Paginacija

Razvoj Windows 10 aplikacija
Razvoj Windows 10 aplikacija
Josip Kedveš
Široki spektar i sveprisutnost digitalnih uređaja u životu suvremenog čovjeka dovela je ideje razvoja univerzalnih aplikacija. Njihova je zadaća korisniku pružiti što sličnije iskustvo korištenja neovisno o uređaju. Od svih proizvođača softvera, Microsoft je trenutno došao najdalje u ovom polju razvoja aplikativnog softvera. Koncept koji je započeo 2013. godine doveden je novu razinu predstavljanjem operativnog sustava Windows 10 i univerzalne Windows platforme. Glavna ideja...
Razvoj kripotografskih hash funkcija bez ključa
Razvoj kripotografskih hash funkcija bez ključa
Danilo Šormaz
U radu smo opisali funkcije koje zbog svojih svojstava zauzimaju vrlo značajno mjesto u kriptografiji, a to su hash funkcije. U prvom dijelu smo definirali jednosmjernu funkciju, budući da je jednosmjernost bitno svojstvo hash funkcija. Naveli smo svojstva kriptografske hash funkcije, kao i odnose medu njima. Pomoću rođendanskog paradoksa odnosno rođendanskog napada, objasnili smo potrebu za definiranjem minimalne duljine hash vrijednosti. Nakon toga, detaljno je opisana...
Razvoj payment gateway-a za paypal express checkout servis
Razvoj payment gateway-a za paypal express checkout servis
Dino Turopoli
Ovaj diplomski rad opisuje teoriju vezanu za e-trgovinu, model plaćanja platnim karticama i problematiku usmjerivača plaćanja. Pojavom interneta počinje razvoj e-trgovina putem kojih se ubrzava i olakšava proces kupovine. Svaka e-trgovina ima implementira neki oblik usmjerivača plaćanja i koristi određeni model elektroničkog plaćanja. Najpopularniji model elektroničkog plaćanja je plaćanje platnim karticama. Bitnu ulogu u plaćanju platnim karticama igra usmjerivač...
Razvoj temeljnog razumijevanja geometrije
Razvoj temeljnog razumijevanja geometrije
Krunoslav Gazdović
U ovom radu iznesenu su važne ideje koje nastavniku mogu produbiti postojeće razumijevanje geometrije i koje ga mogu voditi u planiranju i izvedbi sata. Prve tri velike ideje usmjeravaju našu pažnju na način rada u geometriji koji uključuje skice, traženje promjenjivosti i nepromjenjivosti, te oblikovanje denicija. Proces dokazivanja, koji je objašnjen u Velikoj ideji 4, uključuje elemente svih triju početnih velikih ideja. Stvaranje i proučavanje pretpostavki može nas dovesti do...
Računanje Wienerovog indeksa stabla
Računanje Wienerovog indeksa stabla
Ivona Markulov
U kemijskoj literaturi Wienerov indeks je topološki indeks molekule. Nazvan je po znanstveniku H. Wieneru koji je 1947. godine ustanovio postojanje korelacije izmedu točke vrenja parafina i strukture molekula. Wienerov indeks grafa definira se kao zbroj udaljenosti svih vrhova u grafu. U ovom radu bavimo se različitim načinima računanja Wienerovog indeksa stabala. Najprije ga računamo za neke specijalne tipove grafova kao što su potpuni grafovi, zvijezde, putevi itd. Glavni dio rada...
Računanje vrijednosti DNK dokaza
Računanje vrijednosti DNK dokaza
Margareta Tvrdy
DNK analiza je postala općeprihvaćena u većini pravnih sustava te ima nezamjenjivu ulogu u forenzici. Upravo tom metodom rasvijetljeni su brojni sudsko medicinski slučajevi. Prilikom suđenja za zločin u kojemu se razmatra DNK dokaz, nije dovoljna samo činjenica da se profil s mjesta događaja i profil osumnjičenika podudaraju. Potrebno je iznijeti i vrijednost tog dokaza kako bi se utvrdilo koliko je taj dokaz vjerodostojan i koristan. Računajući vrijednosti dokaza potrebno je...
ReactJS
ReactJS
Lorena Škalac
Cilj ovog rada je čitatelja upoznati s osnovama sintakse ReactJS-a, alata i praksa potrebnih za izradu funkcionalne React aplikacije. Navode se prednosti koje React donosi kao što su korištenje virtualnog DOM-a u svrhu ažuriranja prikaza aplikacije, podijela aplikacije na manje ponovne upotrebljive dijelove koje se nazivaju komponente te automatsko renderiranje koje se dogada na svaku promjenu podataka. Budući da su komponente srže svake React aplikacije, veliki dio govori o...
Realna polja
Realna polja
Ana Glavačević
U ovome radu pisat ćemo o realnim poljima. U uvodnom dijelu navest ćemo definiciju prstena, njegova osnovna svojstva te pojmove poput djelitelj nule, grupa invertibilnih elemenata, polje, proširenje polja, algebarski zatvoreno polje, izomorfizam. Nadalje, u drugom dijelu opisat ćemo uređena polja, prokomentirati postojanje beskonačno velikih brojeva te objasniti arhimedsko polje. Nakon toga ćemo definirati realno polje i iskazati i dokazati bitne teoreme, leme i propozicije...
Redni i kardinalni brojevi. Hipoteza kontinuuma
Redni i kardinalni brojevi. Hipoteza kontinuuma
Antonio Krizmanić
Pobliža objašnjenja pojmova rednih i kardinalnih brojeva i njihove povezanosti s hipotezom kontinuuma, dokazi njihovih osnovnih svojstava i svojstava kardinalne i ordinalne aritmetike te ukratko opisan proces dokaza neovisnosti hipoteze kontinuuma od Zermelo–Fraenkelove teorije skupova čine okosnicu ovoga rada. Svrha ovoga rada, koja se očituje kroz detaljna objašnjenja toka misli i zaključaka u dokazima teorema te u općim razmatranjima pojmova koji se uvode, čitatelja je...
Redovi realnih brojeva
Redovi realnih brojeva
Iva Brkić
Ovaj zavšni rad sadrži osnovna svojstva i rezultate koji se odnose na redove realnih brojeva. Najprije se upoznajemo sa samom definicijom niza realnih brojeva i njegovim svojstvima. To je osnova za defniranje reda realnih brojeva. Prisjetit ćemo se konvergencije (divergencije) niza. Zatim ćemo navesti neke važne kriterije konvergencije reda te primjerima ilustrirati njihovu primjenu.
Regresijske tehnike kao dio nadziranog učenja i Scikit-learn Python modul
Regresijske tehnike kao dio nadziranog učenja i Scikit-learn Python modul
Tomislav Mijošević
U ovom radu upoznat ćemo se s glavnim problemima nadziranog učenja: regresijom i klasifikacijom. Glavni dio ovog rada podijeljen je na dva poglavlja, pri čemu se prvo bavi regresijskim problemima, a drugo klasifikacijskim. Pokazat ćemo i objasniti konstrukcije matematičkih modela potrebnih za riješavanje ovih problema, ukazati na nedostatke osnovnih modela i pokazati način na koji te nedostatke možemo ukloniti. Na kraju rada pokazat ćemo implementaciju tih modela u programskom...
Regularno varirajuće funkcije i primjene u vjerojatnosti
Regularno varirajuće funkcije i primjene u vjerojatnosti
Tea Bastijan
U ovome radu definirali smo sporo, odnosno regularno varirajuće funkcije i naveli nekoliko primjera. Iskazali smo i dokazali njihova osnovna svojstva medu kojima su najvažniji Karamatin teorem i Karamatin Tauberovski teorem. Drugi dio rada bavi se primjenama u vjerojatnosti. Vidjeli smo nekoliko svojstava transfomacija funkcija distribucija koja dobivamo primjenom Karamatinog Tauberovskog teorema. Proučavali smo slabu konvergenciju normalizirane sume, odnosno maksimuma nezavisnih i...

Paginacija