Pages

Problem klasifikacije programskog koda
Problem klasifikacije programskog koda
Matija Patajac
U ovom radu bavit ćemo se problemom klasifikacije programskog koda, gdje nam je cilj pomoću obrade programskog jezika odrediti funkcionalnost nekog isječka koda. Predložit ćemo rješenje u obliku neuronske mreže bazirane na long short-term memory (LSTM) rekurentnoj mreži te dobivene rezultate usporediti s nekoliko radova koji su se bavili ovom temom.
Problem određivanja izbornih jedinica
Problem određivanja izbornih jedinica
Sven Dukić
U ovom je završnom radu prezentiran model za određivanja izbornih jedinica u Republici Hrvatskoj. Spektralno klasteriranje korišteno je za raspodjelu županija po izbornim jedinicama.županije su predstavljene težinskim centrima izračunatim korištenjem Gauss- Krügerovih koordinata pripadajućih jedinica lokalne samouprave. Uvjetovano je da se izborne jedinice sastoje od županija koje međusobno graniče. D’Hondtova metoda primijenjena je za raspodjelu broja zastupničkih mjesta po...
Problem proporcionalne zastupljenosti i cjelobrojna optimizacija
Problem proporcionalne zastupljenosti i cjelobrojna optimizacija
Marija Tušek
Tradicionalno, proporcionalne alokacijske metode analiziraju se raznim indeksima neproporcionalnosti. Na temelju tih analiza smatra se da metoda najvećih ostataka daje najproporcionalnije rezultate, dok d’Hondtova metoda, koja se koristi i u Hrvatskoj za izbor saborskih zastupnika, često biva kritizirana da daje manje proporcionalne rezultate i pogoduje velikim političkim strankama. Kroz ovaj rad promatramo novi pristup cjelobrojne optimizacije koji sa snažnom matematičkom podlogom,...
Problem urni
Problem urni
Daria Solić
U ovom radu bavili smo se modelima urni koji su vrlo stari te se spominju još u Starom zavjetu židovskoj teologiji. Imaju bezbroj primjena u ekonomiji, industriji, tehnologiji, bioznanostima i zdravstvu. Kako je cilj rada bio modelirati određene modele urni Markovljevim lancima najprije smo naveli osnovne tvrdnje vezane za njih. Detaljno smo opisali Ehrenfestov i Bernoulli-Laplaceov model urni preko Markovljevih lanaca, naveli njihove primjene i dali povijesni pregled. Za kraj rekli...
Problem zvan nula
Problem zvan nula
Ana Hlatki
Nula je jedan od najznačajnijih brojeva. Od samih početaka i definiranja vrijednosti, oznake, pa i upotrebe privukla je pozornost brojnih matematičara. Otkada je uvedena i prihvaćena kao broj postavljaju se mnoga pitanja o njoj. Najčešća su pitanja o parnosti nule, o tome je li pozitivan ili negativan broj, koje su računske operacije izvedive s nulom, kojem skupu brojeva pripada i slično. Mnogim učenicima osnovnih, pa i srednjih škola nula zadaje problem. Samim time javlja se...
Proceduralna generacija 3D terena u OpenGL-u
Proceduralna generacija 3D terena u OpenGL-u
Marko Grozdanić
U sljedećem završnom radu istražuje se proceduralna generacija, točnije Diamond-Square Midpoint Displacement algoritam implementiran u svrhu generacije 3D modela terena. Ujedno se i opisuje izrada aplikacije koristeći moderni OpenGL 4.6 kojom ćemo vizualizirati terene, odnosno proceduralnu generaciju terena. Implementacija renderera sadrži podršku za teksture, materijale, kameru, osvjetljenje i sjenčare na osnovu Phongova modela osvjetljenja kao i vizualizaciju modela terena i...
Proces izrade biblioteke za mapiranje objekata u C#-u
Proces izrade biblioteke za mapiranje objekata u C#-u
Ante Romić
Rad ne sadrži sažetak.
Procjena autokorelacijske funkcije
Procjena autokorelacijske funkcije
Doris Paprić
U ovom diplomskom radu obradena je procjena autokorelacijske funkcije. Na samom početku rada napravljena je teorijska osnova vremenskih nizova, uveden je pojam stacionarnosti i opisani su osnovni modeli stacionarnih vremenskih nizova. Zatim, objašnjena je procjena očekivanja koja je bitna karakteristika stacionarnih procesa. U nastavku rada navedeno je nekoliko vrsta procjenitelja autokorelacijske funkcije. Kao klasični procjenitelj promatrana je uzoračka funkcija autokorelacija....
Procjena kreditnog rizika malih i srednjih poduzeća probranim metodama strojnog i dubokog učenja
Procjena kreditnog rizika malih i srednjih poduzeća probranim metodama strojnog i dubokog učenja
Antonio Krizmanić
Cilj istraživanja bilo je usporediti performanse CART metode, metode slučajne šume, metode ekstremnog podizanja gradijenta te metode višeslojnog perceptrona u procjeni kreditnoga rizika za iz javnih baza podataka uzorkovana mala i srednja poduzeća s područja Republike Hrvatske. Istraživanje je provedena u tri faze: između skupova najboljih 1% predstavnika svake metode te izmedu pojedinačnih najboljih predstavnika metoda prije i poslije selekcije relevantnih pokazatelja SFFS...
Procjena parametara Weibullove distribucije
Procjena parametara Weibullove distribucije
Ana Bulić
Weibullova distribucija se najčešće koristi u teoriji pouzdanosti te u teoriji životnog vijeka kao matematički model za opisivanje slučajnog vijeka trajanja nekog elementa a isto tako i u farmakologiji, biologiji, elektrotehnici, itd. U ovom diplomskom radu glavni cilj nam je procjena parametara Weibullove distribucije. Kako bi što bolje pristupili tom problemu prvo smo nešto više rekli o samoj Weibullovoj distribuciji i njezinoj primjeni. Weibullova distribucija za različite...
Procjena vjerojatnosti neželjenih događaja u mobilnim mrežama pomoću Bayesovih mreža
Procjena vjerojatnosti neželjenih događaja u mobilnim mrežama pomoću Bayesovih mreža
Josipa Klobučar Markoš
Cilj ovog rada je upoznavanje s mogućnošću iskorištavanja prethodno pohranjenih događaja kako bi se procjenila vjerojatnost budućeg neželjenog događaja. Kvar mobilne mreže može se definirati kao nenormalan rad ili oštećenje na razini komponente, opreme ili podsustava, što znčajno umanjuje performanse aktivnog entiteta u mreži ili prekida komunikaciju. Sve pogreške (eng. error ) nisu kvar (eng. fault), jer ih protokoli uglavnom mogu riješiti. Kvar se može definirati kao...
Procjena vrijednosti poduzeća metodom diskontiranog novčanog toka
Procjena vrijednosti poduzeća metodom diskontiranog novčanog toka
Ivana Đerek
Kako bi mogao donositi informirane odluke o svojim ulaganjima investitor mora provesti analizu fundamenata kompanije u koju želi uložiti. To podrazumijeva analizu dostupnih financijskih izvještaja kompanije, industrijskih trendova, konkurencije i svih ostalih relevantnih podataka o kompaniji. Da bi analiza bila uspješna važno je razumjeti što to čini vrijednost kompanije i promjenom kojih faktora se ona stvara. Cilj je utvrditi je li vrijednosni papir koji je kompanija izdala...

Pages