Pages

Analiza varijance kao linearni regresijski model
Analiza varijance kao linearni regresijski model
Maja Krajnović
U ovom diplomskom radu upoznali smo se s postupkom analize varijance korištenjem linearnog regresijskog modela. U uvodnom dijelu definirali smo osnovne pojmove potrebne u nastavku rada, a nakon toga dajemo teorijski uvod u analizu varijance. Definirajući i rastavljajući ukupnu varijabilnost modela na komponente dobivamo jednostavnu formulu za analizu varijance koju ćemo koristiti u nastavku. Postupak analize varijance korištenjem linearnog regresijskog modela objasnili smo u okviru...
Angular
Angular
Jurica Maltar
Ovaj diplomski rad opisuje Angular okvir i pripadne mehanizme koji omogućuju brz razvoj klijentskih aplikacija, neovisno radi li se o mobilnoj ili web platformi. Budući da se radi o univerzalnom okviru, nije potrebno poznavati više programskih jezika za različite platforme i većina se izvornog koda može primjeniti na svakoj od platformi. Angular aplikacija sastoji se od komponenata koje se ugnježđuju u stablo, a skup komponenata koje tvore logičku cjelinu smješten je unutar...
Antička i srednjovjekovna kineska matematika
Antička i srednjovjekovna kineska matematika
Martina Špejić
Cilj ovog diplomskog rada je upoznavanje sa dostignućima u matematici tijekom antike i srednjeg vijeka u Kini. U radu smo se upoznali sa najznačajnijim matematičarima toga razdoblja te sa djelima koja su dominirala matematičkim razvojem. Na početku smo se upoznali sa označavanjem brojeva te legendom o magičnim kvadratima što je imalo veliki značaj u narodu. Dalje smo se bavili površinom kruga i volumenom kugle, a veliku pozornost usmjerili smo i na otkriće Pitagorinog...
Apolonijeve kružnice
Apolonijeve kružnice
Marija Semkiv
U ovome radu proučavati ćemo Apolonijeve kružnice. Na početku ćemo proći kroz osnove konstruktivne geometrije i metodu inverzije kako bi mogli konstruirati neke od slučajeva Apolonijevog problema. Zatim ćemo se upoznati s Apolonijevim skupom. Proći ćemo kroz neka svojstva koja vrijede za četiri kružnice koje se diraju te vidjeti kako saznati broj kružnica u Apolonijevom skupu. Zatim ćemo se upoznati s Apolonijevom grupom i vidjeti analogon hipoteze o blizancima za...
Apsolutna konvergencija i redovi potencija
Apsolutna konvergencija i redovi potencija
Tena Pavlić
U ovom završnom radu bavimo se temom apsolutne konvergencije redova realnih brojeva i redovima potencija realnih brojeva. Na početku rada ćemo definirati osnovne pojmove kao što su redovi realnih brojeva i konvergencija redova realnih brojeva te navesti teoreme vezane za ispitivanje konvergencije redova realnih brojeva. Zatim ćemo definirati apsolutnu konvergenciju redova realnih brojeva te navesti neke od kriterija za ispitivanje apsolutne konvergencije. Nadalje, definirat ćemo...
Arhitektura računala
Arhitektura računala
Ivan Miličić
U radu je opisana arhitektura 16-bitnog računala po imenu Hack računalo. Procesor, ključni dio svakog računala, služi za dohvačanje i izvođenje naredbi. Osnovne naredbe podrazumijevaju spremanje nekog broja u računalo, isčitavanje ili izvođenje raznih operacija, aritmetičkih i logičkih, na danim podacima. Dio procesora koji izvodi operacije zove se aritmetičko-logička jedinica. Memorija je dio računala koji služi trajnom ili privremenom spremanju podataka. Uz pojam memorije...
B - Spline
B - Spline
Aleksandra Bijelić
U ovom radu upoznat ćemo se s još jednim pojmom iz Numeričke analize, B-spline. Definirat ćemo B-spline i neka njegova osnovna svojstva, te pokazati kako se računa. Bavit ćemo se pronalaskom stabilnog i brzog algoritma za procjenu B-spline funkcije F. Za kraj sve što smo naučili u ovom radu pokazat ćemo kroz par osnovnih primjera.
Banachov teorem o fiksnoj točki
Banachov teorem o fiksnoj točki
Ana Derner
U ovom završnom radu rećićemo nešto o Banachovom kontrakcijskom principu koji je poznat pod imenom Banachovom teorem o fiksnoj točki. Denirat ćemo potpunost metrič- kih prostora i navesti neke primjere. Na kraju samog rada spomenut ćemo neke primjene Banachovog teorema.
Barijerne opcije
Barijerne opcije
Tina Zetović
Na početku rada definirane su i pojašnjene vanilla opcije tj. europska call (put) opcija. Geometrijsko Brownovo gibanje je model za kretanje cijena rizične financijske imovine. Taj je model opisan u drugom poglavlju rada. Nakon uvedenih osnovnih pojmova, potrebnih za rad, izvedena je Black Scholes Mertonova formula za nearbitražno vrednovanje vanilla opcija. Upravo je taj dio rada podloga za vrednovanje barijernih opcija u nastavku. U trećem poglavlju rada predstavljene su europske...
Bayesovsko statističko zaključivanje
Bayesovsko statističko zaključivanje
Antonio Nuić
Tema rada je bayesovsko statističko zaključivanje. Nakon definicije osnovnih pojmova iz vjerojatnosti objašnjene su razlike u Bayesovskom pristupu u odnosu na klasični pristup statističkom zaključivanju. Objašnjeni su pojmovi apriorne i aposteriorne distribucije i diskutirana je važnost funkcije vjerodostojnosti i Bayesove formule. Potom je navedeno nekoliko različitih pristupa izboru apriorne distribucije i dana je teorija koja se tiče procjene parametra, testiranja hipoteza i...
Benfordova razdioba u analizi valutnog rizika
Benfordova razdioba u analizi valutnog rizika
Dajana Stanić
Benfordov zakon, poznat i pod nazivom fenomen prve znamenke, govori o vjerojatnosti pojavljivanja jednoznamenkastog prirodnog broja na pojedinoj poziciji broja. Fenomen prve znamenke je prvi otkrio S. Newcomb u 19. stoljeću. Newcombovo nezapaženo otkriće je popularizirao F. A. Benford, po kojem je zakon dobio naziv. U radu najprije definiramo Benfordov niz i uniformno distribuiran modulo 1 niz. Prikazujemo svojstva takvih nizova i navodimo primjere. Dokazujemo važan teorem za...
Bertrandov paradoks
Bertrandov paradoks
Robert Vidović
U ovom ćemo se radu baviti vjerojatnosnim problemom iz 19. stoljeća. Prvo ćemo proučiti povijesni razvoj vjerojatnosti i upoznati se s prilikama i vremenom u kojem je živio Joseph Louis Francois Bertrand. Zatim ćemo se pozabaviti nekim osnovnim vjerojatnosnim definicijama. Za razumjevanje Bertrandovog paradoksa će nam biti potrebne definicije pokusa, prostora elementarnih događaja i geometrijske vjerojatnosti. Vidjet ćemo da postoje različiti pristupi geometrijske vjerojatnosti...

Pages