Paginacija

Primjena rekurentnih neuronskih mreža u analizi programskog koda
Primjena rekurentnih neuronskih mreža u analizi programskog koda
Antonio Jovanović
U ovom radu definiramo unaprijeđne i rekurentne neuronske mreže koje se koriste za rješavanje zadataka strojnog učenja. Neuronske mreže su sofisticirani model računanja za koji se može izraditi efikasan algoritam treniranja, procesa kojim neuronska mreža uči kako reprezentirati podatke uzorkovane iz neke nepoznate distribucije. U prva dva poglavlja rada definiramo razne oblike neuronskih mreža i dajemo primjere problema koje oni rješavaju. Naglasak se stavlja na LSTM arhitekturu,...
Primjena reziduuma na računanje realnih integrala
Primjena reziduuma na računanje realnih integrala
Sara Grgić
U ovom radu upoznat ćemo se s pojmom reziduuma kompleksne funkcije kompleksne varijable te nekim njihovim primjenama. Kako bismo to mogli napraviti, proučit ćemo osnovno o Laurentovim redovima, singularitete funkcije te njihovu klasifikaciju. Nakon toga ćemo pokazati primjenu reziduuma na rješavanje realnih integrala specijalnih oblika.
Primjena tehnika smanjenja dimenzije podataka u klasifikaciji peludi
Primjena tehnika smanjenja dimenzije podataka u klasifikaciji peludi
Julija Palinkaš
Često se podaci, s kojima radimo, nalaze u visokodimenzionalnim prostorima. Zbog toga, je rad s njima otežan i dugotrajan. U ovom projektu obrađene su četiri tehnike za smanjenje dimenzije podataka. To su: • analiza glavnih komponenti • analiza nezavisnih komponenti • metoda slučajne projekcije • klasično višedimenzionalno skaliranje Tehnike su primjenjene na podatke u klasifikaciji peludi, a nakon toga, prikazani su rezultati koji su dobiveni primjenom tehnika na podatke.
Primjena vjerojatnosne metode i Markovljevih lanaca u analizi algoritama
Primjena vjerojatnosne metode i Markovljevih lanaca u analizi algoritama
Matej Kroflin
U ovom završnom radu bavit ćemo se vjerojatnosnom metodom i Markovljevim lancima. Pokazat ćemo kako se konstruiraju algoritmi korištenjem argumenata iz vjerojatnosti te analizirat randomizirane algoritame pomoću Markovljevih lanaca.
Primjene determinanti
Primjene determinanti
Vesna Biuk
Tema ovog rada su primjene determinanti matrica. Najprije ćemo nabrojati osnovna svojstva i teoreme koji opisuju determinante, a koji će nam biti potrebni u kasnijim računima i dokazima. Zatim ćemo govoriti o raznim primjenama determinanti. Definirat ćemo adjunktu matrice te pomoću nje i determinante matrice izvesti i dokazati formulu za pronalaženje inverza matrice. Nakon toga, govorit ćemo o Cramerovoj metodi za rješavanje sustava linearnih jednadžbi te o određivanju...
Primjene diferencijalnih jednadžbi 1. reda u fizici
Primjene diferencijalnih jednadžbi 1. reda u fizici
Iva Perić
U ovom radu proučavat ćemo diferencijalne jednadžbe prvog reda. Brojne su primjene ovih jednadžbi u fizici, biologiji, medicini i dr. U radu ćemo se fokusirati na primjene diferencijalnih jednadžbi prvog reda u fizici. Na početku rada definirat ćemo obične diferencijalne jednadžbe prvog reda te iskazati najbitnije teoreme vezane za njih. Zatim ćemo napraviti klasifikaciju spomenutih jednadžbi te metode za njihovo rješavanje. Na kraju ćemo navesti različite primjere fizikalnih...
Primjene diferencijalnog i integralnog računa u ekonomiji
Primjene diferencijalnog i integralnog računa u ekonomiji
Matej Petrinović
U ovom diplomskom radu upoznali smo se s nekim primjenama diferencijalnog i integralnog računa u ekonomiji. Najprije je navedena osnovna teorija vezana za pojmove derivacije funkcije jedne varijable i parcijalne derivacije za funkcije više varijabli. Kratko je navedena osnovna teorija vezana za pojam (jednostrukog) integrala. Nakon toga pokazana je i sama primjena istih koja je ilustrirana na primjerima. Na početku rada uvedeni su osnovni pojmovi i simboli u području ekonomije, te je...
Primjene diferencijalnog i integralnog računa u fizici
Primjene diferencijalnog i integralnog računa u fizici
Ivana Tucak-Roguljić
U ovom radu promatrat ćemo derivacije i integrale funkcije jedne varijable te njihovu primjenu u fizici. Najprije ćemo definirati derivaciju pomoću limesa te povezati neprekidnost i derivabilnost. S primjenom derivacija u fizici krećemo od problema brzine kod kojeg ćemo uvesti pojam akceleracije i razjasniti kružno gibanje. Zatim ćemo korištenjem derivacije proučiti jakost električne struje i linearnu gustoću mase. Interpretacijom problema površine uvest ćemo pojam integrala....
Primjene diferencijalnog i integralnog računa u prirodnim znanostima
Primjene diferencijalnog i integralnog računa u prirodnim znanostima
Lucija Rupčić
U ovom diplomskom radu upoznali smo se s pojedinim primjenama diferencijalnog i integralnog računa u prirodnim znanostima. Na samom početku opisana je teorija diferencijalnog i integralnog računa nakon koje slijedi teorija običnih diferencijalnih jednadžbi. Kroz odabrane primjere povezanosti sile s radom i tlakom te složenog gibanja poput kosog hitca, opisali smo moguće primjene navedenih računa u fizici. Na području biologije opisali smo eksponencijalni i logistički model rasta...
Primjene integrala funkcije jedne varijable
Primjene integrala funkcije jedne varijable
Marija Tomljenović
Cilj je pokušati prikazati razne načine na koje izračunavanje integrala može pomoći u različitim znanostima. Promatrat ćemo kako se integrali primjenjuju u geometriji, fizici, kemiji, ekonomiji, te numeričkoj matematici, uz niz primjera. U geometriji integral koristimo za izračunavanje površine ravnih likova, rektikacija krivulje, određivanje volumena i površine rotacijskih tijela. Zatim primjene u fizici na računanje statičkih momenata i koordinata težista, te nekoliko...
Primjene kompleksnih brojeva
Primjene kompleksnih brojeva
Barbara Vučičević
U ovome završnom radu bavimo se kompleksnim brojevima i promatramo njihovu primjenu u trigonometriji i geometriji. U prvom poglavlju upoznajemo se sa povijesti kompleksnih brojeva, uvodimo definiciju skupa kompleksnih brojeva i algebarskog zapisa kompleksnog broja, trigonometrijskog zapisa te ga prikazujemo u Gaussovoj ravnini. Navodimo neka svojstva i algebarske operacije kompleksnih brojeva. U drugom poglavlju kroz primjere pokazujemo primjene kompleksnih brojeva u trigonometriji i...
Primjene linearnih običnih diferencijalnih jednadžbi drugog reda s konstantnim koeficijentima
Primjene linearnih običnih diferencijalnih jednadžbi drugog reda s konstantnim koeficijentima
Silvija Kovač
Cilj ovog rada je prikazati jednu klasu običnih diferencijalnih jednadžbi drugog reda i njihove primjene. Točnije, prikazat ćemo linearne obične diferencijalne jednadžbe drugog reda s konstantnim koeficijentima i njihovu primjenu na neke fizikalne probleme. Najprije ćemo uvesti pojam obične diferencijalne jednadžbe i navesti definiciju rješenja. Dati ćemo oblik linearne obične diferencijalne jednadžbe drugog reda s konstantnim koeficijentima i reći što je Cauchyjeva zadaća....

Paginacija