Pages

Redovi realnih brojeva
Redovi realnih brojeva
Iva Brkić
Ovaj zavšni rad sadrži osnovna svojstva i rezultate koji se odnose na redove realnih brojeva. Najprije se upoznajemo sa samom definicijom niza realnih brojeva i njegovim svojstvima. To je osnova za defniranje reda realnih brojeva. Prisjetit ćemo se konvergencije (divergencije) niza. Zatim ćemo navesti neke važne kriterije konvergencije reda te primjerima ilustrirati njihovu primjenu.
Redukcija sustava drugog reda
Redukcija sustava drugog reda
Dražen Šokčević
U ovom diplomskom radu bavimo se temom redukcije sustava drugog reda algoritmom balansiranog odsijecanja. Na početku rada definiramo linearno vremenski invarijantan sustav prvog reda i funkciju prijenosa za sustav. Definirat ćemo svojstva stabilnosti, upravljivosti i osmotrivosti koja sustav mora imati kako bi se mogao reducirati algoritmom balansiranog odsijecanja. Algoritam balansiranog odsijecanja za sustave prvog reda primijenit ćemo na CD player modelu. Definirat ćemo sustave drugog...
Regresijske tehnike kao dio nadziranog učenja i Scikit-learn Python modul
Regresijske tehnike kao dio nadziranog učenja i Scikit-learn Python modul
Tomislav Mijošević
U ovom radu upoznat ćemo se s glavnim problemima nadziranog učenja: regresijom i klasifikacijom. Glavni dio ovog rada podijeljen je na dva poglavlja, pri čemu se prvo bavi regresijskim problemima, a drugo klasifikacijskim. Pokazat ćemo i objasniti konstrukcije matematičkih modela potrebnih za riješavanje ovih problema, ukazati na nedostatke osnovnih modela i pokazati način na koji te nedostatke možemo ukloniti. Na kraju rada pokazat ćemo implementaciju tih modela u programskom...
Regularno varirajuće funkcije i primjene u vjerojatnosti
Regularno varirajuće funkcije i primjene u vjerojatnosti
Tea Bastijan
U ovome radu definirali smo sporo, odnosno regularno varirajuće funkcije i naveli nekoliko primjera. Iskazali smo i dokazali njihova osnovna svojstva medu kojima su najvažniji Karamatin teorem i Karamatin Tauberovski teorem. Drugi dio rada bavi se primjenama u vjerojatnosti. Vidjeli smo nekoliko svojstava transfomacija funkcija distribucija koja dobivamo primjenom Karamatinog Tauberovskog teorema. Proučavali smo slabu konvergenciju normalizirane sume, odnosno maksimuma nezavisnih i...
Relacije i funkcije
Relacije i funkcije
Slađana Lađarević
U ovom radu bavit ćemo se relacijama i funkcijama. Najprije ćemo definirati pojam relacije te navesti primjer primjene relacija u svakodnevnom životu. Nakon toga, proučavat ćemo svojstva relacija kako teorijski, tako i praktično - kroz primjere. Fokusirat ćemo se na relacije ekvivalencije i relacije parcijalnog uređaja koje moraju zadovoljavati određena svojstva. Zatim ćemo vidjeti što mora vrijediti da bi relacija bila relacija potpunog uređaja. Kao važni pojmovi u...
Rente i životna osiguranja
Rente i životna osiguranja
Valentina Ždralović
Životno osiguranje je obaveza osiguravajućeg društva prema osiguranoj osobi. U ovom radu su prikazana osiguranja ovisna o smrti osigurane osobe, odnosno osiguranje života na određeno vrijeme, doživotno osiguranje života i mješovito osiguranje života i doživljenja. Na početku su definirani osnovni pojmovi potrebni za njihovo bolje razumijevanje i tablice smrtnosti koje se koriste prilikom ugovaranja osiguranja. Svako osiguranje je detaljno objašnjeno vremenskim prikazom i...
Reprezentacija linearnog funkcionala i hermitsko adjungiranje
Reprezentacija linearnog funkcionala i hermitsko adjungiranje
Sanja Stjepanović
Ovaj rad predstavlja teoriju koja vodi do iskaza i dokaza Teorema o reprezentaciji linearnog funkcionala pomoću kojeg ćemo uvest pojam hermitski adjungiranih operatora. U radu ćemo se prvo osvrnuti na unitarne i normirane prostore te pojmove koji se na njima definiraju kao što su okomitost vektora, ortogonalni komplement i normiranost vektora. Zatim ćemo definirati linearne operatore i, sa njima usko povezane, antilinearne operatore te proučiti njihove razlike. Nadalje, objasniti...
Rešetke i kriptografija
Rešetke i kriptografija
Matija Klarić
U ovom radu bavit ćemo se teorijom rešetki i njezinim primjenama u kriptografiji. Pojam rešetke blisko je povezan s pojmom vektorskog prostora. Bavit ćemo se i temeljnim računskim problemima traženja najkraćeg (nenul) vektora u rešetci i traženjem najbližeg vektora u rešetci nekom zadanom vektoru. Pokazat će se da veliku ulogu u uspješnom rješavanju ovih problema ima ortogonalnost baze.
Riemann - Stieltjesov integral
Riemann - Stieltjesov integral
Josip Strmečki
U radu ćemo se baviti Riemann-Stieltjesovim integralom, njegovim svojstvima i primjenama. Dovest ćemo u vezu Lebesgue-Stieltjesov i Riemann-Stieltjesov integral, kao i Riemann-Stieltjesov i Riemannov integral. Definirat cemo pojmove kao što su matematičko o čekivanje, Lebesgue- Stieltjesova mjera, disperzija, Lebesgue-Stieltjesov integral, te Lebesgueov integral kao poseban slučaj prethodno navedenog integrala. Najbitnije tvrdnje i teoreme, kao i svojstva Riemann- Stieltjesovog...
Rješavanje kongruencija
Rješavanje kongruencija
Ana Maria Pejić
U ovom završnom radu upoznat ćemo se s načinima i metodama rješavanja različitih tipova kongruencija. Na početku ćemo definirati sustave ostataka koji su nam vrlo bitni pri određivanju rješenja kongruencija. Nadalje, prikazat ćemo postupak rješavanja linearnih kongruencija, polinomijalnih kongruencija sa složenim modulima te polinomijalnih kongruencija s prostim potenciranim modulima. Navest ćemo te na primjerima primjenjivati Kineski teorem o ostatcima koji nam je koristan...
Rješavanje problema trgovačkog putnika koristeći algoritam lokalnog pretraživanja 2-opt
Rješavanje problema trgovačkog putnika koristeći algoritam lokalnog pretraživanja 2-opt
Martina Čilag
U ovom završnom radu je opisan problem trgovačkog putnika. To je problem kombinatorne optimizacije u kojem je cilj pronaći najkraću rutu koja će svaki od n gradova iz zadanog skupa posjetiti točno jednom i vratiti se u početni grad. Dodatno je objašnjena heuristička metoda lokalnog pretraživanja koja se koristi za rješavanje optimizacijskih problema. Naglasak je stavljen na algoritmu lokalnog pretraživanja poznatom pod nazivom 2-opt. Izrađen je i praktični dio rada u kojem je...
Rješavanje problema trgovačkog putnika upotrebom algoritma najbližeg susjeda
Rješavanje problema trgovačkog putnika upotrebom algoritma najbližeg susjeda
Ema Javor
U ovom završnom radu obradit ću problem trgovačkog putnika. To je je problem diskretne i kombinatorne optimizacije u kojem je cilj pronaći najkraću rutu tako da se svi dani gradovi obiđu jednom i nakon toga vrati u početni grad. Naši gradovi su prikazani pomoću koordinata, a bridovi koji ih spajaju imaju unaprijed predodređene težine koje predstavljaju udaljenost između gradova. Svrha rješenja ovog problema jest pronaći najoptimalniji, odnosno da suma težina bridova koje smo...

Pages