zajedničkih djelitelja dvaju brojeva nakon čega slijedi uvođenje Euklidova...
Euler-Maruyama metoda za rješavanje stohastičkih diferencijalnih jednadžbi uz implementaciju u Pythonu
Euler-Maruyama metoda za rješavanje stohastičkih diferencijalnih jednadžbi uz implementaciju u Pythonu
Dunja Markulak
U ovom radu definiramo stohastičke diferencijalne jednadžbe (SDJ) i dajemo kratak pregled teorije vezane uz njih. Zatim definiramo procese: geometrijsko Brownovo gibanje i Ornstein-Uhlenbeckov proces, koje kasnije koristimo kao primjere. Glavni dio rada definira Euler-Maruyama metodu za numeričko rješavanje SDJ te pruža implementaciju u programskom jeziku Python. Također predstavljamo pseudo-likelihood metodu za procjenu parametara temeljenu na Euler-Maruyama metodi. Na kraju je...
Eulerova diferencijalna jednadžba
Eulerova diferencijalna jednadžba
Robert Ledenčan
U ovom radu upoznat ćemo se sa Eulerovom diferencijalnom jednadžbom. Ova se jednadžba često pojavljuje u raznim granama znanosti poput fizike, inženjerstva i računalne znanosti. Primjerice, pojavljuje se u analizi quicksort i stabla pretraživanja te u rješavanju Laplaceove jednadžbe u polarnim koordinatama. S obzirom da Eulerova jednadžba pripada linearnim diferencijalnim jednadžbama n-tog reda, u radućemo definirati osnovne pojmove i iskazati teoreme vezane za sustave običnih...
Eulerova funkcija
Eulerova funkcija
Andrea Behin
U ovom radu obradit ćemo Eulerovu funkciju i ukratko nešto reći o L. Euleru, matematičaru po kojemu je ta funkcija dobila ime. Definirat ćemo što je ta funkcija, navesti osnovna svojstva i neke ocjene te na primjerima pokazati kako se računa vrijednost te funkcije. Nadalje, navest ćemo primjene Eulerove funkcije i probleme usko vezane uz nju. Dokazat ćemo Eulerov teorem te također navesti njegove primjene.
Eulerove kružnice
Eulerove kružnice
Andrijana Blažević
U ovom radu proučavana je jedna kružnica pridružena trokutu. Kružnica na kojoj leže polovišta stranica trokuta, nožišta visina te polovišta dužina kojima je jedna krajnja točka vrh trokuta, a druga ortocentar trokuta poznata je kao Eulerova kružnica ili kružnica devet točaka. Važna svojstva ove kružnice su istražena. Dokazana je i tvrdnja koja povezuje Eulerovu kružnicu, trokutu upisanu kružnicu i trokutu pripisane kružnice, poznati Feuerbachov teorem.
Europska call i put opcija na financijskom tržištu u diskretnom vremenu
Europska call i put opcija na financijskom tržištu u diskretnom vremenu
Gita Pejović
Svrha ovog rada je predstaviti europske call i put opcije u diskretnom vremenu na financijskom tržištu. Za početak u prvom poglavlju definirani su temeljni pojmovi vezani za financijsko tržište i financijske instrumente koji su glavni alat trgovanja na financijskom tržištu. Nadalje objašnjena je osnovna podjela financijskih instrumenta na osnovne i izvedene. U drugom poglavlju se obrađuju općenite karakteristike najfleksibilnije vrste izvedenica, a to su opcije. Sljedeće poglavlje...
Faktorizacija u Z [x]
Faktorizacija u Z [x]
Mirna Repić
Tema ovog rada je faktorizacija polinoma u Z[x]. Polinomi su matematički izrazi koji sadrže varijable i konstante povezane računskim operacijama zbrajanja, oduzimanja i množenja, te nenegativnih cijelobrojnih potencija. Pokazat ćemo da postupak faktorizacije u Q[x] polinoma iz Z[x] završava u konačno mnogo koraka, kao i dokaz da je polinom ireducibilan u Q[x]. Iznijet ćemo dvije ideje koje će nam pomoći učiniti postupak faktorizacije polinoma izvedivijim. Najprije ćemo...
Faktorska analiza u kreditnom skoriranju
Faktorska analiza u kreditnom skoriranju
Lucija Ivanec
Ovaj diplomski rad sadrži dva dijela, najprije teorijski dio u kojem se objašnjava faktorska analiza i kreditno skoriranje. Drugi je dio empirijski na kojem se na reprezentativnom uzorku podataka malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj napravljena faktorska analiza. Opisano je kako pronaći broj faktora, rotacija faktora te na kraju i sami faktori. Slijedi skorirani model dobiven na podacima metodom logističke regresije i kvantitativna validacija modela
Fermatovi brojevi
Fermatovi brojevi
Antonija Sedlar
U ovom radu se bavimo Fermatovim brojevima, svojstvima prostih i složenih Fermatovih brojeva, njihovom geometrijskom interpretacijom te osnovnim alatima za razumijevanje navedenih svojstava.
Fibonaccijevi i Lucasovi brojevi
Fibonaccijevi i Lucasovi brojevi
Ivona Zirdum
U ovom diplomskom radu dan je uvod u Fibonaccijeve i Lucasove brojeve. U prvom dijelu rada definirali smo Fibonaccijeve i Lucasove brojeve, dokazali različite identitete koji vrijede za Fibonaccijeve brojeve, neke koji vrijede za Lucasove brojeve i neke koji su poveznica između Lucasovih i Fibonaccijevih brojeva. U drugom dijelu rada nabrojana su još neka svojstva ovih brojeva i opisana je njihova veza s Pascalovim trokutom. U trećem dijelu navedene su primjene Fibonaccijevih...
Formativno vrednovanje u nastavi matematike
Formativno vrednovanje u nastavi matematike
Ivana Matišić
Školovanje je neizostavni dio života svakoga čovjeka. Uspješni odgojno - obrazovni sustav se osim na kvalitetnom učenju i poučavanju temelji i na razvoju kompetencija koje su prepoznate kao ciljevi matematičkoga obrazovanja. U takvom sustavu, učenik je središnji sudionik odgojno - obrazovnoga procesa u kojem je naglašena njegova aktivna uloga u procesu učenja te pozitivno i poticajno okruženje u kojem će razvijati sve svoje potencijale. Ovim radom definirat će se...

Paginacija