Paginacija

Modalna logika
Modalna logika
Irena Barišić
U ovom završnom radu bavimo se pročavanjem modalne logike koja nastaje kao prširenje klasiče logike. Više nas ne zanima samo tvrdnja 'A je istina' nego tvrdnje poput 'A je moguće' i 'A je nužno'.Čitatelj će se upoznati sa razvojem modalne logike kroz povijest te osnovnim denicijama kao sto su K modalni sustav i Kripkeov okvir. Navest ćemo primjere, dokaze i interpretaciju nekih ekvivalentnih tvrdnji. U trećem poglavlju ćemo se upoznati sa semantikom mogućih svjetova te...
Model difuzije s primjerima
Model difuzije s primjerima
Marija Magdalena Ivanković
U ovom diplomskom radu upoznali smo se s procesom difuzija. U prvom poglavlju smo definirali stohastičke diferencijalne jednadžbe. Krenuli smo od Riemannovog integrala, definirali Riemann-Stieltjesov integral nakon čega smo došli do Itôvog integrala, Itôve formule i važnijih svojstava za razumijevanje koncepta stohastičkih diferencijalnih jednadžbi. U drugom poglavlju, koji je i glavni dio rada detaljnije smo razradili difuzije. Definirali smo difuzije preko stohastičkih...
Modeli doživljenja i tablice smrtnosti u osiguranju
Modeli doživljenja i tablice smrtnosti u osiguranju
Iva Barunčić
U ovom radu obrađujemo temu životnih osiguranja, koja su danas od sve većeg značaja, kako za pojedinca, tako i za društvo općenito. Na početku ovoga rada napravili smo uvod u životna osiguranja i analizirali smrtnost, a nakon toga izložili smo osnovne činjenice o strukturi životnih tablica. Sve to bilo je potrebno kako bismo u centralnom dijelu rada izveli formule za neto premije osnovnih oblika životnih osiguranja. Tu podrazumijevamo osiguranje dožzivljenja, životne rente...
Modeli otplate zajma
Modeli otplate zajma
Sanja Pešorda
U svakodnevnom životu često se susrećemo s pojmovima zajma i kredita. Zbog manjka financijskih sredstava ljudi i poduzeća posuđuju novac najčešće od banaka, ali također i od drugih financijskih institucija. Kredit je novac koji davatelj kredita (vjerovnik) daje na korištenje korisniku kredita (dužniku), sa ili bez namjene, a koji je korisnik kredita obvezan vratiti uz ugovorenu kamatu u određenom roku. U radu smo se najprije upoznali s osnovnim pojmovima kamatnog računa i...
Modeli rizika u neživotnom osiguranju i reosiguranju
Modeli rizika u neživotnom osiguranju i reosiguranju
Matea Spajić
U ovom radu je opisan način poslovanja osiguravajućeg društva. Za početak je objašnjeno s kojim rizicima se susreće osiguravajuće društvo i na koji način ih dijeli. Nadalje, opisan je Cramer-Lundbergov model, način računanja vjerojatnost propasti te kako pomoću Lundbergovog koeficijenta utjecati na nju. U drugom dijelu rada se opisuje reosiguranje, tj. postupak kojim se osiguravajuće društvo osigurava. Navodi se raspodjela reosigurateljnih ugovora te opisivanje ugovora...
Modeliranje
Modeliranje
Darija Apatić
Cilj ovog diplomskog rada je upoznavanje s procesom modeliranja s naglaskom na primjenu matematičkog modeliranja u nastavi. U radu smo se bavili modeliranjem u osnovnoj, a potom u srednjoj školi. Na početku smo naveli i objasnili četiri pristupa matematičkom modeliranju te dali primjere za svaki od pristupa. Potom smo se fokusirali na osnovnoškolsko modeliranje. Najprije smo ukratko opisali sam postupak modeliranja, a potom naveli razne primjere. Budući su navedene aktivnosti...
Modeliranje financijskih instrumenata
Modeliranje financijskih instrumenata
Juraj Botkuljak
Ovaj rad nastoji dati teorijski pregled kvantitativnih i kvalitativnih modela korištenih pri modeliranju cijena vrijednosnica na financijskim tržištima, s naglaskom na modele koji se zasnivaju na geometrijskom Brownovom gibanju i hipotezi učinkovitih tržišta. U okviru analize, cilj je za uvedene modele (stvarne i ilustrativne) identificirati specifična svojstva koja potencijalno mogu služiti kao teorijska osnova za razvoj konkretnih metoda optimizacije investicijskih portfelja....
Modeliranje koncentracije peludi ambrozije vektorskim autoregresivnim modelom
Modeliranje koncentracije peludi ambrozije vektorskim autoregresivnim modelom
Marinela Knežević
U ovom radu su predstavljeni osnovni pojmovi, svojstva i rezultati analize vremenskih nizova. Navedeni su modeli za stacionarne i nestacionarne jednodimenzionalne vremenske nizove - procesi pomičnih prosjeka (MA), autoregresivni procesi (AR), autoregresivni (integrirani) procesi pomičnih prosjeka (ARMA i ARIMA) te sezonalni autoregresivni (integrirani) procesi pomičnih prosjeka (SARMA i SARIMA). Pokazani su i neki primjeri takvih procesa. Od modela za višedimenzionalne vremenske...
Modeliranje odljeva igrača u online klađenjima primjenom neuronskih mreža i logističke regresije
Modeliranje odljeva igrača u online klađenjima primjenom neuronskih mreža i logističke regresije
Martina Crnobrnja
Online tržište igara na sreću vrlo je profitabilno. Zbog velike konkurentnosti važno je efektivno zadržati klijente. Svrha predikcije odljeva klijenata je na temelju ponašanja u prošlosti identificirati klijente koji će s velikom vjerojatnošću prestati s klađenjem kod priredivaća igara na sreću. Cilj rada je usporediti modeliranje odljeva neuronskom mrežom s prihvaćenim statističkim modelom logističke regresije. U prvom dijelu rada objašnjene su struktura i učenje...
Modeliranje pomoću linearne, kvadratne, eksponencijalne i logaritamske funkcije
Modeliranje pomoću linearne, kvadratne, eksponencijalne i logaritamske funkcije
Mihaela Lovrenčić
Jedan od temeljnih matematičkih pojmova je pojam funkcije koji je značajan unutar same matematike, ali i u njezinoj primjeni. U ovom diplomskom radu posebno se obrađuju četiri elementarne funkcije, to su linearna, kvadratna, eksponencijalna i logaritamska funkcija. Svaka od njih obrađena je na način na koji se učenici u srednjoj školi susreću s istom. Pri tome je za svaku od njih navedena definicija i osnovna svojstva. Osim toga, za svaku od njih dani su i razni primjeri iz...
Modeliranje rasta poduzeća u Hrvatskoj: analiza panel podataka
Modeliranje rasta poduzeća u Hrvatskoj: analiza panel podataka
Andrijana Blažević
U ovom radu stražujemo vezu između rizika insolventnosti i rasta za hrvatske tvrtke koristeći panel podatke. U prvom dijelu definirani su različiti modeli primjenjivi na panel strukturu, kao i logistička regresija koja je korištena za modeliranje insolventnosti. Objašnjeni su i statistički testovi korišteni za odabir najadekvatnijeg modela. Drugi dio prikazuje primjenu panel podataka u ekonomiji. Cjelokupno modeliranje rađeno je programom R.
Modeliranje rasta prihoda od prodaje iz panel podataka
Modeliranje rasta prihoda od prodaje iz panel podataka
Filip Vašarević
U radu smo predstavili posebnu strukturu podataka koju nazivamo panel podaci. Upoznali smo se s modelima koji se primjenjuju na takve podatke, njihovim pretpostavkama te procijeniteljima uz pomoć kojih dobivamo koeficijente svakog modela. Obradili smo teorijsku pozadinu najvažnijih statističkih testova koji služe za usmjeravanje pri modeliranju i ispitivanju ispravnosti pojedinog modela. Objasnili smo rast poduzeća temeljen na prihodu od prodaje što je vrlo zanimljivo za ekonomska...

Paginacija