Paginacija

Algoritmi najkraćeg puta na grafovima i njihova primjena u cestovnoj navigaciji
Algoritmi najkraćeg puta na grafovima i njihova primjena u cestovnoj navigaciji
Filip Vuković
U ovom radu bavit ćemo se Dijkstrinim i A* algoritmima najkraćeg puta na grafovima te njihovom primjenom u cestovnoj navigaciji. Rad je podijeljen na dva dijela. U prvom dijelu upoznat ćemo se s osnovama teorije grafova te Dijkstrinim i A* algoritmom za pronalaženje najkraćeg puta na grafu. U drugom dijelu, bavit ćemo se implementacijom tih dvaju algoritama na podatcima preuzetim s OpenStreetMaps-a u programskom jeziku Pythonu.
Algoritmi u teoriji brojeva
Algoritmi u teoriji brojeva
Maja Antolović
U ovom završnom radu objasnit ćemo što su to algoritmi i navesti primjere. Obradit ćemo Euklidov algoritam i Kineski teorem o ostatcima te navesti algoritme vezane za njega. Objasnit ćemo razvoj u verižni razlomak i navesti algoritme vezane za kvadratne kongruencije.
Algoritmi za prepoznavanje lica
Algoritmi za prepoznavanje lica
Kristina Nikolić
U diplomskom radu opisana je primjena algoritama za prepoznavanje lica u samom po- četku razvoja algoriama i danas. Opisani su glavni pristupi koji se koriste prilikom osmišljavanja algoritama kao što su psihloški i matematički pristup. Navedene su najbitnije sastavnice oba pristupa te je dan uvid u općeniti način pristupanja prepoznavanju lica. Algoritmi za prepoznavanje lica su u radu podijeljeni na dvije glavne kategorije - algoritmi koji koriste dvodimenzionalni i algoritmi...
Analitičke funkcije kompleksne varijable
Analitičke funkcije kompleksne varijable
Mirna Turšćak
U ovome radu bavit ćemo se analitičkim funkcijama kompleksne varijable. Upoznat ćemo se najprije s pojmovima koje moramo poznavati kako bi mogli definirati analitičnost funkcije: limes funkcije, neprekidnost funkcije i derivabilnost funkcije. Zatim, nakon same definicije analitičnosti funkcije, vidjet ćemo zahtjeve koji moraju biti ispunjeni da bi funkciju mogli nazvati analitičkom te ćemo na taj način doći do Cauchy-Riemannovih uvjeta, a zatim ćemo se susresti i s pojmom...
Analiza glavnih komponenti i faktorska analiza
Analiza glavnih komponenti i faktorska analiza
Ana Vilić
U ovom su radu opisane statističke metode analiza glavnih komponenti i faktorska analiza. U prvom dijelu rada navedeni su osnovni pojmovi i rezultati koji su potrebni u nastavku. U drugom poglavlju se bavimo analizom glavnih komponenti. Najprije definiramo i izvodimo glavne komponente, a zatim navodimo neka njihova algebarska svojstva i statističke implikacije tih svojstava. Nakon toga definiramo glavne komponente uzorka te se bavimo distribucijskim rezultatima za glavne komponente i...
Analiza mobilnosti građana i rasta broja zaraženih tijekom pandemije Covid-19
Analiza mobilnosti građana i rasta broja zaraženih tijekom pandemije Covid-19
Dunja Markulak
Ovaj rad temelji se na analizi podataka o mobilnosti građana u Hrvatskoj tijekom pandemije COVID-19 u odnosu na rast broja zaraženih tijekom pandemije. Također podaci za Hrvatsku usporedit će se s podacima za Bosnu i Hercegovinu te Švedsku zbog njihovih drugačijih strategija u odnosu na Hrvatsku. Nadalje podaci će se analizirati i po statističkim regijama (Panonska Hrvatska, Jadranska Hrvatska te Sjeverozapadna Hrvatska).
Analiza osjetljivosti opcija
Analiza osjetljivosti opcija
Rino Bekavac
Najrašireniji matematički model za vrednovanje opcija je Black-Scholes-Mertonov model koji je nastao 1973. godine. Kroz godine ovaj model se pokazao najboljim za modeliranje i analizu opcija i osjetljivosti opcija unatoč svim svojim manama. Nakon BSM modela uvedeni su pojmovi opcijskih grka koji su derivacija BSM formule po zadanim varijablama. Grci su iznimno važni pri analizi opcija pogotovo pri procjeni rizika za svaku opciju. Na kraju rada su predstavljene neke napredne strategije...
Analiza sentimenta
Analiza sentimenta
Lovro Buday
U ovome radu bavit ćemo se problemom analize sentimenta. Problem analize sentimenta je problem izvlačenja emocionalnog tona iz određnog teksta. Problem ćemo rješavati strojnim učenjem, proći ćemo modele strojnog učenja koje koristimo i zašto. Rad detaljno prolazi način na koji reprezentiramo tekst modelu strojnog učenja. Učinkovitost metoda će biti potkrijepljena formulama ili citiranjem prijašnjih radova o zadanim temama.
Analiza varijance kao linearni regresijski model
Analiza varijance kao linearni regresijski model
Maja Krajnović
U ovom diplomskom radu upoznali smo se s postupkom analize varijance korištenjem linearnog regresijskog modela. U uvodnom dijelu definirali smo osnovne pojmove potrebne u nastavku rada, a nakon toga dajemo teorijski uvod u analizu varijance. Definirajući i rastavljajući ukupnu varijabilnost modela na komponente dobivamo jednostavnu formulu za analizu varijance koju ćemo koristiti u nastavku. Postupak analize varijance korištenjem linearnog regresijskog modela objasnili smo u okviru...
Angular
Angular
Jurica Maltar
Ovaj diplomski rad opisuje Angular okvir i pripadne mehanizme koji omogućuju brz razvoj klijentskih aplikacija, neovisno radi li se o mobilnoj ili web platformi. Budući da se radi o univerzalnom okviru, nije potrebno poznavati više programskih jezika za različite platforme i većina se izvornog koda može primjeniti na svakoj od platformi. Angular aplikacija sastoji se od komponenata koje se ugnježđuju u stablo, a skup komponenata koje tvore logičku cjelinu smješten je unutar...
Antička i srednjovjekovna kineska matematika
Antička i srednjovjekovna kineska matematika
Martina Špejić
Cilj ovog diplomskog rada je upoznavanje sa dostignućima u matematici tijekom antike i srednjeg vijeka u Kini. U radu smo se upoznali sa najznačajnijim matematičarima toga razdoblja te sa djelima koja su dominirala matematičkim razvojem. Na početku smo se upoznali sa označavanjem brojeva te legendom o magičnim kvadratima što je imalo veliki značaj u narodu. Dalje smo se bavili površinom kruga i volumenom kugle, a veliku pozornost usmjerili smo i na otkriće Pitagorinog...
Apolonijeve kružnice
Apolonijeve kružnice
Marija Semkiv
U ovome radu proučavati ćemo Apolonijeve kružnice. Na početku ćemo proći kroz osnove konstruktivne geometrije i metodu inverzije kako bi mogli konstruirati neke od slučajeva Apolonijevog problema. Zatim ćemo se upoznati s Apolonijevim skupom. Proći ćemo kroz neka svojstva koja vrijede za četiri kružnice koje se diraju te vidjeti kako saznati broj kružnica u Apolonijevom skupu. Zatim ćemo se upoznati s Apolonijevom grupom i vidjeti analogon hipoteze o blizancima za...

Paginacija