Paginacija

Monoalfabetske supstitucijske šifre
Monoalfabetske supstitucijske šifre
Lea Božić
U ovom radu bavili smo se analizom monoalfabetskih supstitucijskih šifri. Najprije smo naveli definicije i rezultate iz algebre i teorije brojeva što je potrebno kako bi se uspješno pratio sadržaj rada. Definirali smo monoalfabetske supstitucijske šifre te na primjerima pokazali šifriranje i dešifriranje teksta korištenjem raznim tipovima šifri. Naveli smo neke inačice monoalfabetskih šifri kao što su hebrejska, Cezarova, afina, pigpen šifra te Polybiusov kvadrat. Svaku od...
Monte Carlo Markovljevi lanci
Monte Carlo Markovljevi lanci
Marija Kristina Bradvica
Monte Carlo simulacije naziv su za numeričku metodu rješavanja matematičkih problema na način da se generira velik broj realizacija slučajnih varijabli. Primjenu su pronašle u problemima koji se mogu svesti na aproksimiranje integrala. Metoda Monte Carlo Markovljevih lanca postupak je kojim se simuliraju uzorci iz zadane distribucije. Pri tome se konstruira ergodski Markovljev lanac tako što se u svakoj iteraciji MCMC algoritma odabire neki parametar i ukoliko je on "bolji" od ...
Monte Carlo metode
Monte Carlo metode
Mia Budetić
Monte Carlo metode su bilo koji matematički modeli i algoritmi čija je glavna značajka korištenje velikog broja slučajnih brojeva koji se simuliraju nasumičnim uzorkovanjem. Izuzetno su prikladne za rješavanje širokog spektra složenih problema u različitim poljima znanosti. U prvom dijelu rada opisani su načini generiranja realizacija nizova nezavisnih slučajnih varijabli, čija se kvaliteta ispituje statističkim testovima. Drugim dijelom dan je uvid u dvije različite metode...
Mooreovi grafovi
Mooreovi grafovi
David Komesarović
Mooreovi grafovi su vrlo rijetka klasa grafova s vrlo zanimljivim svojstvima. To su ekstremalni grafovi, tj. grafovi s ekstremalnim svojstvima: za zadani najveći stupanj i dijametar imaju najveći mogući broj vrhova. Mooreovih grafova je tako malo da ih možemo nabrojati ”na prste”. U ovom radu su detaljno obrađena svojstva tih grafova, a posebno je analiziran Mooreov graf tipa (3, 2) ili Petersenov graf. Njegova posebnost je u tome što se često pojavljuje kao kontraprimjer kod...
Motivacija u nastavi matematike
Motivacija u nastavi matematike
Maja Petković
Jedan od glavnih problema sa kojima se nastavnici susreću u svom radu je manjak motivacije kod učenika. Taj je problem najizraženiji kada je u pitanju matematika jer njezino učenje zahtijeva kontinuiran rad i razumijevanje. Demotiviranim učenicima to predstavlja prevelik napor, pa jednostavno zanemariju matematiku što na kraju rezultira neusvojenim znanjem i lošim ocjenama. U ovom radu su dani savjeti za povećanje motivacije i sprječavanje demotivacije učenika na nastavi...
Multinomna logistička regresija u kreditnom skoringu
Multinomna logistička regresija u kreditnom skoringu
Zana Andabaka
Jedna od metoda kvantitativne kreditne analize je logistička regresija kojom se klijent svrštava u jednu od dvije kategorije, u dobre ili loše. Podaci o srednjim klijentima, iako postoje u bazi klijenata svake banke, uglavnom su isključeni u procesu kreditnog skoringa. Mnoge studije do sada nisu pokazale značajnost upotrebe srednjih klijenata pri kreiranju kredit skoring modela, uglavnom zbog toga sto je slabija granica među definicijama dobrih, srednjih i loših, te su konačne...
NP-potpuni problemi
NP-potpuni problemi
Josip Petrović
Ovaj rad se bavi teorijom računarstva. Najprije se upoznajemo s jednostavnijim modelima računanja: konačnim i potisnim automatom. Nakon toga definiramo Turingov stroj koji predstavlja opći model računanja kao i njegovu nedeterminističku verziju. Zatim definiramo vremensku složenost i upoznajemo se sa klasama P i NP te uz pomoć njih i vremenski polinomijalne redukcije definiramo NP-potpunost. Centralni dio ovog rada se odnosi na dokaz da je problem ispunjivosti (SAT) NP-potpun, a na...
Napadi na RSA kriptosustav s malim tajnim
eksponentom
Napadi na RSA kriptosustav s malim tajnim eksponentom
Monika Jović
U ovom radu predstavljeni su rizici RSA kriptosustava sa malim tajnim eksponentom. Rad se sastoji od tri cjeline. Prvi dio sadrži matematičku osnovu potrebnu za razumijevanje teme diplomskog rada. U sklopu drugog dijela dana je teorijska osnova za shvaćanje RSA kriptosustava, prvog kriptosustava s javnim ključem, kao i sama implementacija RSA kriptosustava. Također, u ovom dijelu opisana je sigurnost RSA kriptosustava te potencijalni rizici. Posljedni dio sadži neke od napada na RSA...
Napoleonov teorem
Napoleonov teorem
Iva Marović
U ovom radu razmatrat ćemo Napoleonov teorem. Ukratko ćemo se upoznati s poviješću ovog teorema i navesti nekoliko dokaza ove poznate tvrdnje. Najprije ćemo se susresti s trigonometrijskim dokazom, zatim dokazom pomoću kompleksnih brojeva. Na kraju ćemo navesti i planimetrijski dokaz ove tvrdnje.
Napredni algoritmi u natjecateljskom programiranju
Napredni algoritmi u natjecateljskom programiranju
Karlo Iletić
U ovom radu ćemo opisati tri naprednija algoritma koja se pojavljuju u natjecateljskom programiranju. Za svaki od algoritama ćemo dati primjer zadatka sa natjecanja na kojem ćemo demonstrirati kako riješiti zadatak koristeći taj algoritam.
Napredni grafički paketi u R-u
Napredni grafički paketi u R-u
Antonija Sedlar
Ovaj rad se bavi grafičkim prikazivanjem podataka u programskom jeziku R-u korištenjem naprednih paketa vizualizacije s naglaskom na paket ggplot2. U radu će se obraditi gramatika grafova te generiranje osnovnih tipova grafova. Također, proći će se kroz sve komponente grafa. Dotaknut će se zanimljivih i korisnih funkcija i njihovih atributa za maninipuliranje svakog segmenta grafa.
Neeuklidska geometrija
Neeuklidska geometrija
Ivana Lukanović
U ovom radu pobliže se upoznajemo s neeuklidskom geometrijom, odnosno jednim njenim dijelom - hiperboličkom geometrijom kao geometrijom suprotnom od euklidske. Prvo poglavlje prikazuje postulat o paralelama koji postaje glavnim zanimanjem brojnih matematičara kroz povijest. Sama neintuitivnost ovog postulata dovodi do brojnih neočekivanih rezultata te naposlijetku i do nastanka nove neeuklidske geometrije. Pokazuje se da je nova geometrija jednako valjana kao i euklidska, no...

Paginacija