Pages

Dekompozicija vremenskih nizova
Dekompozicija vremenskih nizova
Ida Biškup
U ovom diplomskom radu bavimo se dekompozicijom vremenskih nizova kao i metodama koje se koriste u praksi. Započinjemo s pregledom važnih definicija i rezultata potrebnih za uvođenje novih pojmova. Nakon toga se okrećemo raznim metodama transformacije i prilagodbe vremenskih nizova koje ilustriramo na primjerima te naglašavamo njihovu korisnost za daljnju analizu. Zatim prelazimo na same metode dekompozicije gdje, osim povijesnog razvoja, detaljno opisujemo i analiziramo svaku od...
Derivacija funkcije i primjene
Derivacija funkcije i primjene
Karolina Novaković
U ovom radu proučavat ćemo dva pristupa definiranja derivacije, dat ćemo definiciju same derivacije te definiciju derivacije funkcije u točki. Upoznat ćemo se s derivacijama elementarnih funkcija, prikazati pravila deriviranja te pokazati kako se računaju derivacije složene i inverzne funkcije. Napravit ćemo interpretaciju derivacije u fizici, biologiji te ekonomiji. Također ćemo prikazati kako predznakom derivacije ispitujemo monotonost derivabilnih funkcija, pokazat ćemo...
Detekcija alternativnog izrezivanja
Detekcija alternativnog izrezivanja
Matej Karapetrić
U ovom ćemo radu pokazati kako se izvršava proces detekcije alternativnog izrezivanja kroz programe STAR, AStalavista i dodane prikladne kodove te ga detaljno objasniti. Najprije ćemo pojasniti ideju alternativnog izrezivanja. Nakon toga pokazat ćemo sve korake kako proučavati alternativno izrezivanje kroz bioinformatiku te ih komentirati i obrazložiti.
Digitalna obrada slike u Pythonu
Digitalna obrada slike u Pythonu
Denis Poljak
Tema ovog završnog rada je digitalna obrada slike u programskom jeziku Python, a bit će prikazane osnovne informacije o programskom jeziku i njegovim modulima koji su potrebni u obradi i analizi slike. U ovom radu promatrat će se svojstva slike i njezine bitne karakteristike, a potom odrediti na koji način definirati, učitati i analizirati ili modificirati sliku i u konačnici spremiti modificiranu sliku u Pythonu. S obzirom da digitalna obrada slike obuhvaća široka i...
Digitalni potpis
Digitalni potpis
Sanja Novaković
U ovom radu proučavamo digitalni potpis te neke od tehnika koje služe za njegovu izradu u teoriji i praksi. Najprije se dotićemo RSA algoritma koji su prvi puta javno opisali Ron Rivest, Adi Shamir i Leonard Adleman 1977. godine. To je prvi algoritam prikladan za potpisivanje i enkripciju podataka te se, pod pretpostavkom korištenja dovoljno dugih ključeva i ažurnih implementacija, smatra sigurnim. Nakon toga ćemo obraditi i Rabinovu shemu potpisa, zasnovanu na težini određživanja...
Dijagnostičko vrednovanje u nastavi matematike
Dijagnostičko vrednovanje u nastavi matematike
Ines Kladušić
Dijagnostičko vrednovanje provodi se kako bi se utvrdila kvaliteta i razina učeničkih predznanja i vještina prije početka procesa poučavanja. Ovaj oblik vrednovanja može se koristiti i za određivanje prikladnoga oblika odgojno-obrazovne podrške pojedinim učenicima. Matematičke dijagnostičke probe kratki su zadaci koji pomažu učiteljima prikupiti informacije o predznanju učenika, kao i o kolektivnim miskoncepcijama te individualnim poteškoćama učenika. Mogu se primijeniti...
Diofantske jednadžbe
Diofantske jednadžbe
Violeta Ivšić
Kroz ovaj rad upoznat ćemo neke klasične diofantske jednadžbe. Primjenom osnovnih definicija i teorema, kroz primjere objašnjeno je njihovo djelovanje.
Direktan i semidirektan produkt grupa
Direktan i semidirektan produkt grupa
Andrea Šakić
U uvodom dijelu rada pročavati ćemo komplement i esencijalno disjunktne produkte te produkt dekompozicije. Glavni dio rada bavi se pojmom direktnog i semidirektnog produkta, karakterizacijom direktne sume grupa te ponekim primjerom. Navest ćemo univerzalna svojstva direktnog produkta i direktne sume te na kraju pročiti klasikaciju konačnih Abelovih grupa.
Diskalkulija, disleksija i matematika
Diskalkulija, disleksija i matematika
Anamarija Plašćak
Disleksija je jedna od nekoliko specifičnih teškoća u učenju. Postoji mnogo različitih defi- nicija disleksije, ali najjednostavnije je reći da je to poremećaj čitanja i pisanja. Disleksija se javlja u najranijem djetinjstvu i obično se otkriva u ranom školskom dobu. Pojavljuje se diljem svijeta bez obzira na kulturu i jezik zahvaćajući oko 10% populacije. Današnji stručnjaci pod pojmom diskalkulija podrazumijevaju skup specifičnih teškoća u učenju...
Diskretan slučajni vektor
Diskretan slučajni vektor
Mia Ćurić
Tema ovog završnog rada je diskretan slučajni vektor. Prvo ćemo reći nešto općenito o slučajnim vektorima i pojasniti funkciju distribucije slučajnog vektora pomoću koje opisujemo njegova svojstva. Razlikujemo diskretan i neprekidan slučajni vektor, a mi ćemo detaljnije obraditi diskretan slučajni vektor koji poprima vrijednosti iz konačnog ili prebrojivog skupa. U radu ćemo proučavati dvodimenzionalni diskretan slučajni vektor, a poopćenja za n-dimenzionalni se mogu...
Diskretne nejednakosti
Diskretne nejednakosti
Josipa Mandarić
Cilj ovog završnog rada je dati pregled nekih diskretnih nejednakosti za realne i kompleksne brojeve. To uključuje nejednakosti između osnovnih sredina, Cauchyevu nejednakost i neka njezina poopćenja i profinjenja, Hölderovu nejednakost te nejednakost Minkowskog. Nadalje, rad obuhvaća Abelovu i Čebiševljevu nejednakost te Grüssovu i Biernacki nejednakost. Na kraju, donosi kratki pregled nejednakosti za konveksne funkcije kao što su Jensenova i Petrovićeva nejednakost.
Distribucija ključa
Distribucija ključa
Inga Berghaus
U ovom diplomskom radu predstavit ćemo najvažnije sheme distribucije ključa. Tri glavne sheme su: Shema predistribucije ključa, Shema distribucije ključa određenog razdoblja i Shema dogovora ključa. Zatim ćemo iz svake od skupine shema promatrati neke značajnije i analizirati koliko su sigurne u slučaju napada. Od shema predistribucije ključa, objasnit ćemo Diffie - Hellmanovu predistribuciju ključa i Bloomovu shemu predistribucije ključa. Od uzoraka distribucije ključa,...

Pages