Pages

Algebarska metoda rješavanja konstruktivnih zadataka
Algebarska metoda rješavanja konstruktivnih zadataka
Ivana Sokić
Tema ovog rada je algebarska metoda rješavanja konstruktivnih zadataka. U prvom dijelu rada navest ćemo temeljne pojmove vezane uz konstrukcije ravnalom i šestarom. Navest ćemo metode kojima se konstruktivni zadatak može riješiti, te posebno razmatrati algebarsku metodu. Najprije ćemo razmatrati konstrukcije osnovnih izraza čije nam poznavanje olakšava konstrukciju složenijih algebarskih izraza. Posebno ćemo promatrati metode koje se koriste pri konstruiranju složenih...
Algebarska struktura grupa
Algebarska struktura grupa
Nataša Galiot
U ovom radu pisat ćemo o algebarskoj strukturi grupa. U uvodu ćemo navesti deniciju grupe, njezina osnovna svojstva te pojmove poput Abelova grupa, podgrupa, homomorzam i izomorzam grupa. Nadalje, u drugom dijelu opisat ćemo nekoliko različitih vrsta grupa počevši s normalnim i kvocijentnim grupama u sklopu kojih ćemo iskazati i dokazati Lagrangeov teorem i prvi teorem o izomorzmu. Sljedeće ćemo opisati cikličke i na kraju p-grupe uz koje vežemo i pojam Sylowljevih...
Algebra u geometriji i trigonometriji
Algebra u geometriji i trigonometriji
Ivana Jurjević
Kroz prvi dio rada odgovorili smo na pitanje "Zašto učimo algebru?", te budući da je prvi susret ključan za razvijanje pozitivnog stava o algebri, naveli smo načine uvođenja algebre u nastavu. Od samog početka učenja algebre, uz uvježbavanje manipuliranja algebarskim izrazima, važno je prikazivati razne primjere iz stvarnog života kako bi učenici shvatili kako im algebra pomaže pri rješavanju različitih problema.U drugom dijelu rada prikazali smo vezu algebre i...
Algoritamski pristupi u rješavanju rubikove kocke i implementacija Old Pochmann metode
Algoritamski pristupi u rješavanju rubikove kocke i implementacija Old Pochmann metode
Renato Dean
U radu je opisana povijest 3x3x3 Rubikove kocke, njen izgled, mehanizam i poneke zanimljivosti vezane uz nju (npr. odrzavanje natjecanja u brzom slaganju Rubikove kocke, svjetski rekordi, ostale kocke koje nisu dimenzije 3x3x3, . . .) te su navedene 3 metode slaganja (Pocetnička (Beginner) metoda, CFOP (Fridrich) metoda te Old-Pochmann metoda). Prije opisa slaganja metoda, definirana je notacija, tj. zapis pojedinih poteza na kocki te su objašnjeni pojmovi koje je potrebno razumjeti ...
Algoritmi u teoriji brojeva
Algoritmi u teoriji brojeva
Maja Antolović
U ovom završnom radu objasnit ćemo što su to algoritmi i navesti primjere. Obradit ćemo Euklidov algoritam i Kineski teorem o ostatcima te navesti algoritme vezane za njega. Objasnit ćemo razvoj u verižni razlomak i navesti algoritme vezane za kvadratne kongruencije.
Algoritmi za prepoznavanje lica
Algoritmi za prepoznavanje lica
Kristina Nikolić
U diplomskom radu opisana je primjena algoritama za prepoznavanje lica u samom po- četku razvoja algoriama i danas. Opisani su glavni pristupi koji se koriste prilikom osmišljavanja algoritama kao što su psihloški i matematički pristup. Navedene su najbitnije sastavnice oba pristupa te je dan uvid u općeniti način pristupanja prepoznavanju lica. Algoritmi za prepoznavanje lica su u radu podijeljeni na dvije glavne kategorije - algoritmi koji koriste dvodimenzionalni i algoritmi...
Angular
Angular
Jurica Maltar
Ovaj diplomski rad opisuje Angular okvir i pripadne mehanizme koji omogućuju brz razvoj klijentskih aplikacija, neovisno radi li se o mobilnoj ili web platformi. Budući da se radi o univerzalnom okviru, nije potrebno poznavati više programskih jezika za različite platforme i većina se izvornog koda može primjeniti na svakoj od platformi. Angular aplikacija sastoji se od komponenata koje se ugnježđuju u stablo, a skup komponenata koje tvore logičku cjelinu smješten je unutar...
Antička i srednjovjekovna kineska matematika
Antička i srednjovjekovna kineska matematika
Martina Špejić
Cilj ovog diplomskog rada je upoznavanje sa dostignućima u matematici tijekom antike i srednjeg vijeka u Kini. U radu smo se upoznali sa najznačajnijim matematičarima toga razdoblja te sa djelima koja su dominirala matematičkim razvojem. Na početku smo se upoznali sa označavanjem brojeva te legendom o magičnim kvadratima što je imalo veliki značaj u narodu. Dalje smo se bavili površinom kruga i volumenom kugle, a veliku pozornost usmjerili smo i na otkriće Pitagorinog...
Apolonijeve kružnice
Apolonijeve kružnice
Marija Semkiv
U ovome radu proučavati ćemo Apolonijeve kružnice. Na početku ćemo proći kroz osnove konstruktivne geometrije i metodu inverzije kako bi mogli konstruirati neke od slučajeva Apolonijevog problema. Zatim ćemo se upoznati s Apolonijevim skupom. Proći ćemo kroz neka svojstva koja vrijede za četiri kružnice koje se diraju te vidjeti kako saznati broj kružnica u Apolonijevom skupu. Zatim ćemo se upoznati s Apolonijevom grupom i vidjeti analogon hipoteze o blizancima za...
Arhitektura računala
Arhitektura računala
Ivan Miličić
U radu je opisana arhitektura 16-bitnog računala po imenu Hack računalo. Procesor, ključni dio svakog računala, služi za dohvačanje i izvođenje naredbi. Osnovne naredbe podrazumijevaju spremanje nekog broja u računalo, isčitavanje ili izvođenje raznih operacija, aritmetičkih i logičkih, na danim podacima. Dio procesora koji izvodi operacije zove se aritmetičko-logička jedinica. Memorija je dio računala koji služi trajnom ili privremenom spremanju podataka. Uz pojam memorije...
B - Spline
B - Spline
Aleksandra Bijelić
U ovom radu upoznat ćemo se s još jednim pojmom iz Numeričke analize, B-spline. Definirat ćemo B-spline i neka njegova osnovna svojstva, te pokazati kako se računa. Bavit ćemo se pronalaskom stabilnog i brzog algoritma za procjenu B-spline funkcije F. Za kraj sve što smo naučili u ovom radu pokazat ćemo kroz par osnovnih primjera.
Barijerne opcije
Barijerne opcije
Tina Zetović
Na početku rada definirane su i pojašnjene vanilla opcije tj. europska call (put) opcija. Geometrijsko Brownovo gibanje je model za kretanje cijena rizične financijske imovine. Taj je model opisan u drugom poglavlju rada. Nakon uvedenih osnovnih pojmova, potrebnih za rad, izvedena je Black Scholes Mertonova formula za nearbitražno vrednovanje vanilla opcija. Upravo je taj dio rada podloga za vrednovanje barijernih opcija u nastavku. U trećem poglavlju rada predstavljene su europske...

Pages