Pages

Horadamovi polinomi
Horadamovi polinomi
Iva Pribisalić
U ovom radu upoznat ćemo se s polinomima zadanim rekurzivnim formulama. Navest ćemo nekoliko vrsta takvih polinoma te objasniti Binetovu formulu vezanu uz Fibonaccijeve polinome. Detaljnije ćemo obraditi dvije vrste polinoma, Pellove i Pell-Lucasove. Opisat ćemo njihova svojstva i grafički prikazati neke od polinoma. Osim Pell-Lucasovih, obradit ćemo i općenitiju vrstu, k-Pell-Lucasove polinome. Proučit ćemo pripadne matrične zapise te konvoluciju polinoma. Konačno, dokazat ćemo...
IKT i nastava matematike
IKT i nastava matematike
Ana Derner
Sam početak ovog rada donosi kratki povijesni pregled pomagala koja su pridonijela lakšem razumijevanju matematike. Među njima navode se i ona koja se i dan danas koriste. Nakon toga, osvrćemo se na kurikulum međupredmetne teme Upotreba informacijske i komunikacijske tehnologije. Navode se njegove sastavnice i ciljevi. Zatim se kreće u veliku potragu za riječi "tehnologija" u kurikulumu nastavnog predmeta Matematike. U sklopu podnaslova Tehnologija u nastavi matematike daju se...
Identifikacija krivulja drugog reda
Identifikacija krivulja drugog reda
Lucija Sipl
Tema ovog završnog rada su krivulje drugog reda te njihova identifikacija pomoću kvadratnih formi. Za svaku osnovnu krivulju drugog reda dana je definicija te osnovna svojstva. Glavni dio ovog završnog rada je identifikacija osnovnih krivulja (elipse, hiperbole i parabole) i taj dio je popraćen primjerima s detaljnim rješenjima i grafičkim prikazima. Grafički prikazi su dobiveni u programu dinamične geometrije GeoGebra. Na kraju rada dani su i primjeri specijalnih slučajeva koji se...
Identifikacijske sheme i osobna autentikacija
Identifikacijske sheme i osobna autentikacija
Bojan Ugrica
Identifikacija nam je potrebna zbog sprječavanja krađe identiteta kod razmjene podataka na daljinu. U radu smo naveli nekoliko različitih identifikacijskih shema kao što su Schnorrova, Okamotova i Guillou-Quisquaterova. Također opisali smo potpunost i zvučnost identifikacijske sheme što nam je bilo potrebno za dokaz idetifikacijske sheme bez znanja. Svaka identifikacijska shema ima svoju pouzdanost koja je u radu prikazana pomoću vjerojatnosti da se prevarant upješno lažno predstavi.
Igrifikacija u nastavi matematike
Igrifikacija u nastavi matematike
Josipa Milec
U ovom radu opisan je razvoj didaktičkih igara kroz povijest, oblici i primjena te važnost upotrebe igre u nastavi matematike. Kroz igru, djecu se motivira za rad, potiče se njihova kreativnost i suradnja. Opisani su najvažniji dijelovi didaktičke igre, njena okolina, cilj, postupak te pravila. Važno je naglasiti da prije izbora didaktičkih igara u nastavi matematike, moramo prvo odrediti obrazovni cilj koji želimo postići tom igrom, razmotriti njenu prikladnost za učenike i,...
Implementacija okvira za izradu neuronskih mreža na Cuda platformi
Implementacija okvira za izradu neuronskih mreža na Cuda platformi
Branimir Brekalo
U ovom ćemo radu pokazat kako je moguće implementirati okvir za izradu neuronskih mreža na CUDA platformi i u okviru rada implementirati proizvoljnu mrežu i testirati ju. Najprije ćemo se upoznati sa osnovnom arhitekturom grafičkih kartica i CUDA platformom. Nakon toga pokazat ćemo sve potrebne korake za implementaciju neuronskih mreža, komentirajući njihovu primjenu i razlog implementacije.
Indeksi snage u sustavu glasovanja da-ne
Indeksi snage u sustavu glasovanja da-ne
Marija Šarić
Upoznali smo se sa kvantitativnim mjerilima političke snage u sustavu glasovanja da-ne i njenim utjecajima na konačni rezultat glasovanja. Iskazali smo kvantitativna mjerila političke snage pomoću četiri rezultata, a to su Shapley-Shubik, Banzhaf, Johnston i Deegan-Packel indeks snage, koje smo prikazali pomoću primjera. Pristupanjem novih članica koaliciji iskazali smo paradoks novih članova, gdje nam se čini da indeks snaga treba biti manji, a zapravo je veći. Na primjeru...
Infrastruktura javnog ključa
Infrastruktura javnog ključa
Slaven Viljevac
U ovom radu bavili smo se infrastrukturom javnog ključa u oznaci PKI. Pogledali smo neke bitnije dijelove od kojih se PKI sastoji i ukratko ih opisali. Nakon toga, pogledali smo jedan protokol koji se koristi u praksi, a to je SSL protokol kojega smo ilustrirali na primjeru. Objasnili smo pojam certifikata koji je građevna jedinica PKI-ja i uz to dali primjer ceritfikata. Opisali smo model koji daje jasna pravila koja određuju način na koji će se graditi put certifikata, a to je...
Interpolacija
Interpolacija
Kristina Martić
Tema ovog rada je interpolacija. U uvodnom dijelu upoznat ćemo se s problemom interpolacije te definirati važne pojmove koje vežemo uz interpolaciju. Također ćemo proučiti vrste interpolacijskih polinoma, a nakon toga ćemo pokazati primjerima kako ih odrediti.
Invarijantni potprostori na realnim vektorskim prostorima
Invarijantni potprostori na realnim vektorskim prostorima
Martina Šarić
U ovom završnom radu u prva tri poglavlja prisjetiti ćemo se linearnih preslikavanja na konačno dimenzionalnim vektorskim prostorima , značajnih svojstvenih vrijednosti i svojstvenih vektora operatora. Denirati ćemo invarijantne potprostore i objasniti njihovo značenje te ćemo radi lakšeg razumijevanja napraviti nekoliko primjera, a tada ćemo u četvrtom poglavlju pojasniti primjenu polinoma operatora. Matrični zapis operatora nam olakšava prikupiti informacije o njegovom...
Inverzija u ravnini i primjene
Inverzija u ravnini i primjene
Marinela Bockovac
Inverzija je transformacija ravnine odredena s čvrstom točkom S koju nazivamo centar inverzije i pozitivnim realnim brojem c kojeg nazivamo konstanta inverzije. Svaka točka na kružnici polumjera \(r{_{s}}= \sqrt{c}\) sa središtem u točki S inverzijom se preslika sama u sebe, stoga možemo reći da je inverzija jednoznačno određena kružnicom \(k(s,r{_{s}})\) koju nazivamo kružnica inverzije. Inverzija je transformacija ravnine koja skup pravaca i kružnica preslikava u...
Istraživačka nastava matematike
Istraživačka nastava matematike
Vedrana Solar
Suvremena nastava matematike stavlja važnost na samostalnost i aktivnost učenika stoga se današnja nastava matematike sve više okreće istraživačkoj nastavi. U ovom radu je opisano što smatramo kada kažemo istraživačka nastava, što čini osnovu takvog oblika nastave te koji oblik zadataka potiče istraživanje. Istaknuta je uloga nastavnika kao vođe, moderatora te organizatora procesa istraživanja u nastavi. Postavljanje pitanja je ključno kao pokretač istraživačkog...

Pages