Paginacija

Primjena matematike u renesansnoj likovnoj umjetnosti i nekim drugim razdobljima
Primjena matematike u renesansnoj likovnoj umjetnosti i nekim drugim razdobljima
Ivana Kelava
Proučavajući različite pravce likovne umjetnosti kroz povijest uočavamo veliku primjenu matematike u većini razdoblja likovne umjetnosti. Primjena matematike je najviše izražena u razdoblju renesanse kada je većina likovno umjetničkih djela imala u svojoj strukturi primjenu zlatnog reza. I danas postoje brojna istraživanja koja potvrđuju kako će osoba privlačnim percipirati sve što je u omjeru zlatnog reza. Također, u razdoblju renesanse je često korištena linearna...
Primjena mjera centralnosti u mreži 9/11
Primjena mjera centralnosti u mreži 9/11
Elizabeta Konjušak
Glavna tema ovog rada je primjena teorije grafova, konkretno, mjera centralnosti u stvarnom događaju. Traženje ključnih vrhova (osoba) u nekoj mreži može poslžiti za prenošenje bitnih informacija. U ovakvim slučajevima, ključno je naći nekoliko bitnih osoba te njihovim ometanjem usporiti, a možda i prekinuti, njihove namjere. U prvom poglavlju smo se upoznali s teorijom grafova i osnovnim pojmovima. Dotaknuli smo se nekih specijalnih tipova grafova te njihovih matrica koje...
Primjena određenog integrala
Primjena određenog integrala
Tena Bujadinović
Tema je završnog rada primjena određenog integrala. U prvom ćemo dijelu izložiti ključne tvrdnje ovoga rada i objasniti sto je određeni integral te svojstva određenoga in- tegrala. Glavni dio ovog rada bit ce posvećen primjeni odredenoga integrala, računanje površine ravninskih likova, duljina luka ravninske krivulje, računanje volumena rotacijskih tijela, površine rotacijskih ploha, nepravi integral i još neke druge primjene. Navest ću neke primjere i zadatke te pobliže...
Primjena potpomognutog učenja na video igru Tekken 3
Primjena potpomognutog učenja na video igru Tekken 3
Karlo Iletić
U ovom radu se bavimo primjenom potpomognutog učenja na video igru Tekken 3. Prezentiramo teoriju i implementaciju algoritama dubokog potpomognutog učenja, te implementaciju programskog sučelja preko kojeg algoritam i video igra mogu komunicirati.
Primjena povijesnih tema u nastavi matematike
Primjena povijesnih tema u nastavi matematike
Lucija Sipl
Na početku ovog diplomskog rada dan je pregled o tome na koji način se teme iz povijesti matematike spominju u kurikulumu nastavnog predmeta Matematika. U drugom poglavlju rada obrađene su teme iz povijesti matematike, a u trećem se navode razne opće povijesne teme koje se koriste u nastavi matematike. Pri tome naglasak je stavljen na one povijesne teme koje se obrađuju u petom razredu osnovne škole. Za sve te povijesne teme promotreno je kada se i na koji način mogu koristiti u...
Primjena rekurentnih neuronskih mreža u analizi programskog koda
Primjena rekurentnih neuronskih mreža u analizi programskog koda
Antonio Jovanović
U ovom radu definiramo unaprijeđne i rekurentne neuronske mreže koje se koriste za rješavanje zadataka strojnog učenja. Neuronske mreže su sofisticirani model računanja za koji se može izraditi efikasan algoritam treniranja, procesa kojim neuronska mreža uči kako reprezentirati podatke uzorkovane iz neke nepoznate distribucije. U prva dva poglavlja rada definiramo razne oblike neuronskih mreža i dajemo primjere problema koje oni rješavaju. Naglasak se stavlja na LSTM arhitekturu,...
Primjena reziduuma na računanje realnih integrala
Primjena reziduuma na računanje realnih integrala
Sara Grgić
U ovom radu upoznat ćemo se s pojmom reziduuma kompleksne funkcije kompleksne varijable te nekim njihovim primjenama. Kako bismo to mogli napraviti, proučit ćemo osnovno o Laurentovim redovima, singularitete funkcije te njihovu klasifikaciju. Nakon toga ćemo pokazati primjenu reziduuma na rješavanje realnih integrala specijalnih oblika.
Primjena tehnika smanjenja dimenzije podataka u klasifikaciji peludi
Primjena tehnika smanjenja dimenzije podataka u klasifikaciji peludi
Julija Palinkaš
Često se podaci, s kojima radimo, nalaze u visokodimenzionalnim prostorima. Zbog toga, je rad s njima otežan i dugotrajan. U ovom projektu obrađene su četiri tehnike za smanjenje dimenzije podataka. To su: • analiza glavnih komponenti • analiza nezavisnih komponenti • metoda slučajne projekcije • klasično višedimenzionalno skaliranje Tehnike su primjenjene na podatke u klasifikaciji peludi, a nakon toga, prikazani su rezultati koji su dobiveni primjenom tehnika na...
Primjena vjerojatnosne metode i Markovljevih lanaca u analizi algoritama
Primjena vjerojatnosne metode i Markovljevih lanaca u analizi algoritama
Matej Kroflin
U ovom završnom radu bavit ćemo se vjerojatnosnom metodom i Markovljevim lancima. Pokazat ćemo kako se konstruiraju algoritmi korištenjem argumenata iz vjerojatnosti te analizirat randomizirane algoritame pomoću Markovljevih lanaca.
Primjene determinanti
Primjene determinanti
Vesna Biuk
Tema ovog rada su primjene determinanti matrica. Najprije ćemo nabrojati osnovna svojstva i teoreme koji opisuju determinante, a koji će nam biti potrebni u kasnijim računima i dokazima. Zatim ćemo govoriti o raznim primjenama determinanti. Definirat ćemo adjunktu matrice te pomoću nje i determinante matrice izvesti i dokazati formulu za pronalaženje inverza matrice. Nakon toga, govorit ćemo o Cramerovoj metodi za rješavanje sustava linearnih jednadžbi te o određivanju...
Primjene diferencijalnih jednadžbi 1. reda u fizici
Primjene diferencijalnih jednadžbi 1. reda u fizici
Iva Perić
U ovom radu proučavat ćemo diferencijalne jednadžbe prvog reda. Brojne su primjene ovih jednadžbi u fizici, biologiji, medicini i dr. U radu ćemo se fokusirati na primjene diferencijalnih jednadžbi prvog reda u fizici. Na početku rada definirat ćemo obične diferencijalne jednadžbe prvog reda te iskazati najbitnije teoreme vezane za njih. Zatim ćemo napraviti klasifikaciju spomenutih jednadžbi te metode za njihovo rješavanje. Na kraju ćemo navesti različite primjere fizikalnih...
Primjene diferencijalnog i integralnog računa u ekonomiji
Primjene diferencijalnog i integralnog računa u ekonomiji
Matej Petrinović
U ovom diplomskom radu upoznali smo se s nekim primjenama diferencijalnog i integralnog računa u ekonomiji. Najprije je navedena osnovna teorija vezana za pojmove derivacije funkcije jedne varijable i parcijalne derivacije za funkcije više varijabli. Kratko je navedena osnovna teorija vezana za pojam (jednostrukog) integrala. Nakon toga pokazana je i sama primjena istih koja je ilustrirana na primjerima. Na početku rada uvedeni su osnovni pojmovi i simboli u području ekonomije, te je...

Paginacija