Pages

Jednodimenzionalno provođenje topline
Jednodimenzionalno provođenje topline
Ena Pribisalić
U ovome radu upoznat ćemo se s jednadžbom jednodimenzionalnog provodenja topline, te predstaviti metode pronalaska rješenja u ovisnosti o različitim rubnim uvjetima koji su pritom zadani. Najprije ćemo se upoznati s parcijalnim diferencijalnim jednadžbama, konkretno: linearnim jednadžbama drugog reda. Nakon njihove osnovne klasifikacije, izvest ćemo kanonski oblik paraboličkih jednadžbi kojima pripada upravo jednadžba provođenja topline. Zatim ćemo navesti i detaljno...
Kamatni račun i primjene
Kamatni račun i primjene
Vjekoslav Radan
Tema ovog završnog rada je kamatni račun. Kamatni račun podrazumijeva izračunavanje naknade koju dužnik mora platiti vjerovniku u određenom vremenskom roku od trenutka dizanja kredita jer mu je vjerovnik dao pravo upravljanja određenom svotom novca. U radu ćemo obraditi načine računanja jednostavnih i složenih kamata, teoriju kamatnih stopa, akumulacijske faktore i inflaciju. Kroz teoriju renti ćemo obraditi sve što je potrebno da bi poglavlje zaključili osnovnim i...
Karakteri konačnih Abelovih grupa
Karakteri konačnih Abelovih grupa
Matija Klarić
U ovom radu proučavat ćemo konačne Abelove grupe i posebnu vrstu aritmetičkih funkcija, takozvane Dirichletove karaktere. Dirichletovi karakteri mogu se proučavati i bez poznavanja elementarne teorije grupa, no već minimalna količina ove teorije pojednostavit će raspravu i smjestiti ih u prirodnije okruženje. Poznavanje Dirichletovih karaktera nužno je za razumijevanje Dirichletovog teorema o prostim brojevima u aritmetičkim nizovima.
Karakteristične funkcije
Karakteristične funkcije
Matea Spajić
Karakteristične funkcije slučajnih varijabli su važno sredstvo teorije vjerojatnosti zbog svojih značajnih svojstava. Svojstva koja imaju karakteristične funkcije su uve- like olakšala neke probleme teorije vjerojatnosti te ćemo ih zbog toga u ovom radu pobliže upoznati. Za početak ćemo se podsjetiti nekih osnovnih definicija i važnijih teorema koji ce nam pomoći da shvatimo što su to karakteristične funkcije. Nakon osnovnih pojmova denirati ćemo karakterističnu funkciju i...
Kineski teorem o ostatcima
Kineski teorem o ostatcima
Tomislav Tobijas
U ovom završnom radu prisjetili smo se definicije kongruencija te smo kroz razne primjere prošli kroz par realističnih primjena kongruencija. Nadalje, upoznali smo i sustave od dvije i više kongruencija u kojima smo promatrali specifične oblike kongruencija od kojih je jedan i Kineski teorem o ostacima. Osvrnuli smo se i na druge metode rješavanja sustava koje koriste posebne, dodatne sustave kao pomoć pri rješavanju početnog zadanog sustava kongruencija. Sve metode navedene u...
Klasične šifrirne naprave
Klasične šifrirne naprave
Marina Anić
U ovom završnom radu navest ćemo nekoliko klasičnih šifrirnih naprava, opisati kako izgledaju te objasniti princip na kojem rade i primjenu...............................................................................
Klasični fraktali
Klasični fraktali
Antonijo Sabljak
Svijet oko nas je prepun oblika i linija koje ne mogu biti opisani klasičnom geometrijom. No, zahvaljujući razvoju i otkriću fraktala te fraktalne geometrije pronađen je način za njihovo shvaćanje. U ovom radu upoznat ću vas s pojmom fraktala, njihovom podjelom te klasičnim fraktalima kao što su Cantorov skup, trokut i tepih Sierpinskog, Kochova krivulja i pahuljica, Pitagorino stablo, Julijin i Mandelbrotov skup te beskonačno guste krivulje. Pojavom fraktala javio se i...
Ključne ideje u podučavanju matematike
Ključne ideje u podučavanju matematike
Željka Šutalo
U prvom poglavlju ovog diplomskog rada opisane su poteškoće s kojima se učenici susreću pri učenju matematike. Nadalje je objašnjeno kako učenici često dolaze do pogreški u dvije veoma značajne grane matematike: algebri i geometriji. Na kraju su prikazani različiti pristupi u podučavanju matematike koje mogu primjeniti nastavnici. Za kvalitetnije predavanje preporuča se da nastavnik koristi računalne programe i razna pomagala.
Kolaborativno filtriranje
Kolaborativno filtriranje
Mirna Marković
U radu je opisan jedan tip sustava za preporuke, točnije kolaborativno filtriranje bazirano na modelu orijentiranom prema proizvodu i pripadni algoritam baziran na SVD dekompoziciji matrice sustava. Ukratko je dan kratak povijesni pregled sustava za preporuke te su navedeni osnovni pojmovi i opisani su najbitniji tipovi sustava za preporuke. Zatim je iskazan centralni algoritam rada, algoritam za preporuke zasnovan na SVD dekompoziciji s redukcijom dimenzije te je obrazložena njegova...
Kompaktni prostori
Kompaktni prostori
Antonio Jovanović
U ovom zavšnom radu ćemo definirati pojam kompaktnosti topološkog prostora. Dokazat ćemo neka svojstva kompaktnih prostora i njihovih podskupova. Također ćemo pokazati kako se neprekidne funkcije ponašaju na kompaktnim prostorima. Proučit ćemo svojstva metričkih prostora i na kraju karatkerizirati lokalno kompaktne prostore.
Konformno preslikavanje i Möbiusova transformacija
Konformno preslikavanje i Möbiusova transformacija
Lucija Rupčić
U ovome radu ukratko ćemo se upoznati s konformnim preslikavanjem i njegovim svojstvima. Navest ćemo nekoliko osnovnih preslikavanja koja će biti popraćena slikama i karakterizacijama. Takoder, definirat ćemo Möbiusovu transformaciju i ilustrirati na primjerima. Na kraju rada ukratko ćemo opisati primjenu ovih preslikavanja u raznim znanostima.
Kongruencije višeg reda
Kongruencije višeg reda
Slaven Viljevac
U ovom završnom radu objasnit ćemo što su to kongruencije višeg reda. Objasnit ćemo što su polinomijalne kongruencije, te kako se rješavaju. Nadalje obradit ćemo kvadratne kongruencije i primitivne korjene, te ćemo pokazati kako se pronalaze primitivni korijeni i navesti ćemo njihova svojstva.

Pages