Pages

Učenje otkrivanjem u nastavi matematike
Učenje otkrivanjem u nastavi matematike
Tajana Čuljak
Često se tvrdi da je učenje temeljitije i potpunije ukoliko se od učenika traži da samostalno otkriju različita svojstva i principe u matematici, za razliku od učenja koje podrazumijeva predavanje nastavnika te izričito frontalnu nastavu. Gestalt teorija sugerira da učiteljeva demonstracija rezultata ne mora dovesti do učenikova shvaćanja tog danog rezultata, stoga je otkrivanje ono što pruža razumijevanje i shvaćanje izloženog. Nastavni materijali poput štapića ili kockica...
Van Emde Boasova stabla
Van Emde Boasova stabla
Ana Koturić
U ovom radu bavimo se strukturom podataka koja se zove van Emde Boasovo stablo. Najprije opisujemo neke jednostavnije strukture podataka, a potom proto van Emde Boasovo stablo te van Emde Boasovo stablo. Definirat ćemo naredbe za proto van Emde Boasovo stablo i van Emde Boasovo stablo te dati njihove pseudokodove
Varijacijski račun i primjene
Varijacijski račun i primjene
Una Radojičić
U ovome radu ukratko ćemo se upoznati sa osnovama varijacijskog računa. Bavit ćemo se problemom traženja lokalnog minimuma odredenog funkcionala na način da tražimo nužne i dovoljne uvjete postojanja ekstrema tog funkcionala. Također, razmatrat ćemo i problem traženja globalnog minimuma funkcionala. Na kraju rada pokazat ćemo neke od primjena varijacijskog računa u matematici i fizici.
Važne nejednakosti u teoriji vjerojatnosti
Važne nejednakosti u teoriji vjerojatnosti
Nera Keglević
U ovom radu upoznat ćemo se s nejednakostima koje su od iznimne važnosti u području vjerojatnosti i statistike. Za početak, prisjetit ćemo se osnovnih definicija i teorema koji su nam potrebni za razumijevanje spomenutih nejednakosti. U drugom dijelu rada ćemo iskazati i dokazati najvažnije nejednakosti koje nam svakodnevno pomažu prilikom određivanja vjerojatnosti, npr. Čebiševljevu, Markovljevu, Cauchy- Schwartzovu. Naposljetku, predstavit ćemo neke primjere nejednakosti iz...
Vedska matematika
Vedska matematika
Vedrana Babić
U radu je objašnjeno množenje dvoznamenkastih i troznamenkastih brojeva primjenom Vedske matematike. Prikazani su različiti načini množenja primjenom sutri, slikovito i riječima. Također su prikazani njihovi algebarski dokazi.
Verižni razlomci
Verižni razlomci
David Gavran
U ovom radu bavit ćemo se verižnim razlomcima. Proučavat ćemo osnovna svojstva verižnih razlomaka, konačne i beskonačne verižne razlomke te njihove konvergente. Detaljnije ćemo proučiti svojstva periodskih verižnih razlomaka. Na kraju rada ćemo navesti neke zanimljive primjene vezane za verižne razlomke.
Vigenèreova i Playfairova šifra
Vigenèreova i Playfairova šifra
Marinela Knežević
Vigenèreova šifra je metoda šifriranja teksta koja koristi serije različitih Cezarovih šifri na osnovi ključne riječi. U 16. stoljeću je šifru prvi opisao Giovan Battista Bellaso, dok je Blaise de Vigenère osmislio šifru s autoključem. Otkriće metode je pogrešno pripisano Blaise de Vigenèreu u 19. stoljeću i danas je poznata kao " Vigenèreova šifra". Premda je šifra lagana za razumijevanje i implementaciju, kroz tri se stoljeća odupirala svim pokušajima...
Vivianijev teorem
Vivianijev teorem
Valentina Ždralović
U ovom završnom radu se razmatra tvrdnja poznata u literaturi kao Vivianijev teorem koji kaže da je u jednakostraničnom trokutu suma udaljenosti bilo koje točke trokuta od stranica trokuta neovisna o izboru točke i jednaka je visini tog trokuta. Dano je nekoliko različitih dokaza teorema te navedena poopćenja i prostorni analogon teorema.
Vizualizacije u matematici
Vizualizacije u matematici
Jelena Matić
U ovom diplomskom radu prikazani su dokazi nekih matematičkih tvrdnji pomoću slika, preko kojih bi se učenicima u osnovnim pa i u srednjim školama mogao probuditi interes za proučavanje matematike. Počinjemo prikazivanjem brojeva preko poznatih objekata te preko duljine dužina, a zatim upoznavajući se sa popločavanjima ravnine u kojima uvodimo neke vrste poliomina, dotićemo se dokaza Teorema četiri boje. Za kraj odlazimo u tri dimenzije, odnosno rješavamo probleme koji se u...
Vrednovanja u nastavi matematike
Vrednovanja u nastavi matematike
Ines Batrac
Tri osnovna pristupa vrednovanju su vrednovanje za učenje, vrednovanje kao učenje i vrednovanje naučenog. Vrednovanje za učenje oblik je formativnog vrednovanja, odvija se tijekom učenja i poučavanja te predstavlja proces prikupljanja informacija i dokaza o procesu učenja te njihovu interpretaciju s ciljem unaprjeđivanja procesa učenja kod učenika te procesa poučavanja kod učitelja. To je osnovni razlog zbog kojega ovaj način vrednovanja ne rezultira brojčanim ocjenjivanjem...
Vrednovanje opcija na OTC tržištu
Vrednovanje opcija na OTC tržištu
Barbara Rački
Ideja rada je primjena Black model za vrednovanje opcija na OTC tržištu. Na početku rada predstavljen je model Brownovog gibanja te model geometrijskog Brownovog gibanja koji služi kao osnova za modeliranje cijena vezane imovine. Nadalje, budući da je Black model proširenje Black-Scholes-Mertonovog modela za vrednovanje call i put opcija u nastavku su predstavljene osnovne teorijske pretpostavke Black-Scholes-Mertonovog modela koji nasljeđuje i sam Black model. U radu proširujemo...
Vrednovanje u nastavi matematike: vrste, pristupi i metode
Vrednovanje u nastavi matematike: vrste, pristupi i metode
Matea Begić
Vrednovanje je važan dio školskog sustava kojim se određuju razine postignutih individualnih i općih ciljeva. U školi služi kao sredstvo za utvrđivanje razine uspješnosti učenika s obzirom na unaprijed definirane norme. Vrednovanje se razlikuje sa obzirom na to tko ga provodi, kada se provodi, kako se provodi i što se vrednuje kod učenika.

Pages