Pages

Greenov teorem i primjene
Greenov teorem i primjene
Marina Halgaš
U okviru ovog završnog rada bavit ćemo se Greenovim teoremom i njegovim primjenama. Da bismo došli do samog teorema, ukratko smo naveli i ponovili osnovne pojmove. Najprije smo definirali krivuljne integrale. Nakon iskaza Greenovog teorema, proveli smo njegov dokaz za neke specijalne slučajeve. Zatim smo se dotaknuli najbitnijih pojmova o plohama. Uz Greenov teorem, predstavljen je i teorem o divergenciji te Stokesov teorem kao njegov općenitiji slučaj. Na kraju, u razmatranju...
Grupiranje podataka
Grupiranje podataka
Ana Habijanić
Cilj ovog rada je upoznavanje s tehnikama grupiranja podataka. Grupiranje podataka je proces u kojem od grupe različitih objekata stvaramo klastere sličnih objekata. Postoje različite vrste grupiranja, ovisno o podatcima s kojima radimo. Četiri glavne vrste su: particijsko i hijerarhijsko grupiranje te grupiranje temeljeno na gustoći ili mreži podataka. Particijsko grupiranje grupira podatke u klastere koje čine slični podatci. Najznačajniji algoritam ove skupine je algoritam...
Hash tablice
Hash tablice
Duje Slavić
U ovom završnom radu ćemo se upoznati s hash tablicama i hash funkcijama. Proučiti ćemo neka rješenja problema koji se javljaju prilikom korištenja hash tablica, kao i neke metode modeliranja hash funkcija. Na kraju ćemo na jednostavnom primjeru demostrirati korištenje hash tablice u pythonu.
Helikodalne plohe
Helikodalne plohe
Matija Šoštarić
U ovome radu promatrat ćemo plohe koje nastaju helikoidalnim gibanjem tzv. helikoidalne plohe. Helikoidalno gibanje sastoji se od istovremene translacije u smjeru nekog pravca i rotacije oko istog pravca. Osim u diferencijalnoj geometriji, helikoidalne plohe nalazimo posvuda oko nas. Medicina, mehanika i brodogradnja samo su neka zanimanja koja se svakodnevno susreću sa helikoidalnim plohama te helikoidalnim gibanjem. Formule koje ćemo navesti vrlo važnu ulogu imaju u svakodnevnim...
Hermite - Hadamardova nejednakost
Hermite - Hadamardova nejednakost
Matej Maglić
U ovom završnom radu upoznat ćemo se s Hermite-Hadamardovom nejednakošću za konveksne funkcije. Povezat ćemo konveksne funkcije s raznim klasama funkcija. Kroz cijeli rad bavit ćemo se generalizacijom Hermite-Hadamardove nejednakosti na nekoliko klasa funkcija. U zadnjem dijelu rada naglasak će biti na primjenama te nejednakosti u raznim područjima matematike.
Hermitski adjungirani operator
Hermitski adjungirani operator
Ivana Žagar
U ovom radu biti će riječ o hermitski adjungiranom operatoru. Kako bismo ga opisali, prvo ćemo definirati operatore općenito i reći kada su oni linearni te navesti njihova svojstva. Također, definirat ćemo unitarni prostor te nakon toga navesti i dokazati teorem o reprezentaciji linearnog funkcionala. Zatim ćemo pozornost posvetiti hermitski adjungiranom operatoru. Navest ćemo što više svojstava vezanih uz njega te ćemo prikazati njegov matrični zapis, a na samom kraju...
Hermitski operatori
Hermitski operatori
Jasmina Knežević
Tema ovog završnog rada su hermitski operatori. Hermitski operator je linearni operator koji je jednak svom hermitski adjungiranom operatoru, odnosno operatoru koji se dobiva transponiranjem i kompleksno konjugiranjem tog linearnog operatora. U radu su objašnjena važna svojstva hermitskih operatora, definirana je hermitska matrica te je naveden bitan teorem o dijagonalizaciji hermitske matrice.
Hessenbergova, bidijagonalna i tridijagonalna dekompozicija
Hessenbergova, bidijagonalna i tridijagonalna dekompozicija
Mateja Dujček
Tema ovoga rada su matrice i različite dekompozicije matrica. Dekompozicija matrica je postupak kojim se složena matrica razvija kao produkt više složenih matrica kako bi se olakšala analiza ili rješavanje matematičkih problema. Rad se sastoji od tri dijela. U prvom djelu definirati ćemo Hessenbergovu dekompoziciju te navesti neka njezina svojstva. U drugom dijelu upoznati ćemo se sa tridijagonalnom dekompozicijom i njezinim svojstvima. U posljednjem dijelu definirati ćemo...
Hestonov model
Hestonov model
Zlatko Trstenjak
Tema ovog rada je modeliranje cijene dionica Hestonovim modelom te određivanje poštene premije za Europske opcije. U prvom dijelu rada predstavljena je obrađena je osnovna teorija za modeliranje cijene dionica te je predstavljen Black-Scholes-Mertonov model. U drugom dijelu rada prikazana je potreba za modelima stohastičke volatilnosti te je posebno obrađen Hestonov model. Posljednji dio rada sastoji se od numeričke implementacije rezultata iz prethodnih dijelova, uključujući...
Hijerarhijsko odlučivanje pomoću AHP metode
Hijerarhijsko odlučivanje pomoću AHP metode
Želimir Piljić
Rad se temelji na osnovnim rezultatima Thomasa L. Saatyja iz područja teorije odlučivanja. Predstavljena je potrebna teorijska podloga AHP metode kao i osnovni rezultati i njihovi dokazi koji su potrebni za njenu praktičnu upotrebu. U radu je obrađena, kao jedna od mogućih, metoda svojstvenog vektora. Za praktično rješavanje navedenom metodom uvedena je metoda potencija za numerički izračun svojstvenog vektora i svojstvene vrijednosti. Nakon što su ostvarene sve pretpostavke, u...
Hilbertov teorem o nulama
Hilbertov teorem o nulama
Katarina Sesar
Teme istražene u ovom radu spadaju u domenu komutativne algebre, obuhvaćajući i aspekte homološke algebre. Komutativna algebra čvrsto je povezana s algebarskom geometrijom, što predstavlja motivaciju za razvoj određenih koncepata unutar komutativne algebre. Osim toga, ovo je područje gdje se rezultati dobiveni proučavanjem tih koncepata mogu primijeniti u praksi. Iako su odnosi između geometrijskih objekata i matematičkih jednadžbi koje ih opisuju proučavani tijekom stoljeća,...
Hipergeometrijske funkcije
Hipergeometrijske funkcije
Aleksandra Bijelić
U ovom radu definirali smo opći oblik hipergeometrijske funkcije te se bliže upoznali s nekim specijalnim funkcijama kao što su generalizirane hipergeometrijske funkcije, Gaussova hipergeometrijska funkcija i konfluentna hipergeometrijska funkcija. Iskazali smo i dokazali konvergenciju generalizirane i Gaussove hipergeometrijske funkcije te integralnu reprezentaciju Gaussove funkcije. Pored generalizirane i Gaussove funkcije za koju vrijedi da je \(p\leqq q+1\), proučili smo i...

Pages