Pages

Catalanovi brojevi
Catalanovi brojevi
Mario Mijić
U današnje vrijeme su nizovi brojeva od posebnog interesa jer se pojavljuju u mnogim matematičkim problemima. U ovom radu smo promatrali i analizirali niz koji se zove niz Catalanovih brojeva. Catalanovi brojevi pojavljuju se u mnogim kombinatornim prebrojavanjima, kao što su kombinatorna prebrojavanja s konveksnim n-terokutom, binarnim stablima i sl. Također smo u radu opisali i nastojali objasniti neka od poznatijih kombinatornih prebrojavanje, gdje se Catalanovi brojevi...
Centralni granični teorem
Centralni granični teorem
Daria Solić
U ovom radu se analiziraju osnovni pojmovi iz teorije vjerojatnosti, kao što su vjerojatnosni prostor, slučajna varijabla i Bernoullijeva distribucija, a koji su potrebni za iskazivanje i dokazivanje centralnog graničnog teorema. Iskazat će se klasični centralni granični teoremi koji su se pojavljivali kroz povijest i kojima su znanstvenici postupno dolazili do općeg centralnog graničnog teorema. Nadalje, analizirati će se i uniformna konvergencija u centralnom graničnom...
Cjelobrojne funkcije i primjene
Cjelobrojne funkcije i primjene
Marina Piškorjanac
Glavni cilj ovog rada jest upoznati čitatelje s nekima od cjelobrojnih funkcija te njihovim primjenama u svakodnevnom životu i raznim područjima matematike i drugih znanosti. Iz same definicije cjelobrojnih funkcija kao funkcija čija je slika podskup skupa cijelih brojeva jasno je kako se radi o vrlo velikom skupu funkcija, pa su za prezentaciju u ovom radu odabrane one od posebne važnosti u teorijskoj matematici te cjelobrojne funkcije sa zanimljivim primjenama u modeliranju...
Cobb - Douglasova funkcija
Cobb - Douglasova funkcija
Matea Radan
U ovom radu ćemo se upoznati s Cobb-Douglasovom funkcijom. Pokazati ćemo kako je funkcija nastala, opisati njena osnovna svojstva te navesti njene osnovne primjene. Pritom ćemo se koristiti nekim matematičkim rezultatima iz teorije funkcija više varijabli, kao što su parcijalne derivacije te rješavanje uvjetne optimizacije metodom Lagrangeovih multiplikatora. Spomenuti ćemo i neke poteškoće koje se javljaju prilikom upotrebe ove funkcije.
Coxov regresijski model
Coxov regresijski model
Filip Paradžik
U radu uvodimo osnovne pojmove analize preživljenja kao što su cenzuriranje, funkcija preživljenja, funkcija rizika itd. Upoznajemo se s Kaplan-Meier procjeniteljem funkcije preživljenja te s log-rang i Wilcoxonovim testom kao metodama usporedbe dvaju ili više funkcija preživljenja. Detaljno obrađujemo teorijsku pozadinu Coxovog regresijskog modela, definiramo procedure za odabir varijabli u model te uvodimo različite denicije reziduala kojima se služimo u dijagnostici ...
Custom Vision i LUIS servisi na Microsoft Azureu
Custom Vision i LUIS servisi na Microsoft Azureu
Eugen Markovinović
Ovaj diplomski rad za temu ima prikaz i implementaciju Microsoft-ovih servisa Custom Vision i LUIS. Prvo je ukratko opisan koncept strojnoga učenja i objašnjeni osnovni pojmovi kao regresija, klasifikacija, komponente učenja. Pojašnjen je i pojam neuronskih mreža kao i učenje bez nadzora. Praktični dio ovoga seminara je obuhvatio izradu jednostavnoga bota koji koristi LUIS i Custom Vision servise. U radu je objašnjeno kako koristiti LUIS i Custom Vision. Nadalje, objašnjena je...
Derivacija funkcije i primjene
Derivacija funkcije i primjene
Karolina Novaković
U ovom radu proučavat ćemo dva pristupa definiranja derivacije, dat ćemo definiciju same derivacije te definiciju derivacije funkcije u točki. Upoznat ćemo se s derivacijama elementarnih funkcija, prikazati pravila deriviranja te pokazati kako se računaju derivacije složene i inverzne funkcije. Napravit ćemo interpretaciju derivacije u fizici, biologiji te ekonomiji. Također ćemo prikazati kako predznakom derivacije ispitujemo monotonost derivabilnih funkcija, pokazat ćemo...
Digitalni potpis
Digitalni potpis
Sanja Novaković
U ovom radu proučavamo digitalni potpis te neke od tehnika koje služe za njegovu izradu u teoriji i praksi. Najprije se dotićemo RSA algoritma koji su prvi puta javno opisali Ron Rivest, Adi Shamir i Leonard Adleman 1977. godine. To je prvi algoritam prikladan za potpisivanje i enkripciju podataka te se, pod pretpostavkom korištenja dovoljno dugih ključeva i ažurnih implementacija, smatra sigurnim. Nakon toga ćemo obraditi i Rabinovu shemu potpisa, zasnovanu na težini određživanja...
Diofantske jednadžbe
Diofantske jednadžbe
Violeta Ivšić
Kroz ovaj rad upoznat ćemo neke klasične diofantske jednadžbe. Primjenom osnovnih definicija i teorema, kroz primjere objašnjeno je njihovo djelovanje.
Direktan i semidirektan produkt grupa
Direktan i semidirektan produkt grupa
Andrea Šakić
U uvodom dijelu rada pročavati ćemo komplement i esencijalno disjunktne produkte te produkt dekompozicije. Glavni dio rada bavi se pojmom direktnog i semidirektnog produkta, karakterizacijom direktne sume grupa te ponekim primjerom. Navest ćemo univerzalna svojstva direktnog produkta i direktne sume te na kraju pročiti klasikaciju konačnih Abelovih grupa.
Diskalkulija, disleksija i matematika
Diskalkulija, disleksija i matematika
Anamarija Plašćak
Disleksija je jedna od nekoliko specifičnih teškoća u učenju. Postoji mnogo različitih defi- nicija disleksije, ali najjednostavnije je reći da je to poremećaj čitanja i pisanja. Disleksija se javlja u najranijem djetinjstvu i obično se otkriva u ranom školskom dobu. Pojavljuje se diljem svijeta bez obzira na kulturu i jezik zahvaćajući oko 10% populacije. Današnji stručnjaci pod pojmom diskalkulija podrazumijevaju skup specifičnih teškoća u učenju...
Diskretan slučajni vektor
Diskretan slučajni vektor
Mia Ćurić
Tema ovog završnog rada je diskretan slučajni vektor. Prvo ćemo reći nešto općenito o slučajnim vektorima i pojasniti funkciju distribucije slučajnog vektora pomoću koje opisujemo njegova svojstva. Razlikujemo diskretan i neprekidan slučajni vektor, a mi ćemo detaljnije obraditi diskretan slučajni vektor koji poprima vrijednosti iz konačnog ili prebrojivog skupa. U radu ćemo proučavati dvodimenzionalni diskretan slučajni vektor, a poopćenja za n-dimenzionalni se mogu...

Pages